GRAU EN ENGINYERIA ROBÒTICA (2021-22)

Codi:
 C211

Crèdits:
 240
 
Data d'aprovació:
 23/01/2016

Titol:
 Grau
 
Preu:
 19,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

GRAU EN ENGINYERIA ROBÒTICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
48 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
3
OBLIGATÒRIA
6
 
3
OBLIGATÒRIA
6
 
3
OBLIGATÒRIA
6
 
3
OBLIGATÒRIA
6
 
3
OBLIGATÒRIA
6
 
3
OBLIGATÒRIA
6
 
3
OBLIGATÒRIA
6
 
3
OBLIGATÒRIA
6
 
3
OBLIGATÒRIA
6
 
3
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
QUART CURS
42 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
OBLIGATÒRIA
6
 
4
OBLIGATÒRIA
6
 
4
OBLIGATÒRIA
6
 
4
OBLIGATÒRIA
6
 
4
OBLIGATÒRIA
6
 
4
OBLIGATÒRIA
6
 
4
OBLIGATÒRIA
6
 
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
TREBALL FINAL DE GRAU
12
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ENGINYERIA ROBÒTICA

 

OBJECTIUS GENERALS

 

L'objectiu general del nou títol de graduat/da en enginyeria robòtica és preparar professionals amb una formació àmplia i sòlida, que els prepare per a fer treballs d'enginyeria en totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i productes relacionats amb la robòtica, aplicant el coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria. Amb caràcter general, els graduats i graduades en enginyeria robòtica estan capacitats per a aprendre a conéixer, fer, conviure i ser, en els àmbits personal, professional i social, d'acord amb l'informe de la UNESCO sobre les perspectives de l'educació en el segle XXI.

 
 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en enginyeria robòtica s'organitza en assignatures semestrals de 6 créditos europeus ECTS cadascuna. En concret, l'alumnat ha de cursar en cada semestre 30 crèdits i fer, així, 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en els quatre cursos.

Per a possibilitar la compatibilitat dels estudis amb altres activitats, es pot ser alumne a temps parcial, matriculant-se de 30 ECTS per curs acadèmic.

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

FORMACIÓ BÀSICA

60

OBLIGATÒRIES

162

OPTATIVES

  6

TREBALL DE FI DE GRAU

12

CRÈDITS TOTALS

240


 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El títol de graduat/da en enginyeria robòtica per la Universitat d'Alacant és un ensenyament universitari oficial de grau, amb un pla d'estudis de 240 crèdits europeus.

Cal cursar el bloc de formació bàsica de 60 crèdits, el bloc d'assignatures obligatòries de 162 crèdits (sense comptar els 12 crèdits corresponents al treball de fi de grau) i els 6 crèdits d'assignatures optatives, en què s'ofereixen pràctiques externes i anglés.

L'alumnat té garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de sis crèdits optatius, com a màxim, del pla d'estudis cursat per participar en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Eng Robot

2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Enginyeria i Arquitectura), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de batxillerat


 

Curs

2015-16

2016-17

0.1    x  x  
 
 x
 
                       x  
 
0.2
   
 x    x x xx  
 x

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA


  • Les persones admeses han de matricular-se en els termini que anualment establisca en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER CONTINGENT


CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER CONTINGENT

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2015-16

60

9,468

5,400

---

---

7,190

9,419

8,750

2016-17

60

9,760

5,240

5,000

---

5,000

---

5,000

  • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny. 
  • Les notes definitives poden ser inferiors a les recollides ací.
 

PERFILS PROFESSIONALS

 

La importància de l'activitat professional relacionada amb la robòtica no és solament actual, s'incrementarà enormement en la pròxima dècada per les necessitats del mercat. De fet les principals multinacionals del sector tecnològic estan adquirint empreses de robòtica, cosa que comporta una aposta clara per a un mercat que es dispararà comercialment en un termini molt breu. Google Tec va adquirir en 2013 huit empreses de robòtica, com ara Boston Dynamics, empresa líder en el sector. Apple també ha comprat empreses de robòtica. Microsoft ha adaptat els sistemes operatius perquè puguen ser utilitzats per robots. La robòtica és, per tant, una realitat, no només en l'àmbit industrial sinó també en el sector dels serveis i les aplicacions inherents, que requereixen, a hores d'ara i previsiblement en el futur pròxim, enginyers formats en les tecnologies i tècniques necessàries per a garantir-se els coneixements necessaris per a afrontar aquest repte tecnològic.

A continuació presentem una relació de sectors associats a l'àmbit de la robòtica, en què els graduats i graduades en enginyeria robòtica poden treballar.

 

Sector de la indústria

En aquest sector, els graduats i graduades en enginyeria robòtica estan capacitats per a dissenyar, desenvolupar, adaptar o mantenir cèl·lules robotitzades de fabricació, perquè puguen integrar-se adequadament en línies de producció. Així se n'augmenta la productivitat, competitivitat i qualitat de diversos sectors productius. són factors com més va més necessaris, especialment per a les petites i mitjanes empreses. El País Valencià i, en particular, les comarques d'Alacant compten amb un gran nombre d'aquest tipus d'empreses, en sectors tan diversos com el calcer, el marbre i la pedra natural, el joguet i les indústries alimentàries, tèxtils, ceràmiques, de la fusta i els mobles, del plàstic i el cautxú i de la construcció. Els coneixements multidisciplinaris relacionats amb la branca industrial i informàtica de base d'aquests graduats els converteixen en excel·lents enginyers capaços d'afrontar la demanda exposada.

També vinculats al sector industrial, poden fer treballs d'assessorament, control de qualitat i gestió del manteniment dels robots en els departaments d'enginyeria o producció.

 

Sector dels serveis

La robòtica de serveis és un sector ja iniciat que, a més, experimentarà un enorme creixement en un futur molt pròxim. Les aplicacions són ben diverses, principalment en serveis personals (assistència a persones majors, discapacitats i infants, acompanyants o assistents personals, de neteja i seguretat domèstica, etc.) i serveis professionals (neteja viària, vigilància urbana, inspecció i manteniment d'infraestructures, assistent de treball, medicina, construcció, agricultura, etc.). La majoria dels sectors i aplicacions esmentats presenten nivell d'automatització baix o molt baix, cosa que ocupa treballadors en activitats tedioses i en alguns casos perilloses. A més, l'envelliment de la població, sense mesures efectives per a l'atenció i l'oci, fa més necessari el desenvolupament de robots per a aquest sector de la població. És, per tant, un sector en què graduats i graduades en engenyeria robòtica podrien desenvolupar el seu treball.

 

Sector de la investigació

Finalment hi ha la investigació en l'àmbit de la robòtica. Encara que la robòtica industrial està ben establida des de fa dècades i la de serveis es troba en una fase incipient, les dues presenten grans possibilitats d'investigació i desenvolupaent, que donen lloc a la robòtica avançada, en la qual els graduats i graduades en engenyeria robòtica estarien perfectament formats per a continuar estudis de màster, com ara els d'automàtica i robòtica o d'altres afins i, posteriorment, estudis de doctorat.

 

Professions per a les quals capacita: la professió d'enginyeria robòtica no és, a hores d'ara, una professió regulada.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en enginyeria robòtica

2015-2016

1r curs

2016-2017

2n curs

2017-2018

3r curs

2018-2019

4t curs

 

 

GRAU EN ENGINYERIA ROBÒTICA. PLA RESUMIT

enginyeria robotica

 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol