GESTIÓ ADMINISTRATIVA (2023-24)

Codi:
 D098

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 07/03/2016

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 12,79
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Dret

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2023-24

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA
54 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA
CONDICIONADA
 
 
 

 
 

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

  1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
  2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
  • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 


Els criteris d'admissió son establits per les comissions acadèmique de máster, que estan regulades per l'article 20 de la normativa sobre títols oficials de màster universitari de la Universitat d'Alacant (BOUA 20/12/2012). Entre d'altres, tenen la funció de seleccionar l'alumnat que s'hi admet.

En el cas d'alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat, els sistemes i procediments d'admissió han d'incloure serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

Pel que fa al perfil d'ingrés, el Màster s'adreça a graduats en gestió i administració pública, dret i relacions laborals.

A proposta de la Comissió Acadèmica del Màster, el procés d'admissió inclou la ponderació dels criteris d'admissió, que s'ajusta a la configuració del Màster i els continiguts d'aquest. La selecció d'alumnes es durà a terme d'acord amb aquests criteris:

1. Si el nombre de sol·licitants amb les titulacions referids és superior al de places oferides, en el procés de selecció es valoraran aquests aspectes, per la qual cosa cal aportar-hi el currículum:

a) Expedient acadèmic (fins a 4 punts):

Aprovat: 1
Notable: 2
Excel·lent: 3
Matrícula d'honor: 4
   

b) Tenir altres titulacions: diplomatura, llicenciatura, grau, màster oficial, doctorat: fins a 2 punts.

c) Experiència laboral: fins a 2 punts.

d) Altres mèrits (coneixements acreditats d'idiomes, publicacions, col·laboració docent, etc.): fins a 2 punts.

Les comissions acadèmiques són nomenades per la facultat o escola corresponent i estaran integrades almenys per:

El coordinador o coordinadora del màster universitari, que en serà el president.
Tres professors, com a mínim, que impartisquen docència en el màster, elegits pel professorat del màster. Cal procurar que estiguen representats els departaments que intervenen en el pla d'estudis.
Un representant del centre proponent.
Un representant de l'alumnat, que serà elegit cada any per l'alumnat del máster.
Un representant de les empreses o institucions, si hi ha pràctiques externes, que serà proposat pel coordinador o coordinadora del màster, després d'haver escoltat les empreses o institucions.
Un membre del PAS per a qüestions relacionades amb la gestió administrativa del màster universitari.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2015-16 30
2016-17 30
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

48

Pràctiques externes (OB)

6

Treball de fi de màster (OB)

  6

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURSOS I SEMESTRES


PRIMER CURS

1r SEMESTRE

2n SEMESTRE

ASSIGNATURES

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES

TIPUS

ECTS

DRET CONSTITUCIONAL, DRET DE LA UNIÓ EUROPEA I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL

OB

6

DRET MERCANTIL

OB

6

DRET ADMINISTRATIU

OB

9

DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

OB

6

DRET TRIBUTARI

OB

6

FONAMENTS DE LA COMPTABILITAT

OB

3

DRET PENAL

OB

3

LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, ELS ENS PÚBLICS I LES EMPRESES PÚBLIQUES A ESPANYA

OB

3

DRET CIVIL

OB

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

6

     

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

6

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2015-2016

Primer curs

 

 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
  •  Facultat de Dret
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3573
Fax:+ 34 96 590 9896
facu.dret@ua.es 
http://derecho.ua.es/va/

 

  • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació