INNOVACIÓ SOCIAL I DINÀMIQUES DE CANVI (2018-19)

Codi:
 D105

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 16/02/2019

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN INNOVACIÓ SOCIAL I DINÀMIQUES DE CANVI

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2018-19

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN INNOVACIÓ SOCIAL I DINÀMIQUES DE CANVI

 
 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries

48

Optatives

0

Pràctiques externes

0

Treball de fi de màster

 12

TOTAL CRÈDITS

60

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

 

El títol de Màster en Màster en Innovació Social i Dinàmiques de Canvi té una orientació acadèmica i l'estructura del pla es basa en procés continu i lineal que s'inicia amb l'ensenyament dels conceptes essencials per a la comprensió dels processos d'innovació social, continua amb l'adquisició de les eines necessàries per a la intervenció i culmina amb el disseny i implementació de projectes per a la innovació en l'àmbit de l'empresa privada, l'administració pública i el tercer sector.

Així, els mòduls que formen el contingut d'aquest màster descriuen perfectament aquest continu en el qual l'avanç del curs es troba directament vinculat amb una evolució pedagògica precisa i planejada. En primer lloc, l'alumnat assimilarà els conceptes singulars que defineixen a la innovació social, així com els factors que són motors del canvi en les societats complexes. També se'ls proporcionaran els instruments conceptuals per a poder elaborar anàlisis crítiques tanta des d'una perspectiva històrica com asincrónica.

Seguint el fil conductor d'aquesta exposició, una vegada que els conceptes teòrics estan assentats, es prepararà a l'alumnat per a la posada en pràctica dels aprenentatges adquirits. D'aquesta manera, se li proporcionarà les eines necessàries per a poder extraure les dades necessàries per a donar sentit el problema d'estudi, realitzar diagnòstics, conèixer què factors interactuen en la realitat que els concerneix i establir les relacions causals subjacents que expliquen el moviment o la seua absència. L'estudiant coneixerà els mètodes i tècniques adequades para tan singulars entorns i li prepararà per a dissenyar, planificar i executar accions precises i adequades a la dimensió i característiques del problema.

Finalment, i com a culminació d'aquest trajecte, el màster proporcionarà a l'alumnat les habilitats i capacitats per a donar solució al problema d'estudi que se'ls planteja. A més d'aprendre com s'elabora un projecte rigorós i adequat, coneixerà com gestionar un equip multidisciplinari, divers, especialitzat, orientat a la consecució d'objectius en espais d'innovació social i que tenen com a especial característica la capacitat d'integrar la visió i perspectiva del client o dels usuaris finals.

Per a obtenir el títol de Màster, l'alumne haurà de cursar i superar, d'una banda, els 48 crèdits teòrics obligatoris i els 12 crèdits obligatoris del Treballe Fi de Màster. Les matèries incloses en el mòdul "Planificación i Gestió de la Innovació Social" es plantegen professionals reals del sector públic, privat i tercer sector que els permeten posar els aprenentatges obtinguts al servei de la resolució de casos professionals.

El sistema d'avaluació té com a principal objectiu donar prioritat a l'avaluació contínua i al treball aplicat a casos reals de l'àmbit professional en qualsevol de les esferes: l'empresa privada, l'administració pública o el tercer sector.

L'avaluació global s'obtindrà com a resultat d'una combinació de la valoració obtinguda en un examen o prova final i la valoració aconseguida en les diverses activitats d'avaluació dutes a terme al llarg del semestre. En cas de realitzar-se prova final, aquesta no podrà representar més d'un 50% de la nota final. Així mateix, s'indicarà què activitats d'avaluació tenen caràcter recuperable per a la convocatòria extraordinària i aquelles que, per la seua naturalesa, no són recuperables, per la qual cosa la seua valoració es conservarà tant en el període ordinari com a extraordinari.

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que faculte al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat, o centre d'ensenyament superior, de PAÏSOS ALIENS A l'EEES, sense necessitat d'homologació prèvia dels estudis. En aquest supòsit, cal tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (CONTÍNUA - Centre de Formació Contínua), pel qual s'ha d'abonar la taxa corresponent.
 • L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest amb una finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.


ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

Perfil d'ingrés recomanat

El perfil d'ingrés recomanat s'estableix per a les persones amb títol universitari oficial en Sociologia (grau o llicenciatura).

Criteris de valoració

En la baremació dels mèrits per a ingressar al Màster es tenen en compte aquests elements:

 • Grau o llicenciatura en Sociologia: 1 punt.
 • Altres graus o llicenciatures de ciències socials: 0,5 punts.
 • Coneixement d'idiomes (1 punt com a màxim). anglés B1: 0,5 punts; anglés B2: 0,75 punts; anglés C1 i C2: 1 punt. Cal aportar el document acreditatiu del nivell. Consulteu la taula d'equivalència de la UA en la web del Servei de Selecció i Formació (https://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/normativa/tabla-de-equivalencias-de-la-ua-10-04-2017.pdf).

 

 • Expedient acadèmic de grau o llicenciatura (2 punts com a màxim). Nota mitjana de l'expedient ponderada fins a 1 punt. En cas de premi extraordinari, 1 punt.
 • Altres mèrits (1 punt com a màxim): coneixement d'altres idiomes en nivell superior a B1, haver cursat altres graus o llicenciatures o màsters, publicacions científiques o títol de doctor.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster  oficial a la UA ha de fer-ne la preinscripció en els terminis i condicions establits anualment.


MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya d'identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i les condicions establits.

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

http://sga.ua.es/es/normativa-academica/legalizacion/legalizacion-de-documentos.html

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
 2018-19  20

  

 

CALENDARI D' IMPLANTACIÓ 


Cronograma de implantació

Curs acadèmic

Implantació del màster

2018-2019

1r curs

 


 

 

 
 
 

 

Informació del centre Informació general per a l'alumnat
 • Facultat de Econòmiques i Empresarials (Secretaria a l'edifici Germà Bernàcer)

      Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      Sant Vicent del Raspeig
      Telèfons:+ 34 96
590 3670 / 3671 / 3770
      Fax:+ 34 96 590 9789
      master.economiques@ua.es
      http://economicas.ua.es/va

 

        Web del màster


 •  Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Només per a la preinscripció
Planta baixa de l'edifici Germà Bernàcer
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació