CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO MARINO Y TERRESTR (2020-21)

Codi:
 D108

Crèdits:
 90
 
Data d'aprovació:
 01/01/3000

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I RESTAURACIÓ DEL MEDI MARÍ I TERRESTRE

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2020-21

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I RESTAURACIÓ DEL MEDI MARÍ I TERRESTRE
42 crèdits
 
30 crèdits
 
18 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
18
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I RESTAURACIÓ DEL MEDI MARÍ I TERRESTRE

 

L'objectiu primordial d'aquest màster és oferir formació teoricopràctica avançada en l'àmbit del medi ambient, que siguen capaços de desenvolupar i aplicar tècniques i procediments preventius i correctors de processos que alteren tant la Biodiversitat com la funcionalitat dels ecosistemes, i l'oferta de serveis ecosistèmics en el medi natural marí i en el terrestre.

Així mateix, permet l'adquisició de coneixements necessaris i habilitats professionals per a dur a terme investigació competitiva en àmbits de conservació i restauració de la biodiversitat i activitats professionals en l'àmbit de la gestió i restauració del medi natural reconegudes pels Col·legis Professionals.

Aquest títol complementa i dóna continuïtat als estudis de Llicenciatura o Grau en Biologia, Ciències de la Mar, Ciències Ambientals, Biotecnologia, Geologia, Geografia, Química, Bioquímica, Veterinària, Arquitectura i Urbanisme, Enginyeria Civil, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyeria Ambiental, Enginyeria de Mines Enginyeria Química, Enginyeria Agrícola, Enginyeria Forestal i Enginyeria forestal.

Així, amb aquest pla d'estudis, la Universitat d'Alacant ofereix no sols als seus egressats de Grau/Llicenciatura, sinó també a egressats de Grau/Llicenciatura d'altres universitats nacionals i internacionals una formació sòlida i multidisciplinària en temes socioambientales. Els graduats en Biologia i Ciències de la Mar de la Universitat d'Alacant serien els primers potencials candidats amb interès a cursar aquest Màster, amb la finalitat d'aconseguir una sèrie de competències més avançades que les que s'aconsegueixen nivell de Grau.

 
 

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

30

Optatives  (OP)

30
   Pràctiques externes (PEXT) 12

Treball de Fi de Màster (TFM)

18

TOTAL CRÈDITS

90

 

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES  PER CURS / SEMESTRES

Taula 1. Planificació temporal de les matèries i assignatures del títol. Alumnes a temps complet.

 

MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS

1r

 CURS

1r 

CURS

2n

CURS

 

 

  SM1 SM2 SM3
Diagnòstic de la Biodiversitat i els Ecosistemes

-Obtenció i tractament de dades ambientals

-Diagnòstic i avaluació d'ecosistemes

-Diagnòstic i avaluació d'espècies vegetals

-Diagnòstic i avaluació d'epècies animals

-Diagnòstic i avaluació del medi físic

OB 6    
Conservació

-Gestió d'espais naturals i conservació d'ecosistemes

-Biologia de la conservació: poblacions i espècies

-Conservació i maneig de sistemes agrosilvopastoriles

-Planificació i ordenació del medi marí

-Conservació i gestió de la biodiversitat marina

 OP    5  
 Restauració

-Restauració de la coberta vegetal

-Restauració de mitjans antropitzats

-Conservació i restauració de mitjans acuàtics continentals

-Mitigació d'impactes i restauració al mig marí

 OP    5  
Context socioeconòmic de la restauració i la conservació (Optativa)

-Valoració ambiental i desenvolupament empresarial

-Dret ambiental i gestió ecosistèmica

-Participació social i transferència del coneixement

 

 OP    5  
 Pràctiques externes  Pràctiques externes  PEXT      12
 Treball de Fi de Màster  Treball de fi de màster  TFM      18
 TOTAL      30  60(*)  30

(*) D'entre les 12 assignatures oferides, l'alumne haurà de cursar 6 (30 ECTS).

 

 

Taula 2. Planificació temporal de les matèries i assignatures del títol. En primera matrícula de primer curs, l'alumnat haurà de cursar assignatures obligatòries ja que suposen l'adquisició de coneixements i competències per a abordar després les asignatures optatives. Les assignatures optatives es cursaran en els semestres 2 i 4 (6 en total).

 

MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS

1r

CURS

1r

CURS

2n

CURS

2n

CURS

3r

CURS

      SM1 SM2 SM3 SM4 SM5
Diagnòstic de la Biodiversitat i els Ecosistemes

-Obtenció i Tractament de Dades Ambientals

-Diagnòstic i Avaluació d'Ecosistemes

-Diagnòstic i Avaluació d'espècies vegetals

-Diagnòstic i Avaluació d'espècies animals

-Diagnóstic i Avaluació del Medi Físic

Diagnóstico y Evaluación de especies vegetales
OB
6
Diagnóstico y Evaluación de especies animales

 

OB 6        
 Conservació

-Gestió d'espais naturals i conservació d'ecosistemes

-Biologia de la conservació: poblacions i espècies

-Conservació i maneig de sistemes agrosilvopastoriles

-Planificació i ordenació del medi marí

-Conservació i gestió de la biodiversitat marina

 OP    5    5  
 Restauració

-Restauració de la coberta vegetal

-Restauració de mitjans antropitzats

-Conservació i restauració de mitjans acuàtics continentals

-Mitigació d'impactes i restauració al mig marí

 OP    5    5  
 Context socioeconòmic de la restauració i la conservació

-Valoració ambiental i desenvolupament empresarial

-Dert ambiental i gestió ecosistèmica

-Participació social i transferència del coneixement 

 OP    5    5  
 Pràctiques externes  Pràctiques externes  PEXT      12  
 Treball de Fi de Màster  Treball de Fi de Màster  TFM             18
 TOTAL      30  60(*)  12  60(*) 18

(*) D'entre les 12 assignatures oferides, l'alumne haurà de cursar 6 (30 ECTS).

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

D'acord amb l'article 5.1 del RD 1393/2007, el compliment dels objectius previstos en els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials es mesurarà en crèdits europeus (ECTS) que, segons l'article 5 del RD 1125/2003, es defineix com “la unitat de mesura de l'haver acadèmic que representa la quantitat de treball de l'estudiant per a complir els objectius del programa d'estudis i que s'obté per la superació de cadascuna de les matèries que integren els plans d'estudis dels diversos ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. En aquesta unitat de mesura s'integren els ensenyaments teòrics i pràctics, així com altres activitats acadèmiques dirigides, amb inclusió de les hores d'estudi i de treball que l'estudiant ha de realitzar per a aconseguir els objectius formatius propis de cadascuna de les matèries del corresponent pla d'estudis.”


Segons l'Annex I de la normativa de la Universitat d'Alacant per a la implantació de Títols de Grau i Màster, i a l'hora de mesurar el treball de l'estudiant, es tindrà en compte:


a) El valor d'un crèdit europeu en la Universitat d'Alacant és de 25 hores, incloent tant les hores dedicades a aprenentatge autònom o no presencial de l'alumne com a l'aprenentatge presencial.
b) Es considera temps d'aprenentatge presencial totes aquelles hores en les quals l'alumnat faça el seu treball en contacte/interacció amb el docent (classes magistrals, classes pràctiques, seminaris, tallers, proves d'avaluació, etc.).
c) Es considera temps d'aprenentatge autònom o no presencial totes aquelles hores que l'alumnat haja de dedicar al treball autònom, siga individual o en equip (realització de treballs, estudi personal, etc.).
d) El curs acadèmic tindrà una duració de 40 setmanes (incloent el període de formació i d'avaluació).
e) En termes mitjans, el total d'hores setmanals d'aprenentatge de l'alumne amb dedicació a temps complet és de 37,5 hores.
f) El temps d'aprenentatge presencial setmanal haurà d'estar comprès en una banda entre el 30 i 40 per cent del total d'hores d'aprenentatge de l'alumne.

 

 

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 Perfil d'ingrés recomanat

Llicenciatura o Grau en Biologia, Ciències Ambientals, Ciències de la Mar o afins a qualsevol de les titulacions esmentades.

Admissió als ensenyaments de màster universitari

L'alumnat que complisca els requisits d'accés als ensenyaments oficials de màster universitari, podrà sol·licitar la seua admissió a alguna de les enseñanzasde aquest tipus que s'ofereixen en la universitat. Abans del període d'admissió, es farà pública l'oferta d'estudis oficials de màster, almenys,en la web de la Universitat d'Alacant i en les dels centres que coordinen cada estudi.2. L'alumnat serà admès a un màster universitari oficial determinat de conformitat amb els requisits específics i criteris de valoració demèrits que, en el seu cas, establisca la memòria de verificació, entre els quals podran figurar requisits de formació prèvia específica en algunes disciplinaso de formació complementària, d'acord amb el que es disposa en aquesta normativa.3. Els ensenyaments de màster podran exigir, com a requisits d'admissió, un nivell determinat de domini de llengua estrangera, dins del Marc ComúnEuropeo de Referència, sempre que ja s'haja arreplegat en la corresponent memòria de verificació.4. Els sistemes i procediments d'admissió hauran d'incloure, en el cas d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat,els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.5. L'admissió no implicarà, en cap cas, cap modificació dels efectes acadèmics i, en el seu cas, professionals que corresponguen al títuloprevio de la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de màster universitario.la Comissió Acadèmica del Màster, regulada en l'article 20 de l'anterior normativa, serà l'òrgan encarregat de dur a terme la selecció delalumnado a l'efecte de la seua admissió.
L'alumnat que complisca els requisits d'accés als ensenyaments oficials de màster universitari, podrà sol·licitar la seua admissió a alguna dels ensenyaments d'aquest tipus que s'ofereixen en la universitat. Abans del període d'admissió, es farà pública l'oferta d'estudis oficials de màster, almenys, en la web de la Universitat d'Alacant i en les dels centres que coordinen cada estudi.

L'alumnat serà admès a un màster universitari oficial determinat de conformitat amb els requisits específics i criteris de valoració de mèrits que, si escau, establisca la memòria de verificació, entre els quals podran figurar requisits de formació prèvia específica en algunes disciplines o de formació complementària, d'acord amb el que es disposa en aquesta normativa.

Els ensenyaments de màster podran exigir, com a requisits d'admissió, un nivell determinat de domini de llengua estrangera, dins del Marc europeu comú de referència, sempre que ja s'haja arreplegat en la corresponent memòria de verificació.

Els sistemes i procediments d'admissió hauran d'incloure, en el cas d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

L'admissió no implicarà, en cap cas, cap modificació dels efectes acadèmics i, en el seu cas, professionals que corresponguen al títol previ de la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de màster universitari.

La Comissió Acadèmica del Màster, regulada en l'article 20 de l'anterior normativa, serà l'òrgan encarregat de dur a terme la selecció de l'alumnat a l'efecte de la seua admissió.


Criteris de valoració

Títol d'accés. Priorització dels estudis realitzats pels aspirants (Llicenciatures, graus, Enginyeries) i el grau d'idoneïtat expressat en percentatge. El percentatge que expressa el Grau d'idoneïtat/afinitat s'aplicarà sobre la puntuació de l'expedient acadèmic en la baremació:

1. Biologia / Ciències de la Mar / Ciències Ambientals (100%)

2. Altres titulacions afins a les esmentades (80%).


Expedient acadèmic: màxim 50 punts sobre 100. La puntuació obtinguda serà corregida pel percentatge d'idoneïtat definit anteriorment.

Experiència Professional i/o Acadèmica en el sector del Màster: màxim 15 punts sobre 100.


Premis i beques rebuts: màxim 10 punts sobre 100 màxim.

Formació complementària relacionada amb el perfil del màster: màxim 15 punts sobre 100.

Entrevista personal i/o prova específica: màxim 10 punts sobre 100. Es consideraran els coneixements mínims en relació amb la temàtica del màster, motivació per a realitzar el màster i metes acadèmiques o professionals, entre altres.


Els/les interessats/as que hagen rebut beca per a la realització d'aquest Màster en convocatòria pública tindran prioritat en el procés de selecció i baremació.

Requisit lingüístic

Nivell B1 d'anglès (o equivalent). El/la interessat/a haurà de presentar el document original corresponent per a justificar el nivell requerit, d'acord amb la taula d'equivalències de la Universitat d'Alacant:

https://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/normativa/tabla-de-equivalencias-de-la-ua-10-04-2017.pdf

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2020-21 25
2021-22 25
 
 • En el Màster Universitari en Conservació de la Biodiversitat i Restauració del Medi marí i Terrestre per la Universitat d'Alacant es formaran investigadors i professionals que puguen donar resposta als problemes ambientals i a la preocupació social per la conservació i restauració de la biodiversitat i del medi natural, per a poder així progressar cap a un desenvolupament sostenible pensant en les futures generacions.
 • Aquest Màster té una clara equivalència a escala nacional i internacional, ja que proporcionarà una formació especialitzada i multidisciplinària que és comuna tant als països del nostre entorn europeu com en els americans i, en el cas de la formació investigadora, oferirà a l'estudiant la possibilitat d'aprofundir en camps que són realment molt actius a nivell internacional. Així, la col·laboració estreta amb universitats d'altres països (amb els quals ja s'han formalitzat acords bilaterals en el marc de programes de mobilitat no europea, Erasmus+ i Santander) garantiran la internacionalització del programa afavorint processos de mobilitat tant d'alumnat com professorat propi i acollit.
 • A la Comunitat Valenciana, així com en comunitats autònomes limítrofes, radiquen en aquest moment un bon nombre d'empreses d'obres públiques, enginyeries, consultoria, així com parcs i paratges naturals, etc., que cada vegada requereixen més la presència de titulats especialitzats en restauració i conservació del medi natural i de la biodiversitat. Cal assenyalar, a més, que amb la formació que es pretén donar, els estudiants podran treballar també en empreses multinacionals i competir en igualtat de condicions amb altres titulats de països de la Unió Europea.
 
 • Calendari d'implantació

Curs

acadèmic

Implantació del Màster Universitari en Conservació de la Biodiversitat i Restauració del Medi Marí

i Terrestre (MCBRMMT)

2020-2021 1r curs
2021-2022 2n curs
 

 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •   Facultat de Ciències
        Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació
 • BOE de publicació del pla d'estudis

 • Web pròpia
 • Fullet informatiu 
 • Dades del títol en el RUCT