GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE (2021-22)

Codi:
 D070

Crèdits:
 120
 
Data d'aprovació:
 09/01/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE

 

 

OBJECTIUS

 

El màster té com a objectiu formar professionals en diversos àmbits de la gestió dels recursos pesquers marins des de la perspectiva de les ciències experimentals i socials, posant l'èmfasi en l'àmbit del Mediterrani.
Es tracta de proporcionar una especialització d'alt nivell en temes de gestió de l'activitat pesquera mitjançant:
- Una anàlisi del sistema pesquer, els seus mecanismes d'explotació, comercialització, avaluació i gestió, amb una especial incidècnia en la perspectiva i interpretació multidisciplinària del problema pesquer al Mediterrani, una zona en què, per la seua diversitat d'espècies i de flotes i per la dispersió de la propietat dels vaixells, s'imposa una gestió basada en el control de l'esforç de pesca.
- Una visió multidisciplinària de la gestió pesquera des de la perspectiva de les diverses ciències com les ciències del mar, la biologia, l'economia, el dret i la sociologia.
- L'adquisició d'experiència en la utilització de noves tècniques i mètodes que permeten desenvolupar una gestió de pesquera més eficaç i adaptada als condicionants socials i mediambientals.
- Una iniciació a la investigació, amb aplicació crítica dels coneixements, les capacitats i competències adquirides en el tractament de problemes reals relacionats amb la gestió de l'activitat pesquera.

 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OBL)

75

Pràctiques Externes (OBL)

15

Projecte Fi de Màster (OBL)

 30

TOTAL CRÈDITS

120

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRESCURS 1r

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

INTRODUCCIÓ A L'ECOSISTEMA MARÍ, Als RECURSOS PESQUERS I A l'AQÜICULTURA

  OBL

6

TEORIA I APLICACIÓ DE MODELS BIOECONÓMICOS I INDICADORS ECONÒMICS I SOCIALS

OBL

6

DINÀMICA DE POBLACIONS EXPLOTADES

OB

5

VISITES INSTITUCIONALS

OBL

5

ECONOMIA BÀSICA I FACTORS DE PRODUCCIÓ EN LA PESCA

OBL

4

MARQUE INSTITUCIONAL: COOPERACIÓ I INVESTIGACIÓ

OBL

4

COMERÇ PESQUER I TRANSFORMACIÓ

  OB

4

DRET MARÍTIM I DIMENSIÓ SOCIOCULTURAL

OBL

5

TEORIA I MODELS D'AVALUACIÓ PESQUERA

  OBL

6

OBJECTIUS I INSTRUMENTS DE POLÍTICA PESQUERA

OBL

5

ANÀLISI ESTADÍSTICA I ÚS DE BASES DE DADES

  OBL

5

POLÍTIQUES PESQUERES APLICADES

  OBL

5


CURS 2n

TERCER SEMESTRE

QUART SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ

OBL

15

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

30

PRÀCTIQUES EXTERNES

OBL

15

     

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El pla d'estudis ha estat construït expressament a partir del disseny d'un curriculum ideal en aquesta especialització per a abordar amb profunditat i de manera integrada els diferents vessants necessaris per a crear especialistes amb un ampli domini del tema i del sector.

El màster es desenvolupa a temps complet en dos anys acadèmics (120 ECTS) i s'estructura en dues parts.
 

La primera part del màster (60 ECTS) té una orientació professional i comprèn classes lectives, pràctiques, tutories en grup, casos d'estudi i visites tècniques. El programa serà impartit per professorat de la Universitat d'Alacant i per professors convidats de prestigi reconegut pertanyents a universitats, centres d'investigació, administracions i entitats privades de diferents països.
 

La segona part del màster (60 ECTS) constitueix un període d'iniciació a la investigació o a l'activitat professional en què l'estudiant adquireix els coneixements, habilitats i actituds previs necessaris per a la realització d'un projecte d'investigació o un projecte professional en un tema determinat dins de l'àmbit de la gestió de l'activitat pesquera i elabora la tesi de màster (Treball Final de Màster). Aquesta part té una durada aproximada de 10 mesos.
Per a participar en aquesta segona part el candidat haurà de presentar, sota la supervisió del director de la tesi, un protocol de treball que haurà de ser aprovat prèviament per una comissió d'estudis del màster. El tema de la tesi serà triat pel candidat atenent als seus interessos formatius i el treball experimental es durà a terme en la Universitat d'Alacant o en institucions col·laboradores, sota la direcció d'un tutor que haurà de ser un doctor d'experiència
reconeguda.

 


IMPORTANT

El Màster s'imparteix a temps complet en dos anys acadèmics [120 crèdits, d'acord al Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS)]. El Màster desenvolupa una edició nova cada dos anys, organitzant-se la 8a edició d'octubre 2019 a juny 2021 i la 9a edició d'octubre 2021 a juny 2023.

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

  1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
  2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
  • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

Els estudiants que complisquen aquests requisits, seran admesos en el màster conforme als següents requisits d'admissió específics i criteris de valoració de mèrits: 

Requisits d'admissió específics: 

Haver cursat estudis previs de grau en titulacions d'ensenyaments tècnics o experimentals relacionades amb els objectius del Màster; entre elles: Biologia, Ciències del Mar, Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Dret, o Enginyeries Agrònomes o Pesqueres. En el cas d'alumnes estrangers aquests hauran d'estar en possessió d'un títol oficial homologable a alguna de les titulacions anteriors, o acreditar un nivell de formació equivalent als títols espanyols indicats anteriorment. 

També és necessari que els estudiants demostren un coneixement d'anglès de nivell A2, que garantisca que poden seguir les classes teòriques. 

Criteris de valoració de mèrits:

1º Haver obtingut una beca internacional del CIHEAM per a l'estudi del màster
2º Per a la resta de places l'expedient acadèmic 

Estudiants amb necessitats educatives especials

En les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials es reservarà un 5 per 100 de les places disponibles per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seua escolarització anterior hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un Màster Oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder-se matricular a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2011-12 40
2012-13 0
2013-14 40
2014-15 0
2015-16 40
2016-17 0
 


Orientació

 

Professional i d'investigació


Perfil d'especialització del títol

 

Especialista en gestió sostenible de recursos pesquers amb capacitat per a assumir tant responsabilitats tècniques en l'àmbit del sector com per a desenvolupar investigació científica d'alt nivell.

 

Perfils professionals del títol

 

No es tracta d'un màster dirigit especialment a la professionalització. Els objectius bàsics del màster consisteixen a proporcionar una formació especialitzada i avançada en gestió pesquera amb la finalitat que es puguen incorporar tant a les tasques d'assessorament d'empreses i administracions com preparar a qui vulga continuar la seua formació investigadora per a la realització de la tesi doctoral i, d'aquesta manera, la possibilitat de començar la seua carrera investigadora.

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol  

Curs acadèmic

Implantació del màster

 

2011-2012

Primer curs, CT1 i CT2

2012-2013

Segon curs, CT3 i CT4

 

2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

No escau.


3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

No escau.

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
  •   Facultat de Ciències
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3557 
Fax:+ 34 96 590 3781
facu.ciencies@ua.es 
http://ciencias.ua.es/va/
  • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació