OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL (2021-22)

Codi:
 D090

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 07/03/2016

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències de la Salut

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL
30 crèdits
 
21 crèdits
 
9 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
9
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL

 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries

30

Optatives

21

Treball de fi de màster

  9

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

PROCESSAMENT D'IMATGES EN CIÈNCIES DE LA VISIÓ

OB

3

MÈTODES QUANTITATIUS D'INVESTIGACIÓ

OB

3

INVESTIGACIÓ EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ

OB

3

NOVES TÈCNIQUES DE COMPENSACIÓ VISUAL

OB

3

DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA EN CIÈNCIES DE LA VISIÓ

OB

3

ÒPTICA VISUAL AVANÇADA

OB

3

EPIDEMIOLOGIA EN SALUT VISUAL

OB

3

REHABILITACIÓ VISUAL AVANÇADA I PLEÒPTICA

OB

3

CONTACTOLOGIA AVANÇADA

OB

3

ASPECTES BÀSICS I CLÍNICS DEL SISTEMA IMMUNITARI. IMPLICACIÓ EN LA FISIOLOGIA I PATOLOGIA OCULARS

OP

3

INSTRUMENTACIÓ AVANÇADA EN ATENCIÓ I DIAGNÒSTIC VISUAL

OB

3

AVANÇOS EN INFLAMACIÓ OCULAR

OP

3

DEONTOLOGIA I GESTIÓ PROFESSIONAL PER A L'ÒPTIC OPTOMETRISTA

OP

3

OPTOMETRIA BASADA EN L'EVIDÈNCIA

OP

3

ERGONOMIA VISUAL I AVANÇADA

OP

3

PROCEDIMENTS CLÍNICS ESPECÍFICS PER A CASOS PATOLÒGICS ESPECIALS

OP

3

INVESTIGACIÓ I TERÈPIA EN MALALTIES NEURODEGENERATIVES DE LA RETINA

OP

3

COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT EN SALUT VISUAL

OP

3

MÈTODES DE PROGRAMACIÓ EN CIÈNCIES DE LA VISIÓ

OP

3

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

9

PROTECCIÓ DE LA SALUT VISUAL EN EL MEDI LABORAL

OP

3

     
TÈCNIQUES PSICOFÍSIQUES DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC NO INVASIU

OP

3

     

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Per a fer el pla d'estudis s'han tingut en compte aquests aspectes generals:

1. El valor dels crèdits europeus en la Universitat d'Alacant és de 25 hores per crèdit ECTS.
2. De les 25 hores associades a un crèdit europeu, 10 com a màxim seran presencials i 15 no presencials.
3. Per als alumnes matriculats a temps complet, el total d'hores presencials i no presencials a la setmana no superarà, de mitjana, les 37,5 hores.
4. La durada del curs acadèmic és de 40 setmanes lectives, inclosos els períodes de formació i avaluació.

La regla general per a elaborar aquest programa és que les assignatures i els continguts proposats s'han planificat per a garantir l'adquisició de les competències descrites en el capítol tres d'aquesta memòria. Atés que hi ha requisits per a cursar algunes assignatures, s'aplicarà una seqüenciació per a evitar solapaments entre assignatures.

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

  1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
  2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
  • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.
  •  

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

Els criteris d'admissió són establits per les comissions acadèmiques de cada màster, que regula l'article 20 de la normativa sobre títols oficials de màster universitario de la Universitat d'Alacant (BOUA 20/12/2012). Entre d'altres, una de les funcions de les comissions és seleccionar l'alumnat que s'admet en el màster.

Els sistemes i procediments d'admissió d'alumnes amb necessitats educatives especials, derivades de discapacitat, han d'incloure els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

El Màster en Optometria Avançada i Salut Visual s'adreça a graduats i diplomats en òptica i optometria. De les 20 places oferides, se'n reserven 16 per a graduats i 4 per a diplomats.

En cas que la demanda de places supere l'oferta, una baremació dels candidats n'establirà l'ordre d'accés en funció de l'expedient acadèmic. Aquesta baremació s'aplicarà separadament a graduats i diplomats.

Si dos aspirants reben la mateixa puntuació, tindrà prioritat qui haja cursat la titulació en menys temps. Si l'empat continua, la Comissió Acadèmica del Màster resoldrà l'assumpte després d'haver escoltat els dos implicats en sengles entrevistes.

No es preveu fer-hi cap prova d'accés especials.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2015-16 15
2016-17 15
 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2015-2016

Primer curs

 

PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ DE L'ALUMNAT DELS ESTUDIS EXISTENTS AL NOU PLA D'ESTUDIS

D'acord amb l'article 6.3 del Reial Decret 861/2010: "El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà les seues qualificacions, de manera que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient...".

Taula d'adaptació del Màster en Optometria Clínica i Visió (MOCV) al Màster en Optometria Avançada i Salut Visual (MOASV), perquè l'alumnat que haja cursat assignatures del programa a extingir puga incorporar-se a la nova titulació.

Màster en Optometria Clínica i Visió (MOCV) Màster en Optometria Avançada i Salut Visual (MOASV)
Assignatura ECTS Assignatura ECTS
Documentació, comunicació i divulgació en biociències 3 Documentació científica en ciències de la visió 3
Tècniques de processament d'imatge i anàlisi de senyals
en biociències
3 Processament d'imatges en ciències de la visió 3
Disseny experimental en ciències de la salut i bioinformática 3 Mètodes quantitatius d'investigació 3
Procediments optomètrics clínics 3 Procediments clínics específics per a casos patològics
especials
3
Rehabilitació visual 6 Rehabilitació visual avançada y pleòptica 3
Contactologia avançada 3 Contactologia avançada 3
Ergonomia visual avançada 3 Ergonomia visual avançada 3
Òptica visual avançada 6 Òptica visual avançada 3
Noves tècniques de compensació visual 6 Noves tècniques de compensació visual 3

 

ENSENYAMENT QUE S'EXTINGEIX PER LA IMPLANTACIÓ DEL CORRESPONENT TÍTOL PROPOSAT

Màster Universitari en Optometria Clínica y Visió


 

 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
  •   Facultat de Ciències
       Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/

  • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació