ARQUITECTURA (2020-21)

Codi:
 D093

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 29/01/2016

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 20,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2020-21

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA

 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

21

  Optatives (OP)

9

  Traball de fi de màster (OB)

30

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS I SEMESTRES


1r CURS

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

INTERVENCIÓ I MANTENIMENT EN L'EDIFICACIÓ

 OB

3 PROJECTE DE FI GRAU

OB

30
ENERGIA I ESPAI ARQUITECTÒNIC

OB

3      
DISSENY AVANÇAT D'ESTRUCTURES I

OB

3      
ESTRATÈGIES PER AL PROJECTE URBÀ I TERRITORIAL

OB

3      
APROXIMACIONS CONCEPTUALS AL PROJECTE I

OB

3      
CONTRAEDICIONS PER AL PROJECTE DE FI DE CARRERA

OB

6  

 

 
EINES GRÀFIQUES PER A L'ARQUITECTURA

OP

3      
EINES GRÀFIQUES PER A L'URBANISME

OP

3      
EINES GRÀFIQUES PER A LA TECNOLOGIA

OP

3      
APROXIMACIONS CONCEPTUALS AL PROJECTE II

OP

3      
CIUTAT I TERRITORI EN EL SEGLE XXI

OP

3      
DISSENY AVANÇAT D'ESTRUCTURES II

OP

3


POLÍTIQUES DEL PROJECTE

OP

3      
REGISTRES TEÒRICS DEL PROJECTE

OP

3      
PROJECTE D'EXECUCIÓ I DIRECCIÓ D'OBRA

OP

3      

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS


El Màster Universitari en Arquitectura habilita per a exercir la professió d'arquitecte i té una durada d'un any acadèmic, en què s'imparteixen 60 crèdits ECTS (distribuïts en dos semestres de 30 crèdits). El primer semestre està concebut com una introducció al projecte de fi de carrera i el segon com el ple desenvolupament d'aquest.

Marc legal vigent d'aquest màster:
- Reial Decret 861/2010 de 2 de juliol, d'acord amb el qual es modifica el Reial Decret 1393/2007 de 29 d'octubre, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE 3 de juliol de 2010).
- Resolució de 28 de juliol de 2010, de la Secretaria General d'Universitats, d'acord amb la qual es publica l'acord del Consell de Ministres de 23 de juliol de 2010, que estableix les condicions a què han d'ajustar-se els plans d'estudis per a obtenir de títols que habiliten per a exercir la professió regulada d'arquitecte (BOE 30 de juliol de 2010), i l'Ordre EDU/2075/2010 de 29 de juliol, que estableix els requisits per a verificar els títols universitaris oficials que habiliten per a la professió d'arquitecte (BOE 31 de juliol de 2010).

En aquesta ordre s'estableix l'estructura de la nova titulació d'arquitectura i s'assigna un determinat nombre de crèdits ECTS a cadascun dels mòduls principals:

Mòdul tècnic: construcció, estructura i instal·lacions (8 crèdits ECTS).
Mòdul projectual: composició, projectes i urbanisme (12 crèdits ECTS).
Mòdul projecte fi de carrera: 30 crèdits ECTS.

Igualment, en el disseny d'aquest màster s'han tingut en compte les directrius establides per l'ANECA (17 de juliol de 2013) i el protocol de modificació de plans d'estudis oficials de la Universitat d'Alacant.

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

  1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
  2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
  • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

Criteris d'admissió
Els criteris d'admissió son establits per les comissions acadèmique de máster, que estan regulades per l'article 20 de la normativa sobre títols oficials de màster universitari de la Universitat d'Alacant (BOUA 20/12/2012). Entre d'altres, tenen la funció de seleccionar l'alumnat que s'hi admet.

En el cas d'alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat, els sistemes i procediments d'admissió han d'incloure serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

Les comissions acadèmiques són nomenades per la facultat o escola corresponent i estaran integrades almenys per:

El coordinador o coordinadora del màster universitari, que en serà el president.
Tres professors, com a mínim, que impartisquen docència en el màster, elegits pel professorat del màster. Cal procurar que estiguen representats els departaments que intervenen en el pla d'estudis.
Un representant del centre proponent.
Un representant de l'alumnat, que serà elegit cada any per l'alumnat del máster.
Un representant de les empreses o institucions, si hi ha pràctiques externes, que serà proposat pel coordinador o coordinadora del màster, després d'haver escoltat les empreses o institucions.
Un membre del PAS per a qüestions relacionades amb la gestió administrativa del màster universitari.

En les titulacions de màster conjuntes, s'hi aplicarà el que s'estipule en els convenis corresponents.

La Comissió Acadèmica del Màster Universitari en Arquitectura per la Universitat d'Alacant es basarà en aquests criteris de selecció i segons l'ordre de prioritat següent:

1r: tenir el títol de graduat en fonaments de l'arquitectura o un de similar, que complisca el nivell de competències definit en l'Ordre EDU/2075/2010, del BOE de 29 de juliol.

2n: els graduats habilitats per a exercir la professió d'arquitecte, amb títol de grau en arquitectura (Ordre ECI/3856/2007, de 27 de desembre), segons la nota mitjana de l'expedient acadèmic.

3r: els titulats en arquitectura (segons les directrius generals pròpies publicades en el BOE de 5 de febrer de 1994), segons la nota mitjana de l'expedient acadèmic.

Expedient acadèmic
Si hi ha més sol·licitants que places, hi accediran els de millor expedient acadèmic, tot i que, en qualsevol cas, tenen prioritat els titulats del punt 1r. La Comissió Acadèmica també especificarà clarament els criteris de selecció que s'utilitzaran per a l'admissió al curs. Aquests criteris han de ser públics i estar exposats en el web oficial del Màster durant el període de preinscripció. La Comissió ha d'enviar un informe justificatiu a les persones que no hi siguen admeses.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2015-16 60
2016-17 60
 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2015-2016

Primer curs

 

CRONOGRAMA

CURS

ACADÈMIC

IMPLANTACIÓ

DEL MÀSTER

IMPLANTACIÓ

DEL GRAU EN

FONAMENTS

DE L'ARQUITECTURA

EXTINCIÓ DEL GRAU

EN ARQUITECTURA 2010

2014-2015 NO 1r i 5é

1r

2015-2016 1r, 2n i 5é

2n

2016-2017 1r, 2n, 3r i 5é

3r

2017-2018 1r, 2n, 3r, 4t i 5é

4t

2018-2019 1r, 2n, 3r, 4t i 5é

PFC

 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
  •  Escola Politècnica Superior
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3648
Fax:+ 34 96 590 3644
eps@ua.es
http://www.eps.ua.es 

 

  • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació