GESTIÓ I RESTAURACIÓ DEL MEDI NATURAL (2021-22)

Codi:
 D055

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 09/01/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ I RESTAURACIÓ DEL MEDI NATURAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ I RESTAURACIÓ DEL MEDI NATURAL
40 crèdits
 
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ I RESTAURACIÓ DEL MEDI NATURAL

 

 

OBJECTIUS

 

L'objectiu fonamental d'aquest màster és la formació de professionals en l'àmbit del medi ambient, capaços de desenvolupar i aplicar tècniques preventives i correctores de la degradació del medi natural. El màster pretén proporcionar una formació sòlida multidisciplinària que incloga tant els aspectes socials com els coneixements cientificotecnològics per a la restauració i gestió del medi natural, i les metodologies necessàries per a aportar solucions i prendre decisions relacionades amb aquestes activitats. Igualment, el programa d'aquest màster també permetrà l'adquisició de coneixements especialitzats necessaris per a dur a terme una investigació competitiva en temes de conservació i restauració d'ecosistemes.

 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

Obligatòries (OB) (M1)

20

Optatives (OP) (M2)

20

Treball Final de Màster (Pràcticum o optatives) (M3)

20

Total crèdits

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS/SEMESTRES


ASSIGNATURES IMPARTIDES EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D'ECOSISTEMES (M1/MAT1)

OB

10

DESERTIFICACIÓ. AVALUACIÓ I MITIGACIÓ (M2/MAT3)

OP

2.5

ECONOMIA ECOLÒGICA (M1/MAT1)

OB

2.5

ECOHIDROLOGIA EN MEDIS ÀRIDS (M2/MAT3)

OP

2.5

LEGISLACIÓ AMBIENTAL SECTORIAL (M1/MAT1)

OB

2.5

ECOLOGIA DEL FOC (M2/MAT3)

OP

2.5

SEMINARIS AVANÇATS EN ECOLOGIA DE LA RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ (M1/MAT1)

OB

2.5

TRANSFERÈNCIA I COMUNICACIÓ DEL CONEIXEMENT PER A LA GESTIÓ (M2/MAT3)

OP

2.5

DISSENY EXPERIMENTAL I ANÀLISI DE DADES (M1/MAT1)

OB

2.5

RESTAURACIÓ EN MEDIS ÀRIDS (M2/MAT4)

OP

2.5

EINES PER A LA GESTIÓ EN ESPAIS NATURALS (M2/MAT2)

OP

2.5

VIVERÍSTICA I GESTIÓ DEL MATERIAL VEGETAL PER A LA RESTAURACIÓ (M2/MAT4)

OP

2.5

MODELS DE DINÀMICA DE LA VEGETACIÓ (M2/MAT2)

OP

2.5

APLICACIONS DE LA TELEDETECCIÓ (M2/MAT2)

OP

2.5

     

APLICACIONS DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (M2/MAT2)

OP

2.5

     

APLICACIONS DE LA BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ (M2/MAT2)

OP

2.5

     

RESTAURACIÓ DE TALUSOS I PEDRERES (M2/MAT4)

OP

2.5

 

 

 

PRÁCTICUM

OB

20

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

L'estudiant haurà de superar un mínim de 60 crèdits ECTS. Les assignatures, tant obligatòries com a optatives, estan distribuïdes en 4 mòduls: un únic mòdul obligatori (Avaluació Ambiental i Diagnosi d'Ecosistemes), en el qual l'alumnat haurà de cursar 20 crèdits ECTS; i tres mòduls optatius, en els quals l'alumnat haurà de cursar un mínim de 20 crèdits ECTS d'assignatures repartides entre els 3 mòduls oferits. Els tres mòduls optatius sumen un total de 67.5 crèdits oferits; i per a tots aquells que opten per un dels dos itineraris d'orientació finalista, d'investigació o professionalització, hauran de cursar un mòdul pràcticum de 20 crèdits ECTS. Si l'itinerari és d'orientació acadèmica, hauran de cursar 20 crèdits a escollir lliurement entre els diferents mòduls oferits

Els mòduls i matèries que conformen aquest màster són els següents:

 • (M1-Mat1) Mòdul obligatori: Avaluació Ambiental i Presa de Decisions (EATD) amb una oferta de 20 crèdits ECTS.
 • (M2-Mat2) Mòdul Optatiu: Eines de Gestió i Tècniques Analítiques (HGTA), amb una oferta màxima de 20 Crèdits ECTS.
 • (M2-Mat3) Mòdul Optatiu: Gestió i Diagnòstic del Medi Natural (GDMN), amb una oferta màxima de 25 crèdits ECTS.
 • (M2-Mat4) Mòdul Optatiu: Restauració d'Ecosistemes i Mesures Correctores (REMC), amb una oferta màxima total de 22.5 crèdits ECTS.
 • (M3-P) Mòdul d'orientació professional (MOP) Pràcticum (20 crèdits ECTS optatius).
 • (M3-I) Mòdul d'orientació a la investigació (MOI) Pràcticum (20 crèdits ECTS optatius).

En la Universitat d'Alacant, s'impartirà el M1-Mat 1, obligatori, i 8 matèries distribuïdes entre les dues Matèries del M2 (mòdul optatiu), així com els pràcticum. Amb això es garanteix la possibilitat de completar estudis a Alacant, en els casos en què els desplaçaments no foren possibles o recomanables.

Aquest màster preveu 2 itineraris possibles:

(1) el profesionalizador i

(2) el d'investigació.

En cadascun l'alumnat haurà de cursar els corresponents mòduls finalistes (M3-P d'orientació professional o M3-I d'investigació), ja que aquests mòduls de caràcter finalista tenen per objectiu capacitar l'estudiant en el desenvolupament de la seua activitat professional o científica. L'alumnat que opte pel mòdul d'orientació a la investigació tindrà accés a desenvolupar el seu doctorat.

Per a la realització del pràcticum o el projecte d'investigació, els estudiants han de dur a terme estades tutelades en empreses, institucions i centres d'investigació -tals com a departaments implicats en el màster, instituts o centres d'investigació (CSIC, parcs científics, etc.), on puguen adquirir la formació pràctica necessària.

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

Qualsevol estudiant llicenciat en Ciències Ambientals, en Biologia, en Ciències del Mar, en Enginyeria Agrònoma, en Forestal, en Tècnica Agrícola i Forestal, i en Enginyeria de Forests té mèrits suficients per a accedir al màster proposat, i no requereix cap complement docent addicional. En canvi, estudiants procedents d'àrees de coneixement més distants, com l'Enginyeria de Camins, Canales i Ports, la Geografia o la Geologia, hauran de cursar un màxim de 30 crèdits de complements de formació específics per a cada tipus de titulació d'on procedeixen.

En cas necessari, i de manera excepcional, es faran entrevistes personals i consultes en els centres on s'han impartit els cursos presentats per al seu reconeixement, si es tracta de països que tenen una estructura curricular molt diferent a l'espanyola. En qualsevol cas, la comissió de coordinació del màster valorarà en cada cas l'adequació dels coneixements previs al perfil de competències a aconseguir en el màster.

Pel que concerneix estudiants aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, el seu accés es regularà per la normativa vigent.

Altres criteris a considerar són l'experiència professional en el camp de les aplicacions del medi ambient i, sobretot, si els sol·licitants han ocupat llocs de responsabilitat en la gestió d'àrees naturals protegides.

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA, haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 30
2013-14 30
2014-15 30
2015-16 30
2016-17 30
 

 

 

Orientació

 

El màster tindrà l'orientació professional i investigadora. Es tracta de proporcionar als estudiants una formació teòrica i experimental avançada en la restauració i gestió del medi natural.

 


  Perfil d'especialització del títol


És objectiu d'aquest programa que els egressats adquirisquen el coneixement científic i les habilitats professionals adequades per dur a terme activitats professionals reconegudes com a tals pels col·legis professionals, tant d'ambientòlegs com de biòlegs, dins l'àmbit de la gestió i la restauració del mitjà natural. És a dir, formar-los perquè tinguen la capacitat per a poder dur a terme les activitats següents:

 

- Fer estudis d'avaluació ambiental.

- Dissenyar, fer, i dirigir projectes de restauració.

- Desenvolupar recerques sobre temes de conservació i restauració d'ecosistemes.

- Capacitat per a gestionar àrees naturals protegides.

 

Amb aquesta finalitat, el màster disposarà d'una xarxa de contactes amb empreses i administracions del sector, basada en la xarxa d'interaccions ja existent i en l'experiència de les universitats proponents en la realització de pràctiques en empreses. La llista de contactes inclou, entre altres:

 

 • Administracions públiques.
 • Empreses del sector de treballs forestals.
 • Empreses de materials per a la restauració ecològica.
 • Producció de planta forestal i ornamental.
 • Empreses de revegetación de talussos.
 • Empreses d'extracció d'àrids.
 • ONG.
 • Producció i gestió de llavors.
 • Empreses de consultoria.
 • Altres.

 

Perfils professionals del títol

 

L'objectiu fonamental d'aquest màster és la formació de professionals en l'àmbit del medi ambient, capaços de desenvolupar i aplicar tècniques preventives i correctores de la degradació del medi natural. Igualment, el programa d'aquest màster també ha de permetre l'adquisició de coneixements especialitzats necessaris per a portar a terme una investigació competitiva en temes de restauració i conservació d'ecosistemes.

 

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol  

Curs acadèmic

Implantació del màster

 

2010-2011

1r curs

 

2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

No escau.

3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat  

S'extingeix el programa de doctorat en Conservació i Restauració d'Ecosistemes i de la Diversitat Biològica. MCD2006/2009-00257.

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •   Facultat de Ciències
       Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/

  

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació