INVESTIGACIÓ CIÈNCIES DE LA SALUT (2016-17)

Codi:
 D099

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 20/03/2017

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 46,20
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències de la Salut

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències de la Salut

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2016-17

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ CIÈNCIES DE LA SALUT
36 crèdits
 
12 crèdits
 
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
12
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ CIÈNCIES DE LA SALUT
CONDICIONADA
 
 
 

 
 

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

36

Optatives (OP)

12

Treball de fi de màster (OB)

12

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS I SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA I FORMULACIÓ DE PREGUNTES I HIPÒTESIS D'INVESTIGACIÓ

OB

3
ANÀLISI QUALITATIVA DE DADES

OB

5
DISSENYS D'INVESTIGACIÓ

OB

6
COMUNICACIÓ CIENTÍFICA I GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ

OB

4
MEDICIÓ I RECOL·LECCIÓ DE DADES

OB

4
EPIDEMIOLOGIA AVANÇADA

OB

3
ENFOCAMENTS I MÈTODES D'INVESTIGACIÓ QUALITATIVA

OB

5
AVALUACIÓ DE RESULTATS EN SALUT

OP

6
BIOESTADÍSTICA

OB

6
INVESTIGACIÓ I ACCIÓ EN SALUT PÚBLICA

OP

6
HISTÒRIA I CULTURA DE LES CURES

OP

6
 TREBALL DE FI DE MÀSTER
 

 

OB

 

12 

AVANÇOS EN INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA I SALUT COMUNITÀRIA

OP

6

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

Aquest pla d'estudis s'emmarca en el Reial Decret 1393/2007 del 29 d'octubre. El contingut de les matèries segueix l'estructura del mètode científic, que comença amb la pregunta d'investigació i acaba en la comunicació dels resultats científics. Per una altra banda, les optatives permeten a l'alumnat integrar-se en els principals grups d'investigació de la Facultat de Ciències de la Salut durant els estudis del Màster. Mitjançant l'elecció de les optatives proposades, l'alumnat pot aprofundir, segons el respectiu interés, en aspectes com aquests: 1, l'establiment de mecanismes d'avaluació de resultats en salut des de la perspectiva del pacient com a indicador de l'efectivitat de les intervencions sanitàries aplicades; 2, l'anàlisi de l'efecte potencial que les polítiques, les estratègies i els plans tenen en la salut i en la salut pública, mitjançant la utilització dels estudis de gènere, classe i ètnia com a instrument notable per a comprendre l'etiologia i el tractament i control de les malalties en dones i homes; 3, l'adquisició de la dimensió cultural de les cures, identificant-ne les diverses cultures com a principal origen de l'infermeria transcultural; 4, el disseny d'estudis d'investigació coherents amb les prioritats d'investigació en infermeria i salut comunitària.

El pla d'estudis s'estructura en 3 blocs:

1. Huit assignatures obligatòries (36 ECTS) per a la formació en metodologia de la investigació: Documentació Científica i Formulació de Preguntes i Hipòtesis d'Investigació; Dissenys d'Investigació, Medició i Recol·lecció de Dades; Enfocaments i Mètodes d'Investigació Qualitativa; Bioestadística; Epidemiologia Avançada; Anàlisi Qualitativa de Dades; Comunicació Científica; Gestió de la Investigació.


2. Dues assignatures optatives (12 ECTS), que cal triar entre les quatre oferides per als dos quadrimestres, vinculades als grups d'investigació consolidats de la Facultat de Ciències de la Salut.


3. El treball de fi de Màster (12 ECTS), dissenyat perquè l'alumnat adquirisca la capacitat de dissenyar i dur a terme un projecte d'investigació, des de la fase conceptual fins a la comunicació dels resultats.

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

  1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
  2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
  • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

El perfil d'ingrés d'aquest màster es correspon amb titulacions de l'àmbit de les ciències de la salut (graus en infermeria, en nutrició humana i dietètica i en medicina) i de les ciències experimentals i sociales (estadística, psicologia, sociologia, antropologia, economia, enginyeria, dret, educació i magisteri, periodisme, etc.). Per a altres titulacions, la Comissión del Màster establirà els complements formatius necessaris entre l'oferta formativa de la Universitat d'Alacant.

Per a determinar l'admissió, es té en compte el títol de grau, o equivalent, que el candidat presenta com a títol d'accés. S'hi aplicarà aquest barem:


1. Ciències de la salut: infermeria i medicina, 4 punts. Les assignatures de l'expedient reben aquesta puntuació:

Aprovat: 1
Notable: 2
Excel·lent: 3
Matrícula d'honor: 4

Criteris d'admissió
· Expedient acadèmic (amb valoració especial per a les matèries relacionades amb el Màster): 70 %
· Carta en què l'aspirant exposa els motius per a cursar el Màster: 20 %
· Formació de postgrau relacionada amb el Màster: 10 %

En aquest procés d'admissió es fa, primerament, una preinscripció o sol·licitud de plaça en el Màster, d'acord amb la planificació temporal establida per la Universitat d'Alacant. L'alumnat, en la preinscripció, ha de lliurar la documentació oportuna per a la selecció, que només es farà si el nombre de sol·licituds supera al de places oferides. En cas contrari, tots els alumnes que complisquen el perfil del Màster hi seran admesos. El nombre màxim d'estudiants d'aquets programa és 20.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES


CURS OFERTA DE PLACES
2016-17 20
 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2016-2017

Primer curs

 

Procediment d'adaptació dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

D'acord amb l'article 6.3 del Reial Decret 861/2010: "El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà les seues qualificacions, de manera que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient...".

La Universitat d'Alacant contempla una normativa de reconeixement i transferència de crèdits a la qual l'alumnat s'acull quan sol·licita un tràmit d'aqueixes característiques. La Facultat de Ciències de la Salut compta amb una comissió de transferència i reconeixement de crèdits que resol les sol·licituds. Per als alumnes que han cursat o iniciat el Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria, es proposa la següent taula de reconeixement d'assignatures entre plans:


Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Salut
Assignatura ECTS Assignatura ECTS
Dissenys d'investigació i mesurament en ciències de la salut 6 Dissenys d'investigació 6
Documentació i informació científica en salut
4 Documentació científica i formulació de preguntes i hipòtesis d'investigació 3
Estadística en ciències de la salut 6 Bioestadística 6
Investigació qualitativa en ciències 4 Enfocaments i mètodes d'investigació qualitativa 5


3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
  •  Facultat de Ciències de la Salut
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3512
Fax:+ 34 96 590 3935
facu.salut@ua.es 
http://fcsalud.ua.es/va 

 

  • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació