COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (2019-20)

Codi:
 D043

Crèdits:
 90
 
Data d'aprovació:
 04/06/2010

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPANYA)
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ (ESPANYA)
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (ESPANYA)
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (ESPANYA)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (ESPANYA)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2019-20

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
24 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
36 crèdits
 
 
SEGON CURS. ORIENTACIÓ INVESTIGADORA
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
TREBALL FINAL DE MÀSTER
10
 
2
OPTATIVA
10
 
2
OPTATIVA
10
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. ESPECIALITAT EN SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. ORIENTACIÓ INVESTIGADORA
SEGON CURS. ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
TREBALL FINAL DE MÀSTER
10
 
2
OPTATIVA
20
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. ESPECIALITAT EN SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

 

 

OBJECTIUS

 

 • Incrementar els coneixements sobre les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de la pobresa, la desigualtat (amb especial atenció a les desigualtats econòmiques, socials i de gènere) i les problemàtiques territorials i mediambientals dels països en desenvolupament, les causes del subdesenvolupament i el paper dels països desenvolupats des d'una perspectiva global.
 • Aportar criteris d'anàlisis de la realitat política, social, econòmica i cultural en què es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació que promouen els organismes i les convencions internacionals.
 • Aprofundir des d'una perspectiva crítica en les estratègies operatives sobre la qualitat i l'eficàcia del concepte de cooperació al desenvolupament.
 • Desenvolupar habilitats per al disseny, planificació, gestió i avaluació d'intervencions de desenvolupament a nivell de polítiques, plans, programes i projectes.
 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OBL)

24

  Optatives (segons especialitat triada) (OPT)

36

  Optatives (segons orientació triada) (OPT)

20

  Treballe Final de Màster (OBL)

 10

TOTAL CRÈDITS

90

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


CURS 1r

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

TRONC COMÚ (MÒDULS)

TIPUS

ECTS

ESPECIALITATS (MÒDULS)

TIPUS

ECTS

CONCEPTES BÀSICS DEL DESENVOLUPAMENT

  OBL

12

PLANIFICACIÓ INTEGRAL DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL

OPT

36

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

OBL

12

PRINCIPIS I TEORIES PER A la PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

OPT

10
MÈTODES, TÈCNIQUES I INSTRUMENTS PER A la PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL

OPT

15
XARXES SOCIALS I INICIATIVES EMPRENEDORES

OPT

11
CODESENVOLUPAMENT I MOVIMENTS MIGRATORIS

OPT

36 

MOVIMENTS MIGRATORIS

  OPT

16

     

TEORIES I ELEMENTS BÀSICS DEL CODESENVOLUPAMENT

OPT

10
PROJECTES I PRÀCTIQUES DE CODESENVOLUPAMENT

  OPT

10

     

SALUT ALS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT

OPT

36

     

SALUT PÚBLICA

OPT

13

     

MALALTIES EN PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT

OPT

13

     

POLÍTIQUES I GESTIÓ SANITÀRIA

OPT

10

     

ACCIÓ HUMANITÀRIA INTERNACIONAL

OPT

36

     

L'ACCIÓ HUMANITÀRIA: ANÀLISI CONCEPTUAL I ESTUDI DE LA SEUA PROBLEMÀTICA

OPT

14

     

ASPECTES CONTEXTUALS BÀSICS I GESTIÓ DE L'AJUDA HUMANITÀRIA INTERNACIONAL

OPT

11

     

ACTORS I ACTUACIONS EN L'AJUDA HUMANITÀRIA

OPT

11

     

COOPERACIÓ I POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT

OPT

36

     

GOBERNANÇA, DRETS HUMANS I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

OPT

10

     

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

OPT

12

     

DESENVOLUPAMENT SOCIAL I HUMÀ

OPT

14

     

GESTIÓ DE PROJECTES I PROCESSOS DE DESENVOLUPAMENT

OPT

36

     

PROCESSOS DE DESENVOLUPAMENT

OPT

12

     

METODOLOGIES D'INVESTIGACIÓ EN PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT

OPT

10

     

GESTIÓ DEL CICLE DEL PROJECTE DE COOPERACIÓ PER Al DESENVOLUPAMENT

OPT

14

     

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

OPT

36

     

LA GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT

OPT

11

     

LA GESTIÓ DELS RECURSOS NATURALS

OPT

12

     

IMPACTES SOBRE LA SALUT I METODOLOGIES D'INVESTIGACIÓ

OPT

13

CURS 2n

TERCER SEMESTRE

QUART SEMESTRE

PRÀCTIQUES EXTERNES I

OBL(1)

10


 

 

PRÀCTIQUES EXTERNES II

OBL(2)

20

     

INICIACIÓ A lA INVESTIGACIÓ

OBL(3)

10

     

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

10

     

(1) Aquest mòdul és obligatori per als alumnes que trien una orientació investigadora.

(2) Aquest mòdul és obligatori per als alumnes que trien una orientació professional.

(3) Aquest mòdul és obligatori per als alumnes que trien una orientació investigadora.

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Els continguts del màster interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament són de caràcter multidisciplinari i s'estructuren a partir d'un tronc comú de 24 ECTS que es complementa amb les diferents especialitats de 36 ECTS cadascuna.
D'altra banda, els estudiants optaran, en funció de la seua orientació, investigadora o professional, per un dels dos blocs de matèries següents:
- Orientació investigadora: pràctiques externes 1 (10 ECTS) + Iniciació a la Investigació (10 ECTS).
- Orientació professional: pràctiques externes 2 (20 ECTS).
Els estudiants cursaran a més de forma obligatòria 10 crèdits de Treball Final de Màster .
Aquesta estructura permet a l'estudiant cursar un total de 60 ECTS docents durant el primer curs acadèmic i 30 ECTS tutoritzats durant el segon.

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

PERFIL D'INGRÉS

El perfil d'ingrés recomanat és un titulat superior, diplomat, llicenciat o enginyer tècnic o superior que tinga formació relacionada amb les diferents especialitats oferides i que vulga orientar-se professionalment a la intervenció o a la investigació en matèria de cooperació al desenvolupament.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

Procés d'admissió:

Els estudiants hauran de presentar el seu currículum i una carta manuscrita de motivació. Posteriorment se'ls convocarà a una entrevista en què els aspirants expressaran els motius pels quals volen desenvolupar els continguts del màster i s'indagarà en el fil conductor (projecció) que aquests poden tenir en el camp de la cooperació al desenvolupament.
Tindran un cert grau de prioritat qui haja desenvolupat algun tipus d'activitat relacionada amb els camps d'estudis encara que l'experiència com a tal no s'utilitze com a criteri excloent.

Criteris de puntuació:
1. Projecció: la capacitat del sol·licitant per a aplicar els coneixements adquirits durant el curs en l'àmbit de cooperació per al desenvolupament, en funció del seu càrrec, la seua ocupació, la seua situació, etc. Es poden valorar els efectes multiplicadors de cada sol·licitant entre 0 i 10.
2. Motivació: Valorada a partir del manuscrit i de la participació del sol·licitant en activitats relacionades amb la cooperació. Indica la predisposició del sol·licitant a dedicar els seus coneixements i el seu temps a favor de la cooperació per al desenvolupament. Puntuable entre 0 i 10.
3. Experiència: Valorada entre 0 i 10, també en funció de l'experiència esmentada en el currículum en temes de solidaritat o camp social.
4. Formació prèvia i expedient acadèmic: Valorada entre 0 i 10, en funció de l'excel·lència acadèmica i l'adequació de la formació prèvia als objectius del màster.

Fórmula de puntuació:
Cadascun dels criteris de puntuació té una importància relativa determinada, que equival al coeficient pel qual es multiplica la puntuació obtinguda per al càlcul de la puntuació total. En aquesta proposta, es considera que les importàncies relatives són les següents:
projecció = 35 %, motivació = 35 %, experiència = 15 %, formació i expedient = 15%
(La fórmula quedaria així: puntuació total =35·projecció + 35·motivació + 15·experiència+15 formació i expedient).

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster 9oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

Preguntes freqüents

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder-se matricular a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 30
2013-14 30
2014-15 30
2015-16 30
2016-17 25
 


Orientació

 

Professional/investigadora

 

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ 


 

1. Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació màster universitari

2011-2012

1r curs

 

 

2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis


Els estudiants que hagen cursat estudis de doctorat en el marc de la normativa del RD 778/98 de 30 d'abril o normes anteriors, podran sol·licitar la convalidació de crèdits de postgrau.

A continuació es descriuen les matèries del màster oficial Interuniversitari en Cooperació al desenvolupament (MCAD) (1a, 2a i 3a edició) que per tenir els mateixos descriptores que el màster interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament (MICAD) es convalidaran:

MÀSTER EN COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT CURSE 2011/2012

MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT CURSOS

2007/2008- 2008/2009 2009/2010

Mòdul I. Conceptes Bàsics del Desenvolupament

-     Aspectes bàsics del desenvolupament i del subdesenvolupament

-     Panoràmica de la situació internacional

-     Desenvolupament local: estratègies i models d'intervenció comunitària

Mòdul II. Cooperació al Desenvolupament

-     Introducció a la cooperació per al desenvolupament. polítiques, actors i pràctiques

-     Introducció als projectes de cooperació al desenvolupament

Hi ha la possibilitat de convalidació en funció de la resolució que s'adopte en la Comissió Acadèmica Interuniversitària

-     Salut i desenvolupament

Hi ha la possibilitat de convalidació  en funció de la resolució que s'adopte en la Comissió Acadèmica Interuniversitària

-     Educació per al desenvolupament

Hi ha la possibilitat de convalidació en funció de la resolució que s'adopte en la Comissió Acadèmica Interuniversitària

-     Seminari intensiu 1: investigació en cooperació al desenvolupament

Hi ha la possibilitat de convalidació en funció de la Resolució que s'adopte en la Comissió acadèmica Interuniversitària

-     Seminari intensiu 2: cooperació i gènere

Hi ha la possibilitat de convalidació  en funció de la Resolució que s'adopte en la Comissió acadèmica Interuniversitària

-     Seminari intensiu 3: medi ambient i desenvolupament

Hi ha la possibilitat de convalidació en funció de la resolució que s'adopte en la Comissió Acadèmica Interuniversitària

-     Seminari intensiu 4: drets humans

Hi ha la possibilitat de convalidació en funció de la resolució que s'adopte en la Comissió Acadèmica Interuniversitària

-     Seminari intensiu 5: tecnologia i desenvolupament

Hi ha la possibilitat de convalidació  en funció de la  resolució que s'adopte en la Comissió Acadèmica Interuniversitària

-     Seminari intensiu 6: migracions i codesenvolupament

Convalidació parcial en funció de la resolució que s'adopte en la Comissió

Acadèmica Interuniversitària

-     Pràcticum internacional

Convalidació parcial en funció de la resolució que s'adopte en la Comissió Acadèmica Interuniversitària

-     Tesi màster

Mòdul I. Principis i teories per a la planificació  i gestió del desenvolupament territorial

 

 

.

-     Desenvolupament sostenible: planificació integral des de l'escala local

-     Recursos i activitats econòmiques per al desenvolupament local

-     Bones pràctiques en planificació integral del desenvolupament local

Mòdul II.  Mètodes, tècniques i instruments per a la planificació  i gestió del desenvolupament local

-     Mètodes , tècniques per al desenvolupament local (i)

-     Mètodes , tècniques per al desenvolupament local (ii)

Mòdul III. Xarxes socials i iniciatives emprenedores

-     Economia social i desenvolupament

 

-     Capital social per al desenvolupament local

 

-     Foment d'inciativas empresarials

Mòdul I. L'acció humanitària: anàlisi conceptual  i estudi de la seua problemàtica

-     Conceptes i instruments de l'ajuda humanitària internacional

-     Aspectes transversals de l'ajuda humanitària internacional.

Mòdul II. Aspectes contextuals  bàsics i gestió de l'ajuda humanitària Internacional

-     Gestió de projectes en l'ajuda humanitària internacional (i)

-     Gestió de projectes en l'ajuda humanitària internacional (ii)

-     Logística en ajuda humanitària internacional

Mòdul III: Actors i  actuacions en l'ajuda humanitària

-     L'agent i els beneficiaris de l'ajuda humanitària

-     L'actuació de l'intervinent en la pràctica

Mòdul I. Moviments migratoris

-     Aproximació a les migracions

 

-     La integració i intervenció amb immigrants des de la societat d'acollida

Mòdul II. Teories i elements bàsics del codesenvolupament

-     Aproximació a les practiques del codesenvolupament

-     Dispositius del codesenvolupament

Mòdul III. Projectes i pràctiques de codesenvolupametn. Actors i projectes de codesenvolupament

 

-     Bones practiques en codesenvolupament

 

3. Ensenyaments     que     s'extingeixen          per           la implantació     del corresponent títol proposat

Com a conseqüència de la creació d'aquest màster que es deriva de l'ampliació del màster Interuniversitari de Cooperació al Desenvolupament impartit fins a aquest moment per la UVEG i la UJI durant tres edicions, s'extingirà el títol esmentat.

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
  Secretaria de la Facultat (Edifici Germà  Bernàcer)
     Campus de Sant Vicent del Raspeig
    Ctra. d'Alacant s/n 03690
    San Vicent del Raspeig (Alacant)
    Telèfon:+ 34 96 590
3670/3671/3770
    Fax:+ 34 96 590 9789
     master.economiques@ua.es 
    economicas.ua.es/va/

 

Informació específica del Màster

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació