ARQUITECTURA I URBANISME SOSTENIBLE (2017-18)

Codi:
 D035

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 09/01/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 42,97
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA I URBANISME SOSTENIBLE

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2017-18

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER EN ARQUITECTURA I URBANISME SOSTENIBLE
48 crèdits
 
12 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA I URBANISME SOSTENIBLE

 

 

OBJECTIUS

 

L'objectiu fonamental del màster és oferir a l'alumnat una formació d'alt nivell de caràcter multidisciplinari orientada a l'àmbit professional de la investigació i que els capacite per a aplicar de manera eficient els criteris que regeixen la transformació sostenible del territori, la ciutat i l'arquitectura en totes les seues escales i interrelacions. Es pretén desenvolupar les capacitats i destreses en el coneixement, el projecte i la gestió del funcionament sostenible del medi construït i natural. D'altra banda es tracta d'aprofundir en aspectes molt importants que s'han de tenir en compte en els dissenys de noves edificacions i planificacions urbanístiques, com són la utilització racional dels materials i dels “escassos” recursos a la nostra disposició, de conèixer els últims avanços tecnològics incorporats als edificis i les eines necessàries per a comprendre el comportament energètic de les construccions que actualment s'exigeix.

Per tant, els objectius generals del màster s'enuncien de la manera següent:

-O1. Aplicar de manera eficient els criteris que regeixen la transformació sostenible del territori, la ciutat i l'arquitectura en totes les seues escales i interrelacions.

-O2. Conèixer, projectar i gestionar el funcionament sostenible del medi construït i natural.

-O3. Aprofundir en els aspectes que regeixen els dissenys de noves edificacions i planificacions urbanístiques sostenibles.

-O4. Aprofundir en el coneixement de l'ús racional dels materials i dels escassos recursos disponibles, i procurar maximitzar-ne la durabilitat.

-O5. Conèixer els últims avanços tecnològics incorporats als edificis i les eines necessàries per a comprendre i aprofundir en el comportament energètic de les edificacions.

 

Amb tot això es pretén desenvolupar l'obertura de noves línies d'investigació en matèria de sostenibilitat i estalvi energètic en les nostres ciutats i edificis, i contribuir a una millor articulació de les existents en el trànsit al doctorat i a la investigació aplicada. Per aquesta raó es planteja una proposta de marcat caràcter multidisciplinari per a investigar en les àrees següents:  arquitectura sostenible, territori i ciutat sostenible, i els processos d'interacció entre tots dos.

 
 

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OBL)

33

  Optatives (OPT)

12

  Treball de Final de Màster (OBL)

15

TOTAL CRÈDITS

60

 

 

DISTRIBUCIÓ DE MATÈRIES I ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES

 

 

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

MATÈRIA

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CIUTAT I TERRITORI

ELS NOUS MODELS D'OCUPACIÓ URBANA I TERRITORIAL

OBL

3

LA INTERVENCIÓ URBANÍSTICA; LA SEUA LEGISLACIÓ

OPT

3

ELS SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA COM A TECNOLOGIA PER A UNA NOVA DESCRIPCIÓ DEL TERRITORI

OBL

3

CIUTAT I PAISATGE

ELS NOUS MODELS ARQUITECTÒNICS I LA MATEMÀTICA APLICADA

OBL

3

CIUTATS EXTREMES: TÒQUIO, LONDRES I LAS VEGAS. ELS SEUS ORÍGENS I FUTUR SOCIAL, CULTURAL, ECONÒMIC I MEDIAMBIENTAL

OPT

3

CIUTAT I ARQUITECTURA REUTILITZABLES 

ARQUITECTURA URBANA REUTILITZABLE (EN UN ENTORN PRÒXIM)

OBL

3

LA INVESTIGACIÓ EN ARQUITECTURA I URBANISME

OPT

3

SOSTENIBILITAT MATERIAL 

ESTRUCTURA I PROCESSOS: LES ESTRUCTURES COM A TECNOLOGIES PER A UNA NOVA DESCRIPCIÓ

OBL

3

SOSTENIBILITAT I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

OPT

3

CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

OBL

3

EVOLUCIÓ DE LA SOSTENIBILITAT EN L'ARQUITECTURA.

OPT

3

DURABILITAT

DURABILITAT DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ: FORMIGÓ ARMAT I METALLS

OBL

3

DURABILITAT DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ: ALTRES MATERIALS

OPT

3

INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI

OPT

3

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

HABITAT I ENERGIA

OBL

3

SUPERFÍCIE I ENERGIA RADIANT

OPT

3

SEMINARI D'INVESTIGACIÓ TUTORITZAT

OBL

9

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

OBL

15

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

En aquest pla d'estudis s'han definit 6 grups de matèries, cadascuna de les quals està composta al seu torn per assignatures obligatòries i optatives. Totes les assignatures que formen part d'aquest programa tenen una càrrega docent de 3 crèdits ECTS, excepte el seminari d'investigació que té una càrrega docent de 9 crèdits ECTS i el Treball de Final de Màster, que té una càrrega docent de 15 crèdits ECTS.

Dels 60 crèdits que l'alumnat ha de cursar, 33 seran obligatoris, i corresponen a 8 assignatures que es consideren fonamentals en el programa, juntament amb el seminari d'investigació,  tot  això pertanyent a matèries diferents, de manera que es potencia un dels objectius d'aquest màster que és la interdisciplinariedad.

A més, l'alumnat haurà de cursar 4 assignatures optatives, i elaborar una tesi, un Treball de Final de Màster, de 15 crèdits ECTS. El Treball de Final de Màster tindrà per objectiu formar l'alumnat en el treball de recerca avançada en alguna de les línies d'investigació desenvolupades en aquest programa. L'orientació investigadora del màster implica que el treball desenvolupat permeta a l'estudiant abordar el doctorat de forma immediata, i representa un element clau per a la tesi doctoral. Es prioritzaren els temes relacionats, directament o indirectament, amb els projectes d'investigació desenvolupats pels grups impulsors del màster. La Comissió Acadèmica del Programa de Màster haurà d'autoritzar els temes triats d'investigació com a condició prèvia per al seu desenvolupament.

Les matèries definides en aquest programa són les següents:

 • Ciutat i Territori. Els canvis produïts en l'urbanisme des de fa diverses dècades comporta la necessitat d'ampliar l'àmbit de l'estudi dels assentaments a l'escala territorial. En aquest sentit, la proposta d'estudi de la matèria Ciutat i Territori -que engloba tres assignatures- intenta identificar i estudiar els nous models urbanístics emergents en el territori. Per a fer-ho, no solament s'estudia el nostre àmbit espacial més proper, sinó que es tracta de contextualitzar les transformacions urbanes i territorials en el marc de les dinàmiques a escala peninsular i internacional. Per al seu estudi s'estableixen tres línies de treball: la primera, basada en les possibilitats que ofereixen els sistemes d'informació geogràfica com a tecnologia per a una descripció del territori. La segona, centrada en l'anàlisi morfològica que permet una identificació de les noves formes que ofereixen els assentaments emergents. La tercera i última, situada en l'àmbit legislatiu per a poder estudiar en quin a mesura les diferents legislacions afavoreixen o impedeixen determinats models d'urbanització.
 • Ciutat i Paisatge. L'objectiu comú d'aquesta matèria és respondre als nous sistemes emergents arquitectònics. Interpretar les tendències i aplicar-les a la nova realitat. L'alumne ha d'aprendre a afrontar la sostenibilitat, els models socials innovatius i l'estructura de l'arquitectura des d'una posició activa per a descriure i innovar sobre la realitat contemporània. Pretenem que els processos innovatius s'assenten sobre models, sistemes i tecnologies, que permeten a l'alumne posicionar-se sobre els sistemes de treball emergents i sobre noves definicions del treball de l'arquitecte i el seu posicionament sobre les xarxes socials. Es pretén que experimente i treballe amb nous models arquitectònics, perquè l'alumne es replantege els paràmetres i paradigmes de construcció de la ciutat contemporània. Ha d'aprendre a gestionar i a formular críticament, a través d'aquests models, un pensament complet sobre la ciutat.
 • Ciutat i Arquitectura Reutilitzable. El plantejament de la construcció urbana i arquitectònica des del màxim aprofitament de l'existent mitjançant el seu reciclatge, evitant la cultura del balafiament, exigeix redescobrir el patrimoni edificat del nostre entorn, els seus tipus i les seues possibilitats de nous usos i la seua reutilització, tot això per a optimitzar els valors formals, funcionals i tècnics amb els quals explica. Això és possible des del coneixement de les pautes culturals que els han promogut i des de la intervenció crítica que possibilita el pensament actual.
 • Sostenibilitat Material. L'aplicació dels criteris de sostenibilitat a la construcció, implica una utilització racional dels recursos naturals disponibles i requereix necessàriament introduir canvis importants en els valors que aquesta té com a cultura pròpia. Aquests principis de sostenibilitat, porten cap a una conservació dels recursos naturals, una maximització en la reutilització dels recursos, una gestió del cicle de vida, així com una reducció de l'energia i aigua global aplicats a la construcció de l'edifici i a la seua utilització durant el seu funcionament. És important considerar l'habitatge, no com un element aïllat, sinó inseparable del seu entorn, en el qual s'ntegra de manera natural per a satisfer les necessitats presents i futures dels usuaris, sent flexible, adaptable i amb qualitat intrínseca. Del passat s'hauran d'extraure conclusions que impedisquen perpetuar els errors al mateix temps que donar continuïtat als encerts. D'altra banda, la dificultat d'aconseguir indicadors o registres de sostenibilitat provoca que els esforços puguen semblar allunyats de propostes versemblants, la intenció és proposar noves interpretacions, emfatitzant el valor del transversal com a àmbit de cosit de totes les disciplines, accentuant el valor de les experiències de risc, oportunitat i recerca i, per damunt de tot, descobrint el concepte “informal” entès com l'esforç per transvasar situacions de l'àmbit de la incertesa cap a altres que podem considerar dotades de certa complexitat i, per tant, amb possibilitat de descripció.
 • Durabilitat. El concepte de sostenibilitat implica conservar. Per això és molt important assegurar durant el màxim temps possible el bon comportament dels edificis, cosa que passa inequívocament pel manteniment de les propietats dels materials que els componen. En aquest sentit, aquesta matèria se centra en l'estudi de la durabilitat de les construccions fetes amb formigó aprofundint en la ciència i tecnologia dels conglomerantes, la corrosió metàl·lica, així com en la metodologia de la prevenció i detecció de lesions. Encara que el material de construcció “estrella” durant més d'un segle ha sigut el formigó, des del punt de vista de la durabilitat, no hem d'oblidar el comportament d'altres materials molt importants tant per al patrimoni edificat com per a la nova arquitectura com són els materials petris naturals, ceràmica, vidre, algeps, calçs, fustes i polímers. El material molt raramrent es troba aïllat o solament en l'element constructiu. De la seua interacció amb el medi ambient i amb la resta de materials amb els quals hi compartisca missió dependrà també la seua durabilitat. Per tant, també tractarem de les possibles incompatibilitats entre diferents materials que són determinants del comportament i que haurien de considerar-se a l'hora de dissenyar i construir un determinat element. En aquesta matèria, i com a complement a l'anterior, també s'estudiaran les tècniques per a la caracterització dels materials més útils per a estudi de materials de construcció.
 • Eficiència Energètica. En aquesta matèria s'estudia i s'aprofundeix en el concepte d'eficiència energètica definida com la reducció del consum d'energia mantenint els mateixos serveis energètics, sense disminuir el nostre confort i qualitat de vida, protegint el medi ambient, assegurant el proveïment i fomentant un comportament sostenible en el seu ús. El sector de la construcció és clau en el consum d'energia, ja que s'estima que els edificis representen al voltant del 40% del consum d'energia, i l'estalvi potencial d'energia que es pot desenvolupar en els mateixos supera el 20%. El canvi en el marc normatiu produït per aprovació de la Directiva europea d'eficiència energètica en edificació, i el seu trasllat a la legislació espanyola, està fent aparèixer nous requeriments en el sector de l'edificació en els aspectes relatius al consum d'energia, il·luminació, aïllament, calefacció, climatització, aigua calenta sanitària, certificació energètica d'edificis o utilització de l'energia solar. L'objectiu de la matèria és capacitar a l'alumne per a l'anàlisi dels factors que intervenen en el condicionament dels edificis, el seu coneixement, i l'aplicació de tècniques bioclimàtiques, sistemes constructius i instal·lacions que comporten una major eficiència energètica en el seu ús. Les energies renovables, la certificació energètica dels edificis i el tractament d'aigües residuals també seran tractats en aquesta matèria.
 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

1. Criteris d'admissió

Els criteris d'admissió seran:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Arquitecte o Enginyeria Superior en Camins, Canals i Ports, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, grau en Arquitectura, grau en Enginyeria d'Edificació, grau en Enginyeria Civil, o àrees afins que complisquen la conversió en crèdits europeus de 240.
 • Nivell de l'expedient acadèmic.
 • Resultats acadèmics en assignatures afins al màster.

 

Els criteris d'admissió al Títol, i la seua ponderació pel que fa a la valoració final de cada candidat, seran els següents:

 • Estudis d'origen: 30%
 • Qualificació mitjana en el títol que dóna accés al Màster: 50%
 • Qualificació mitjana en les assignatures corresponents al perfil del Màster: 10%
 • Treballs, seminaris o cursos de formació addicionals relacionats amb el perfil del Màster: 10%

 

Els estudis d'origen seran valorats de la següent manera:

 • Títol oficial d'Arquitecte o grau en Arquitectura: 5 punts
 • Títol oficial d'Enginyer Superior en Camins, Canales i Ports o grau en Enginyeria d'Edificació o grau en Enginyeria Civil: 4 punts
 • Arquitectura Tècnica o Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques: 3 punts
 • Àrees afins: 2 punts


2. Criteris de valoració

La Comissió Acadèmica del Màster especificarà clarament els criteris de selecció que s'utilitzaran per a l'admissió al curs. Aquests criteris seran públics i estaran exposats en la pàgina web oficial del màster durant el període de preinscripció. En cas de rebuig de l'admissió, la Comissió farà arribar a la persona interessada un informe escrit en què  justificarà la seua decisió.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 30
2013-14 30
2014-15 30
 

 

Orientació

 

D'investigació.


 Perfil d'especialització del títol

 

Iniciació a la investigació en arquitectura, territori i ciutat sostenibles, així com en els processos d'interacció entre tots dos. 

 

Perfils professionals del títol

 

 Cap. És un màster d'investigació com a etapa de formació per al doctorat. 

 


 

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del màster

2010-2011

1r curs

 

2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

No escau.

3.     Ensenyaments     que     s'extingeixen          per           la implantació     del corresponent títol proposat

Programa de doctorat (RD 778/1998): Arquitectura, Ciutat, Obra Civil i la seua Construcció.

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Escola Politècnica Superior 
  Campus de Sant Vicent del Raspeig
  Ctra. d'Alacant s/n 03690
  San Vicent del Raspeig (Alacant)
  Telèfon:+ 34 96 590
  3648
  Fax:+ 34 96 590 3644
  eps @ua.es 
  http://www.eps.ua.es/
 • Departament de Construccions Arquitectòniques
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590 3677
Fax:+ 34 96 590 3702
dcarq@ua.es 
http://dca.ua.es/va/

 

 •   Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació