ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (2021-22)

Codi:
 D081

Crèdits:
 120
 
Data d'aprovació:
 02/04/2015

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 19,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS
96 crèdits
 
24 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
2
OPTATIVA
3
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS
ESPECIALITAT 1: ENGINYERIA ESTRUCTURAL I CONSTRUCCIÓ
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALITAT 1 ENGINYERIA ESTRUCTURAL I CONSTRUCCIÓ
ESPECIALITAT 2. ENGINYERIA DE L'AIGUA, ENERGIA I MEDI AMBIENT
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALITAT 2 ENGINYERIA DE L'AIGUA, ENERGIA I MEDI AMBIENT
ESPECIALITAT 3. ENGINYERIA DEL TRANSPORT I TERRITORI
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALITAT 3 ENGINYERIA DEL TRANSPORT I TERRITORI

 

OBJECTIUS

Els OBJECTIUS del Màster d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la Universitat d’Alacant són els que estableix l’Ordre CIN/309/2009 (BOE 18 de febrer de 2009) del Ministeri de Ciència i Innovació.

 • Capacitació cientificotècnica i metodològica per al reciclatge continu de coneixements i l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en l’àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en el projecte d'una obra pública, i capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, escollir-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, preveient els problemes de la construcció i emprant les tecnologies i els mètodes més adequats, tant tradicionals com innovadors, a fi d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i el desenvolupament sostenible, i respectuós amb el medi ambient, de la societat.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària a l'exercici de la professió d'enginyer de camins, canals i ports.
 • Coneixement de la història de l'enginyeria civil i capacitació per a analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.
 • Coneixement de la professió d'enginyer de camins, canals i ports i de les activitats que es poden dur a terme en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Coneixement per a aplicar les capacitats tècniques i gestores en activitats de R+D+i dins de l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Capacitat per a planificar, projectar, inspeccionar i dirigir obres d'infraestructures de transports terrestres (carreteres, ferrocarrils, ponts, túnels i vies urbanes) o marítims (obres i instal·lacions portuàries).
 • Coneixement de la problemàtica de disseny i construcció dels diversos elements d'un aeroport i dels mètodes de conservació i explotació.
 • Capacitat per a planificar i gestionar recursos hidràulics i energètics, incloent-hi la gestió integral del cicle de l'aigua.
 • Capacitat per a fer estudis de planificació territorial, del medi litoral, de l'ordenació i defensa de costes i dels aspectes mediambientals relacionats amb les infraestructures.
 • Capacitat per al projecte, l’execució i la inspecció d'estructures (ponts, edificacions, etc.), d'obres de fonamentació i d'obres subterrànies d'ús civil (túnels, aparcaments), i per a diagnosticar-ne la integritat.
 • Capacitat per a planificar, dissenyar i gestionar infraestructures, a més de mantenir-les, conservar-les i explotar-les.
 • Capacitat per a planificar, fer estudis i dissenyar captacions d'aigües superficials o subterrànies (preses, conduccions, bombaments).
 • Capacitat per a fer estudis, plans d'ordenació territorial i urbanisme i projectes d'urbanització.
 • Capacitat per a avaluar i condicionar mediambientalment les obres d'infraestructures en projectes, construcció, rehabilitació i conservació.
 • Capacitat per a projectar i executar tractaments de potabilització d'aigües i també de dessalinització i depuració d'aquestes. Recollida i tractament de residus (urbans, industrials i perillosos).
 • Capacitat d'aplicació de tècniques de gestió empresarial i legislació laboral.
 • Coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de mètodes matemàtics, analítics i numèrics de l'enginyeria, la mecànica de fluids, la mecànica de medis continus, el càlcul d'estructures, l’enginyeria del terreny, l’enginyeria marítima, les obres i els aprofitaments hidràulics i les obres lineals.
 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

84

Optatives (OP)

24

Treball de fi de màster (OB)

  12

TOTAL CRÈDITS

120

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


MÒDULS

MATÈRIES

ASSIGNATURES

ECTS

SEMESTRE

 

OBLIGATORI

AMPLIACIÓ DE FORMACIÓ CIENTÍFICA

MODELITZACIÓ NUMÈRICA

CÀLCUL DIFERENCIAL AVANÇAT

4,5

1

TEORIA DE CAMPS

3

1

MODELITZACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA CIVIL

3

3

SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ EN ENGINYERIA CIVIL

4,5

3

MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS

MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS I

6

1

MECÈNICA DELS MEDIS CONTINUS II

6

2

ENGINYERIA GEOTÈCNICA

ENGENYERIA GEOTÈCNICA

6

3

TECNOLOGIA AVANÇADA D'ESTRUCTURES

DISSENY AVANÇAT D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

4,5

1

CONSTRUCCIÓ METÀL·LICA I MIXTA

6

2

SISTEMES DE RECURSOS HIDRÀULICS

ENGINYERIA HIDROLÒGICA

6

1

TECNOLOGIES DE TRACTAMENT D'AIGÜES

4,5

3

ENGENYERIA MARÍTIMA

ENGENYERIA MARÍTIMA

6

2

PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I URBANA

PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I URBANA

6

3

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT

ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS

6

2

GENÈRIQUES

INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ EN ENGINYERIA CIVIL

4,5

4

GESTIÓ, PLANIFICACIÓ DE PROJECTES I OBRES

4,5

4

TALLER DE PROJECTES

3

4

OPTATIVES COMUNES

COMUNES

SIG APLICATS A L'ENGINYERIA CIVIL

3

2

PATOLOGIES GEOTÈCNIQUES

3

2

LEGISLACIÓ PROFESSIONAL I GESTIÓ EMPRESARIAL EN ENGINYERIA CIVIL

3

2

DISSENY D'ELEMENTS ESTRUCTURALS ESPECIALS EN ENGINYERIA CIVIL

3

2

ESTRATÈGIES DE DURABILITAT I SOSTENIBILITAT DE MATERIALS I ESTRUCTURES

3

2

COMPORTAMENT D'ESTRUCTURES EN TEMPERATURES EXTREMES

3

2

EINES PER A L'ESTRATÈGIA TERRITORIAL CONTEMPORÀNIA

3

2

DISSENY D'INTERSECCIONS

3

2

OPTATIVES D'ESPECIALITAT

 

ENGENYERIA ESTRUCTURAL I CONSTRUCCIÓ

PROJECTE I CONSTRUCCIÓ DE PONTS

3

3

PROJECTE I CONSTRUCCIÓ DE TÚNELS

3

3

CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT

3

3

AMPLIACIÓ, REPARACIÓ I REFORÇ D'ESTRUCTURES

3

3

NOUS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

3

4

GEOTÈCNIA D'OBRES LINEALS

3

4

ENGINYERIA DE L'AIGUA, L'ENERGIA I EL MEDI AMBIENT

MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ D'OBRES HIDRÀULIQUES

3

3

PROCESSOS LITORALS I ACTUACIONS COSTANERES

3

3

ENGINYERIA HIDRÀULICA URBANA

3

3

DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS

3

3

MODELITZACIÓ EN ENGINYERIA FLUVIAL

3

4

GESTIÓ I OPERACIÓ D'EDAR

3

4

ENGINYERIA DEL TRANSPORT I TERRITORI

TRÀNSIT MARÍTIM I PLANIFICACIÓ PORTUÀRIA

3

3

LOGÍSTICA I TRANSPORT DE MERCADERIES

3

3

MODELITZACIÓ EN ENGINYERIA DE TRÀNSIT

3

3

EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT DE FERROCARRILS

3

3

ESTUDIS DE DEMANDA DE MOBILITAT

3

4

MODELS CONTEMPORANIS DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC

3

4

OBLIGATORI

TREBALL DE FI DE MÀSTER

TREBALL DE FI DE MÀSTER

12

4

 

 

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:

 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

D'acord amb les condicions d'accés establides en l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, amb el perfil d'ingrés adequat per a l'admissió en aquest màster, segons recull la secció 4.1, i amb la normativa per als títols oficials de màster i doctorat de la Universitat d'Alacant (BOUA del 6 de novembre de 2008), es crearà una comissió acadèmica de màster (CAM) que coincidirà amb els membres integrants de la Comissió Acadèmica del Màster d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Tots els membres de la CAM han de ser PDI del màster, tret del president (director de l'Escola Politècnica Superior o persona en qui delegue), un alumne i un membre del PAS.

 

Els perfils d'admissió són aquests:

• Enginyeria tècnica d'obres públiques i graduats en enginyeria civil, en qualsevol de les especialitats, sense cursar crèdits addicionals.

•Graduats, enginyers, llicenciats i màsters amb formació en tecnologies de l'enginyeria civil, tot i que la Comissió Acadèmica del Màster establirà, en cada cas, si la formació del sol·licitant és o no adequada per a accedir al màster.


Criteris de selecció en què es basa la CAM

Dins de cada fase de preinscripció i matrícula, els criteris que segueix la Comissió Acadèmica del Màster són:

(1) El compliment dels perfils d'admissió de titulats en enginyeria tècnica d'obres públiques i engenyeria civil.

(2) La nota mitjana de l'expedient acadèmic. Si hi ha més sol·licitants que places oferides, aquests seran ordenats d'acord amb l'expedient académic, amb prioritat per als titulats que especifica el punt anterior.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2014-15 75
2015-16 75
2016-17 75
2017-18 50
2018-19  50
2019-20  50
2020-21 50
 

Orientació

Professional

Perfil d'especialització del títol

El Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports substitueix el títol universitari d'Enginyer de Camins, Canals i Ports que s'extingeix després de l'entrada en vigor del Reial Decret 1393/2007, pel qual es regulen els estudis universitaris a Espanya, d'acord amb les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Aquest màster permet completar la formació tècnica dels titulats en l'àmbit de l'Enginyeria Civil i de l'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques.

L'orientació del Màster és de caràcter professionalitzant: permet accedir a la professió regulada d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, tal com indica l'ORDRE CIN/309/2009, amb els continguts i competències que en aquesta ordre ministerial es manifesten.

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del màster

2014-2015

Primer curs

 

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Escola Politècnica Superior
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3648
Fax:+ 34 96 590 3644
eps@ua.es
http://www.eps.ua.es 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació