DRET AMBIENTAL (2021-22)

Codi:
 D044

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 30/07/2010

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Dret

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT

 

 

OBJECTIUS

 

Els objectius generals del màster poden resumir-se en els dos següents:

1) Oferir a l'estudiant una formació avançada, de caràcter especialitzat, teòrica i pràctica, sistemàtica i completa i interdisciplinària en matèria de dret ambiental, amb una funcionalitat polivalent, susceptible de ser aprofitada tant en l'exercici de diferents professions jurídiques o relacionades amb la protecció ambiental com al servei de la investigació en el camp del dret ambiental.

2) Despertar vocacions i formar investigadors en el camp del dret ambiental, i proporcionar en aquest sentit els estímuls, l'exemple i els continguts, a més de les eines metodològiques necessàries.

 

Aquests dos grans objectius generals es poden concretar i detallar de la manera següent. L'estudiant que curse el màster pot esperar, i nosaltres ens comprometem a garantir, el compliment dels objectius següents:

 1. Formació especialitzada, sistemàtica i completa en el camp del dret ambiental. Amb aquesta finalitat, el Pla d'Estudis del màster cobreix totes les grans àrees de la disciplina, ordenades sistemàticament en quatre grans mòduls: fonaments, instruments generals, tutela dels elements ambientals i règim dels factors de contaminació, i integració del medi ambient en les polítiques sectorials. D'aquesta manera s'ofereix a l'alumne visió panoràmica de la disciplina que completa les llacunes de la seua formació prèvia en el grau i li permet interrelacionar tots els grans apartats i tècniques del dret ambiental, per a poder aplicar aquesta visió sistemàtica a la resolució de problemes reals i complexos.
 2.  Formació jurídica de caràcter interdisciplinari i oberta també a altres àrees de coneixement. En el màster estan presents totes les àrees de coneixement jurídiques que fan una contribució significativa en el camp del dret ambiental, fonamentalment les àrees de dret públic, i en particular, el dret administratiu, organitzador i responsable dels ensenyaments, però també el dret internacional, comunitari europeu, civil, penal, financer i tributari, etc. D'altra banda, l'especialització que ofereix el màster és de caràcter eminentment jurídic, però el jurista necessita, especialment en matèries com el dret ambiental, estar ben informat, saber com treballen i s'enfoquen els problemes des d'altres branques del saber, saber treballar conjuntament amb aquestes àrees i comprendre quina pot i deu ser la seua aportació. A aquest efecte, no amb el de formar especialistes ambientals en altres camps, el màster compta també amb l'aportació d'altres ciències afins, com l'economia i l'ecologia.
 3. Formació polivalent, de caràcter teòric i pràctic. El màster no té un perfil profesionalitzador, el seu objectiu no és preparar professionals específicament en alguna de les professions jurídiques (siga l'advocacia, la judicatura o l'administració); la seua vocació és polivalent, de manera que els ensenyaments rebuts seran indiscutiblement útils i profitosos, no solament per a la investigació, sinó també en qualsevol d'aquestes professions, o fins i tot per a professionals d'altres àmbits de la protecció ambiental que han de treballar en estreta relació amb el món del dret (economistes, biòlegs, ciències ambientals, etc.). Ara bé, una bona formació jurídica especialitzada, fins i tot al servei de la investigació, ha de tenir necessàriament teòrica i pràctica, ja que cap investigació aliena o allunyada de la realitat pot ser valuosa. Totes les matèries del màster combinaran aquesta doble perspectiva i, si escau, comptaran per a fer-ho amb el concurs de professionals del món del dret en activitats de seminari.
 4. Formació comparatista, oberta especialment al món iberoamericà. El dret ambiental té un marcat perfil internacional, atesa la magnitud també internacional de molts dels problemes ambientals, i en l'àmbit europeu, un clara empremta comunitària, atesa la competència i el lideratge que la Unió Europea exerceix en aquest àmbit. La perspectiva comparada és especialment útil en el camp del dret ambiental. En l'àmbit europeu, per a saber com, a partir d'un mateix denominador comú normatiu, es plantegen i resolen els problemes en altres països de la Unió. I en l'àmbit internacional, per a saber com s'afronten els mateixos problemes en contextos diferents o s'hi executen les obligacions internacionals compartides. El màster ofereix, així, una formació especialitzada sobre el dret ambiental espanyol, que avui dia equival a dir comunitari europeu, però sense perdre de vista aquesta visió comparada, especialment en relació amb el dret ambiental dels països d'Amèrica Llatina, cosa que ens obliga a fer també la procedència iberoamericana de bona part dels nostres alumnes.
 5. Formació avançada, crítica i d'alta qualitat. El màster garanteix una formació d'elevada qualitat, raó per la qual compta amb un professorat experimentat, competent i del major prestigi científic en el camp del dret ambiental, procedent tant de la Universitat d'Alacant com d'altres universitats espanyoles i estrangeres. Aquesta circumstància garanteix també la permanent actualització dels continguts, amb la incorporació als ensenyaments dels temes més actuals i les investigacions més recents del professorat. En relació amb això, i com correspon als estudis d'un màster universitari, el nostre es proposa formar especialistes amb un agut sentit reflexiu i crític, a través de classes molt participatives, basades en l'aportació prèvia a l'alumne de materials per a l'estudi, lectura i discussió.
 6.  Formació d'investigadors en el camp juridicoambiental. El màster constitueix el període de formació d'un Programa de Doctorat en Dret Ambiental més ampli; per aquest motiu, la seua prioritat, encara que no la seua finalitat exclusiva, és la formació de futurs doctorands i investigadors en el camp del dret ambiental. La metodologia d'investigació, com a matèria obligatòria del màster, troba ací el seu fonament. Però no és només per aquesta via que es pretén encoratjar i formar els futurs investigadors. El foment de vocacions investigadores i la formació dels futurs doctorands constitueix un component essencial de totes les matèries del màster. La manera d'aconseguir-ho es basa en tot l'anterior: en la qualitat dels professors, que per la seua condició d'investigadors reconeguts servisquen als estudiants d'exemple i guia; en la metodologia de les classes, basada en la reflexió, la participació, el debat i la crítica; en la metodologia d'avaluació de les matèries, basada en bona mesura en treballs creatius, documentats, que servisquen d'iniciació a la investigació, i especialment i amb aquestes característiques, en el plantejament del treball final de màster. I finalment, mitjançant l'exemple d'antics alumnes del Programa de Doctorat i del Màster, ja doctors o en procés d'elaboració de la seua tesi, als quals es convida amb freqüència a participar en la classes i a exposar davant de les noves promocions els resultats de la seua investigació.  
 7. Preparació i motivació per a l'aprenentatge continu, el treball en equip i l'esperit cooperatiu. Un altre dels objectius del màster, que sempre ens hem proposat i pensem mantenir, és generar en l'alumne una forta motivació per a seguir vinculats a la temàtica ambiental, actitud que només pot ser el resultat d'una profunda satisfacció per haver cursat el màster. La clau per a aconseguir-ho és, en primer lloc, la qualitat dels ensenyaments, així com l'esforç i la dedicació de la direcciäo i de tot l'equip organitzador del màster. Però també, la realització d'activitats complementàries, estimulants i atractives, com, per exemple, la participació dels alumnes en visites organitzades i en altres activitats científiques del departament, com els ja esmentats congressos nacionals de dret ambiental, així com la publicació selectiva dels seus treballs en la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental o en la pàgina web del màster.
 
 

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OBL)

54

Treball Final de Màster (OBL)

6

TOTAL CRÈDITS

60

 

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES  PER CURS / SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

TEORIA GENERAL DEL DRET AMBIENTAL

OBL

4,5

AIGÜES CONTINENTALS I MARINES

OBL

4,5

ORGANITZACIÓ I FONTS DEL DRET AMBIENTAL

OBL

4,5

ATMOSFERA, SOROLL I RADIACIONS

OBL

3

AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL I CONTROL INTEGRAT DE LA CONTAMINACIÓ

OBL

4,5

SÒL, RESIDUS I SUBSTÀNCIES PERILLOSES

OBL

3

SISTEMES DE RESPONSABILITAT AMBIENTAL

OBL

4,5

BIODIVERSITAT I ESPAIS PROTEGITS

OBL

4,5

RÈGIM DE LA CIUTADANIA AMBIENTAL

OBL

4,5

ORDENACIÓ DEL TERRITORI I PROTECCIÓ DEL PAISATGE

OBL

4,5

INSTRUMENTS ECONÒMICS I SOCIALS

OBL

3

INTEGRACIÓ DEL MEDI AMBIENT EN ALTRES POLÍTIQUES SECTORIALS

OBL

4.5

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ

OBL

4,5

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OBL

6

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El pla s'estructura en sis mòduls, subdividits en catorze matèries o assignatures.

Quatre d'aquests mòduls responen a una sistematització científica dels continguts del dret ambiental, i es descomponen després en matèries o assignatures de continguts parcials. Són els mòduls I (Fonaments), II (Instruments Generals), III (Tutela dels Elements Ambientals i Règim dels Factors de Contaminació) i IV (Integració del Medi Ambient en les Polítiques Sectorials).

Els dos mòduls restants, integrats cadascun per una única matèria o assignatura, responen a una perspectiva diferent, que no necessita una explicacióv, perquè es tracta d'una exigència comuna de tot màster (mòdul VI. Treball de Final de Màster) o perquè deriva del nostre perfil principal d'especialització (mòdul V. Metodologia d'investigació).

El pla que es proposa és un pla homogeni, sense branques o especialitats ni optativitat, en el qual tots els mòduls i matèries o assignatures són obligatoris.

Els diferents mòduls i matèries o assignatures es distribueixen homogèniament entre els dos semestres del curs (a raó de 30 crèdits ECTS per semestre), seguint un ordre lògic, dictat pels continguts o pel tipus d'activitat. En efecte, per raó dels continguts, els mòduls I i II (Fonaments i Instruments Generals, de 9 i 16,5 crèdits ECTS respectivament), que integren la part general del Dret Ambiental, s'inclouen en el primer semestre; mentre que els mòduls III i IV (Tutela dels Elements Ambientals i Règim dels Factors de Contaminació; i Integració del Medi Ambient en les Polítiques Sectorials, de 15 i 9 crèdits ECTS, respectivament), que representen la part especial, s'insereixen en el segon. En canvi, el tipus d'activitat és el que aconsella allotjar en el segon semestre el mòdul VI, relatiu al Treball de Final de Màster, la realització del qual pressuposa un nivell de coneixements i habilitats per part de l'alumne (6 crèdits ECTS); situant en canvi en el primer el mòdul V, de Metodologia de la Investigació (4,5 crèdits ECTS), amb la finalitat que l'alumne vaja adquirint ja en una fase inicial part de les habilitats necessàries per a la realització adequada d'aquest treball.

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

1. Perfil d'ingrés

Per a accedir als ensenyaments oficials d'aquest màster caldrà estar en possessió d'un títol oficial de grau o llicenciatura en Dret, títols expedits per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster. Així mateix, i en els termes que disposa l'art. 16.2 del Reial Decret 1393/2007, podran accedir els titulats d'acord amb sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. Així mateix, podran accedir els titulats d'acord amb sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, després de la comprovació per la Universitat que els títols acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. Cal remarcar que l'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que tinga l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Com la llengua d'impartició del Màster és el castellà o espanyol s'exigirà, a més, com a requisit d'admissió la possessió d'almenys un nivell B1 de domini (nivell llindar o threshold), en els termes definits per a aquest nivell en el document marc “Comú Europeu de Referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació” (MCER), del Consell d'Europa (publicat pel Ministeri d'Educació, 2002). L'acreditació d'aquest nivell, en el cas d'alumnes estrangers no procedents de països de parla espanyola, es rfarà mitjançant l'aportació pel candidat de certificats de cursos d'espanyol de nivell equivalent en el marc dels seus estudis oficials o en escoles d'idiomes o, si no, mitjançant avaluació directa a través d'entrevista personal i test o un altre tipus de prova escrita.


2.  Criteris de valoració

S'estableixen els següents criteris de valoració de mèrits:

 

 • Criteri 1. Titulació. Tindran més puntuació i preferència els alumnes amb un grau en Dret. Per a alumnes procedents d'altres titulacions, aquesta puntuació variarà depenent del grau de relació amb el dret i la protecció ambiental. Puntuació màxima: 4 punts.
 • Criteri 2. Expedient acadèmic i formació especialitzada en dret ambiental o en protecció ambiental. Es baremarà el conjunt de l'expedient acadèmic, tenint en compte les diferències que poden haver-hi entre estudis de diferents països i aplicant, si escau, els oportuns índexs correctors. I es valoraran també els estudis previs en dret ambiental i protecció ambiental. Puntuació màxima: 6 punts.
 • Criteri 3. Activitat investigadora i experiència professional en dret ambiental o en protecció ambiental. Es valorarà la trajectòria la trajectòria investigadora del candidat, concretada en estades en centres d'investigació reconeguts i en publicacions relacionades amb les matèries del màster; així com la trajectòria professional prèvia en activitats relacionades amb el dret ambiental i la protecció ambiental. Puntuació màxima: 4 punts.
 • Criteri 4. Expectatives de formació. Es valoraran les expectatives de formació del candidat i la seua correspondència amb els objectius formatius del màster. Puntuació màxima: 4 punts.
 • Criteri 5. Coneixement d'idiomes i altres mèrits. Es valorarà especialment el coneixement d'idiomes de rellevància científica. Puntuació màxima: 2 punts.

Puntuació màxima: 20 punts.

Puntuació mínima requerida: 10 punts


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 30
2013-14 30
2014-15 30
2015-16 30
2016-17 30
2017-18 30
2018-19 30
2019-20 30
 

 

Orientació

 

Acadèmica i d'investigació


  Perfil d'especialització del títol

 

Acadèmic i d'iniciació en tasques investigadores.

 

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ 


 

1. Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del màster

2010-2011

1r curs

 

El màster universitari en Dret Ambiental s'implantarà el curs 2010-2011. Durant aquest curs acadèmic s'impartiran simultàniament el nou màster d'un sol curs i 60 crèdits ECTS i el màster oficial en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat (MADAS) de dos cursos i 72 crèdits ECTS, que quedarà extingit a partir del curs 2011-2012.


2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

El nou pla d'estudis coincideix substancialment amb l'anterior, però amb  dues  diferències fonamentals.  En primer lloc,  algunes  matèries  o assignatures veuen reduït el nombre de crèdits, en particular el treball de final de màster, que passa de 12 a 6 crèdits ECTS. I, en segon lloc, desapareix l'optativitat o dualitat d'itineraris (que es  perllongava en el treball de fi nal de màster), de manera que la matèria o assignatura de Metodologia de la Investigació passa a ser obligatòria.

Les altes taxes de graduació i eficiència de l'actual màster oficial en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat (MADAS) van minimitzaran sens dubte els casos d'adaptació. Però amb la finalitat de considerar, com a resulta obligat, tots els supòsits possibles, convé diferenciar dos moments diferents: el del curs 2010-2011, en el qual se  simultanejaran els plans d'estudi, i a partir del curs 2011-2012, en què quedarà extingit el pla anterior.

A) Curs 2010-2011

En aquest curs, la situació normal serà la d'alumnes del MADAS que, havent iniciat els seus estudis el curs anterior (2008-2009), tenen aprovats els 60 crèdits del primer curs i inicien el segon i els resten tan sols per a completar el màster els 12  crèdits del Treball Final de Màster orientat a itinerari. Podria haver-hi també, (encara que aquesta situació serà menys freqüent), alumnes d'aquesta mateixa promoció o de promocions anteriors als quals, a més del treball final de màster, els quede pendent alguna altra matèria o assignatura.

En els dos casos  (amb la finalitat de simplificar  les  coses  i  sempre  en benefici de l'alumne)  proposem la mateixa solució: concedir a l'alumne l'opció d'acabar els estudis conformement al MADAS o bé adaptar-los al nou màster, seguint la taula d'adaptacions que recollim més endavant. En aquest segon cas, i en la situació normal, l'alumne que haja seguit l'itinerari 1 (pràctic) del MADAS, haurà lògicament, per a  completar l'adaptació al nou màster, de cursar no solament el treball final de màster, sinó també la matèria o assignatura Metodologia de la Investigació.

B) A partir del curs 2011-2012

Amb l'extinció del MADAS desapareix lògicament l'opció anterior, de manera que l'alumne que, procedent del MADAS, vulga continuar estudis haurà de fer l'adaptació de matèries o assignatures, d'acord amb la taula que es recull a continuació.

  TA  B LA DE ADAPTACIONS

 

MADAS

 

Nre. de crèdits

MÀSTER EN  DRET AMBIENTAL

 

Nre. de crèdits

Teoria General del Dret    Ambiental     i Bases     del     Desenvolupament Sostenible

4,5

Teoria       General       del

Dret Ambiental

4,5

Polítiques  Ambientals  i

de  Sostenibilitat Nacionals, Regionals i Internacionals

4,5

Organització  i  Fonts

del Dret ambiental

4,5

Avaluació  d'Impacte.  

Ambiental i Control Integrat          de la Contaminació

4,5

Avaluació  d'Impacte.  

Ambiental   i Control Integrat         de la     Contaminació

4,5

Sistemes de Responsabilitat Ambiental

4,5

Sistemes de

Responsabilitat Ambiental

4,5

Règim de la

Ciutadania Ambiental

4,5

Règim de la         

Ciutadania Ambiental

4,5

Instruments

Econòmics i Socials

4,5

Instruments

Econòmics i Socials

3

Aigües    Continentals    i

Narines

4,5

Aigües    Continentals    i

Marines

4,5

Atmosfera,      Soroll       i

Radiacions

4,5

Atmosfera,      Soroll       i

Radiacions

3

Sòl,        Residus        i

Substàncies Perilloses

4,5

Sòl,        Residus        i

Substàncies Perilloses

3

Biodiversitat i Espais

Protegits

4,5

Biodiversitat i Espais

Protegits

4,5

Ordenació del Territori

 

i Habitatge

4,5

Ordenació del Territori

 

i Protecció del Paisatge

4,5

Integració    del    Medi

Ambient       en       Altres Polítiques Sectorials

4,5

Integració    del    Medi

Ambient       en       Altres Polítiques Sectorials

4,5

Pràctica Administrativa i

Judicial        i        Gestió Empresarial

6

----------

 

Metodologia       de la    

Investigació  i  Història de les       Institucions Ambientals

6

Metodologia de la   

Investigació

4,5

Treball  Final de Màster

orientat a l'itinerari 1

i Treball Final de Màster orientat a l'itinerari 2

12

Treball Final de Màster

6

 

3. Ensenyaments     que     s'extingeixen          per           la implantació     del corresponent títol proposat

Amb la implantació del màster Universitari en Dret Ambiental s'extingeix  el  màster  Oficial  en  Dret  Ambiental  i  de la Sostenibilitat (MADAS) de la Universitat d'Alacant, implantat el curs 2006-2007 a l'empara del Reial Decret 56/2005, de 21 de gener.

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Facultat de Dret

     Campus de Sant Vicent del Raspeig
    Ctra. d'Alacant s/n 03690
    San Vicent del Raspeig (Alacant)
    Telèfon:+ 34 96 590
3573
    Fax:+ 34 96 590 9896
    facu.dret@ua.es 
    http://derecho.ua.es/va/


  
 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació