Doctorado en Biodiversidad y Conservación (2023-24)

Codi:
 E009

Crèdits:
 Sense definir
 
Data d'aprovació:
 12/06/2014

Titol:
 Doctorat
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

RAMA

Ciències

PLA

DOCTORAT EN BIODIVERSITAT I CONSERVACIÓ

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2023-24

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
1 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
DOCTOR / DOCTORA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES 

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

ALTRES COMPETÈNCIES

CE01 - Capacitat per a integrar coneixements i resoldre problemes amb responsabilitat social i ètica basant-se en un codi deontològic professional.

 

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola Internacional de Doctorat (EIDUA)

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers de recerca.
 • ACTIVITAT 2: Seminaris de doctorands.
 • ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques.

Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris relacionats amb la temàtica del programa de doctorat.

Per a mes informació Consulte amb l'òrgan proponent. CIBIO

 

Línies d'investigació

Equips


LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Biologia i conservació d'espècies animals amenaçades
 2. Anàlisi multiescalar de la biodiversitat
 3. Biologia i ecologia d'insectes
 4. Diversitat funcional i fisiològica en insectes
 5. Ecologia del comportament de vertebrats
 6. Àrees protegides i ús sostenible
 7. Taxonomia i sistemàtica filogenètica d'organismes vegetals
 8. Conservació i gestió de flora
 9. Vegetació i paisatge: conservació i gestió d'hàbitats
 10. Biogeografia i filogeografia: aplicacions en la gestió i conservació biològica
 11. Humanització del paisatge vegetal i cartografia
 12. Diversitat taxonòmica i filogenètica d'insectes
 13. Xarxes ecològiques interespecífiques
 14. Relació insecte-planta: pol·linització, herbivoria i comunitats saproxíliques
 15. Control Biològic i integrat de plagues i espècies invasores
 16. Ecofisiologia de sistemes multitròfics
 17. Fitoquímica i biotecnologia vegetal aplicada

 

EQUIPS

Equip 1: Diversitat animal i funcionalitat d'ecosistemes

Eduardo Galante Patiño

José Ramón Verdú Faraco

Vicente Urios Moliner

Santiago Bordera Sanjuan

 

Equip 2: Diversitat vegetal i conservació

Manuel B. Crespo Villalba

Ana Juan Gallardo

Juan Antonio Marco Molina

Pablo Giménez Font

Mª Ángeles Alonso Vargas

 

Equip 3. Interaccions biòtiques

Mª Ángeles Marcos García

Estefanía Micó Balaguer

José Luis Casas Martínez

Segundo Ríos Ruiz

Abel Piqueras Castillo (CSIC)

Inici

 

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per a ser admès en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant és necessari emplenar un formulari electrònic de preinscripció, disponible anualment en la pàgina web de l'EDUA.

2. Amb caràcter previ a realitzar la preinscripció, és necessari consultar la pàgina web del programa de doctorat triat, a fi de verificar els requisits acadèmics d'admissió que estableix aquest programa.

3. Les Comissions Acadèmiques (CA) dels programes de doctorat són els òrgans encarregats de valorar les sol·licituds d'admissió en els diferents programes de doctorat.

4. Anualment, d'acord amb l'establit en la Memòria Verificada del programa, les CA decideixen l'oferta de places, podent no oferir-les en cas de no disponibilitat de directors o tutors en alguna línia d’investigació.

5. Si la resolució és de no admissió, en l'aplicació informàtica es detallaran els motius d’exclusió, disposant-se d'un mes natural per a formular recurs d'alçada davant la CA; a partir de la data de la resolució.

PROCEDIMENT ACCÉS

1. Paral·lelament al procés d'admissió realitzat per les CA, l'Escola de Doctorat (EDUA) verifica que la documentació que s'aporta en la preinscripció és la requerida en el formulari de preinscripció.

2. Les persones sol·licitants amb estudis que no pertanyen a països de l'EEES, en el moment de la preinscripció hauran d'abonar una taxa administrativa per l'estudi de la documentació, (estudi d'equivalència). El preu de la taxa ho fixa anualment el govern de la Generalitat València, mitjançant Decret.

3. Els qui no aporten la documentació en els termes requerits en el procés d'accés, podran esmenar aquesta incidència en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de comunicació de l'EDUA o, amb caràcter excepcional, en el termini que es determine en funció de les circumstàncies concurrents.

4. Quan les incidències detectades no hagen sigut resoltes en la forma i terminis determinats per l'EDUA, es procedirà al tancament de l'expedient originat, sense més tràmit.

5. A els qui hagen aportat la documentació correcta i hagen sigut admesos per la corresponent CA, se'ls obrirà expedient acadèmic i se'ls enviarà un correu electrònic amb instruccions per a realitzar la matrícula.

La resolució d'ADMISSIÓ o, no admissió, podrà ser consultada en l'aplicació informàtica de la preinscripció, disponible en pàgina web de l'EDUA, d'acord amb els terminis que es determinen en aquesta web.

 
 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)

 

Seguiment del Títol