INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES (2021-22)

Codi:
 D094

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 26/12/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Dret

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER EN INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES

 
 

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

54

Treball de fi de màster (OB)

6

TOTAL CRÈDITS

60

 

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS I SEMESTRES

 

1r SEMESTRE (30,5 ECTS)

SEGON SEMESTRE (29,5 ECTS)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ CRIMINAL

OB

3,5

CRIMINALÍSTICA FORENSE

OB

5

REPTES ACTUALS DE LA INVESTIGACIÓ PENAL

OB

4

QUÍMICA ANALÍTICA FORENSE

OB

4

MODERNES FORMES DE DELINQÜÈNCIA

OB

5

ANÀLISI D'EVIDÈNCIES FORENSES D'ORIGEN ANIMAL

OB

3

CORRUPCIÓ EN L'ÀMBIT DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

OB

3

ANÀLISI D'EVIDÈNCIES EN BOTÀNICA I GEOLOGIA FORENSE

OB

4

DELINQÜÈNCIA CONTRA LES PERSONES

OB

4

L'INFORME CRIMINOLÒGIC EN L'ÀMBIT JUDICIAL

OB

3,5

DELINQÜÈNCIA JUVENIL I BANDES ORGANITZADES JUVENILS

OB

4

L'INFORME CRIMINOLÒGIC EN L'ÀMBIT PENITENCIARI

OB

4

INFORMÀTICA APLICADA

OB

3

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

6

TÈCNIQUES D'IDENTIFICACIÓ: ACÚSTICA, IMATGE I LINGÜÍSTICA FORENSE

OB

4

     

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

Aquest màster està integrat per 14 matèries obligatòries (54 ECTS), que ofereixen una visió àmplia dels diferents aspectes de la investigació criminal, i un treball de fi de màster (6 ECTS). No hi ha continguts optatius.

Totes les matèries s'imparteixen amb una metodologia d'ensenyament i aprenentatge presencial, amb classes teòriques, classes pràctiques i pràctiques de laboratori.

En les activitats teòriques es desenvolupa un aprenentatge experimental i creatiu, en què es potencia la participació de l'alumnat amb exercicis i debats, per exemple.

Les classes pràctiques es plantegen per a dur a terme treballs d'aplicació immediata de les idees vistes en les sessions teòriques o desenvolupar projectes col·laboratius.

En les pràctiques de laboratori, l'alumnat fa activitats experimentals en què es plantegen els objectius, la metodologia, el tractament de resultats, l'aplicació de models, etc., que permeten consolidar, amb la posada en pràctica, els conceptes introduïts en les classes de teoria i en la resta d'activitats docents relacionades amb algunes assignatures del mòdul de ciències forenses.

Per a adquirir competències vinculades al desenvolupament professional, en determinades matèries s'han previst seminaris pràctics com a activitat formativa. Seran impartits per membres de les brigades especialitzades de la Policia Nacional, s'hi durà a terme el disseny estratègic de la investigació de delictes complexos i es desenvoluparan tots els aspectes relatius a la metodologia operativa associada a aquest tipus d'investigació.

Una part del treball que l'alumnat ha de fer es proposa amb aprenentatge no presencial. És el cas del treball de fin de máster i els treballs d'avaluació de determinades assignatures. Per això, totes les assignatures fan servir el Campus Virtual de la Universitat d'Alacant que, a més de permetre al professorat estructurar els coneixements que ha d'adquirir l'alumnat, possibilita la introducció de fites per a la sol·licitar els lliuraments que cal fer al llarg del curs, cosa que ajuda l'estudiant a gestionar i organitzar l'esforç fora de les aules.

La finalitat fonamental de l'avaluació és quantificar el grau d'acompliment dels objectius formatius. A més, en totes les matèries, l'avaluació ha de tenir en compte aquests elements:

Hi ha normes predefinides i conegudes anticipadament per l'alumnat.

És coherent amb els objectius fixats per endavant.

Inclou tots els nivells de coneixement i les activitats de l'alumnat en cada matèria.

Hi haurà diverses modalitats d'avaluació: exàmens finals, avaluació de pràctiques individuals o en grup, avaluació de treballs, etc.

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

  1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
  2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
  • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.
  •  

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

El perfil d'ingrés al Máster Universitari en Investigació Criminal i Ciències Forenses per la Universitat d'Alacant correspon a les persones graduades o llicenciades en criminologia i dret. Hi ha, a més, la possibilitat que la Comissió considere necessaris altres complements formatius.

Si hi ha més sol·licituds que places oferides, la Comissió Acadèmica del Màster les avaluarà d'acord amb aquests criteris:

1) Expedient acadèmic: 40 % de la valoració final. Es tindran en compte les qualificacions en la llicenciatura o el grau. Si l'aspirant presenta més d'una titulació, comptarà la  que li resulte més beneficiosa.

2) Quantitat de crèdits cursats en matèries afins als continguts del Màster i qualificacions obtingudes en aquestes matèries: 10 % de la valoració final.

3) Treballs i seminaris realitzats sobre matèries afins al Màster: 5 % de la valoració final.

4) Perfil o trajectòria professional relacionada amb la investigació criminal i les ciències forenses: 10 % de la valoració final.

5) Sol·licitud explicativa de l'aspirant, en què expresse tant la motivació per a cursar el Màster com l'encaix de les seues expectatives amb les exigències per a obtenir-lo: 30 % de la valoració final.

6) Coneixement d'idiomes 
(preferentment anglés), acreditat amb certificat oficial: 5 % de la valoració final.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES


CURS OFERTA DE PLACES
2014-15 50
2015-16 50
2016-17 50
2017-18 50
2018-19 50
 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2014-2015

Primer curs

 

 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
  •  Facultat de Dret
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3573
Fax:+ 34 96 590 9896
facu.dret@ua.es 
http://derecho.ua.es/va/

 

  • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació