HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (2021-22)

Codi:
 D086

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 04/05/2015

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències de la Salut

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (Espanya)
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (Espanya)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (Espanya)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
OBLIGATÒRIES DEL MÀSTER
33 crèdits
 
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
12
 
 
 
ESPECIALITAT 1
15 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA. ESPECIALITAT 1. HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
ESPECIALITAT 2
15 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA. ESPECIALITAT 2. COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

 
 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

33

  Optatives (OP)

15

  Treball de fi de màster (OB)

  12

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA OB 9 CIÈNCIA, MEDICINA, TECNOLOGIA I SOCIETAT OB 6
INTRODUCCIÓ A LA COMUNICACIÓ CIENTÍFICA OB 9 TREBALL DE FIN DE MÀSTER OB 12
PERSPECTIVES HISTORIOGRÀFIQUES I MÈTODES DEL TREBALL OB 9 ASSIGNATURES OPTATIVES
OP
15

 

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ESPECIALITATS


ESPECIALITATS
ASSIGNATURES
TIPUS
ECTS SEMESTRE
HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA TEMES AVANÇATS EN HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA OP 15 2
COMUNICACIÓ CIENTÍFICA TEMES AVANÇATS EN COMUNICACIÓ CIENTÍFICA OP 6 2
LA CULTURA MATERIAL DE LA CIÈNCIA
OP 6 2
PRÀCTIQUES DE PERIODISME CIENTÍFIC OP 3 2

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

El màster es divideix en dos períodes que corresponen, aproximadament, als dos quadrimestres en què s'imparteix el primer bloc, general i comú, i el segon, que està dedicat als temes més avançats i especialitzats, dins dels dos itineraris descrits.

S'hi ofereix, primerament, una introducció general a la història de la ciència (mòdul 1) i la comunicació (mòdul 2), per a familiaritzar l'alumnat amb els mètodes de treball i investigació i amb els problemes més importants d'aquestes dues àrees d'estudi.

Un mòdul especial està dedicat a tractar les diverses aproximacions historiogràfiques, els mètodes de treball i les tècniques d'anàlisi (mòdul 3).

Finalment, aquest bloc inicial comú inclou un mòdul avançat d'història i sociologia de la ciència (mòdul 4). El segon quadrimestre està dedicat principalment als dos itineraris d'especialització: història de la ciència i comunicació científica.

Dins d'aquestes dues àrees l'alumnat pot fer el treball de final de màster.


 

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

  1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
  2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:

  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
  • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

L'òrgan encarregat de gestionar l'admissió és la Comissió de Coordinació Acadèmica, que està integrada per professorat del màster.

Per a ser admés en aquest màster, no cal una formació prèvia específica. Tot i això, en cas que la demanda supere l'oferta, es tindran en compte aquests criteris de preferència:

1r: Mèrits d'investigació, com ara publicacions, assistència i participació en congressos i reunions científiques o participació en projectes d'investigació, relacionats amb els temes del máster. Fins a 10 punts.

2n: Beques de col·laboració, d'investigació o similars, obtingudes en convocatòries obertes i competitives, sempre que s'hagen obtingut per a matèries relacionades amb el màster. Fins a 10 punts.

3r: Nota mitjana de les assignatures i cursos relacionats amb les que s'imparteixen en el màster. Fins a 10 punts.

4t: Nota mitjana de l'expedient acadèmic. Fins a 20 punts.

5é: Coneixement de llengües. Fins a 10 punts.

6é: Experiència professional. Fins a 10 punts.

En tots els punts anteriors, es valoren prioritàriament els mèrits relacionats amb els continguts del màster (història de la ciència i comunicació científica).

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2014-15 8
2015-16 6
2016-17 6
 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació màster universitari

2014-2015

1r curs

 

2. Procediment d'adaptació

S'estableixen aquestes convalidacions d'assignatures per a l'alumnat en procés de finalització de l'anterior màster.

MCCC (antic) – MHCC (nou).

Assignatures de l'anterior màster

Convalidació amb les matèries del
màster actual

Introducció als Estudis Històrics sobre la
Ciència
Introducció a la Història de la Ciència
Introducció als Estudis Comunicatius i
Socials sobre la Ciència
Introducció a la Comunicació Científica
La Ciència i la Medicina en el Context
Històric i Social
Ciència, Medicina, Tecnologia i Societat
Tècniques i Mètodes d'Investigació en
Història de la Ciència i Comunicació
Científica
Perspectives Historiogràfiques i Mètodes de
Treball
Anàlisi del Discurs i de la Informació
Científica
Temes Avançats en Comunicació Científica
La Difusió i Comunicació Social de la
Ciència
Temes Avançats en Comunicació Científica3. Ensenyaments que s'extingeixen 

Màster Universitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica-Universitat de València

 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
  •  Facultat de Ciències de la Salut
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3512
Fax:+ 34 96 590 3935
facu.salut@ua.es 
http://fcsalud.ua.es/va 

 

  • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació