HISTÒRIA DEL MÓN MEDITERRANI (2018-19)

Codi:
 D102

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 16/02/2019

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA DEL MÓN MEDITERRANI I LES SEUES REGIONS. DE LA PREHISTÒRIA A L'EDAT MITJANA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2018-19

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
LÍNIA A. PREHISTÒRIA I PROTOHISTÒRIA
LÍNIA B. HISTÒRIA ANTIGA
LÍNIA C. HISTÒRIA MEDIEVAL

 
 

ESTRUCTURA

El Màster s'ofereix amb un format semipresencial. Una part de cadascuna de les assignatures s'imparteix presencialment (33,3 %) i la resta (66,6 %) en modalitats docents no presencials, emprant per a això les diverses possibilitats d'interacció docent-discent que ofereix el sistema d'aula virtual (UACloud). L'estudiant cursa 18 crèdits obligatoris (mòdul I), 30 crèdits d'una de  les tres línies a escollir dins dels mòduls II i III i, finalment, un treball de fi de màter de 12 crèdits (Mòdul IV).

Resum de les matèries i distribució en crèdits ECTS

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 18
Optatives 30
Treball de fi de màster 12
Crèdits totals 60

 

ORGANITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA

La docència del Màster s'organitza en tres grans mòduls

Mòdul I: obligatori (18 ECTS distribuïts en 6 assignatures).


Mòdul II: 3 matèries optatives de 12 ECTS (A-B-C) que es distribueixen en dues assignatures de 6 ECTS. L'alumnat només pot cursar una de les matèries.


Mòdul III: 3 matèries optatives de 18 ECTS (A-B-C) que es distribueixen en tres assignatures de 6 ECTS. L'alumnat només pot cursar una de les matèries, que ha de correspondre's amb la mateixa matèria seleccionada en el Mòdul II.


Mòdul IV: treball de fi de màster (obligatori, 12 ECTS).

MÒDUL I. CONTINGUTS HISTÒRICS FONAMENTALS
Matèria 1: bases teòriques i metodològiques.
1. Disseny de projectes de recerca en prehistòria i protohistòria.
2. Teories, mètodes i tècniques de recerca en arqueologia prehistòrica i protohistòrica.
3. Continguts fonamentals en història antiga: teoria i historiografia.
4. Continguts fonamentals en història antiga: política i cultura.
5. Bases fonamentals en història medieval: fonts i documents.
6. Bases fonamentals en història medieval: metodologia i historiografia.

MÒDUL II. PROCESSOS POLÍTICS I ECONÒMICS
Matèria optativa A: els processos econòmics i polítics durant la prehistòria i la protohistòria.
1. Estructures polítiques, economia, conflicte i organització del territori durant la prehistòria.
2. Estructures polítiques, economia, conflicte i organització del territori durant la protohistòria.

Matèria optativa B: els processos econòmics i polítics durant l'antiguitat.
1. Estats i política en el món antic.
2. El món antic: economia i aspectes territorials.

Matèria optativa C: els processos econòmics i polítics durant l'edat mitjana.
1. Poder, organització política i guerra en l'edat mitjana.
2. Espais i xarxes econòmiques durant l'edat mitjana.

MÒDUL III. PROCESSOS SOCIALS I CULTURALS
Matèria optativa A: cultura, societat i religió durant la prehistòria i la protohistòria.
1. Estructures socials durant la prehistòria i la protohistòria.
2. Manifestacions religioses i simbòliques durant la prehistòria i la protohistòria.
3. Pràctiques funeràries en la prehistòria i la protohistòria.

Matèria optativa B: cultura, societat i religió en el món antic.
1. Estructures i relacions socials durant l'antiguitat.
2. Pobles i processos culturals en el Mediterrani antic.
3. La religió en el món antic: divinitats, mites i rituals.

Matèria optativa C: cultura, societat i religió en l'època medieval.
1. Sistemes socials en l'edat mitjana.
2. Identitats i pràctiques religioses medievals.
3. Estructures ideològiques, culturals i literàries en el món medieval.

MÒDUL IV. TEORIA I PRÀCTICA
Matèria 1: treball final de màster.


L'alumnat ha de cursar obligatòriament una de les tres línies proposades. Les assignatures de cada línia són obligatòries per a tot l'alumnat que les curse. Les línies proposades estan directament relacionades amb els tres àmbits cronològics que abasta el títol, però les assignatures de què consten són obligatòries per a l'alumnat que les realitze.

Línia A: prehistòria i protohistòria.
Els processos econòmics i polítics durant la prehistòria i la protohistòria.
1. Estructures polítiques, economia, conflicte i organització del territori durant la prehistòria: 6 crèdits.
2. Estructures polítiques, economia, conflicte i organització del territori durant la protohistòria: 6 crèdits.

Cultura, societat i religió durant la prehistòria i la protohistòria.

1. Estructures socials durant la prehistòria i la protohistòria: 6 crèdits.
2. Manifestacions religioses i simbòliques durant la prehistòria i la protohistòria: 6 crèdits.
3. Pràctiques funeràries en la prehistòria i la protohistòria: 6 crèdits.

Línia B: història antiga.
Els processos econòmics i polítics durant l'antiguitat.
1. Estats i política en el món antic: 6 crèdits.
2. El món antic: economia i aspectes territorials (6 crèdits).
Cultura, societat i religió en el món antic.
1. Estructures i relacions socials durant l'antiguitat: 6 crèdits.
2. Pobles i processos culturals en el Mediterrani antic: 6 crèdits.
3. La religió en el món antic: divinitats, mites i rituals: 6 crèdits.

Línia C: història medieval.
Els processos econòmics i polítics durant l'edat mitjana.
1. Poder, organització política i guerra en l'edat mitjana: 6 crèdits.
2. Espais i xarxes econòmiques durant l'edat mitjana: 6 crèdits.

Cultura, societat i religió en l'època medieval.
1. Sistemes socials en l'edat mitjana: 6 crèdits.
2. Identitats i pràctiques religioses medievals: 6 crèdits.
3. Estructures ideològiques, culturals i literàries en el món medieval: 6 crèdits.

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal: 

  1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), que faculte en el país expedidor del títol per accedir a ensenyaments de màster.
  2. Tenir un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas, cal tenir en compte:
  • L’accés per aquesta via no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el reconeixement per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari. 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

El perfil acadèmic i personal d'ingrés recomanat és, d'una banda, el de persones titulades universitàries i egressades de titulacions de grau de la branca d'humanitats o ciències socials: Història, Humanitats (titulacions preferents) i Arqueologia (vinculada), Antropologia i Història de l'Art (afins). Únicament si el nombre de preinscrits supera el de places oferides, la Comissió Acadèmica del Màster baremarà els candidats d'acord amb aquest sistema:

Concepte a valorar i puntuació màxima.

1) Titulació d'accés (50 %. 5 punts):

· Grau o llicenciatura en Història o Humanitats: 100 % (5 punts).

· Grau o llicenciatura en titulacions vinculades: 80 % (4 punts).

· Grau o llicenciatura en titulacions afins: 50 % (2,5 punts).


2) Curriculum vitae (25 %, fins a un màxim de 2,5 punts).

- Assistència a cursos, seminaris i congressos relacionats amb els períodes històrics del Màster: fins a 0,5.

- Altres titulacions universitàries: fins a 0,5 punts.

- Publicacions: fins a 1 punt.

- Beques i premis de recerca relacionats amb el Màster: fins a 0,5 punts.


3) Nota de l'expedient acadèmic de la llicenciatura o grau (segons la nota mitjana de l'expedient de 0 a 10): 25 % (fins a un màxim 2,5 punts).

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-ne la preinscripció, en els terminis i condicions que s'estableixen cada any.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos, s'envia per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya d'identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i les condicions que s'estableixen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

OFERTA DE PLACES

Oferta de places: 45

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2018-2019

1r curs

 
 
 

 

Informació del centre Informació general per a l'alumnat
  • Facultat de Filosofia i Lletres
      Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      Sant Vicent del Raspeig
      Telèfon:+ 34 96
590 3448
      Fax:+ 34 96 590 3449
      facu.lletres@ua.es 
      http://lletres.ua.es/va/

  •  Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Només per a la preinscripció
Planta baixa de l'edifici Germà Bernàcer
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació