BIOMEDICINA (2021-22)

Codi:
 D039

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 09/01/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA
30 crèdits
 
30 crèdits
 
22 crèdits
 
màxim 8 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA

 

 

OBJECTIUS

 

L'objectiu general d'aquest màster és formar professionals en l'àmbit de la investigació en biomedicina El màster pretén l'especialització dirigida cap a l'adquisició de competències fonamentalment investigadores, vinculades a l'aprenentatge de coneixements avançats i del domini de tècniques i habilitats d'avantguarda, algunes de les quals de naturalesa interdisciplinària. Es persegueix una orientació multidisciplinària, que és de gran utilitat per a l'adaptació de l'estudiant a un àmbit professional, extremadament dinàmic en aquests sectors del coneixement, i facilitar la seua participació en projectes d'investigació d'alt nivell, que cada dia requereixen en major mesura una actuació sinèrgica de diferents grups d'investigació amb aproximacions experimentals diferents. Els estudiants es familiaritzaran amb alguna de les diferents línies d'investigació que duen a terme els grups d'investigació implicats en la docència d'aquest màster.

En conseqüència, l'objectiu final d'aquest màster és formar professionals amb sòlids coneixements de biomedicina molecular i cel·lular que els permeta d'una banda desenvolupar investigació biomèdica bàsica d'excel·lència, i d'altra banda promoure una investigació traslacional competitiva, que contribuïsca a conèixer millor l'etiopatogenia i fisiopatologia de de les malalties i a millorar-ne el tractament. Els objectius generals que es plantegen són:

 1. Aprofundir en el coneixement de les causes i els mecanismes moleculars i cel·lulars implicats en la fisiopatologia de malalties per a adquirir una visió integradora.
 2. Adquirir les destreses avançades per al treball en el laboratori experimental dins de l'àmbit de la biomedicina molecular i cel·lular.
 3. Conèixer les utilitats i limitacions de les tecnologies amb més rellevància actual en la investigació, diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties.
 4. Adquirir els coneixements i la capacitat per a identificar problemes, buscar solucions pràctiques i saber aplicar-les en un context d'investigació o d'activitat professional dins de l'àmbit de la biomedicina.
 5. Adquirir la capacitat de planificar i dur a terme un projecte d'investigació dins de l'àmbit de la biomedicina.
 6. Desenvolupar la capacitat de comunicar i presentar treballs científics de manera oral i escrita amb claredat i concisió.
 7. Adquirir les destreses requerides per a poder continuar l'aprenentatge al llarg de tota la vida d'una manera autònoma i autodirigida.
 8. Adquirir una base formativa sòlida per a iniciar una carrera investigadora a través de la realització del doctorat o per a desenvolupar tasques professionals en l'àmbit de la biomedicina que no requerisquen un títol de doctor o d'un títol oficial de metge.
 
 

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OBL)

15

Optatives d'itinerari (MOI) (OPT)

22

Optatives-Lliure Elecció (MOLE) (OPT)

(annex 1)

8

Treball de Final de Màster (OBL)

15

TOTAL CRÈDITS

60

 

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES  PER CURS / SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

PATENTS, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ D'EMPRESES (SPIN-OFF)

OBL

3

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

OBL

15

SEMINARIS DE BIOCIÈNCIES

OBL

2

DOCUMENTACIÓ, COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ EN BIOCIÈNCIES

OBL

3

DISSENY EXPERIMENTAL EN CIÈNCIES DE LA SALUT

OBL

3

TÈCNIQUES DE PROCESSAMENT D'IMATGE I ANÀLISI DE SENYAL EN BIOCIÈNCIES

OBL

3

ASPECTES SOCIALS, ETICS I LEGALS EN BIOMEDICINA I TECNOLOGIAS PER A la VIDA

OBL

1

OPTATIVITAT

OPT

15

OPTATIVITAT

OPT

15

 

ASSIGNATURES OPTATIVES D'ITINERARI (MOI)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

AVANÇOS EN NEUROCIÈNCIES

OPT

2

1

MODELS D'INVESTIGACIÓ BÀSICA EN L'ESTUDI DE MALALTIES: MALALTIES NEURODEGENERATIVES DE LA RETINA

OPT

3

1

CÈL·LULES MARE I MEDICINA REGENERATIVA

OPT

2

1

MODELS ANIMALS EN EXPERIMENTACIÓ

OPT

1

1

TÈCNIQUES FUNCIONALS DE DIAGNÒSTIC

OPT

2

1

INTRODUCCIÓ A TÈCNIQUES AVANÇADES D'ANÀLISI MOLECULAR I DIAGNÒSTIC

OPT

3

1

FONAMENTS FARMACOLÒGICS PER AL DISSENY DE NOUS MEDICAMENTS

OPT

4

2

SENYALITZACIÓ INTRA I INTERCEL·LULAR

OPT

2

2

MODELS D'INVESTIGACIÓ BÀSICA EN L'ESTUDI DE MALALTIES: DE LA BIOFÍSICA A LA PATOLOGIA DELS CANALS IÒNICS

OPT

3

2

GENÈTICA HUMANA: DIAGNÒSTIC GENÈTIC I REPRODUCCIÓ ASSISTIDA

OPT

3

2

NUTRICIÓ EN LA SALUT I EN LA MALALTIA

OPT

2

2

AUDIOLOGIA CLÍNICA

OPT

2

2

AVANÇOS EN TÈCNIQUES CEL·LULARS I TISSULARS

OPT

2

2

AVANÇOS EN CULTIUS CEL·LULARS

OPT

2

2

ANÀLISIS CLÍNIQUES: BIOQUÍMIQUES I MICROBIOLÒGIQUES

OPT

2

2

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

PROGRAMA FORMATIU DE POSTGRAU EN BIOMEDICINA I CIÈNCIES PER A LA VIDA (MOLE)

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

MÒDUL OPTATIU DE BIOTECNOLOGIA

LABORATORI DE BIOTECNOLOGIA

8

ANÀLISI ESTRUCTURAL I FUNCIONAL DE PROTEÏNES

2

PROTEÒMICA I GENÒMICA FUNCIONAL

2

MARCADORS MOLECULARS I LES SEUES APLICACIONS EN CIÈNCIES DE LA VIDA

2

MICROBIOLOGIA MOLECULAR

2

SENYALITZACIÓ I REGULACIÓ DE L'EXPRESSIÓ GÈNICA 

2

MODIFICACIÓ GENÈTICA D'ORGANISMES

2

ENGINYERIA DE PROTEÏNES I DISSENY MOLECULAR

2

BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA

2

BIOTECNOLOGIA D'ALIMENTS

2

BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL

2

MÒDUL OPTATIU DE L'ITINERARI DE QUIMICA MEDICA 

TRANSFORMACIONS BIOORGÀNIQUES

3

ANÁLÍSI BIOORGÀNICA A TRAVÉS D'ESPECTROMETRIA DE MASSES

3

SÍNTESI AMB COMPOSTOS ORGANOMETÀL·LICS

3

CATÀLISI ASIMÈTRICA: ORGANOCÀTÀLISI I CATÀLISI AMB METALLS

4

METODOLOGIES EN SÍNTESI ASIMÈTRICA

2

LA FACTORIA CEL·LULAR: ENGINYERIA I FARMACOGNÒSIA DE PRODUCTES NATURALS BIOACTIUS

4

SINTESI EN FASE SÒLIDA, QUÍMICA COMBINATÒRIA I ANÀLISI D'ACTIVITAT BIOLÒGICA

3

MATERIALS ORGÀNICS AVANÇATS

3

QUÍMICA FARMACÈUTICA INDUSTRIAL

3

FONAMENTS FARMACOLÒGICS PER AL DISSENY DE NOUS MEDICAMENTS

4

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR AVANÇADA

3

PROCEDIMENTS OPTOMÉTICROS CLÍNICS

3

REHABILITACIÓ VISUAL

6

ÒPTICA VISUAL AVANÇADA

6

CONTACTOLOGIA AVANÇADA

3

CLÍNICA DE L'ESTRABISME

3

NOVES TÈCNIQUES DE COMPENSACIÓ VISUAL

6

ERGONOMIA VISUAL AVANÇADA

3

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

L'estructura del màster en Biomedicina consta de tres mòduls: un mòdul de matèries fonamentals amb 15 crèdits, un mòdul de 30 crèdits de mòdul específic i un treball de final de màster que constarà de 15 crèdits. El màster queda enquadrat dins d'un Programa Formatiu Comú(vegeu annex 1) (Biomedicina i Tecnologies per a la Vida), i es permet cursar a l'alumne fins a un màxim de 8 crèdits optatius d'assignatures afins a l'àrea de coneixement d'altres màsters del programa.

El Mòdul Fonamental incorpora matèries amb continguts transversals per a la iniciació a la investigació en Biociències (Documentació, Comunicació i Divulgació en biociencias (DCBD), Patents, Propietat Intel·lectual i Desenvolupament i Gestió d'Empreses (spin-off) (PPIGE), Bioètica: Aspectes Socials, Ètics i Legals (BE)), al costat d'altres amb un caràcter instrumental (Tècniques de Processament d'Imatge i Anàlisi de Senyals en Biociències (TPIAS), Disseny Experimental i Bioinformática (DEB)) i seminaris en biociencias (SB) que permetran als alumnes entrar en contacte directe amb especialistes de prestigi internacional i aprendre d'ells. La finalitat d'aquest mòdul és proporcionar a l'alumne eines fonamentals per a poder dur a terme tasques d'investigació en ciències.

El mòdul de Matèries Específiques inclou totes les matèries pròpies de la biomedicina Els objectius i continguts d'aquestes matèries es desenvolupen en les corresponents fitxes verifica.

Finalment, el treball de recerca constitueix un mòdul independent, en el qual l'alumne desenvoluparà una tasca investigadora en la qual haurà de posar en joc els coneixements que ha adquirit, tant en les matèries del mòdul fonamental com en les matèries del mòdul específic.

 

ANNEX I: PROGRAMA FORMATIU DE BIOMEDICINA I TECNOLOGIES PER A LA VIDA

El títol de Màster Universitari en Biomedicina de la Universitat d'Alacant està dissenyat per a formar part d'un Programa Formatiu de Postgrau en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida, coordinat per la Facultat de Ciències. La implementació d'aquest Programa Formatiu de Postgrau en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida es fonamenta en la necessitat dels recentment graduats en titulacions de la branca de Ciències i de Ciències de la Salut d'ampliar els seus coneixements i habilitats per a la seua especialització en aquest camp i per a l'adquisició d'una formació que els permeta continuar els estudis de doctorat específics. L'oferta de títols de postgrau s'ha de caracteritzar per criteris de qualitat i de sostenibilitat, d'acord amb els objectius formatius, científics i socials d'una institució pública i, a més, les propostes de títols han de tenir en compte els recursos disponibles en la institució que els organitza, en aquest cas en la Universitat d'Alacant. En aquest context, amb la finalitat d'aprofitar millor les infraestructures disponibles i la multidisciplinarietat que ens ofereix l'estructura actual de la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant, que inclou programes formatius de les branques de Ciències i Ciències de la Salut, hem reunit en una proposta comuna les diferents orientacions formatives relacionades amb la Biomedicina i les Tecnologies per a la Vida, que consta de 4 màsters coherents en estructura i interrelacionats: en Biomedicina, en Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat, i en Química Mèdica. L'objectiu final és proporcionar una oferta formativa àmplia, atractiva i d'excel·lència, dirigida a un alumnat de perfil heterogeni però interessat en els diferents aspectes de la biomedicina o tecnologies per a la vida, atesa la gran rellevància científica i social que tenen en l'actualitat els coneixements d'aquests camps.

Atès que el màster de Biomedicina està integrat en el Programa Formatiu de Postgrau en Biomedicina i Ciències per a la Vida, hi ha un últim bloc d'optativitat de lliure elecció (8 crèdits com a màxim) en el qual l'estudiant podrà seleccionar assignatures relacionades amb l'àrea de la biomedicina (assessorat sempre pel tutor acadèmic de l'estudiant): mòdul optatiu de lliure elecció de Biotecnologia (CEB Txx), i mòdul optatiu de lliure elecció de Química Mèdica (CEQMxx).

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

1. Perfil d'ingrés, criteris d'admissió i altres requisits

En cas de fer una selecció o comprovació d'algun dels requisits exigits a l'estudiant, la Comissió Acadèmica del Màster, sens perjudici dels altres mecanismes d'accés previstos, vetlarà perquè es complisca tota aquesta normativa d'accés al màster de Biomedicina, i en cas de dubte recorrerà a entrevistes amb els estudiants.

De les 20 places oferides, el contingent general estarà constituït per 14 places que es reserven per a llicenciats en titulacions cientificotècniques afins a la biologia (Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Medicina, Farmàcia, Veterinària, Química, entre altres) que hagen conclòs els seus estudis durant els cinc cursos acadèmics anteriors al curs de començament del màster. Les altres 6 places es destinen a llicenciats d'aquestes mateixes titulacions que no reunisquen el requisit anterior. En cas de no cobrir-se aquestes 6 places passaran a integrar el contingent general.

El criteri d'admissió per al contingent general es basarà en la qualificació global en l'expedient acadèmic de la titulació. En cas d'empat tindrà prioritat l'alumne que haja cursat la titulació en menys temps, i en cas que persistisca aquest empat, la Comissió Acadèmica de Màster dirimirà l'assumpte mitjançant entrevistes personals amb els candidats implicats.

Per a la resta de places, els criteris d'admissió consideraran l'expedient acadèmic de l'alumne (6 punts), l'activitat investigadora (3 punts) i l'experiència professional prèvia (1 punt), d'acord amb el barem que la Comissió Acadèmica de Màster haurà d'aprovar abans de l'obertura del període de preinscripció d'alumnes.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 20
2013-14 20
2014-15 20
2015-16 20
2016-17 20
2017-18 20
2018-19 20
2019-20 20
 

 

Orientació

 

D'investigació.


  Perfil d'especialització del títol

 

El perfil d'especialització del títol es focalitza en la iniciació a la investigació en els camps de la biomedicina. El primer procés que es persegueix és orientar i després subministrar a l'alumne una especialització més d'acord amb la formació ja adquirida amb anterioritat en el grau. Seguidament, s'instruirà l'estudiant en una iniciació a la investigació en aquesta àrea.

 

Perfils professionals del títol

 

Professions per a les quals capacita

No es tracta d'un màster amb competències professionals associades.

 

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ 


 

1. Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del màster

2010-2011

1r curs

 

2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Es  proposa  una  taula    d'adaptació  dels    estudis  actuals  del doctorat en Biologia Experimental i Aplicada i el master interuniversitari d'Optometria Avançada i Visió al nou Programa Formatiu en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida, amb l'objectiu de facilitar que alumnes que hagen cursat assignatures dels programes actuals puguen incorporar-se a la nova titulació de manera no onerosa.

Convalidacions amb el master d'Optometria Avançada i  Ciències de la Visió

MOACV

CRED

MOV

ECTS

Presa de Decisions Clíniques

5

Optometria Clínica Avançada

6

Òptica Oftàlmica Avançada

Òptica Fisiològica Avançada

3

3

Òptica Visual Avançada

6

Avanços en Neurociències de la Visió

4

Neurociències de la Visió

3

Contactología Avançada I

2

Contactología Avançada

3

Bioestadística en Ciències de la Salut

4

Estadística en Ciències de la Salut

3

Teràpia Visual, Ortòptica Pleòptica

4,5

Rehabilitació Visual

6

Avanços en Ergonomia Visual

4

Ergonomia Visual Avançada

3

Clínica de l'Estrabisme

4

Clínica de l'Estrabisme

3

Mecanismes i Models de la Visió de Color

Mecanismes i Models de la Visió d'Esp.

Mecanismes i Models de la Visió de Mov.

Mecanismes i Models de la Visió de

Prof.

 

Mecanismes  i Models de la Visió

3

Tècniques d'Imatge per a Investigació i Diagnòstic

4

Tècniques d'Imatge per a Investigació i Diagnòstic

6

Materials Òptics Avançats

5

Nous Materials Òptics

3

Patologia Ocular Clínica

3

Patologia Ocular Clínica

3

Documentació Científica

3

Documentació Científica

3

Pràctiques clíniques / altres assignatures

 

Optatives

Fins a

9 cred

 

Convalidacions amb assignatures del Programa de Doctorat de Biologia Experimental i Aplicada

BIA

Nre.  crèdits

MBT - MBM

ICTS

Biofertilitzants i Bioplaguicides

(63610)

3

Biotecnologia Agrícola

2

Bioinformática Aplicada a l'Anàlisi de Seqüències de DNA (62261)

3

Disseny Experimental en Ciències de la Salut i Bioinformàtica

3

Cèl·lules Mare: Diferenciació i Teràpia Cel·lular (62247)

3

Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa

2

Comunicació Intercelular

(62262)

3

Senyalització Intracel·luar i Intercelular

2

Ecologia Microbiana Molecular

(62260)

3

Microbiologia Molecular

2

Estructura i Funció de Proteïnes Extremofíliques (62245)

3

Anàlisi Estructural i Funcional de Proteïnes

2

Proteòmica (63619)

3

Proteòmica i Genòmica Funcional

2

Seminaris en Biologia Experimental i Aplicada (62199)

3

Avanços en Biociències

2

Enginyeria d'Enzims (63614)

2,5

Enginyeria de Proteïnes i Disseny molecular

2

Mètodes per a l'Estudi Funcional de Cèl·lules en Cultiu (62266)

2,5

Avanços en Cultius Cel·lulars

2

Tècniques d'Anàlisis d'Àcids Nucleics (62203)

2,5

Introducció a Tècniques Avançades d'Anàlisi Molecular i Diagnòstic

2

Tècniques d'Inmunocitoquímica, Microscopia Confocal i Western Blotting (62200)

2,5

Avanços en Tècniques Cel·lulars i Tissulars

2

 

3. Ensenyaments     que     s'extingeixen          per           la implantació     del corresponent títol proposat

Programa Formatiu del Doctorat en Biologia Experimental i Aplicada i el Master Interuniversitari en Optometria Avançada i Visió.

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •   Facultat de Ciències
        Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació