QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE (2021-22)

Codi:
 D076

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 09/01/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE
33 crèdits
 
27 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE

 

 

OBJECTIUS

 

El màster en Química Ambiental i Sostenible proporcionarà als egressats una àmplia formació en aspectes relacionats amb la sostenibilitat, les noves fonts d'energia i el control químic del medi ambient, cosa que de ben segur els capacitarà per a la realització d'una tesi doctoral o per a la seua incorporació en empreses de diferents sectors o institucions públiques a les quals aportaran sòlids coneixements sobre l'adaptació del coneixement químic a les noves exigències socials i legals de sostenibilitat en les activitats humanes.

El principal objectiu del màster és, per tant, la formació de titulats dotats de la comprensió dels mecanismes que influeixen en el medi ambient i del compromís  ètic necessari per a contribuir a   la seua conservació, així com els coneixements i les habilitats relacionats amb la sostenibilitat des del punt de vista de la química.

El caràcter multidisciplinari del màster capacitarà els futurs egressats per a ocupar llocs de treball en activitats de diferent naturalesa: indústria química; indústries  del  sector  del  medi ambient;   altres  indústries  afins;  consultories; investigació i docència universitària.

 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OBL)

15

  Optatives (OPT)

27

  Pràctiques d'Empresa (OBL)

6

  Treball Final de Màster (OBL)

  12

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

FONAMENTS DE QUÍMICA AMBIENTAL

OBL

3

FOTOELECTROQUÍMICA

OPT

3

ANÀLISI MEDIAMBIENTAL APLICADA

OBL

4

VECTOR ENERGÈTIC HIDROGEN I. EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT 

OPT

3

SEMINARIS AVANÇATS EN MEDI AMBIENT 

OB

2,5

VECTOR ENERGÈTIC HIDROGEN II. USOS

OPT

3

LEGISLACIÓ MEDIAMBIENTAL I SECTORIAL

OBL

2,5

ELECTROQUÍMICA I PILES DE COMBUSTIBLE

OPT

6

PROJECTES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

OBL

3

QUÍMICA DE L'ATMOSFERA

OPT

3

NOUS DESENVOLUPAMENTS ENERGÈTICS

OPT

3

QUÍMICA DE LA HIDROSFERA

OPT

3

BIOMASSA

OPT

3

QUÍMICA DEL SÒL I LA LITOSFERA

OPT

3

TÈCNIQUES AVANÇADES D'ANÀLISI MEDIAMBIENTAL

OPT

6

QUALITAT EN EL LABOTARI D'ANÀLISI MEDIAMBIENTAL

OPT

6

TRACTAMENT I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS

OPT

3

SEMINARIS APLICATS SOBRE TRACTAMENT I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS

OPT

3

TÈCNIQUES SOSTENIBLES DE SÍNTENSI ORGÀNICA

OPT

3

QUÍMICA PER A UNA INDÚSTRIA SOSTENIBLE

OPT

3

 

 

 

LABORATORI SOSTENIBLE D'ANÀLISI

OPT

3

 

 

 

REMEIACIÓ ELECTROQUÍMICA

OPT

3

 

 

 

PRÀCTIQUES D'EMPRESA

OBL

6

 

 

 

TREBALLE FI DE MÀSTER

OBL

12

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El pla d'estudis del màster s'articula en tres mòduls. La seua estructura és la següent:

1. Mòdul fonamental. Compost per dues matèries obligatòries:

a. Iniciació a la Química Ambiental (7 ECTS)

b. Medi ambient (8 ECTS)

La matèria d'Iniciació a la Química Ambiental consta de dues assignatures bàsiques relacionades amb l'àrea de Química: Fonaments de Química Ambiental i Anàlisi Mediambiental Aplicada. La segona matèria que consta el mòdul és  “Medi ambient”  i  consta  de tres assignatures:  Seminaris Avançats  en Medi Ambient, Legislació Mediambiental i Projectes de Gestió Mediambiental. Amb aquest mòdul  es pretén establir una  base de coneixements bàsics, així com potenciar la formació interdisciplinària de l'alumne en camps com la química, dret, enginyeria i ecologia. Tots aquests aspectes són  essencials a l'hora d'abordar el següent mòdul i assolir les competències proposades en el màster.

2. Mòdul  d'especialització.  Es  tracta d'un  mòdul compost per quatre matèries:

 a. Energia i Medi Ambient (21 ECTS)

 b. Química Ambiental (21 ECTS)

 c. Química Sostenible (18 ECTS)

 d. Pràctiques en Empreses (6 ECTS)

L'alumne ha de cursar un total de 33 ECTS en assignatures d'aquest mòdul. Atès que cada matèria consta de diferents assignatures (5-6) optatives d'entre 3 i 6 ECTS, aquesta estructura permet a l'alumne configurar un disseny curricular propi. En el cas que l'alumne  curse com a mínim 18 ECTS en assignatures d'una mateixa matèria  (Energia  i  Medi Ambient,  Química  Ambiental  o  Química Sostenible), obtindrà l'especialització en aquesta matèria. En la taula 7 s'enumeren les assignatures oferides  per al mòdul  d'especialització. Entre aquestes es proposa la realització de pràctiques en empreses, que poden ser reconegudes amb 6 crèdits ECTS obligatoris. Per a això s'estableix un marc de col·laboració entre la universitat  i  les  empreses  i  institucions  col·laboradores  mitjançant convenis específics  que  permeten  oferir  als alumnes  la  possibilitat  de  treballar  en empreses i institucions públiques o privades de l'àmbit de la química ambiental i sostenible, i així possibilitar un primer contacte amb el món laboral i potenciar l'ocupabilitat.

3. Mòdul de Treball Final de Màster. Els ensenyaments del màster es completen amb la realització d'un treball final de màster (TFM). Es tracta d'un treball tutoritzat en què l'alumne abordarà problemes des del punt de vista aplicat, i això possibilitarà l'inici a la investigació en alguna de les àrees implicades en el màster i a utilitzar totes les competències adquirides en els mòduls anteriors.

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

Perfil d'accés al títol:


1. Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de Grau en Química, Enginyeria Química o àrees afins.
2. Estar en possessió d'un títol de Llicenciat o Enginyer en Química, Enginyeria Química o àrees afins obtingut conforme a plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del RD 1393/2007.
3. Estar possessió d'un títol universitari oficial expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior homologable als títols descrits en els punts 1 i 2, sempre que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de Màster.
4. Estar en possessió d'un títol estranger no homologat que acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols indicats en els punts 1 i 2, i que facultin al país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de Màster.


Criteris d'admissió:


No es considera la realització de proves d'accés especials. En el cas en què la demanda del títol superi el nombre de places màxim ofert, els criteris de selecció en els quals es basarà la Comissió Acadèmica del Màster (CAM) seran: (a) Estar en possessió d'una Llicenciatura o Grau en Química, Enginyeria Química o àrees afins (50%); (b) Expedient acadèmic global (15%); (c) Resultats acadèmics en assignatures afins al Màster (20%); i, (d) Experiència professional (15%).

La CAM especificarà clarament el barem utilitzat en el procés d'admissió. Aquests criteris seran públics i estaran exposats a la pàgina Web oficial del Màster durant el període de preinscripció. En cas de rebot de l'admissió, la CAM farà arribar a la persona interessada un informe escrit justificant la seva decisió.

La CAM tindrà a més les següents competències:
1. Elaborar la proposta concreta d'organització del curs acadèmic (grups, horaris, etc.).
2. Coordinar la docència i les activitats docents del Màster.
3. Admetre als estudiants al Màster, segons els requisits d'admissió i els criteris de selecció.
4. Elaborar i presentar els informes d'avaluació de la qualitat a la Comissió de Qualitat del Centre.PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder-se matricular a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 20
2013-14 20
2014-15 20
2015-16 20
2016-17 20
 


Orientació

 

Orientació investigadora i profesionalizante. Es tracta de proporcionar als estudiants una formació  teòrica i experimental avançada en aspectes relacionats amb la química del medi ambient, la química sostenible i la gestió ambiental que els permeta incorporar-se al món laboral en llocs especialitzats i que a més constituïsquen una base sòlida per a la iniciació d'estudis de doctorat en camps relacionats amb els ensenyaments del màster que es proposa.


Perfil d'especialització del títol

Iniciació a la investigació en química ambiental i sostenible amb els objectius següents:

 • Homogeneïtzació de competències de cara a l'accés al tercer cicle.
 • Adquisició  o  actualització  de  coneixements  avançats  en  diversos aspectes de la química en el vessant mediambiental.
 • Orientació de la carrera investigadora mitjançant l'elecció d'un currículum propi a través de la realització dels 33 crèdits optatius.
 • Iniciació  a la  investigació  a través de la realització de 12 crèdits dins del Projecte de Finalització de Màster.

Capacitació per a ocupar un lloc de treball en el qual es requerisquen alguna d'aquestes habilitats o destreses.

 • Avaluar  el grau de sostenibilitat  d'un procés químic o reacció química.
 • Treballar  amb  tècniques  de  transformació  de  biomassa,  dissolvents  no convencionals, i tècniques alternatives per a la generació, emmagatzematge i subministrament de fonts d'energia.
 • Dissenyar  nous  processos  químics  o  modificar  els  existents  per a la  preparació  d'un determinat  compost  a fi de reduir el seu impacte mediambiental.
 • Desenvolupar capacitats d'aprenentatge autònom i responsabilitat per al desenvolupament professional.
 • Integrar el coneixement, gestionar la complexitat i formular judicis amb informació incompleta.

 

Perfils professionals del títol

 

Investigador, tècnic superior en gestió de qualitat i medi ambient en la indústria química i afins, llocs especialitzats en les administracions públiques.

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol  

Curs acadèmic

Implantació del màster

 

2011-2012

Primer curs

 

2. Procediment d'adaptació dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

No escau.


3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

No escau.

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •   Facultat de Ciències
       Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació