PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (2021-22)

Codi:
 D082

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 20/09/2013

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 14,21
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
54 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

50

  Práctiques (OB)

4

  Treball de fi de màster (TFM)

 6

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ÀMBIT JURÍDIC DE LA PREVENCIÓ

OB

2

MEDICINA DEL TREBALL

OB

2

SEGURETAT EN EL TREBALL I

OB

3

SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ

OB

3

SEGURETAT EN EL TREBALL II

OB

3.5

AVALUACIÓ D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS

OB

3

HIGIENE INDUSTRIAL I

OB

3

AVALUACIÓ D'AGENTS QUÍMICS I BIOLÒGICS

OB

3

HIGIENE INDUSTRIAL II

OB

3.5

AVALUACIÓ DE SOROLL, VIBRACIONS I RADIACIONS

OB

3

PSICOSOCIOLOGIA

OB

3

AVALUACIÓ I ADAPTACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

OB

3

ERGONOMIA

OB

3

AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL

OB

3

FORMACIÓ EN COMUNICACIÓ

OB

3

PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

4

GESTIÓ DE LA PRL

OB

4

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

6

TÈCNIQUES AFINS

OB

2

 

 

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Les  diverses matèries i assignatures que conformen el títol s'han estructurat en tres mòduls:

Mòdul 1: Formació bàsica en prevenció de riscos laborals.

Mòdul 2: Tècniques en prevenció de riscos laborals i especialització tècnica.

Mòdul 3: Pràctiques externes i treball de fi de màster.

Totes les assignatures, incloses les pràctiques externes en empresa, són obligatòries. Així garantim la durada de 60 ECTS establida per al máster i una capacitació integral en les àrees preventives de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i de psicosociologia aplicada, d'acord amb l'annex VI del Reial Decret 39/1997.

Totes les matèries s'imparteixen amb una metodologia d'ensenyament-aprenentage comuna i presencial, en què es defineixen aquestes activitats: classes teòriques, classes pràctiques, activitats en grups petits, seminaris (o activitats complementàries) i avaluació. Aquest sistema permet que l'alumnat no haja de fer un esforç addicional d'adaptació a diferents metodologies. Per tant:

1. Les classes teòriques es desenvolupen compaginant principalment les classes magistrals clàssiques amb un  aprenentatge experimental i creatiu, en què es potencia la participació de l'alumnat a través, per exemple, del desenvolupament d'exercicis pràctics a classe.

2. Les classes pràctiques es plantegen per a desenvolupar projectes de naturalesa col·laborativa o treballs pràctics d'aplicació immediata de les idees vistes en les classes de teoria. Si cal, aquestes classes s'impartiran en un laboratori amb ordinadors, per tal que els fonaments teòrics i els mètodes pràctics adquirits siguen aplicats directament, cosa que permet fixar millor els coneixements.

3. Les activitats en grups petits se centraran a resoldre problemes pràctics o exercicis en un període presencial i no presencial. Aquestes activitats potencien algunes competències transversals del màster, com ara la capacitat de resolució de problemes, el treball en equip, l'habilitat per a les relacions interpersonals, la comunicació, etc.

4. Els seminaris que es desenvolupen en el programa serveixen perquè els professors convidats, provinents de diverses empreses, puguen aprofundir en casos pràctics, de la vida real, relacionats amb els continguts de les matèries del màster.

5. Cal considerar que hi ha una gran quantitat de treball que l'alumnat ha de fer amb un aprenentage no presencial, com ara el treball de fi de màster i els treballs encarregats per a avaluar determinades assignatures. Per això, totes les assignatures empren el Campus Virtual de la Universitat d'Alacant i la plataforma d'aprenentatge electrònic Moodle que, a més de permetre al PDI estructurar els coneixements que ha d'adquirir l'alumnat, permet introduir punts per a sol·licitar els lliuraments que cal fer al llarg del curs. Això ajuda els i les alumnes a gestionar i organitzar l'esforç fora de les aules.

6.  L'avaluació tindrà com a objectiu fonamental quantificar el grau de compliment dels objectius formatius. A més, en totes les matèries l'avaluació ha de tenir en compte aquests supòsits:

 • Hi ha normes predefinides i conegudes de bestreta per l'alumnat.
 • És coherent amb els objectius fixats anticipadament.
 • Abasta tots els nivells de coneixement i activitats de l'alumnat en relació amb cada matèria.
 • Hi ha diverses modalitats d'avaluació: exàmens finals, avaluació de pràctiques individuals o en grup, avaluació de presentacions orals de treballs, etc.

7.  Les qualificacions (excel·lent, notable, aprovat o suspens) s'atorguen segons el grau de coneixement de les matèries, la comprensió conceptual, les destreses experimentals i la participació en les activitats.

Finalment i pel que fa a les pràctiques externes, l'Escola Politècnica Superior, en particular, i la Universitat d'Alacant en general tenen convenis de col·laboració de pràctiques en empresa amb un nombre considerable d'empreses, que cobreixen tots els àmbits i sectores econòmics de les comarques d'Alacant, amb la qual cosa l'oferta de pràctiques externes, interessant per a l'alumnat del màster, està assegurada.

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

Per a assegurar que l'alumnat segueix adequadament les matèries del máster i, consegüentment, adquireix les competències del títol, l'admissió té en compte aquests criteris:

En primer lloc s'hi admetrà alumnes d'ensenyaments tècnics, ciències experimentals i ciències de la salut.

Si hi ha places vacants, s'hi admetrà, en segon terme, alumnat provinent de ciències socials i jurídiques i, finalment, alumnes d'humanitats i altres titulacions.

En cas d'excés de sol·licitants s'hi aplicarà aquest barem:

(a) Expedient acadèmic: 75 %. És a dir, una nota 10 (per a notes de base 10) de l'expedient acadèmic comportaria aconseguir 75 dels 100 punts possibles en la baremació.

(b) Experiència professional: 25 %. Com que és previsible que professionals ja acreditats per l'autoritat laboral i en exercici en la prevenció de riscos laboral vulguen cursar aquests estudis, els sol·licitants amb acreditació de tècnic superior en prevenció de riscos laborals en alguna de les tres especialitats obtindran 25 dels 100 punts possibles en la baremació. Les acreditacions de grau mitjà i bàsic es valoren amb 10 i 5 punts respectivament. Aquests puntuacions no són acumulables.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 30
2013-14 30
2014-15 30
2015-16

30

2016-17 30

 

 

 

Orientació

 

Professional i investigació.

 

 

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del màster

2012-2013

Primer curs

 

 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Escola Politècnica Superior
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3648
Fax:+ 34 96 590 3644
eps@ua.es
http://www.eps.ua.es 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació