CIBERSEGURETAT (2018-19)

Codi:
 D104

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 16/02/2019

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN CIBERSEGURETAT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2018-19

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN CIBERSEGURETAT
48 crèdits
 
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
12
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN CIBERSEGURETAT

 

 

OBJECTIUS

 

El Màster Universitari en Ciberseguretat ofeix formació especialitzada d'alt nivell, amb l'objectiu de millorar les competències específiques en l'àmbit professional de la seguretat informàtica. L'alumnat adquireix les habilitats i els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes de seguretat informàtica en organismes públics i privats.

La demanda social del Màster Universitari en Ciberseguretat es pot considerar molt alta si es tenen en compte aspectes com:

 • L'augment de la importància tant econòmica com estratègica del sector TIC en la societat.
 • La demanda laboral creixent, fins i tot escassetat, de professionals qualificats i especialitzats en ciberseguretat.
 • L'augment de la preocupació per la seguretat informàtica en tots els àmbits de la societat: ciutadans, empreses i institucions públiques.
 
 ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA


Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

48

  Treball de fi de Màster (OB)

12

TOTAL CRÈDITS

60


DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS I SEMESTRES


CURS 1r

PRIMER SEMESTRE (30 ECTS)

SEGON SEMESTRE (30 ECTS)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SISTEMES DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT

 OB

6 DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS SEGURES

OB

6
PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ

OB

6 HACKING ÈTIC I CONTRAMESURES  OB  6
SEGURETAT EN ELS SISTEMES OPERATIUS

OB

6 ANÀLISIS FORENSE  OB  6
SEGURETAT EN LES COMUNICACIONS

OB

6 TREBALL DE FI DE MÀSTER  OB  12
SEGURETAT EN APLICACIONS I BASES DE DADES

OB

6      

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

El Màster Universitari en Ciberseguretat de la Universitat d'Alacant es compon de 8 matèries obligatòries, que sumen un total de 48 crèdits ECTS, i del treball de fi de Màster (12 crèdits ECTS). Aquestes matèries ofereixen una visió àmplia dels diversos aspectes relacionats amb la ciberseguretat o seguretat informàtica. No hi ha continguts  optatius.

Totes les matèries s'imparteixen seguint una metodologia d'ensenyament i aprenentatge de caràcter semipresencial, en la qual es defineixen les següents activitats: classes teòriques en línia, pràctiques amb ordinador, treball de fi de Màster tutoritzat i treball autònom de l'alumne. En particular:

1. En les activitats teòriques en línia es desenvolupa un aprenentatge experimental i creatiu amb material multimèdia per a la formació a distància. Aquesta activitat es desenvoluparà mitjançant la metodologia docent de classe invertida (flipped classroom), que sorgeix, en el marc de la docència semipresencial, com un sistema d'aprenentatge en què l'alumnat adquireix els nous coneixements a través de materials i recursos interactius a casa (en línia) per a, posteriorment, fer les activitats, els problemes i els debats a l'aula i amb el suport del professor. El terme suggereix la inversió de les classes tradicionals, en les quals els estudiants reben, a l'aula, les lliçons i els exercicis els realitzaven a casa. L'estudiant disposarà de materials i recursos de suport disponibles en línia, per a fer una consulta continuada, en qualsevol moment, i de canals per a comunicar-se amb els companys i el professorat. Entre els materials disponibles cal destacar els videos educatius en línia, els tutorials, les píndoles formatives, les classes gravades i els blocs. La Universitat d'Alacant disposa de la plataforma tecnològica necessària per a fer i subministrar el material multimèdia esmentat.

2. Les classes presencials de pràctiques amb ordinador s'imparteixen a la Universitat d'Alacant. Es plantegen per a desenvolupar treballs pràctics d'aplicació immediata de les idees vistes en les classes de teoria o projectes de naturalesa col·laborativa. Dins de les pràctiques de totes les assignatures, a més de plantejar una sèrie de problemes i exercicis de desenvolupament, es realitza un projecte d'integració comú, en el què s'introdueixen noves característiques a mesura que se n'estudia la teoria. El Màster compta també amb professors convidats de diverses empreses, per a aprofundir en alguns casos pràctics de la vida real relacionats amb els continguts de les matèries. Aquest projecte es construeix incrementalment al llarg de tot el Màster i és independent del treball de fi de Màster, que es realitza en el segon quadrimestre i ha de ser personal i original.

3. El treball de fi de Màster tutoritzat té l'objectiu de guiar, ajudar i aconsellar l'alumne en tot el procés d'elecció, disseny, desenvolupament i defensa pública del treball de fi de Màster. La tutorització és grupal.

4. Una part del treball que cal fer es proposa amb aprenentatge autònom no presencial: el treball de fi de Màster mateix i els treballs encarregats per a avaluar determinades assignatures. Per això, totes les assignatures utilitzen tant l'UACloud de la Universitat d'Alacant, com la plataforma d'e-learning Moodle que, a més de permetre al professorat una estructuració del coneixement que ha d'adquirir l'alumnat, permet la introducció de fites per a sol·licitar els lliuraments que s'han de realitzar al llarg del curs. Així, s'ajuda l'alumnat a gestionar i organitzar els esforços fora de les aules.

Tots els sistemes d'avaluació de les assignatures són presencials, a la Universitat d'Alacant, i garanteixen, així, el control de la identitat dels estudiants. L'avaluació té l'objectiu fonamental de quantificar el grau de compliment dels objectius formatius. A més, en totes les matèries, l'avaluació té en compte aquests supòsits:

 • Hi ha normes predefinides i conegudes per l'alumnat.
 • És coherent amb els objectius fixats per endavant.
 • Abasta tots els nivells de coneixement i activitats de l'alumnat en relació amb cada matèria.
 • Hi ha diverses modalitats d'avaluació (proves i exàmens, avaluació de pràctiques realitzades individuals o en grup, etc.).
 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal: 

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que faculte, al país on s'ha expedit, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que s'haja HOMOLOGAT al que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI d'universitat, o centre d’ensenyament superior, de PAÏSOS ALIENS A L'EEES sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas, cal tenir en compte que:
 • L’accés per aquesta via no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada, ni el reconeixement per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari. 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

Segons l'article 20 de la normativa sobre títols oficials de Màster Universitari de la Universitat d'Alacant (BOUA 20/12/2012), l'òrgan encarregat de dur a terme la selecció de l'alumnat per a admetre'l és la Comissió Acadèmica del Màster, la qual està integrada almenys per:

 • El coordinador o coordinadora del Màster, que la presideix.
 • Un mínim de tres membres representants del professorat docent del Màster, escollits entre i pel professorat del Màster, procurant que estiguen representats els departaments que intervenen en el pla d'estudis.
 • Un representant del centre proponent.
 • Un representant de l'alumnat, que s'ha d'escollir cada any entre i per l'alumnat del Màster.
 • Un representant de les empreses o institucions, si hi ha  pràctiques externes, que ha de proposar el coordinador o coordinadora del Màster, després d'haver escoltat les empreses o institucions.
 • Un membre del PAS per a qüestions relacionades amb la gestió administrativa del Màster.

L'admissió és directa en aquests casos:

 • Ser graduat en Enginyeria Informàtica.
 • Ser graduat en Enginyeria Multimèdia.
 • Ser enginyer o enginyer tècnic en Informàtica segons anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris.
 • Ser enginyer o graduat en tecnologies de les telecomunicacions.

Si hi ha més sol·licituds que places, s'utilitzarà l'expedient acadèmic per a establir un ordre en les sol·licituds.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumnat interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-ne la preinscripció, en els terminis i condicions que s'estableixen cada any.

 

MATRÍCULA +info

Després de publicar les llistes definitives d'admesos, s'envia per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya d'identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual, en els terminis i les condicions que s'estableixen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

OFERTA DE PLACES


CURS OFERTA DE PLACES
2018-19 20

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2018-2019

1r curs

 
 
 

 

Informació del centre Informació general per a l'alumnat
 •  Escola Politècnica Superior
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig
Telèfon:+ 34 96 590
3648
Fax:+ 34 96 590 3644
eps@ua.es
http://www.eps.ua.es 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer (planta baixa)
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació