DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS I SERVEIS WEB (2021-22)

Codi:
 D045

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 18/06/2011

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS I SERVEIS WEB

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS I SERVEIS WEB
MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS I SERVEIS WEB

 

 

OBJECTIUS

 

El pla d'estudis del màster en Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web s'elabora amb l'objectiu d'aconseguir que l'alumne siga capaç de desenvolupar sistemes informàtics basats en components per a la web i per a grans sistemes empresarials seguint les millors pràctiques de l'enginyeria del programari.

Per a aconseguir-ho, el màster, en la seua formació obligatòria, se centra principalment en una formació metodològica en el camp de l'enginyeria del programari que permeta l'aprenentatge en les metodologies de programari més rellevants i avançades (des de les tradicionals com Rational Unified Process, passant pels mètodes àgils, fins a arribar a l'aplicació de metodologies de desenvolupament dirigit per models), en què es faça ús de les eines necessàries per a la captura i validació correcta dels requisits que posteriorment seran plasmats en un disseny i, finalment, en una implementació del programari. El desenvolupament és dirigit per les bones pràctiques mitjançant l'aprenentatge i l'aplicació dels patrons d'anàlisi, arquitectura i disseny que ens permeten obtenir les millors solucions a les nostres aplicacions.

D'altra banda, es transmetran els principis d'usabilitat i disseny necessaris per a la definició d'un interfície d'usuari que complisca certs criteris de qualitat. I finalment s'establiran les pràctiques per a dur a terme una adequada fase de proves. En tot aquest procés s'estableix els models com els artefactes més importants del desenvolupament, i a partir d'aquests s'estableixen polítiques de traçabilitat que permeten obtenir l'aplicació final.

D'altra banda, un altre objectiu principal que persegueix el màster és la formació tècnica avançada, basada en les tecnologies pertanyents a les plataformes amb més projecció professional en l'actualitat. D'una banda, en el camp de les aplicacions web, són introduïdes amb profunditat les plataformes de Microsoft .NET i Java.

Això inclou des del coneixement en l'elaboració de la capa de persistència dels gestors de BBDD, com en la capa de lògica de negoci d'entorns distribuïts per a .NET i Java. I l'aprenentatge en la capa d'interfícies d'usuari per a entorns d'escriptori, per a entorns web, i per a dispositius mòbils.

A més, els últims anys han guanyat molta rellevància les aplicacions riques en internet (RIA) de les quals el màster impartirà solucions per a .NET i Java.

La formació es completa amb la definició de dos itineraris optatius, cadascun dels quals s'especialitzat en dos aspectes principals:

 • Anàlisi i Desenvolupament de Noves Tecnologies per a Internet
 • Desenvolupament de Grans Sistemes

L'itinerari en Anàlisi i Desenvolupament de Noves Tecnologies per a Internet se centra en l'aprenentatge de tecnologies que permeten una millora substancial de la interacció i usabilitat de les interfícies d'usuari de les aplicacions web tradicionals.

D'altra banda, l'itinerari de Desenvolupament de Grans Sistemes se centra en l'aprenentatge de dos tipus d'aplicacions, els sistemes de planificació de recursos empresarials i en el desenvolupament de grans sistemes mainframes.

En els dos casos s'adquiriran els coneixements teòrics i tècnics necessaris per a entendre i utilitzar aquest tipus d'aplicacions, el funcionament de les quals mai ha sigut abordat en el grau.

És important remarcar que l'objectiu del màster és actualitzar-se anualment en les tecnologies que apareixen en el mercat, i amb aquest propòsit anirà evolucionant introduint-ne de noves i substituint les que vagen quedant obsoletes o perden rellevància.

 
 

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

52

Treball Final de Màster (OB)

8

TOTAL CRÈDITS

60

 

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES  PER MATÈRIES

 

MATÈRIES

ASSIGNATURES

TIPUS

ECTS

ENGINYERIA DEL PROGRAMARI AVANÇADA

METODOLOGIES AVANÇADES DE DESENVOLUPAMENT PROGRAMARI  

OB

3

ANÀLISI AVANÇADA DE SISTEMES PROGRAMARI 

OB

3

DISSENY DIRIGIT PER PATRONS 

OB

3

DISSENY D'INTERFÍCIES D'USUARI  

OB

2

PROVES I CONTROL DE QUALITAT  

OB

3

ARQUITECTURES DE SISTEMES PROGRAMARI  

OB

3

TECNOLOGIES DE SISTEMES PROGRAMARI 

PROGRAMACIÓ AVANÇADA EN ENTORNS D'ESCRIPTORI

OB

4

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

OB

3

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS DISTRIBUÏDES

OB

3

PROGRAMACIÓ DE DISPOSITIUS MÒBILS

OB

2

XML

OB

2

BASES DE DADES

OB

3

ADMINISTRACIÓ DE SERVIDORS 

SERVIDORS WEB

OB

2

SERVIDORS D'APLICACIONS

OB

2

ANÀLISI I DESENVOLUPAMENT DE LES NOVES TECNOLOGIES PER A INTERNET

ANÀLISI DE LES TENDÈNCIES EN INTERNET

OB

3

TECNOLOGIES D'INTERNET ORIENTADES AL NAVEGADOR

OB

3

DESENVOLUPAMENT D'INTERFÍCIES RICS PER A INTERNET

OB

5

PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE MÀSTER

PROJECTE D'UNA APLICACIÓ WEB DISTRIBUÏDA

OB

8

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El pla d'estudis es constitueix per 4 matèries són obligatòries. Concretament, es proposa a l'alumne uns fonaments teoricopràctics que li són proporcionats per les matèries obligatòries, i que li permetran el desenvolupament i distribució d'un projecte programari que anirà elaborant al llarg de tot el curs.

L'objectiu d'aquest d'estudis és l'aplicació d'un aprenentatge dirigit per projectes, on d'una banda, ISA els proporciona el coneixement teòric de l'enginyeria del programari per a desenvolupar un projecte utilitzant les millors pràctiques, i d'altra banda, TDS li proporciona l'aprenentatge de cadascuna de les tecnologies que necessiten conèixer per a aplicar el coneixement tecnològic del programari per a la seua realització. Finalment, i no menys important, la matèria d'ASA que permet dotar del coneixement d'administració de les aplicacions desenvolupades.

A més, es complementa la formació de l'alumnat amb dos itineraris optatius, centrats en aspectes molt diferents en el desenvolupament del programari però en ambdós casos molt importants en el món d'avui. Aquests són el desenvolupament d'aplicacions en grans sistemes i el desenvolupament d'aplicacions per a Internet mitjançant la utilització de les últimes tecnologies.

A continuació es descriu cadascuna de les matèries impartides en el màster:

 • Enginyeria del Programari Avançada: aquesta matèria té com a objectiu dotar l'alumnat del coneixement metodològic necessari per al desenvolupament d'aplicacions complexes, és a dir, amb arquitectures n-capa, amb una lògica de negoci distribuïda, un mapatge objecte relacional amb tractament de transaccions i processos batch i un interfície d'usuari interactiu i independent de la lògica. Per a això, la matèria es distribueix en 6 assignatures cadascuna de les quals fa èmfasi en les diferents disciplines que constitueixen l'enginyeria del programari: l'estudi dels processos programari, la captura de requisits i anàlisis, l'estudi de l'arquitectura del programari del sistema, el disseny mitjançant l'aplicació de patrons, la realització d'un bon disseny d'interfície d'usuari utilitzant les millors pràctiques d'usabilitat, i l'aplicació d'una fase de proves coherent i que aconseguisca millorar  i assegurar la qualitat de l'aplicació. És molt important destacar que aquestes assignatures fan especial èmfasi en aspectes no tractats anteriorment en assignatures de grau, com són l'aplicació de tècniques de desenvolupament dirigit per models, la utilització de metodologies de desenvolupament àgil, l'aplicació de patrons de disseny aplicats directament sobre les plataformes més rellevants com són .NET i Java. És molt important destacar que tot aquest aprenentatge és aplicat directament sobre el treball de finalització de màster, així que l'alumne comença el seu desenvolupament des del primer dia de classe, i segons el va desenvolupat anirà aplicant el coneixement adquirit.
 • Tecnologies de Desenvolupament Programari: aquesta matèria té com a objectiu l'aprenentatge de les tecnologies més importants per al desenvolupament d'aplicacions d'escriptori, Web i per a dispositius mòbils en entorns distribuïts. Consisteix en 6 assignatures cadascuna de les quals se centra en un tipus diferent d'aplicacions, i que es fonamenten en les plataformes més rellevants en l'actualitat com .NET i Java, i és clar en la utilització d'estàndards com XML i SQL. Els alumnes aprenen a desenvolupar aplicacions interactives per a diferents dispositius, des d'aplicacions d'escriptori, passant per aplicacions Web, fins a aplicacions per a dispositius mòbils. Totes permetent comunicacions remotes, i a més, amb l'aprenentatge de les tecnologies per al desenvolupaments de middleware, permeten desenvolupar aplicacions sota entorns distribuïts, siga mitjançant la utilització de trucades a procediments remots, siga mitjançant el paradigma MOM mitjançant la gestió de missatges asíncrons. A més, s'estén el coneixement a la gestió i manipulació de documents XML, imprescindible per a l'administració de molts frameworks, comunicacions remotes de dades, etc. I finalment, i no menys important, la gestió i utilització de la forma més eficient de l'accés i la gestió les bases de dades relacionals. De la mateixa manera que en la matèria ISA, es pretén que el coneixement adquirit sobre les diferents tecnologies programari en aquesta matèria siga aplicat directament sobre el treball de finalització de màster.
 • Administració de Servidors: aquesta matèria té com a objectiu formar l'alumnat en l'administració dels servidors d'aplicacions i servidors Web que permeten el desplegament de les diferents aplicacions Web distribuïdes que han estat desenvolupades. Amb això, s'adquireix el coneixement per a millorar aspectes tan importants com la seguretat, escalabilitat, rendiment, i la tolerància a fallades de les aplicacions que han estat desplegades en aquests servidors. De la mateixa manera que en la matèria ISA, es pretén que el coneixement a nivell d'administració adquirit en aquesta matèria s'aplicat directament sobre el treball de finalització de màster.
 •  
 • Anàlisi i Desenvolupament de Noves Tecnologies per a Internet. Aquesta matèria té com a objectiu que l'alumne es forme tant en el coneixement de les noves possibilitats que actualment ofereix Internet, com en les últimes tecnologies que permeten desenvolupar aplicacions per a Internet enriquides. Es compon de 3 assignatures, de les quals, Anàlisis de tendències en Internet se centra més en l'aspecte conceptual de la nova Web social i a plantejar als alumnes la possibilitat d'incorporar en els seus projectes aspectes que milloren la seua projecció en Internet. D'altra banda, les assignatures Tecnologies d'Internet orientades a navegador i Desenvolupament d'Interfícies Rics per a Internet, se centren en l'aprenentatge de tecnologies que permeten una millora substancial de la interacció i usabilitat de les interfícies d'usuari de les aplicacions Web tradicionals, siga mitjançant components que són proporcionats pel navegador com aquells que són instal·lats mitjançant aplicacions externes (plugins).
 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

1. Perfil d'ingrés

Els criteris de selecció en els quals es basarà la Comissió Acadèmica del Màster són:

(a) Estar en possessió d'una titulació superior o de grau d'Informàtica, Matemàtiques, Enginyer de Telecomunicacions, Enginyer Industrial o àrees afins.

(b) Nivell de l'expedient acadèmic.

(c) Resultats acadèmics en assignatures afins al màster.

 

2.  Criteris de valoració

Per a valorar l'admissió d'aquest alumnat, mitjançant el criteri (c), es tindrà en compte el nombre de crèdits cursats i la nota mitjana de les següents assignatures que formen part dels plans d'estudi de la titulació d'Enginyeria en Informàtica que s'imparteix actualment en la Universitat d'Alacant.

 • Disseny i Programació Avançada d'Aplicacions.
 • Disseny de Sistemes Programari (solament per a egresados en enginyeries tècniques en informàtica)
 • Enginyeria del Programari I (solament per a egresados en l'enginyeria en informàtica)
 • Enginyeria del Programari II
 • Programació Orientada a Objectes
 • Programació en Internet

La Comissió Acadèmica del Màster (CAM), en la fase de selecció, valorarà assignatures similars a les assignatures anteriors pertanyents a estudis cursats en altres universitats.

La Comissió Acadèmica del Màster (CAM) també especificarà clarament els criteris de selecció que s'utilitzaran per a l'admissió al curs. Aquests criteris seran públics i estaran exposats en la pàgina web oficial del màster http://www.eps.ua.es/masterweb durant el període de preinscripció. En cas de rebuig de l'admissió, la CAM farà arribar a la persona interessada un informe escrit que justifique la decisió.


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA, haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 30
2013-14 30
2014-15 30
2015-16 30
2016-17 30
 

 

Orientació

 

Professional


  Perfil d'especialització del títol

 

Especialització professional

 

Perfils professionals del títol

 

Professions per a les quals capacita

Analista, arquitecte programari, cap de projectes, dissenyador del programari, programador.

 

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ 

 

1. Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del màster

2010-2011

1r curs


2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

S'estableix els mecanismes pels quals es va a reconèixer els crèdits de les assignatures cursades en màsters de l'anterior ordenació a la qual corresponen el títol anterior de màster oficial en desenvolupament en aplicacions i serveis web. S'ha de tenir en compte que el màster en noves edicions podrà evolucionar i introduir certes modificacions a causa de la contínua evolució tecnològica que experimenten les matèries tractades en aquest màster. Si aquestes afectaren les assignatures cursades en els plans antics, serà la Comissió Acadèmica del Màster l'encarregada de decidir de manera específica l'adaptació.

3. Ensenyaments     que     s'extingeixen          per           la implantació     del corresponent títol proposat

La proposta de màster implica la finalització de l'actual títol de màster amb el nom màster Oficial en Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web, aprovat en el Reial Decret 56/2005. La durada d'aquest títol és d'un any lectiu, de manera que el seu antic pla conclourà el curs 2009-2010.

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Escola Politècnica Superior 
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3648
Fax:+ 34 96 590 3644
eps @ua.es 
http://www.eps.ua.es/

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació