COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES (2021-22)

Codi:
 D069

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 24/02/2012

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES COMUNS
ASSIGNATURES COMUNS
MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES 2016
TUITION CONDITIONED
ITINERARI: DIRECCIÓ I GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ
20 crèdits
 
15 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES. ITINERARI DIRECCIÓ I GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ
ITINERARI: INVESTIGACIÓ APLICADA A LA COMUNICACIÓ
20 crèdits
 
15 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES. ITINERARI INVESTIGACIÓ APLICADA A LA COMUNICACIÓ
ITINERARI: DIRECCIÓ I GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ
15 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES. ITINERARI DIRECCIÓ I GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ
ITINERARI: EMPRENDIMENTS EN INDÚSTRIES CREATIVES
15 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES. ITINERARI EMPRENDIMENTS EN INDÚSTRIES CREATIVES
ITINERARI: DIRECCIÓ I GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ
15 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES. ITINERARI DIRECCIÓ I GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ
ITINERARI: EMPRENDIMENTS EN INDÚSTRIES CREATIVES
15 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES. ITINERARI EMPRENDIMENTS EN INDÚSTRIES CREATIVES

 
 

 

OBJECTIUS

 

MÀSTER EN COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES

El Màster en Comunicació i Indústries Creatives ofereix un tronc comú de coneixements, destreses i habilitats i dos itineraris d'especialització optatius.
L'objectiu general és oferir una visió integrada de la comunicació en el context de l'economia creativa, que permeta a l'alumnat aprofundir en els avantatges competitius i les oportunitats de la comunicació com a eina estratègica de gestió que genera valor en les organitzacions (tant empreses com institucions) i comporta, a més, una oportunitat d'emprenedoria i autoocupació en un sector dinàmic i expansiu.

Els objectius específics de cada itinerari són:

ESPECIALITZACIÓ EN LA GESTIÓ I DIRECCIÓ DE LA COMUNICACIÓ (DIRCOM)

L'itinerari Dir-Com del Màster forma professionals que gestionen la comunicació en i per a les empreses, sobretot dels sectors de les indústries creatives. L'objectiu és formar gestors que participen en la creació de valor, promotors dels intangibles més valuosos: els que generen avui major creixement per a l'organització amb una assignació eficient de recursos. Directius amb capacitat d'anàlisi, amb el màxim compromís amb els resultats i activament involucrats en la visió estratègica empresarial, especialment en els sectors de les indústries creatives, encara que també en la resta de sectors tradicionals del nostre entorn on calga creativitat integral en processos i resultats.
El dircom representa el pas del tècnic a l'estrateg en comunicació, involucrat en l'estratègia general del negoci i amb una visió a mitjà i llarg termini.

ESPECIALITZACIÓ EN EMPRENEDORIA EN INDÚSTRIES CREATIVES

L'itinerari d'Emprenedoria en Indústries Creatives permet a l'alumnat conèixer els sectors que conformen l'economia creativa, tant els pròpiament culturals (la indústria editorial, musical, audiovisual –cinema, televisió, videojocs-, les arts plàstiques i l'activitat museística, el patrimoni) com els que caben en el radi major de les indústries creatives (moda, gastronomia, arquitectura, disseny). Cadascuna d'aquestes indústries presenta models de negoci característics però, alhora, totes entren de manera creixent en sinergies industrials i corporatives. En aquest itinerari l'alumnat aprén a planificar, programar, comunicar, produir, muntar i avaluar un esdeveniment real, que afecta creadors de diverses indústries culturals i creatives. A més, hi adquireix les competències necessàries per a valorar, gestionar i rendibilitzar l'actiu principal de qualsevol indústria creativa: l'explotació de la propietat intel·lectual i industrial que tenen els productes o serveis que comercialitzen.

 

 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OBL)

24

  Optatives (OPT)

30

  Treball de Fi de Màster (OBL)

  6

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA COMUNICACIÓ EN LES INDÚSTRIES CREATIVES

OB

4

TREBALL DE FIL DE MÀSTER

OB

6

BRANDING ESTRATÈGIC I INTANGIBLES EN LES INDÚSTRIES CREATIVES

OB

5

PRÀCTIQUES EN EMPRESA

OP

10

PRODUCCIÓ I CONSUM TRANSMEDIA EN LES INDÚSTRIES CREATIVES

OB

5

SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ I DEL CONSUM

OP

5

INNOVACIÓ EN LA COMUNICACIÓ DE LES INDÚSTRIES CREATIVES

OB

5

NEGOCI I MERCAT DE L'ECONOMIA CREATIVA

OP

5

SOCIAL MITJANA I COMUNICACIÓ DIGITAL

OB

 5

 

 

 

HABILITATS INVESTIGADORES EN COMUNICACIÓ

OP

5

     

ITINERARI: DIRECCIÓ I GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ (DIRCOM)

COMUNICACIÓ I INTANGIBLES INDÚSTRIES CREATIVES

OP

10

HABILITATS PERSONALS ORIENTADES A LA DIRECCIÓ DE LA COMUNICACIÓ EN LES INDÚSTRIES CREATIVES

OP

5

ITINERARI: EMPRENDIMENTS EN INDÚSTRIES CREATIVES

SECTORS DE LES INDÚSTRIES CREATIVES

OP

10

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL I INDÚSTRIES CREATIVES

OP

5


 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El pla d'estudis del Màster Universitari en Comunicació i Indústries Creatives habilita la possibilitat d'especialitzar l'alumne en dos àmbits en funció de l'itinerari escollit:

-Itinerari d'especialització en Direcció i Gestió de la Comunicació.

-Itinerari d'especialització en Emprendiments en indústries creatives.

La docència és PRESENCIAL. Per a poder ser qualificat, l'alumne haurà d'assistir al 80% de les sessions (sistema de control de signatures en cada sessió de dues hores).
L'alumne pot decidir cursar el títol a temps complet o a temps parcial. L'alumne haurà de cursar 60 ects configurats de la següent manera: 24 ECTS obligatoris, 30 ECTS optatius i 6 ECTS TFM. Dins dels 30 ECTS Optatius podrà cursar de forma opcional 10 ECTS de PRÀCTIQUES. En funció de si cursa o no les PRÀCTIQUES, per a completar el pla d'estudis haurà de cursar 5 ECTS (si cursa PRÀCTIQUES) o 15 ECTS (si no cursa PRÀCTIQUES) d'optatives comunes i 15 ECTS d'optatives d'itinerari.

No obstant açò, l'alumne necessàriament haurà de cursar les següents assignatures optatives segons l'itinerari escollit:

Itinerari d'especialització en Gestió i direcció de la comunicació: L'alumne haurà de cursar les assignatures COMUNICACIÓ I INTANGIBLES EN INDÚSTRIES CREATIVES i HABILITATS PERSONALS ORIENTADES A LA DIRECCIÓ DE LA COMUNICACIÓ EN LES II.CC. (15 ECTS).

Itinerari d'especialització en Emprendiments en les II.CC.: L'alumne haurà de cursar les assignatures SECTORS DE LES INDÚSTRIES CREATIVES i PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL EN INDÚSTRIES CREATIVES (15 ECTS). L'alumne, amb independència de l'itinerari escollit, haurà de triar entre les següents assignatures optatives oferides per als dos itineraris: Aquestes són: SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ I DEL CONSUM, NEGOCI I MERCAT DE L'ECONOMIA CREATIVA i/o HABILITATS INVESTIGADORES EN COMUNICACIÓ.

 


 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

PERFIL D'INGRÉS

 

El Màster està dirigit preferentment a graduats/llicenciats en Administració i direcció d'empreses, diplomats en Ciències Empresarials, graduats/llicenciats en Economia, llicenciats en Ciències del Treball, graduats/diplomats en Turisme, graduats/diplomats en Relacions Laborals, enginyers tècnics/superiors i altres titulacions que requerisquen formació directiva complementària.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

L'accés als títols oficials de màster oferits per la Universitat d'Alacant requerirà estar en possessió del títol de grau o equivalent i l'admissió establida per la Comissió acadèmica del Màster, sense perjudici dels altres mecanismes d'accés previstos per la normativa vigent (art. 14 RD1393/2007).

Condicions o proves d'accés especials:

L'accés al Màster estarà regulat fonamentalment per l'article 16 del Reial decret 1393/2007. Per tant, seran requisits imprescindibles:


a) Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de Màster.


b) També podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.


Els criteris d'admissió específics del Màster seran:

En el cas que la demanda supere a l'oferta, es tindran en compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol universitari i el nivell d'idiomes acreditat. D'acord amb el procediment de preinscripció de la Universitat d'Alacant.


Els aspirants estrangers no hispanoparlants hauran d'acreditar el seu coneixement de l'espanyol amb certificat oficial de nivell B2 o equivalent.

 


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

Preguntes freqüents

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 30
2013-14 35
2014-15 35
2015-16 35
2016-17 35
 


Orientació


PROFESSIONAL

El Màster proposat té una orientació professional i els dos itineraris plantejats són:

- DIRECCIÓ I GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ

- EMPRENDIMENTS EN INDÚSTRIES CREATIVES.

El desiderátum és aconseguir que els alumnes s'orientin a l'exercici professional, bé en la gestió de la comunicació en empreses i institucions, bé en els emprendimientos relacionats amb l'activitat cultural i amb les indústries creatives.Perfil d'especialització del títol

El màster universitari en Direcció de Comunicació en Indústries Creatives té dos itineraris:

Gestió i Direcció de la Comunicació:

Pretén formar professionals que gestionen la comunicació EN les empreses i DES DE les empreses. Amb gran capacitat d'anàlisi, major compromís amb els comptes de resultat de les empreses i activament involucrats en la visió estratègica empresarial. L'objectiu és formar gestors de la creació de valor, promotors dels intangibles més valuosos, els que generen  creixement  per a l'organització amb un cost mínim de recursos. El DirCom representa el pas del tècnic en comunicació que actua sota el paradigma acció-reacció, en el curt termini, a l'estrateg  que dissenya plans de comunicació, involucrats en l'estratègia general del negoci, i amb visió a llarg termini. Per aquesta raó, l'àmbit de la indústria creativa  sembla  el més oportú per a formar  aquest tipus de professionals: les indústries creatives són aquelles en què més evident és la necessitat de la preparació en habilitats de direcció i gestió de la comunicació, i alhora l'orientació en indústries creatives permetrà al titulat aplicar les seues destreses no solament en sectors de la producció considerats a priori com a creatius, sinó en àmbits en què la comunicació innovadora i creativa semblava secundària o subsidiària d'altres decisions estratègiques empresarials (de  producte,  financeres, comercials, de màrqueting). És a dir, que l'direcció en comunicació aspire a influir i a fer-se valdre no solament en els sectors productius creatius, en què el pes del simbòlic i l'intangible és més evident, sinó idealment en tota producció i distribució de béns i serveis de qualsevol tipus.

 

Emprendiments en Indústries Creatives:

En aquest itinerari d'especialització, l'alumne podrà aconseguir un coneixement profund dels diferents sectors que conformen l'economia creativa, tant aquells considerats pròpiament culturals (la indústria editorial, musical audiovisual –cinema, televisió, videojocs-, les arts plàstiques i l'activitat museística, el patrimoni) com aquelles altres que caben en el radi més abarcador de les indústries creatives: la moda, la gastronomia, l'arquitectura, el disseny). Cadascuna d'aquestes indústries posseeix models de negoci característics, alhora que entren, de forma creixent, en sinergies industrials i corporatives. A més adquirirà les competències necessàries per valorar, gestionar i rendibilitzar l'actiu principal de qualsevol indústria creativa: l'explotació de la propietat intel·lectual i industrial que posseeixen els productes o serveis que comercialitzen.

Addicionalment, i en l'oferta de matèries optatives, s'ofereixen a l'estudiant les eines (tant qualitatives com a quantitatives ) per iniciar-se en la investigació en l'àmbit general de les ciències socials, i més en concret en l'àmbit de les ciències de la comunicació. El Màster és profesionalizante en els seus dos itineraris, però les eines d'investigació, que s'ofereixen com a assignatures optatives, poden resultar molt útils tant per a aquell alumne que desitgi prosseguir estudis de doctorat enfocats a una tesi com per als alumnes que requeriran, fins i tot en el seu exercici professional, dels instruments per mesurar i avaluar l'eficàcia de les seves estratègies de comunicació, manejar recursos avançats de documentació i en definitiva estar en condicions de conèixer empíricament el que demanda el mercat.


Perfils professionals del títol

 • Direcció i gestió de la comunicació en organitzacions públiques o privades.
 • Investigació dels mitjans de comunicació.
 • Investigació dels públics de la comunicació.
 • Investigació aplicada a la prospectiva i tendències del mercat de la comunicació.
 • Comunicació de la investigació.
 • Direcció d'intangibles i marca.
 • Consultor estratègic en publicitat i relacions públiques.
 • Consultor estratègic en comunicació organizacional, marques i intangibles.
 • Planificació estratègica de la comunicació corporativa.
 • Auditor estratègic en comunicació organitzacional.
 • Direcció creativa de marques/ brand manager.
 • Direcció de relacions institucionals de les indústries creatives.

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol  

Curs acadèmic

Implantació del màster

 

2011-2012

Primer curs

 

2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

D'acord amb l'article 6.3 del Reial Decret 861/2010: "El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de  crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà les seues qualificacions, de manera que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient...".


3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

La implantació del màster no comporta l'extinció d'ensenyaments de postgrau (màster o doctorat) prèvies.

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
  Secretaria de la Facultat (Edifici Germà  Bernàcer)
     Campus de Sant Vicent del Raspeig
    Ctra. d'Alacant s/n 03690
    San Vicent del Raspeig (Alacant)
    Telèfon:+ 34 96 590
3670/3671/3770
    Fax:+ 34 96 590 9789
       master.economiques@ua.es 
      economicas.ua.es/va/

 

     Web del màster

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació