DOCTORAT EN CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES (2019-20)

Codi:
 E006

Crèdits:
 Sense definir
 
Data d'aprovació:
 12/06/2014

Titol:
 Postgrau doctorat
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

RAMA

Sense definir

PLA

DOCTORAT EN CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2019-20

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
1 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
DOCTOR / DOCTORA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

DADES DE CONTACTE

Pàgina WEB del programa de doctorat

Comissió acadèmica:

Coordinador: JOSÉ MIGUEL SEMPERE ORTELLS

Secretària: MARÍA MONSERRAT HIDALGO NUÑEZ

Comissió qualitat:

Coordinador: JOSÉ MIGUEL SEMPERE ORTELLS

Òrgan proponent:

Facultat de Ciències

facu.ciencies@ua.es

Escola de Doctorat:

EDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Edifici Germán Bernácer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466

Contacte EDUA

 

COMPETÈNCIES BÀSÍQUES I GENERALS

BÀSIQUES 

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS 

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

 

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers relacionats amb les línies del programa.
 • ACTIVITAT 2: Seminaris realitzats pels propis doctorands.
 • ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques i publicació de treballs científics i/o patents.

Activitat formativa transversal optativa

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior.   
Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Facultat de Ciències
 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Síntesi de compostos orgànics a través de compostos organometàl·lics
 2. Polímers en Síntesi Orgànica: catalitzadors i suports
 3. Reduccions estereoselectives mitjançant processos de transferència d'hidrogen
 4. Addicions estereoselectives de reactius organozíncics a imines
 5. Mecanismes i altres aspectes químic-físics de les reaccions orgàniques
 6. Estudi de l'estructura, reactivitat i propietats d'hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs) aniònics
 7. Astrofísica Relativista
 8. Transport en sistemes nanoscòpics
 9. Modelització de sistemes de molts cossos
 10. Canvis Paleoambientals
 11. Petrologia Aplicada
 12. Geologia Aplicada i Hidrogeologia
 13. Evolució Geodinàmica de la Serralada Bètica Oriental i de la Plataforma Marina d'Alacant
 14. Sismologia- Risc Sísmic i Processat del Senyal en Fenòmens Naturals
 15. Bionomia i taxonomia d'artròpodes.
 16. Cria artificial i producció massiva d'invertebrats.
 17. Zoologia aplicada (àmbit agroalimentari, industrial, urbà i mediambiental)
 18. Entomologia forense i mèdic-veterinària
 19. Filogènia i evolució animal
 20. Desenvolupament instrumental en anàlisi química
 21. Química Analítica Sostenible
 22. Química Bioanalítica
 23. Biogeoquímica
 24. Identificació de marcadors immunològics diagnòstics, pronòstics i/o de resposta terapèutica, en pacients amb malalties autoimmunes o càncer
 25. Anàlisi de fonts al·lergèniques i immunoteràpia bacteriana. Aplicacions en l'al·lèrgia i en patologies cròniques en humans
 26. Aplicacions terapèutiques en humans derivades de la capacitat immunomoduladora de les MSCs (cèl·lules mare mesenquimals)
 27. Anàlisi de biomarcadors en el diagnòstic i pronòstic de la infecció VIH
 28. Sòls i nutrició vegetal
 29. Anàlisi d'argiles i altres components minerals del sol
 30. Codis LDPC i convolucionals.
 31. Signatura digital
 32. Kernel criptogràfic
 33. Sistema Multiplataforma de Comunicacions segures
 34. Fonaments de l'optimització convexa
 35. Programació paramètrica
 36. Programació semi-infinita i infinita, lineal i convexa
 

ADMISSIÓ

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) corresponent el seu desig de matricular-se.
 • Una vegada rebuda la comunicació, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
 • Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a Doctorat.
 • Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a la unitat de Doctorat des d'on es procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.

ACCÉS 

 • Una vegada rebut en Doctorat el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
 • Si es reuneixen els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè la persona interessada puga realitzar la seua matrícula.
 • Si no es reuneixen els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.
 
 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)  candado

 

Seguiment del Títol