COMUNICACIÓ DIGITAL (2020-21)

Codi:
 D107

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 01/01/3000

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ DIGITAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2020-21

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ DIGITAL

 
 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

Distribució del pla d'estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 45
Optatives 9
Pràctiques externes 0
Treball fi de Màster 6
Crèdits totals

60

 

DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR CURSO/SEMESTRE

 
Planificació temporal de les matèries del títol. Alumnes a temps complet.

Matèries (tipus) SM1 SM2
Societat digital i comportament de l'usuari (obligatòria) 6
Màrqueting i Comunicació digital (obligatòria) 6
Tecnologies de la Xarxa (obligatòria) 3
Creativitat i disseny per a la comunicació digital (obligatòria) 3 3
Redacció i continguts digitals audiovisuals (obligatòria) 3 3
Investigació i mesurament en l'entorn digital (obligatòria) 6
Mitjans publicitaris digitals (obligatòria) 3
Marc jurídic, autoregulació i ètica professional (obligatòria)
3
Recursos per a la gestió i l'emprenedoria (obligatòria)
6
Estratègies en plataformes digitals (optativa)*
9
Pràctiques externes (optativa)*
6
Treball fi de màster (obligatòria)
6
Crèdits totals 30 30
     
  * A elegir 9 ECTS optatius entre els 15 ECTS oferits (3 assignatures de 3 ECTS i una de 6 ECTS).

Planificació temporal de les matèries del títol. Alumnes a temps parcial. 

 

Matèries (tipus)
SM1 SM2 SM3 SM4
 Societat digital i comportament de l'usuari (obligatòria)  6      
 Màrqueting i Comunicació digital (obligatòria)  6      
 Tecnologies de la Xarxa (obligatòria)  3      
 Creativitat i disseny per a la comunicació digital (obligatòria) 3  3    
 Redacció i continguts digitals audiovisuals (obligatòria)    3  3  
Investigació i mesurament en l'entorn digital (obligatòria)      6  
 Mitjans publicitaris digitals (obligatòria)      3  
 Marc jurídic, autoregulació i ètica professional (obligatòria)    3    
Recursos per a la gestió i l'emprenedoria (obligatòria)    6    
 Estratègies en plataformes digitals (optativa)*    3    6
Pràctiques externes (optativa)*        6
Treball de fi de màster (obligatòria)        6
Crèdits totals  18 18  12  12

A elegir 9 ECTS optatius entre els 15 créditos oferitss (3 assignaturas de 3 ECTS i una de 6 ECTS)

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

El títol de Màster en Comunicació Digital té una orientació acadèmica amb un enfocament aplicat. El pla s'inicia exposant els marcs que influeixen en la comunicació digital que són, així mateix, el punt de partida per a comprendre els processos i la gestió de la comunicació. Continua amb els grans pilars d'aquesta comunicació des d'un enfocament estratègic: creativitat, continguts, disseny, medicióny mitjans. És fonamental, per tant, dominar els coneixements i competències relacionats amb aquests àmbits clau que són el punt de partida de la formulació d'estratègies i accions concretes en les diferents plataformes digitals. Les estratègies concretes i focalitzades en canals i plataformes digitals s'aborden a través de l'optativitat del Màster, que ofereix una major especialització en àrees de treball rellevants (cercadors, mitjans socials, comunicació mòbil) o àmbits professionals vinculats a la comunicació digital (pràctiques externes). A més, també és necessari tenir nocions sobre les tecnologies per a poder dissenyar estratègies òptimes i eficaces, monitorar i avaluar les accions realitzades i poder treballar en equips multidisciplinaris compartint un llenguatge bàsic comú. Referent a això, l'adquisició de competències professionals, de lideratge i coordinació d'equips, formen igualment una part important del títol per a tenir una actitud proactiva i emprenedora i dur a terme un adequat control i gestió dels processos i del temps. Així mateix, la regulació i autoregulació són coneixements centrals per a l'adequat acompliment professional en aquest àmbit. 

Els mòduls que formen aquest Màster organitzen i descriuen perfectament els anteriors continguts que són abordats al llarg del curs atesa una programació pedagògica precisa i planejada per a aconseguir totes les competències del títol.

Es presenten vuit mòduls:


1. Comunicació en la societat digital.


2. Tecnologies digitals.


3. Contingut, Disseny i recursos en l'entorn digital.


4. Investigació en comunicació digital i Mitjans digitals.


5. Marc legal i deontologia professional.


6. Habilitats professionals.


7. Mòdul d'optatives.


8. Treball de Fi de Màster.


Els mòduls estan formats per una o dues matèries i, al seu torn, aquestes matèries
contenen d'una a tres assignatures de 3 crèdits cadascuna excepte “Pràctiques
externes” (optativa de 6 crèdits) i “Treball de Fi de Màster” (obligatòria de 6 crèdits).
 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de Màster Universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d'un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPAÑOL o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de Màster.
 2. Estar en possessió d'un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d'un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una Universitat o Centre d'Ensenyament Superior de PAÏSOS ALIENS A l'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:

   
 • El Títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència expedit per la Universitat d'Alacant (Contínua - Centre de Formació Contínua), pel qual s'haurà d'abonar la taxa corresponent.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estiga en possessió el/la interessat/a, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

PERFIL D'INGRÉS

El perfil d'ingrés recomanat s'estableix per a les persones en possessió de títol universitari oficial en Publicitat i Relacions Públiques (Grau o Llicenciatura).

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

Procés d'admissió:

Els estudiants hauran de presentar el seu Curriculum vitae i una carta manuscrita de motivació. Posteriorment se'ls convocarà a una entrevista on els aspirants expressaran els motius pels quals vol desenvolupar els continguts del Màster i s'indagarà en el fil conductor (projecció) que aquests poden tenir en el camp de la cooperació al desenvolupament.
Tindran un cert grau de prioritat els qui hagen realitzat algun tipus d'activitat relacionada amb els camps d'estudis encara que, l'experiència com a tal no s'utilitze com a criteri excloent.

Criteris de puntuació:

 
1. Projecció: Que és la capacitat del sol·licitant per a aplicar els coneixements adquirits durant el curs en l'àmbit de cooperació per al desenvolupament, en funció del seu càrrec, el seu ús, la seua situació, etc. Es poden valorar els efectes multiplicadors de cada sol·licitant entre 0 i 10.
2. Motivació: Valorada a partir del manuscrit i de la participació del sol·licitant en activitats relacionades amb la cooperació. Indica la predisposició del sol·licitant a dedicar els seus coneixements i el seu temps a favor de la cooperació per al desenvolupament. Puntuable entre 0 i 10.
3. Experiència: Valorada entre 0 i 10, també en funció de l'experiència esmentada en el currículum en temes de solidaritat i/o camp social.
4. Formació prèvia i expedient acadèmic: Valorada entre 0 i 10, en funció de l'excel·lència acadèmica i l'adequació de la formació prèvia als objectius del màster.

Fórmula de puntuació:

 
Cadascun dels criteris de puntuació té una importància relativa determinada, que equival al coeficient pel qual es multiplica la puntuació obtinguda en el mateix per al càlcul de la puntuació total. En la present proposta, es considera que les importàncies relatives són les següents:
Projecció = 35%, Motivació = 35%, Experiència = 15%, Formació i expedient = 15%
(La fórmula quedaria: Puntuació total =35·Projecció + 35·Motivació + 15·Experiència+15 Formació i expedient)
.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un Màster Oficial en la UA, haurà de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

Preguntes freqüents

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l'estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2020-21 35
2021-22 35
 

La titulació començarà a impartir-se en el curs 2020-2021.

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster en Comunicació Digital

2020-2021    1º curso
 
 • Resolució Consell d'Universitats (CU): Renovació d'acreditació
 • Autorització de la Generalitat Valenciana
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
  Secretaria de la Facultat (Edifici Germà  Bernàcer)

     Campus de Sant Vicent del Raspeig
    Ctra. d'Alacant s/n 03690
    San Vicent del Raspeig (Alacant)
    Telèfon:+ 34 96 590
3670/3671/3770
    Fax:+ 34 96 590 9789
     master.economiques@ua.es 
    economicas.ua.es/va/

  

    Web del màster

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació