DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME (2018-19)

Codi:
 D103

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 16/02/2019

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2018-19

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME
33 crèdits
 
18 crèdits
 
 
 
 
 
3 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME
ITINERARI PER ALS ALUMNES ADAPTATS DEL D047

 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries

27

Optatives

21

Pràctiques externes

6

Treball de fi de màster

  6

TOTAL CRÈDITS

60

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

El Màster en Direcció i Planificació del Turisme té una orientació acadèmica, amb aquesta estructura de pla d'estudis:

TIPUS DE MATÈRIES MÒDULS  ECTS
Matèries obligatòries Formació bàsica en
direcció i planificació
del turisme.
27 ECTS

Matèries optatives.
L'alumnat ha d'elegir el 
mòdul

complet de Direcció del Turisme

o el de Planificació del Turisme.

Direcció del Turisme 18 ECTS
 
Planificació del Turisme  

Matèries optatives.
L'alumant ha d'elegir una
assignatura de les tres del

mòdul d'optativitat general.

Optativitat general 3 ECTS
Treball de fi de màster Treball de fi de màster 6 ECTS
Pràctiques externes Pràctiques externes 6 ECTS

Per a obtenir el títol, cal cursar i superar 60 crèdits, 27 dels quals són obligatoris per a tot l'alumnat. Igualment, els i les alumnes poden triar entre dos mòduls (el de Direcció o el de Planificació) i cursar-ne els 18 crèdits.

A més, cal cursar 3 crèdits optatius addicionals dels 9 que s'ofereixen a tots l'alumnat, independentment del mòdul cursat. Així, es completen els 27 crèdits obligatoris i 21 d'optatius (18 del mòdul escollit més 3 dels 9 optatius addicionals). Finalment, cal cursar els 6 crèdits del treball de fi de màster i 6 de pràctiques externes.

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

  1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), que faculte en el país expedidor del títol per accedir a ensenyaments de màster.
  2. Tenir un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas, cal tenir en compte:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s'ha d'abonar la taxa corresponent.
  • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el reconeixement amb altres finalitats difrerents de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ


Perfil d'ingrés recomanat

El Màster en Direcció i Planificació del Turisme s'adreça a diplomats i graduats en Turisme i titulats universitaris en disciplines econòmiques, socials i jurídiques que vulguen adquirir una formació especialitzada en llocs de direcció i gestió d'empreses i organitzacions turístiques.

El detall dels títols d'accés és:

· Graduat o diplomat en Turisme, diplomat en Empreses i Activitats Turístiques (1).
· Tècnic en empreses i activitats turístiques, sempre que hagen sol·licitat l'equivalència a diplomat.
· Diplomat en Ciències Empresarials.
· Graduat o llicenciat en Economia.
· Graduat o llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses.
· Graduat o llicenciat en Geografia.
· Els titulats de sistemes educatius estrangers accedeixen al Màster si la seua titulació és equivalent a algunes de les referides anteriorment i acrediten que permet, al país d'origen, l'accés a estudis de postgrau.
(1)Títol amb els mateixos efectes que diplomat en Turisme (RD 604/1996, de 15 d'abril).

Criteris de valoració:

· Titulació: 2 punts als alumnes que provenen del Grau de Turisme, 1 punt a la resta de titulacions.
· Expedient: de 0 a 10 punts.
· Idiomes: B1, 1 punt; B2, 2 punts; a partir de B2, 3 punts.
· La puntuació màxima és de 15 punts.

Com a requisit d'admissió s'estableix que l'alumne acredite el domini del castellà d'alguna de les següents formes:
· Comptar amb una titulació en un país de parla castellana.
· Comptar amb el nivell bàsic d'espanyol de l'Institut Cervantes.
· Haver superat un curs avançat d'espanyol de la Universitat d'Alacant.
· Comptar amb un títol que acredite un nivell de castellà equivalent als anteriors.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-ne la preinscripció en els terminis i les condicions que s'estableixen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos, s'envia per correu electrònic als admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i les condicions que s'estableixen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

OFERTA DE PLACES


CURS OFERTA DE PLACES
2018-19 30

 
 
 

 

Informació del centre Informació general per a l'alumnat
  • Facultat de Econòmiques i Empresarials (Secretaria a l'edifici Germà Bernàcer)

      Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      Sant Vicent del Raspeig
      Telèfons:+ 34 96
590 3670 / 3671 / 3770
      Fax:+ 34 96 590 9789
      master.economiques@ua.es
      http://economicas.ua.es/va

 

      Web del màster


  •  Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Només per a la preinscripció
Planta baixa de l'edifici Germà Bernàcer
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació