ENGINYERIA QUÍMICA (2023-24)

Codi:
 D089

Crèdits:
 90
 
Data d'aprovació:
 02/04/2015

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 17,34
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA QUÍMICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2023-24

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
BUIT
 
BUIT
 
CONDICIONADA
 
 
 
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA QUÍMICA
63 crèdits
 
12 crèdits
 
15 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
TREBALL FINAL DE MÀSTER
15
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA QUÍMICA
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA QUÍMICA
63 crèdits
 
9 crèdits
 
18 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
TREBALL FINAL DE MÀSTER
18
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA QUÍMICA

 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòrias (OB)

51

  Optatives (OP)

9

  Práctiques externes (OB)

12

  Treball de fin de màster (OB)

 18

TOTAL CRÈDITS

90

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


1r CURS

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

GESTIÓ INTEGRADA I SEGURETAT INDUSTRIAL

 OB

6

MÈTODES SISTEMÀTICS PER A LA SÍNTESI DE PROCESSOS QUÍMICS

OB

6

AMPLIACIÓ D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ

OB

6

PLANIFICACIÓ, LOGÍSTICA I ORGANITZACIÓ EN LA INDÚSTRIA QUÍMICA

OB

6

EXPERIMENTACIÓ EN PLANTES PILOT

OB

6

FENÒMENS DE TRANSPORT

OB

6

REACTORS QUÍMICS AVANÇATS

OB

4,5

GESTIÓ D'R+D+i EN LA INDÚSTRIA QUÍMICA

OB

3

CONTROL I INSTRUMENTACIÓ

OB

4,5

MÉTODES COMPUTACIONALS EN ENGINYERIA QUÍMICA

OP

3

SUBMINISTRAMENTS, PRODUCTES I RESIDUS

OB

3

MODELITZACIÓ ESTOCÀSTICA I MULTIVARIANT

OP

3

 


DISSENY GRÀFIC AVANÇAT D'INSTAL·LACIONS QUÍMIQUES PER ORDINADOR

OP

3

 

TERMODINÀMICA AVANÇADA DE L'EQUILIBRI ENTRE FASES

OP

3

 

MATERIALS PLÀSTICS. AVANÇOS EN LA INDÚSTRIA ACTUAL DE PLÀSTICS

OP

3
     

TRACTAMENTS AVANÇATS D'EMISSIONS, ABOCAMENTS I RESIDUS

OP

3
     

AVANÇOS EN NANOTECNOLOGIA

OP

3
     

COMPORTAMENT EN SERVEI I SELECCIÓ DE MATERIALS PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA

OP

3
2n CURS

TERCER SEMESTRE

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS
PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

12TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

18
     
 

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

  1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
  2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
  • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

El perfil ideal d'ingrés és el de les persones amb títol de grau, o un d'equivalent, en enginyeria química o d'enginyeria de l'àmbit industrial amb especialització en industria química. No obstant això, també hi ha la possibilitat que altres llicenciats, graduats o enginyers de l'àmbit científic o tecnològic hi accedisquen, sempre que cursen els complements de formació corresponents. 

En cas que hi haja més preinscrits que places oferides, s'hi estableixen, per ordre de preferència, aquests criteris de selecció: 

a) Enginyers químics, graduats en enginyeria química, enginyers tècnics industrials (especialitat en química industrial) o titulacions amb un grau de formació equivalent, que verifiquen els criteris fixats en l'apartat 4.2.1 de l'acord abans esmentat.
b) Llicenciats, graduats o enginyers que verifiquen els criteris fixats en l'apartat 4.2.2 de l'acord abans esmentat. Igualment, s'hi permetrà l'accés si el títol de grau de l'interessat cobreix les competències dels mòduls de formació bàsica i comuna a la branca industrial, de l'apartat 5 de l'ordre ministerial que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials vinculats a l'exrcici de la professió d'enginyer tècnic industrial. En aquest cas, cal cursar els complements necessaris per a garantir les competències del bloc de química industrial de l'ordre esmentada.
c) Altres llicenciats, graduats o enginyers de l'àmbit científic o tecnològic. Han de cursar complements de formació, tal com indica l'apartat 4.2.3 de l'acord abans esmentat: "Pot accedir també al màster qui tinga qualsevol altre títol de grau, sense menyscapte que en aquest cas s'hi establisquen els complements de formació prèvia que es consideren necessaris. Aquests complements de formació seran establits per la Comissió Acadèmica del Màster, per a cada titulat, una vegada que aquest haja acreditat les seues competències, de manera que s'assegure l'adquisició de les competències recollides en l'annex II de l'acord abans esmentat. Quant a això, la Comissió Acadèmica del Máster, en virtut de les competències pel que fa a l'admissió, tal com estableix la normativa de la Universitat d'Alacant, avaluarà i resoldrà específicament els casos d'alumnes dels apartats 4.2.2 i 4.2.3 de l'acord esmentat".

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2014-15 20
2015-16 20
2016-17 20
 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2014-2015

Primer curs

 

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
  •  Escola Politècnica Superior
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3648
Fax:+ 34 96 590 3644
eps@ua.es
http://www.eps.ua.es 

 

  • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació