ENGINYERIA INFORMÀTICA (2021-22)

Codi:
 D073

Crèdits:
 90
 
Data d'aprovació:
 24/02/2012

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 19,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER A INICI AMB ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
 
 
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER A INICI AMB ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
 
 
SENSE COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
 
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
60 crèdits
 
30 crèdits
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
ITINERARI 1. AUDITORIA I QUALITAT DELS SISTEMES INFORMÀTICS
18 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 1. AUDITORIA I QUALITAT DELS SISTEMES INFORMÀTICS
ITINERARI 2. SERVEIS I APLICACIONS EN INTERNET
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 2. SERVEIS I APLICACIONS EN INTERNET
ITINERARI 3. INFRASTRUCTURES I SISTEMES CORPORATIUS
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
INFRASTRUCTURES I SISTEMES CORPORATIUS
ITINERARI 4. TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES PER A LA INNOVACIÓ
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 4. TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES PER A LA INNOVACIÓ

 

 

 

OBJECTIUS

 

 • Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • Capacitat per a la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria en informàtica.
 • Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria en informàtica seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seua homologació.
 • Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, amb capacitat per a integrar aquests coneixements.
 • Capacitat per a comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer en informàtica.
 • Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

48

Optatives (OP)

30

Projecte Final de Màster (OB)

 12

TOTAL CRÈDITS

90

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


CURS 1r

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

OB

6

INTEGRACIÓ DE TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES

OB

6

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA APLICADA

OB

6

DIRECCIÓ DE PROJECTES DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

OB

6

AUDITORIA I CERTIFICACIÓ

OB

6

INFORMÀTICA FORENSE

OP

6

DISSENY DE SERVEIS I APLICACIÓNES EN INTERNET

OB

6

ARQUITECTURES PER A INTERNET

OP

6

DISSENY I ADMINISTRACIÓ D'INFRAESTRUCTURES INFORMÀTIQUES

OB

6

ARQUITECTURES I XARXES AVANÇADES

OP

6
COMPUTACIÓ D'ALTES PRESTACIONS

OP

6
SEGURETAT I PRIVADESA

OP

6
RECUPERACIÓ D'INFORMACIÓ I POSICIONAMENT EN LA XARXA

OP

6

CURS 2n

TERCER SEMESTRE

QUART SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ESCENARIS D'IMPLANTACIÓ DE LES TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES

OB

6

 

 

 

PROJECTE FINAL DE MÀSTER

OB

12

 

 

 

QUALITAT DELS SISTEMES INFORMÀTICS

OP

6

 

 

 

DISSENY CENTRAT EN L'USUARI

OP

6

 

 

 

COMPUTACIÓ UBIQUA I SISTEMES INDUSTRIALS

OP

6

     

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA

OP

6

     

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Totes les matèries s'imparteixen seguint una metodologia ensenyament-aprenentatge de caràcter semipresencial. La modalitat de semipresencialidad exposada contempla la realització de les sessions de pràctiques d'ordinador es realitzaran de forma presencial, sent la resta de sessions corresponents a les activitats restants en format no presencial, amb el suport dels sistemes i recursos, per a aquest tipus de docència, dels quals disposa actualment la Universitat d'Alacant. D'aquesta forma, les sessions pràctiques del Màster es realitzaran de manera presencial, de manera que permeta la idònia adquisició de les competències més relacionades amb l'inherent caràcter pràctic/experimental de les assignatures del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica.

A continuació es detalla un resum de les activitats, a saber, classes teòriques, classes pràctiques, activitats en grups xicotets, seminaris (o activitats complementàries) i avaluació:
1. Les activitats teòriques es desenvoluparan de manera no presencial fomentant un aprenentatge autònom.
2. Les classes pràctiques es plantejaran per al desenvolupament de treballs pràctics d'aplicació immediata de les idees vistes en les classes de teoria, o en el desenvolupament de projectes de naturalesa col·laborativa. Les classes pràctiques són presencials i tenen un caràcter experimental i creatiu en el qual es potenciarà la participació de l'alumnat a través de, per exemple, el desenvolupament de casos pràctics en classe.
3. Les activitats en grups xicotets se centraran en la resolució de problemes pràctics o exercicis realitzables en un període presencial i no presencial. En aquestes activitats es potencien algunes de les competències del títol, com són la capacitat de resolució de problemes, treball en equip, habilitat per a les relacions interpersonals, comunicació, etc.
4. Els seminaris que es desenvoluparan en el programa serviran perquè els professors convidats provinents de diferents empreses puguen aprofundir en alguns casos pràctics de la vida real relacionats amb els continguts de les matèries del màster.
5. L'avaluació tindrà com a objectiu fonamental quantificar el grau de compliment dels objectius formatius. A més, en totes les matèries, l'avaluació a realitzar tindrà en compte els següents suposats:
a. Existeixen normes predefinides i conegudes per endavant per l'alumnat.
b. És coherent amb els objectius fixats per endavant.
c. Abasta tots els nivells de coneixement i activitats de l'alumnat en relació a cada matèria.
d. Hi haurà diferents modalitats d'avaluació com a exàmens finals, avaluació de pràctiques realitzades de forma individual o en grup, avaluació de presentacions orals de treballs, etc. L'avaluació es realitzarà de manera presencial. No obstant açò, en els supòsits en els quals es requerisca una avaluació semipresencial i en honor d'un major nivell de flexibilitat, en el cas de la realització d'activitats d'avaluació amb caràcter no presencial, la identitat de l'alumne queda en tot moment garantida en el Campus Virtual i en Moodle, mitjançant un usuari/correu-electrònic (personal i intransferible) vinculat unívocament amb una identificació mitjançant el NIF/NIE i contrasenya personal i secreta.


RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

Els itineraris proposats per a cursar les matèries optatives són els següents:

ITINERARI ASSIGNATURES TIPUS ECTS
AUDITORIA I QUALITAT DELS SISTEMES INFORMÀTICS

INFORMÀTICA FORENSE

OP 6

SEGURETAT I PRIVADESA

OP 6

QUALITAT DELS SISTEMES INFORMÀTICS

OP 6
SERVEIS I APLICACIONS EN INTERNET

ARQUITECTURES PER A INTERNET

OP 6

RECUPERACIÓ D'INFORMACIÓ I

POSICIONAMENT EN LA XARXA

OP 6

DISSENY CENTRAT EN L'USUARI

OP 6
INFRAESTRUCTURES I SISTEMES CORPORATIUS

ARQUITECTURES I XARXES AVANÇADES

OP 6

SEGURITAT I PRIVADESA

OP 6

COMPUTACIÓ UBICUA I SISTEMES INDUSTRIALS

OP 6
TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES PER A LA INNOVACIÓ

RECUPERACIÓ D'INFORMACIÓ I

POSICIONAMENT EN LA XARXA

OP 6

COMPUTACIÓ D'ALTES PRESTACIONS

OP 6

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA

OP 6
 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

1. L'alumnat que complisca els requisits d'accés als ensenyaments oficials de màster universitari, podrà sol·licitar la seua admissió a alguna dels ensenyaments d'aquest tipus que s'ofereixen en la universitat. Abans del període d'admissió, es farà pública l'oferta d'estudis oficials de màster, almenys, en la web de la Universitat d'Alacant i en les dels centres que coordinen cada estudi.
2. L'alumnat serà admès a un màster universitari oficial determinat de conformitat amb els requisits específics i criteris de valoració de mèrits que, si escau, establisca la memòria de verificació, entre els quals podran figurar requisits de formació prèvia específica en algunes disciplines o de formació complementària, d'acord al que es disposa en aquesta normativa.
3. Els ensenyaments de màster podran exigir, com a requisits d'admissió, un nivell determinat de domini de llengua estrangera, dins del Marc Comú Europeu de Referència, sempre que ja s'haja arreplegat en la corresponent memòria de verificació.
4. Els sistemes i procediments d'admissió hauran d'incloure, en el cas d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.
5. L'admissió no implicarà, en cap cas, modificació alguna dels efectes acadèmics i, si escau, professionals que corresponguen al títol previ de la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de màster universitario.

Se crearà una Comissió Acadèmica de Màster (CAM) que estarà formada, com a mínim, pel Director/a de l'Escola Politècnica Superior o persona en qui delegue, la persona coordinadora del màster, un representant de cadascun dels departaments participants en el Màster (és a dir, Dpto. Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial, Dpto. Llenguatges i Sistemes Informàtics, Dpto. Tecnologia Informàtica i Computació i Dpto. Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal), un alumne, un membre del personal d'administració i serveis, i tres persones del col·lectiu del professorat del màster, nomenats de mutu acord pels òrgans de govern de l'Escola Politècnica Superior i procurant la presència equilibrada d'homes i dones. Tots els membres de la CAM han de ser professorat del màster excepte el president que serà el Director/a de l'Escola Politècnica Superior o persona en qui delegue, l'alumne i el membre de personal d'administració i serveis. La CAM establirà els complements de formació que l'estudiant haja de cursar, d'acord amb l'apartat 2 de l'article 17 del R.D 1393/2007 i la modificació del mateix en el punt 10 del RD 861/2010.

Els criteris de selecció en els quals es basarà la CAM són:
(1) Estar en possessió del títol de Grau d'Enginyeria Informàtica o àrees afins. Per a tota aquella persona que complisca amb aquest criteri es procedirà a considerar el criteri (2).
(2) Nivell de l'expedient acadèmic. En cas d'existir un nombre major de sol·licitants que de places, s'utilitzarà l'expedient acadèmic per a establir un ordre en les sol·licituds. En tot cas, per a poder considerar l'expedient acadèmic cal que es complisca el punt (1).

La CAM també especificarà clarament els criteris de selecció que es van a utilitzar per a l'admissió al curs. Aquests criteris seran públics i estaran exposats en la pàgina Web oficial del màster durant el període de preinscripció. En cas de rebot de l'admissió, la CAM farà arribar a la persona interessada un informe escrit justificant la seua decisió.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA, haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder-se matricular a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2015-16 50
2016-17 50
 

 

Orientació 

 

Professional


Perfil d'especialització del títol

 

El perfil de l'egressat és un professional amb una àmplia formació científica, tecnològica i socioeconòmica, preparat per a dirigir i gestionar projectes de desenvolupament i aplicació en l'àmbit de la informàtica.

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol  

La implantació es farà curs a curs. Es preveu que l'inici de la implantació del nou pla d'estudis de màster en Enginyeria Informàtica puga fer-se en el curs 2015/2016.

Curs acadèmic

Implantació del màster

2015-2016

Primer curs

2016-2017

Segon curs

 

 

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Escola Politècnica Superior
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3648
Fax:+ 34 96 590 3644
eps@ua.es
http://www.eps.ua.es 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació