CIÈNCIA DE MATERIALS (2021-22)

Codi:
 D041

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 09/01/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA DE MATERIALS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA DE MATERIALS
33 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
27 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA DE MATERIALS

 

 

OBJECTIUS

 

 • Facilitar als estudiants una formació de postgrau que cobrisca aspectes bàsics i aplicats de la ciència dels materials (incloent-hi els  identificats com a nanomaterials).
 • Formar doctors en l'àrea de la Ciència dels Materials que puguen dur a terme la seua activitat professional en investigació, en el sector industrial o en docència.
 • Obrir vies a l'alumnat per al desenvolupament de la seua activitat professional, aprofitant la ja notable col·laboració entre la Universitat d'Alacant i la indústria.
 • Facilitar a l'alumnat el contacte amb altres universitats i centres d'investigació actius en l'àrea dels materials.
 • Consolidar i potenciar la investigació científica i tecnològica en l'àrea de la Ciència i la Tecnologia de Materials.
 
 

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OBL)

18

Optatives (OPT)

27

Treballe Final de Màster (OBL)

15

TOTAL CRÈDITS

60

 

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES  PER CURS / SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE (18 ECTS)

18 ECTS OBLIGATORIS

MATÈRIES (MÒDUL FONAMENTAL)

ASSIGNATURES

TIPUS

ECTS

 

ESTAT SÒLID

 

QUÍMICA DE L'ESTAT SÒLID

OBL

6

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID

OBL

6

QUÍMICA FÍSICA DE SUPERFÍCIES

QUÍMICA FÍSICA DE SUPERFÍCIES

OBL

6

 

SEGON SEMESTRE (42 ECTS)

27 ECTS OPTATIUS + 15 ECTS OBLIGATORIS DE TREBALL FINAL DE MÀSTER

MATÈRIA (MÒDUL FONAMENTAL)

ASSIGNATURES

TIPUS

ECTS

TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ

TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ I: DISPERSIÓ DE RAJOS X, NEUTRONS I ELECTRONS, MICROSCOPIES

OPT

6

TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ II: ESPECTROSCOPIES I TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIE

OPT

6

MATÈRIES (MÒDUL ESPECIALITZACIÓ)

ASSIGNATURES

TIPUS

ECTS

MATERIALS DE CARBÓ

INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS DE CARBÓ

OPT

3

APLICACIONS DELS MATERIALS DE CARBÓ

OPT

3

FONAMENTS D'ADSORCIÓ I CATÀLISI

OPT

3

CATÀLISI HETEROGÈNIA

OPT

3

TÈCNIQUES TRANSITÒRIES APLICADES A L'ESTUDI DE LA INTERACCIÓ SÒLID-GAS

OPT

3

ANÀLISI TÈRMICA

OPT

3

CATÀLISI HETEROGÈNIA I SÒLIDS POROSOS

FONAMENTS D'ADSORCIÓ I CATÀLISI

OPT

3

CATÀLISI HETEROGÈNIA

OPT

3

TÈCNIQUES TRANSITÒRIES APLICADES A L'ESTUDI DE LA INTERACCIÓ

OPT

3

ANÀLISI TÈRMICA

OPT

3

ESPECTROSCOPIES VIBRACIONALS IN SITU PER A LA CARACTERITZACIÓ D'INTERFASES

OPT

3

MATERIALS FUNCIONALS I ESTRUCTURALS

MATERIALS MAGNÈTICS I SUPERCONDUCTORS: FENOMENOLOGIA I FONAMENTS

OPT

3

NOUS MATERIALS I NANOMATERIALES EN ANÀLISI QUÍMICA

OPT

3

SEMICONDUCTORS: FONAMENTS I DISPOSITIUS

OPT

3

MATERIALS  COMPOSTS

OPT

3

POLÍMERS CONDUCTORS. FONAMENTS I APLICACIONS

OPT

3

MATERIALS PER A APLICACIONS MEDIAMBIENTALS I ENERGÈTIQUES

OPT

3

MÈTODES D'ANÀLISI DE MATERIALS POLIMÈRICS

OPT

3

CIÈNCIA DE POLÍMERS

OPT

3

 

 

 

 

 

 

MATERIALS ELECTROQUÍMICS

ELECTROQUÍMICA DE SUPERFÍCIES

OPT

3

ELECTROQUÍMICA DE MATERIALS SEMICONDUCTORS

OPT

3

ELECTROCATÁLISI, MATERIALS ELECTROCATALÍTICOS I APLICACIÓ EN PROCESSOS ELECTROQUÍMICS

OPT

3

ESPECTROSCOPÍAS VIBRACIONALES IN SITU PER A LA CARACTERITZACIÓ D'INTERFASES

OPT

3

CORROSIÓ I PROTECCIÓ

OPT

3

POLÍMERS CONDUCTORS. FONAMENTS I APLICACIONS

OPT

3

MATERIALS PER A APLICACIONS MEDIAMBIENTALS I ENERGÈTIQUES

OPT

3

 

SIMULACIÓ I COMPUTACIÓ EN CIÈNCIA DE MATERIALS

MODELITZACIÓ EN CIÈNCIA DE MATERIALS: INTRODUCCIÓ A LES SIMULACIONS ATÒMIQUES I MÈTODES MONTE CARLO

OPT

3

CÀLCUL COMPUTACIONAL D'ESTRUCTURES MOLECULARS

OPT

3

INTRODUCCIÓ A la TEORIA DEL FUNCIONAL DE DENSITAT

OPT

3

TÈCNIQUES DE CÀLCUL NUMÈRIC APLICADES A LA FÍSICA I A LA QUÍMICA

OPT

3

 

 

 

MATERIALS POLIMÈRICS

CIÈNCIA DE POLÍMERS

OPT

3

MÈTODES D'ANÀLISIS DE MATERIALS POLIMÈRICS

OPT

3

POLÍMERS CONDUCTORS: FONAMENTS I APLICACIONS

OPT

3

ADHESIÓ I PROCESSOS D'UNIÓ DE MATERIALS

OPT

3

 

 

 

 

 

MEDI AMBIENT I ENERGIA

NOUS MATERIALS I NANOMATERIALES EN ANÀLISI QUÍMICA

OPT

3

APLICACIONS DELS MATERIALS CARBONOSOS

OPT

3

FONAMENTS D'ADSORCIÓ I CATÀLISI

OPT

3

POLÍMERS CONDUCTORS: FONAMENTS I APLICACIONS

OPT

3

MATERIALS PER A APLICACIONS MEDIAMBIENTALS I ENERGÈTIQUES

OPT

3

CATÀLISI HETEROGÈNIA

OPT

3

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OBL

15

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Els ensenyaments del màster en Ciència de Materials presenten aquesta estructura:

 • Mfòdul fonamental
 • Mòdul d'especialització
 • Treball de final de màster

Les matèries obligatòries del màster, que corresponen a 18 crèdits ECTS, es troben en el mòdul fonamental. Les matèries optatives, 27 crèdits ECTS, es troben tant en el mòdul fonamental com en el d'especialització.

Cal indicar que el mòdul fonamental està compost per matèries de formació bàsica i fonamental en l'àrea de la Ciència de Materials.

El mòdul fonamental s'organitza en assignatures de 6 crèdits ECTS (5 teòrics + 1 pràctic).

El mòdul d'especialització s'organitza en 7 matèries, relacionades amb les línies d'investigació dels grups implicats en el màster. Aquestes matèries són:

 • Materials de carbó
 • Catàlisi heterogènia
 • Materials funcionals i estructurals
 • Materials electroquímics
 • Simulació i computació en ciència de materials
 • Materials polimèrics
 • Medi ambient i energia

Cadascuna d'aquestes matèries es desenvolupa a través de diverses assignatures optatives, cadascuna de 3 crèdits ECTS. Cal destacar que hi ha assignatures que són comunes a diverses matèries. L'alumne haurà de cursar com a mínim 3 assignatures d'una mateixa matèria.

Els ensenyaments del màster es completen amb la realització d'un Treball de Final de Màster (TFM). Es tracta d'un treball tutelat en el qual l'alumne es veurà obligat a abordar problemes des del punt de vista pràctic i aplicat, cosa que possibilita l'inici a la investigació en alguna de les línies dels grups que participen en el màster. Així mateix, aquest treball permet aplicar les competències adquirides en els mòduls anteriors.

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

1. Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés que es considera adequat per a l'admissió al màster universitari de Ciència de Materials per la Universitat d'Alacant és l'acreditació d'alguna de les situacions següents:

1. Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau en Química, Enginyeria Química o àrees afins.

2. Estar en possessió d'un títol de llicenciat o enginyer en Química, Enginyeria Química o àrees afins obtingut d'acord amb els plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del RD 1393/2007.

3. Estar possessió d'un títol universitari oficial expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior homologable als títols descrits en els punts 1 i 2, sempre que faculte en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

4. Estar en possessió d'un títol estranger no homologat que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols indicats en els punts 1 i 2, i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

La ponderació dels criteris d'admissió per al supòsit que la demanda supere l'oferta són els següents: 90% titulació i expedient en Química, Física, Enginyeria Química i Enginyeria de Materials, així com àrees afins a definir per la Comissió Acadèmica i 10% altres mèrits (anglès, beques col·laboració, col·laboracions d'investigació, etc.).

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder-se matricular a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 20
2013-14 20
2014-15 20
2015-16 20
2016-17 20
 

 

Orientació

D'investigació


Perfil d'especialització del títol

Iniciació a la investigació en ciència de materials.

 

Perfils professionals del títol

Professions per a les quals capacita

Atès que l'orientació del màster en Ciència de Materials és la investigació, no està dirigit de manera particular a una o diverses professions. No obstant això, la formació que adquireix un estudiant a través d'aquest màster, a més de proporcionar les bases per al desenvolupament de l'activitat investigadora en la realització d'una tesi doctoral, el capacita per a dur a terme activitats d'R+D en centres tecnològics i empreses dedicades a l'àrea de materials. A més, pot considerar-se que es tracta d'una formació especialitzada i avançada en una àrea molt rellevant, tant des del punt de vista fonamental, com aplicat a la indústria. Així mateix, convé  remarcar la gran projecció científica i aplicada de l'estudi sobre materials, incloent-hi les noves línies d'investigació que tracten sobre nanomaterials.

 

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ 

 

1. Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del màster

2010-2011

Títol de màster, 60 ECTS

 

En el cas d'alumnes a temps complet, el màster correspon a un curs acadèmic complet, per tant la implantació es completa el curs 2010-2011.


2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

No escau.

3. Ensenyaments     que     s'extingeixen          per           la implantació     del corresponent títol proposat

S'extingeixen el programa de doctorat en Ciència de Materials.

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •   Facultat de Ciències
       Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació