HISTÒRIA DE L'EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I INTEGRACIÓ (2021-22)

Codi:
 D071

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 24/02/2012

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA DE L'EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I INTEGRACIÓ

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA DE L'EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I INTEGRACIÓ

 

 

OBJECTIUS

 

 • Formar investigadors en l'àmbit de la història contemporània, amb una atenció especial al procés d'integració europea i als reptes que se'n deriven.
 • Oferir a l'alumnat la possibilitat de completar els seus estudis de llicenciatura i de grau amb l'adquisició d'una formació acadèmica avançada en el coneixement de la història europea dels segles XIX i XX.
 • Encoratjar estudis en profunditat sobre les relacions entre Espanya i Europa en l'època contemporània.
 • Afavorir en l'alumnat el coneixement d'altres àmbits historiogràfics europeus i facilitar la col·laboració acadèmica i la mobilitat internacional de l'alumnat i del professorat.
 • Comparar processos històrics per a comprendre com s'han format els diferents punts de vista dels ciutadans europeus, evidenciar les influències mútues i eliminar prejudicis.

 

 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OBL)

48

  Treball Final de Màster (OBL)

  12

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CONCEPTES I TEORIES PER A l'ESTUDI DE LA HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

OBL

4

CULTURA DE GUERRA I CULTURA DE PAU

OBL

4

FONTES PER A LA HISTÒRIA DE L'EUROPA CONTEMPORÀNIA I TÈCNIQUES PER A LA INVESTIGACIÓ

OBL

4

ESPANYA I EUROPA: IMATGES RECÍPROQUES 

OBL

3

LA IDEA D'EUROPA: PENSAMENT I HISTÒRIA CONCEPTUAL 

OBL

3

EL NAIXEMENT DE LA POLÍTICA MODERNA

OBL

4

INTEGRACIÓ ECÒNOMICA I UNIFICACIÓ MONETÀRIA EUROPEA 

OBL

3

CULTURES POLÍTIQUES, ESPAIS POLÍTICS I CONFLICTE IDEOLÒGIC EN L'EUROPA DEL SEGLE XX

OB

4

EL PROCÉS POLÍTIC DE LA INTEGRACIÓ EUROPEA 

OB

3

ELS SISTEMES POLÍTICS EN EL SEGLE XX A EUROPA I A ESPANYA 

OB

3

EUROPA I LA INTEGRACIÓ COMUNITÀRIA EN EL MUNDO GLOBAL

OBL

3

TREBALL FINAL DE MÀSTER  

OB

12

ESPANYA EN LA GEOPOLÍTICA EUROPEA I INTERNACIONAL 

OBL

4

 

LA IDEA NACIONAL: IDENTITAT CULTURAL I DEMOCRÀCIA

OBL

3

 

LA CONSTRUCCIÓ D'EUROPA COM A ESPAI D'IGUALTAT I CONVIVÈNCIA: ASSOLIMENTS I DÈFICITS

OBL

3

 

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

La planificació del pla d'estudis gira entorn de cinc mòduls, incloent-hi un mòdul per al treball final de màster. Els quatre primers mòduls agrupen un total de catorze assignatures semestrals. L'últim mòdul està dedicat al treball final de màster. Els mòduls són els següents:


 • Mòdul de Fonts i Metodologia (11 ECTS). Es compon de tres assignatures obligatòries. Té un caràcter introductori amb l'objectiu que l'alumnat adquirisca una formació àmplia en el camp dels conceptes i també en la utilització de les fonts per a la investigació en història contemporània i la seua aplicació a l'estudi de la formació d'Europa des d'una perspectiva política, social, econòmica i cultural. Les tres assignatures que l'integren doten aquest mòdul d'un enfocament interdisciplinari que combina el coneixement de principis teòrics bàsics i tècniques per a la investigació històrica i la visió filosòfica entorn dels conceptes i els corrents de pensament que han ajudat a bastir les diverses idees d'Europa. Els estudiants disposen així de les eines necessàries per a abordar en profunditat els mòduls següents. La seua localització temporal en el primer semestre respon precisament a aquest objectiu, ja que constitueix una base sòlida sobre la qual es pot fonamentar la resta de l'oferta formativa del màster.


 • Mòdul de la Formació de la Unió Europea (13 ECTS). Està integrat per quatre assignatures obligatòries. Aborda la construcció de la Unió Europea des d'una perspectiva política i econòmica profunda, sense oblidar l'empremta que els conflictes bèl·lics han tingut en la seua evolució. La guerra i la pau es tracten no solament com els grans esdeveniments que marquen el segle XIX i especialment el XX, sinó com a fets culturals que van canviar la consciència col·lectiva sobre què era i cap a on havia de caminar Europa. Les quatre assignatures que formen part d'aquest mòdul estan distribuïdes en dos semestres atenent a un criteri formatiu que permet a l'alumnat combinar una visió diacrònica (en el primer semestre) amb un enfocament més temàtic que transcendeix l'enquadrament temporal, amb l'objectiu que els estudiants puguen relacionar el passat i present d'aquest procés a través d'anàlisis comparatives i resolució de problemes (en el segon semestre). En tots dos casos, els conflictes que marquen aquesta construcció s'aborden des d'una perspectiva àmplia que supera la visió eurocèntrica i analitza el paper d'Europa a escala mundial.


 • Mòdul d'Identitats i Conflictes (14 ECTS). Abasta quatre assignatures obligatòries. Les quatre assignatures que el componen es distribueixen igualment en dos semestres en funció de si els seus continguts tenen un enfocament diacrònic o temàtic. Els grans esdeveniments polítics que recorren l'època contemporània europea constitueixen el teló de fons que permet entendre els conflictes identitaris derivats de la construcció europea amb els seus avanços i les seues mancances. L'alumnat adquireix així una visió crítica fonamentada en uns coneixements profunds sobre el paper de la política en la configuració de les percepcions d'aquest procés.


 • Mòdul d'Espanya i Europa (10 ECTS). Es compon de tres assignatures obligatòries. Se centra en l'anàlisi de les imatges identitàries recíproques i la seua assimilació en la consciència col·lectiva d'espanyols i de la resta d'europeus, seguint els mateixos criteris en la distribució semestral que en mòduls anteriors. L'anàlisi de l'evolució política europea en el segle XX i les seues repercussions a Espanya permeten a l'alumnat entendre el paper que té el nostre país en la consolidació política de la Unió Europea i el lloc que ocupa en l'escenari polític internacional.

 

 • Mòdul de Treball Final de Màster (12 ECTS obligatoris). Integra una assignatura obligatòria. Té com a objectiu garantir la verificació de l'adquisició de les competències proposades pel màster universitari en HISTÒRIA DE L'EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I CONFLICTES. Consisteix en l'elaboració i posterior defensa d'un treball final de màster obligatori amb què culminarà el cicle formatiu de l'alumnat i que té com a objectiu avaluar la capacitat de l'alumnat per a relacionar els coneixements teòrics i les competències associades a la titulació.
 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

1.     Perfil d'ingrés

El perfil acadèmic i personal d'ingrés recomanat seria, d'una banda, persones titulades universitàries i egressades de titulacions de grau de la branca d'Humanitats o Ciències Socials: Història (titulació preferent), Humanitats, Economia, Ciències Polítiques, Dret, Periodisme, Administració i Direcció d'Empreses, Turisme o Sociologia. Únicament en el cas que el nombre de preinscrits supere el de places oferides, la Comissió Acadèmica del Màster baremar als candidats mitjançant el següent sistema:

CONCEPTE A VALORAR Puntuació màxima
Expedient acadèmic en el grau/llicenciatura en Història 4 punts
Expedient acadèmic en altres titulacions de grau/llicenciatura 2 punts
Possessió de titulacions de postgrau o cursos d'especialització 2 punts

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder-se matricular a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.  

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

Oferta de places: 20

 

 

Orientació

 

Acadèmica i d'investigació


 Perfil d'especialització del títol

 

Iniciació en la investigació en història contemporània.

 

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del màster

2011-2012

1r curs

 

2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

No es dóna aquesta circumstància.

3.     Ensenyaments     que     s'extingeixen          per           la implantació     del corresponent títol proposat

No es dóna aquesta circumstància.

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Facultat de Filosofia i Lletres
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3448
Fax:+ 34 96 590 3449
facu.lletres@ua.es
http://lletres.ua.es/va/ 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació