ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (2021-22)

Codi:
 D080

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 03/04/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (Espanya)
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (Espanya)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (Espanya)
UNIVERSITAT DE BARCELONA (Espanya)
UNIVERSIDAD DE BURGOS (Espanya)
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA (Espanya)
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (Espanya)
UNIVERSIDAD DE MURCIA (Espanya)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (Espanya)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA
35 crèdits
 
10 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
10
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
4
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
4
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
4
 
1
OPTATIVA
4
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
4
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
4
 
1
OPTATIVA
4
 
1
OPTATIVA
4
 
 
15 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
15
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA

 

 

OBJECTIUS

 

 • Facilitar l'accés a un programa de doctorat com l'ECiT, amb les suficients garanties de formació bàsica i aplicada en l'àmbit de l'electroquímica, per a continuar nodrint, en el futur, els grups d'investigació amb doctors que desenvolupen la seua activitat en el camp de l'electroquímica.
 • Contribuir a formar especialistes en electroquímica, una matèria que, en l'actual disseny de grat, ha resultat molt minorada i és un dels pilars fonamentals en el desenvolupament dels nous reptes tecnològics.
 • Promoure la mobilitat i la interacció entre els estudiants del màster en l'àmbit de l'electroquímica i el contacte amb altres universitats, empreses i centres d'investigació actius en l'àrea.
 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

35

  Optatives (OP)

10

  Treball de fi de màster (TFM)

 15

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS I SEMESTRES


1r SEMESTRE (30 ECTS)

2n SEMESTRE (30 ECTS)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

FONAMENTS DE L'ELECTROQUÍMICA I

OB

6

EXPERIMENTACIÓ AVANÇADA DE L'ELECTROQUÍMICA

OB

5

FONAMENTS DE L'ELECTROQUÍMICA II

OB

4

*ASSIGNATURES OPTATIVES

 

OP

 

10

APLICACIONS TECNOLÒGIQUES DE L'ELECTROQUÍMICA I

OB

6

APLICACIONS TECNOLÒGIQUES DE L'ELECTROQUÍMICA II

OB

4

EXPERIMENTACIÓ BÀSICA DE L'ELECTROQUÍMICA

OB

10

TREBALL DE FI DE MÀSTER

TFM

15

 

*ASSIGNATURES OPTATIVES

ECTS

UniversiTAT

Introducció a la Recerca.

10

UAB

Experimentació en Espectroelectroquímica.

5

UBu

Voltametria Cíclica Aplicada.

3

UMu

Electroquímica Aplicada.

4

US

Electropolimerització.

3

UPCT

Propietats Biomimètiques en l'Electroquímica de Materials Blans.

3

UPCT

Dispositius Electroquímics i Biomimètics.

4

UPCT

Sensors i Biosensors.

3

UMu

Electroquímica Avançada. Fonaments i Aplicacions.

4

UCo

Acumulació d'Energia i Piles de Combustible.

6

UAM

Electroquímica de Superfícies.

3

UA

Electrocatàlisi; Materials Electrocatalítics i Aplicació en Processos Electroquímics.

3

UA

Electroquímica de Materials Semiconductors.

3

UA

Vector Energètic Hidrogen II: Usos.

3

UA

Construcció de Sensors i Biosensors Serigrafiats.

5

UBu

Conversió Fotovoltaica i Fotoelectroquímica.

5

UAM

Preparació de Materials.

6

UB

Técniques de Caracterització.

6

UB

Catalitzadors per a l'Energia i el Medi Ambient.

5

US

Química Teòrica i Computacional.

3

UMu

Macromolècules: Estructura i Propietats.

3

UMu

Organització Molecular i Dispositius Moleculars.

3

UCo

Tècniques Avançades en Espectroscòpia Molecular.

3

UCo

Pràctiques en Empresa.

6

UVEG

Competències Transversals.

4

UVEG

Cinètica Química de Processos de Transferència de Càrrega.

4

US

Hidrogen, Producció, Acumulació i Ús.

6

UAM

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El pla d'estudis s'estructura en tres mòduls:

•  Fonamental

•  Especialització

•  Treball de fi de màster

 

1. MÒDUL FONAMENTAL: integrat per tres matèries obligatòries (teoricopràctiques) :

a.  Fonaments de l'electroquímica (10 ECTS)

b.  Aplicacions tecnològiques de l'electroquímica (10 ECTS)

c.  Experimentació bàsica de l'electroquímica (10 ECTS)

Fonaments de l'electroquímica, com a matèria, consta de dues assignatures relacionades amb el camp de l'electroquímica, que permeten fixar i anivellar els alumnes, independentment de la procedència, sempre que accedisquen al Màster des de l'àrea de les ciències experimentals. Cal insistir en el fet que, en els actuals graus, la presència de l'electroquímica és pràcticament nul·la. Per això, és necessària una matèria d'aquestes característiques en un màster com aquest i amb dues assignatures: Fonaments de l'Electroquímica I (6 ECTS) i Fonaments de l'Electroquímica II (4 ECTS). La segona matèria del mòdul són les aplicacions tecnològiques de l'electroquímica. Té un caràcter marcadament tecnològic i d'aplicacions. Es desplega ens dues assignatures: Aplicacions Tecnològiques de l'Electroquímica I (6 ECTS) i Aplicacions de l'Electroquímica II (4 ECTS).

Aquestes dues matèries es desenvolupen, intensivament, en una única universitat durant un període de 6 setmanes. L'alumnat pot fer una part del treball d'estudi en aquesta universitat i la resta fora d'aquest període, amb tutories virtuals a través de les TIC. La Comissió de Coordinació Acadèmica del Máster elegirà, en cada curs acadèmic, la seu universitària que acollirà el desenvolupament intensiu d'aquestes dues matèries per al curs següent.

La tercera matèria (experimentació bàsica de l'electroquímica) té una única assignatura exclusivament pràctica: Experimentació Bàsica de l'Electroquímica (10 ECTS). La Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster, en funció d'aspectes econòmics relacionats amb la mobilitat, pot acordar que es duga a treme en la mateixa universitat en què s'imparteixen les dues primeres matèries d'aquest mòdul o en una altra de les que conformen el títol conjunt.

Amb aquest mòdul es pretén obtenir una sèrie de competències bàsiques i específiques, comunes a tot l'alumnat. També es pretén proporcionar als alumnes una formació pluridisciplinar que els permeta abordar la resolució de problemes des de diversos punts de vista.

 

2.  MÒDUL D'ESPECIALITZACIÓ: conté 6 matèries optatives, amb una sèrie d'assignatures, també optatives, fins a 118 crèdits, com a màxim. Aquestes assignatures són el compendi de les assignatures que totes les universitats poden oferir. L'alumnat ha d'elegir, almenys, 10 crèdits ECTS en assignatures per a completar el mòdul d'especialització. Aquesta oferta permet, en funció de les preferències i possibilitats de mobilitat, optar entre una oferta variada del conjunt de les universitats.

 

3.  TREBALL DE FI DE MÀSTER: 15 ECTS.

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.
 •  

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

Perfil d'accés al títol:

- Tenir un títol oficial espanyol de grau en química, enginyeria o àrees afins establides per la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster.

- Tenir un títol de llicenciatura o enginyeria en química, enginyeria o àrees afins obtingut amb plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del Reial Decret 1393/2007.

- Tenir un títol universitari oficial, expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior, homologable als títols descrits en els punts 1 i 2, sempre que done la facultat, en el país d'origen, d'accedir a ensenyaments de màster.

- Tenir un títol estranger no homologat, que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols indicats en els punts 1 i 2 i done la facultat, en el país d'origen, d'accedir a ensenyaments de màster.

 

Criteris d'admissió:

No es preveu fer proves d'accés especials. Si la demanda supera l'oferta de places, la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster es basarà en els següents criteris de selecció:

a) Tenir una llicenciatura o un grau en química, enginyeria o àrees afins (50 %).

b) Expedient acadèmic global (15 %).

c) Resultats acadèmics en assignatures afins al Màster (20 %).

d) Experiència professional (15 %).

 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condicions establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 40
2013-14 40
2014-15 40
2015-16 40
2016-17 40
 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2012-2013

Primer curs

 

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 
 • Facultat de Ciències

        Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/

 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació