HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (2021-22)

Codi:
 D087

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 30/07/2010

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (SEGLES XV-XIX)

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (Espanya)
UNIVERSITAT DE BARCELONA (Espanya)
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ (Espanya)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (Espanya)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (SEGLES XV-XIX)

 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

30

  Optatives (OP)

15

  Treball de fi de màster (OB)

  15

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


SEMESTRE 1

30 ECTS

SEMESTRE 2

30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

HISTORIADORS I HISTORIOGRAFIA DE LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL EN L'EDAT MODERNA

OB

5

LA MAR MEDITERRÀNIA: UN ESPAI D'INTERCANVIS

OP

5

FONTS, PALEOGRAFIA I INICIACIÓ AL TREBALL DE L'HISTORIADOR

OB

5

IDENTITATS TERRITORIALS I NACIONALS A LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL

OP

5

INSTITUCIONS POLÍTIQUES I PODERS TERRITORIALS

OB

5

PAISATGE HISTÒRIC, RISC I MEDI NATURAL

OP

5

ACTIVITATS PRODUCTIVES I XARXES MERCANTILS A LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL

OB

5

EL MÓN RURAL

OP

5

RELIGIONS I CIRCULACIÓ CULTURAL

OB

5

LA CIUTAT MEDITERRÀNIA

OP

5

JERARQUIES I DINÀMICA SOCIAL

OB

5

SISTEMES DE PODER I PENSAMENT POLÍTIC

OP

5
GUERRA I SOCIETAT

OP

5

     

ESPIRITUALITAT, ORTODÒXIA I CONTROL DE LES CONSCIÈNCIES

OP

5

     

MINORIES, DISSIDÈNCIES I REBELIES

OP

5

     

CREACIÓ I TRANSMISSIÓ DELS SABERS

OP

5

     

FEMENÍ/MASCULÍ: IDENTITATS, RELACIONS, FUNCIONS

OP

5

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

15

 

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

Criteris d'admissió 

L'òrgan encarregat de l'admissió és la Comissió Acadèmica del Màster, que estarà integrada en cada universitat participant pels membres que marquen les normes respectives.

La Comissió Acadèmica del Màster decideix l'admissió de l'alumnat preinscrit en aquest màster aplicant aquest barem:

-60%: Currículum. L'alumnat es selecciona segons l'expedient acadèmic, en la valoració es té especialment en compte haver cursat matèries relacionades amb el contingut del máster.

 -40%: Valoració, per part de la Comissió, dels motius i objectius formatius (expressats en una memòria escrita) que justifiquen la sol·licitud d'admissió en el máster, en relació amb el currículum acadèmic o la trajectòria professional.

La formació prèvia més adequada és la que proporcionen els estudis de grau en història, història i patrimoni i humanitats: estudis interculturals, i d'altres en què la història moderna tinga una presència notable en el pla d'estudis.

La mateixa consideració tenen els llicenciats en humanitats, en història, en geografia i història (secció d'història) i en filosofia i lletres (secció d'història) dels plans anteriors a la implantació dels estudis de grau.

Per als titulats en altres estudis, la Comissió Acadèmica del Màster, després d'analitzar-ne el curriculum i fer-los, si cal, una entrevista, determinarà els complements formatius que han de superar prèviament.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

 

OFERTA DE PLACES

Oferta de places:12

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol  

 

Curs acadèmic

2014-15

 

2. Procediment d'adaptació, si escau, de l'alumnat dels estudis existents al nou pla d'estudis

La implantació del Màster en Història i Identitats en la Mediterrània Occidental (segles XV-XIX) implicarà l'extinció del Màster en Història i Identitats Hispàniques en la Mediterrània Occidental (Siglos XV-XIX).

Durant el curs 2014-2015, primer any d'implantació del nou màster, no s'impartirà docència dels mòduls: 1) matèries nuclears, 2) matèries d'especialització i 3) itineraris formatius del màster a extingir. Sí que es continuarà durant dos cursos (2014-15 i 2015-16) matriculant del mòdul de treball de fi de màster.

Amb l'objectiu de preparar una transició ordenada al Màster en Història i Identitats en la Mediterrània Occidental (segles XV-XIX) i de facilitar la incorporació d'estudiants del Màster en Història i Identitats Hispàniques en la Mediterrània Occidental (segles XV-XIX), que està en procés d'extinció, durant el període de matrícula del curs 2014-15 la Comissió de Coordinació Acadèmica farà sessions informatives per a orientar la matrícula de l'alumnat que estiga cursant-lo. La Comissió de Coordinació Acadèmica en reconeixerà els crèdits amb les equivalències escaients segons el cas i tenint en compte les particularitats de cada expedient.


3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Màster Universitari en Història i Identitats Hispàniques en la Mediterrània Occidental (segles XV-XIX) per la Universitat Jaume, la Universitat d'Alacant, la Universitat de València i la Universitat degli Studi di Cagliari-Universitat de València.

 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 • Autoinformes UA
 • Informes externs AVAP 
 • Altres informes
 • Plans de millora
 • Progrés i resultats de l'aprenentatge
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Facultat de Filosofia i Lletres
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3448
Fax:+ 34 96 590 3449
facu.lletres@ua.es
http://lletres.ua.es/va/ 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació