ENGINYERIA DE MATERIALS (2011-12)

Codi:
 D026

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 04/06/2010

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 31,41
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DELS MATERIALS, AIGUA I TERRENY

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2011-12

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNIC
33 crèdits
 
21 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN ENGINYERIA DELS MATERIALS, AIGUA I TERRENY

 

 

OBJECTIUS


Aquest màster té com a objectiu formar professionals i acadèmics en els àmbits de l'enginyeria de la construcció i del terreny, a fi de donar resposta a la demanda creixent d'experts davant l'augment de la construcció d'infraestructures i l'interès per la gestió ambiental dels recursos hídrics en relació amb el terreny i les estructures. El màster ofereix un ampli rang de programes, en els camps de l'enginyeria de materials, del terreny i proposa una formació transversal que integra la hidràulica com a agent dinàmic que afecta materials d'interès en enginyeria i els processos d'origen natural que incideixen sobre les estructures i el terreny sobre el qual aquestes es recolzen.
El màster consta de cursos instrumentals i especialitzats que aborden també les necessitats específiques de les diverses branques de l'enginyeria de materials (“formigons especials”, “durabilitat de les construccions de formigó”, entre altres), de l'enginyeria del terreny (“mecànica de roques”, “patologia decimentaciones”, entre altres) i de l'enginyeria hidràulica (“estructures hidràuliques”).
Inclou, a més, assignatures que serveixen de nexe entre l'enginyeria hidràulica i la del terreny, a través de fluxos de fluids densos (“enginyeria fluvial avançada”), i entre aquestes dues i l'enginyeria dels materials, mitjançant el tractament de la dinàmica litoral, la seua afecció a la costa i les eines disponibles/necessàries per a la seua defensa (“innovació en obres marítimes i costaneres”). Aquests cursos estan dissenyats de tal manera que aporten l'experiència necessària i les eines bàsiques per a fer un treball de recerca.
Els programes individuals de les matèries ofereixen, a més d'una formació en la investigació teòrica i pràctica, específica a les diferents àrees d'aplicació, una formació que cobreix necessitats genèriques, transversals, centrades en tòpics comuns a diferents disciplines de l'enginyeria, com són l'ús d'eines cartogràfiques per a la gestió del territori (“introducció als SIG”) o els mètodes numèrics (“mètode d'elements finits com a mètode d'aproximació aplicat a problemes d'enginyeria”, “mètodes numèrics amb manipuladors simbòlics aplicats a problemes d'enginyeria”, “mètodes estadístics aplicats a l'enginyeria”). S'estableixen així una sèrie de cursos que els alumnes poden cursar de forma optativa que ajuden a una formació especialitzada, transversal i multidisciplinària.
El programa té, així, com a
objectiu principal la formació de professionals i investigadors especialitzats en l'aplicació de metodologies i tècniques de detecció, diagnòstic, anàlisi i representació, presa de decisió, avaluació i elaboració d'estudis i projectes d'enginyeria sostenibles en relació amb la naturalesa del medi i els processos naturals que hi succeeixen.
Per a complementar el currículum dels alumnes, el màster té un nombre d'activitats proposades per a oferir als alumnes oportunitats i experiències multidisciplinàries, similars a les oferides en els màsters d'Enginyeria “del Terreny i Enginyeria Sísmica” (Universitat Politècnica de Catalunya) o d'Arquitectura, “Estructures i Tecnologia” (Politècnic de Milano), entre altres referents nacionals i internacionales.
Independent de la formació rebuda pels alumnes del màster cap a la consecució d'habilitats, destreses i coneixements en l'àrea de l'enginyeria en la qual conflueixen els aspectes on interactuen els materials de construcció, en contacte amb el terreny i l'aigua, cosa que serà molt rellevant a l'hora d'abordar els estudis d'investigació per a l'obtenció del doctorat en les línies d'investigació afins, un dels objectius que, a més, s'aborden és la satisfacció de les competències arreplegades per xarxes o entitats nacionals i internacionals, de manera que també servisca per a l'aprofundiment en l'àrea de l'enginyeria civil.

L'alumne, després d'haver superat el màster, pot considerar-se que ha aconseguit una capacitació cientificotècnica i metodològica suficient per al disseny i la planificació, gestió, manteniment, conservació i explotació, així com l'aplicació de la capacitat tècnica a activitats d'I+D+i, o a l'exercici professional avançat tècnic.
L'objectiu fonamental d'aquesta proposta de màster és oferir a l'alumnat una formació d'alt nivell de caràcter multidisciplinari orientada a l'àmbit professional de la investigació i que els capacite per a adaptar-se de manera eficient a un entorn de ràpida evolució en les següents àrees de l'enginyeria:
Investigació en Enginyeria de l'Aigua.
Investigació en Enginyeria de Materials.
Investigació en Enginyeria del Terreny.
Investigació en Enginyeria de l'Aigua (projecte, construcció i manteniment d'estructures hidràuliques, gestió, planificació i explotació d'infraestructures hídriques, planificació de recursos hidràulics, ordenació i planejament urbanístic sobre la base d'un desenvolupament sostenible).
Investigació en Enginyeria de Materials (estudi de la normativa, fonaments i mecanismes de corrosió, nous materials de construcció i les seues aplicacions, assajos de materials, criteris de sostenibilitat mediambiental, tècniques de caracterització, modelització, informe i diagnòstic de lesions en estructures, durabilitat dels materials).
Investigació en Enginyeria del Terreny (observació i diagnòstic de patologies en fonamentacions i murs, redacció d'informes, solucions constructives, tècniques de millora, càlcul d'estabilitat de talusos i vessants, sistemes d'instrumentació, modelitzacions numèriques, tècniques d'assaig, sistemes d'informació geogràfica, disseny de bases de dades).
Aplicació de les metodologies d'investigació adequades a les anteriors línies d'investigació.
Per a cada línia d'investigació, a continuació s'enumeren de forma més detallada els objectius plantejats en relació amb la formació de l'alumnat:

 •  Conèixer l'estat actual de cada matèria:

o Problemes d'investigació resolts juntament amb les tècniques utilitzades.
o Problemes d'investigació pendents de resolució.
o Línies d'investigació obertes actualment.

 •  Estudiar tècniques que milloren les propostes existents en l'actualitat.
 •  Justificar l'interès de treballar en aquestes matèries.
 •  Expectatives demanades per la comunitat científica.
 •  Expectatives demanades per les empreses i la societat.

o Implementar alguna d'aquestes tècniques en les pràctiques de laboratori.
o Proposar una nova solució a alguns dels problemes d'investigació pendents de resolució.

 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

33

  Optatives (OP)

21

  Projecte Final de Màster (OB)

  6

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

FONAMENTS FISICOMATEMÀTICS APLICATS A l'ENGINYERIA 

MÈTODES ESTADÍSTICS APLICATS A l'ENGINYERIA 

OB

3

MÈTODES NUMÈRICS AMB MANIPULADORS SIMBÒLICS APLICATS A PROBLEMES D'ENGINYERIA 

OP

3

MÈTODE D'ELEMENTS FINITS COM A MÈTODE D'APROXIMACIÓ APLICAT A PROBLEMES D'ENGINYERIA  

OP

3

FONAMENTS FÍSICS DELS FENÒMENS VIBRATORIS I ONDULATORIS

OB

3

MÈTODES NUMÈRICS AMB MANIPULADORS SIMBÒLICS APLICATS A PROBLEMES D'ENGINYERIA 

OP

3

ANÀLISI DINÀMICA D'ESTRUCTURES APLICADA A LA CONSTRUCCIÓ ANTISÍSMICA 

OB

3

TÈCNIQUES D'ANÀLISIS NO INVASIVAS APLICADES A l'ENGINYERIA CIVIL  

OP

3

TÒPICS BÀSICS PER A LA MODELACIÓ AMB ELEMENTS FINITS 

OP

3

ENGINYERIA DE L'AIGUA 

ESTRUCTURES HIDRÀULIQUES 

OB

3

ENGINYERIA FLUVIAL AVANÇADA 

OP

3

INNOVACIÓ EN OBRES MARÍTIMES I COSTANERES 

OP

3

ENGINYERIA DELS MATERIALS 

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS CONGLOMERANTS INORGÀNICS I PROCESSOS FISICOQUÍMICS DE DETERIORACIÓ DEL FORMIGÓ

OB

3

CARACTERITZACIÓ FISICOMECÀNICA DELS FORMIGONS AMB ÀRIDS RECICLATS

OP

3

MATERIALS CEMENTANTS SUPLEMENTARIS I SOSTENIBILITAT EN ENGINYERIA CIVIL

OB

3

METODOLOGIA DE LA PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE LESIONS EN ESTRUCTURES D'OBRA CIVIL I EDIFICACIÓ 

OP

3

PROCEDIMENTS EXPERIMENTALS PER A L'ESTUDI DE LA CORROSIÓ

OP

3

DURABILITAT DE LES CONSTRUCCIONS DE FORMIGÓ  

OB

3

FORMIGONS CONDUCTORS MULTIFUNCIONALS

OP

3

CORROSIÓ METÀL·LICA EN LA CONSTRUCCIÓ 

OB

3

TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ MICROESTRUCTURAL DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

OP

3

FORMIGONS ESPECIALS 

OB

3

DISSENY D'ESTRUCTURES AMB MATERIALS COMPOSTOS

OP

3

ENGINYERIA DEL TERRENY 

INTRODUCCIÓ ALS SIG

OB

3

MECÀNICA DE ROQUES

OB

3

ESTABILITAT DE TALUSSOS I VESSANTS

OP

3

PATOLOGIES DE LES FONAMENTACIONS

OP

3

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

6

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El pla d'estudis consta de 4 matèries que agrupen les 11 assignatures obligatòries i 14 optatives oferides en aquest. Les assignatures s'han agrupat per matèries, de manera que permeten una formació coherent relacionada amb les línies d'investigació actuals del programa de doctorat dels departaments involucrats en la docència d'aquest programa.

 

A continuació es descriuen breument aquestes matèries:

1. Fonaments fisicomatemàtics aplicats a l'enginyeria (FFMAE)

2. Enginyeria de l'aigua (EA)

3. Enginyeria dels materials (EM)

4. Enginyeria del terreny (ET)

 

1. Fonaments fisicomatemàtics aplicats a l'enginyeria (FFMAE): aquesta matèria té com a objectiu l'ampliació i actualització dels coneixements fisicomatemàtics bàsics i els de caràcter cientificoinvestigador de manera que permeta a l'alumnat desenvolupar de manera rigorosa l'aplicació d'aquests en la seua investigació.

 2. Enginyeria de l'aigua (EA): Aquesta matèria té com a objectiu oferir a l'alumne coneixements específics a utilitzar per ell en el disseny, projecte i estudis en la rehabilitació d'obres hidràuliques, en la gestió dels recursos hidràulics, en l'estudi d'inundacions i en l'aplicació de models matemàtics per a la seua utilització en l'enginyeria fluvial avançada.

 3. Enginyeria dels Materials (EM): En aquesta matèria s'estudien, entre altres, els conceptes fonamentals dels formigons especials, la seua caracterització, fabricació i tecnologia. D'altra banda s'aprofundeix en l'estudi de la durabilitat de les construccions realitzades amb formigó aprofundint en la ciència i tecnologia dels conglomerants, la corrosió metàl·lica, així com en la metodologia de la prevenció i detecció de lesions. De la mateixa manera s'ofereix a l'alumne l'estudi de les tècniques per a la caracterització microestructural dels materials.

 4. Enginyeria del Terreny (ET): En aquesta matèria es tractaran els conceptes de la mecànica de roques i la seua modelització mitjançant mètodes numèrics. A més s'oferiran conceptes avançats en l'estudi de l'estabilitat de talussos i vessants, així com en la patologia de fonamentacions. D'altra banda, s'oferirà a l'alumnat coneixements sobre la introducció dels sistemes d'informació geogràfica i la seua aplicació en la gestió del territori.

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

1.     Perfil d'ingrés 

El perfil d'ingrés que es considera adequat per a l'admissió al màster universitari en Enginyeria dels Materials, Aigua i Terreny per la Universitat d'Alacant és l'acreditació d'alguna de les situacions següents:

 1. Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau en Enginyeria Civil, Enginyeria de l'Edificació, Arquitecte, Industrial o àrees afins.
 2. Estar en possessió d'un títol de llicenciat o enginyer superior en Camins, Canals i Ports, Químic, Físic, enginyer geòleg, arquitecte, industrial o àrees afins obtingut d'acord amb plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del RD 1393/2007.
 3. Estar en possessió d'una diplomatura o Enginyeria Tècnica en Obres Públiques, Arquitectura Tècnica, Industrial, Mines o àrees afins, obtinguda d'acord amb plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del RD 1393/2007.
 4. Estar en possessió d'un títol universitari oficial expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior homologable als títols descrits en els punts 1 i 2, sempre que faculte en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 5. Estar en possessió d'un títol estranger no homologat que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols indicats en els punts 1 i 2, i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

 

2.     Criteris de valoració

Els criteris de selecció en què es basarà la Comissió Acadèmica del Màster són:

a) Estar en possessió d'un títol de llicenciat o enginyer superior en Camins, Canales i Ports, Químic, Físic, Geòleg, enginyer geòleg, arquitecte, industrial o de diplomatura o enginyeria tècnica en Obres Públiques, Arquitectura Tècnica, Industrial, Mines o àrees afins.

b) Nivell de l'expedient acadèmic.

c) Resultats acadèmics en assignatures afins al màster.

La Comissió Acadèmica del Màster especificarà clarament els criteris de selecció que s'utilitzaran per a l'admissió al curs. Aquests criteris seran públics i estaran exposats en la pàgina web oficial del màster durant el període de preinscripció. En cas de rebuig de l'admissió, la Comissió farà arribar a la persona interessada un informe escrit justificant la  decisió.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 40
2013-14 40
2014-15 40
2015-16 40
2016-17 40
 

 

Orientació

 

D'investigació.


 Perfil d'especialització del títol

 

Iniciació a la investigació en materials, aigua i terreny.
Entre altres, aprofundir en els
aspectes següents:
- Materials i tecnologia per a incrementar la durabilitat de les construccions.
- Comportament fisicomecànic dels materials i la seua interacció amb l'ambient.
- Nous materials d'altes prestacions.
- Utilització de residus i subproductes industrials en la producció de materials.
- Materials i tècniques analítiques per al control de l'impacte ambiental.
- Anàlisi del risc en la protecció i gestió de les obres hidràuliques.
- Hidrodinàmica fluvial i costanera i la seua intervenció en la salvaguarda del litoral.
- Mecànica de la terra i de les roques.
- Estabilitat de talussos.
- Geotècnia ambiental, enginyeria de fonamentacions d'obres subterrànies i estructures de sustentació del terreny.

 

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del màster

2009-2010

1r curs

 

2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents en el nou pla d'estudis

No procedeix.

3.  Ensenyament que s'extingeixen per  la implantació del corresponent títol proposat

Cap.

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Escola Politècnica Superior
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3648
Fax:+ 34 96 590 3644 
eps@ua.es 
http://www.eps.ua.es

 

 •   Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació