GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA (2022-23)

Codi:
 C207

Crèdits:
 300
 
Data d'aprovació:
 08/06/2015

Titol:
 Grau
 
Preu:
 17,34
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2022-23

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
42 crèdits
 
18 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
PRIMER CURS (ARA)
42 crèdits
 
18 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
SEGON CURS
18 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
42 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
QUART CURS
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
CINQUÉ CURS
48 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
5
TREBALL FINAL DE GRAU
6
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

 

OBJECTIUS GENERALS DEL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

El títol de graduat o graduada en Fonaments de l'Arquitectura és un títol generalista no habilitant que juntament amb el màster habilitant en Arquitectura substitueix a l'actual grau habilitant que actualment s'imparteix en la Universitat d'Alacant.

 
 

 

ESTRUCTURA POR CRÈDITS

 

El grau en fonaments de l'arquitectura s'organitza en assignatures semestrals de 6 i 12 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, l'alumnat ha de cursar en cada semestre 30 crèdits per a completar, així, 60 crèdits per curs acadèmic i 300 crèdits, en total, en els cinc cursos. 

Per a facilitar la compatibilitat dels estudis amb altres activitats, es pot ser estudiant a temps parcial, és a dir, matricular-se de 30 ECTS per curs acadèmic.

DISTRIBUCIÓ DEL PLA D'ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

TIPUS DE MATERIA

CRÈDITS

Formació Básica (FB)

60

Obligatorias (OB)

228

Optativas incluidas prácticas externas (OP)

6

Trabajo Fin de Grado

6

TOTAL CRÉDITOS

300

 

 

 

 

 

 


TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

Formació Bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

228

Optatives incloses pràctiques externes (OP)

6

Treball de fi de grau

6

TOTAL CRÈDITS

300

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Aquest títol de grau no sorgeix com una modificació conceptual del títol de grau impartit a la Universitat d'Alacant des del curs 2010-2011, sinó com una adaptació a la nova legislació. Per això, el pla d'estudis no canvia excessivament respecte de l'actual títol de grau. De fet, les assignatures dels quatre primers cursos mantenen l'esquema del pla anterior i només s'hi han fet els ajustos necessaris en cinqué curs, per a acomplir la legislació preceptiva i coordinar el pla d'estudis del grau amb el del màster habilitant que es tramita simultàniament.

Els ensenyaments s'estructuren conforme als tres blocs que especifica el Reial Decret (ORDRE EDU/2075/2010) per a regular els títols que permeten exercicir la professió d'arquitecte:

  • Bloc propedèutic de 60 crèdits (mínim de 60 crèdits).
  • Bloc tècnic de 87 crèdits (mínim de 60 crèdits).
  • Bloc projectual de 141 crèdits (mínim de 100 créditos).

Cadascun dels blocs s'ha dividit en les matèries que estableix el Reial Decret, és a dir:

Els 60 crèdits del bloc propedèutic, que s'ha assimilat a les matèries de formació bàsica, s'han distribuït en 36 crèdits destinats a expressió gràfica i 24 a ciències bàsiques (matemàtiques i física). 

Per tant, totes les matèries de formació bàsica es corresponen amb les matèries de la branca a què pertany el grau (enginyeria i arquitectura) i no hi ha matèries d'altres branques de coneixement.

Els 141 crèdits del bloc projectual han quedat dividits de la manera següent: 69 crèdits corresponents a la matèria de projectes, 36 crèdits a la de composició i 36 a la d'urbanisme.

Els 87 crèdits del bloc tècnic s'han distribuït així: 42 crèdits a la matèria de construcció, 27 a la d'estructures i 18 a la d'instal·lacions. 

Per a poder cursar els 6 crèdits optatius previstos, s'ofereixen dues assignatures de 6 crèdits corresponents a la matèria de construcció (impartides en anglés), 6 crèdits a la d'estructures, 6 crèdits d'anglés i 6 més de pràctiques externes.

El treball de final de grau es fa en el segon quadrimestre del curs cinqué, amb una assignació de 6 crèdits, a fi de completar el mínim preceptiu segons l'ORDRE EDU/2075/2010 de referència.

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Fon Arq

2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Enginyeria i Arquitectura), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de batxillerat


 

Cursos


2014-15

2015-16

2016-17

0.1
x x
  x  x   
x
 
0.2          x           


   

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA


  • Les persones admeses han de matricular-se en els termini que anualment establisca en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER CONTINGENT


CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER CONTINGENT

GENERAL

MAJORS

25

MAJORS

40

MAJORS

45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2014-15

120

5,415

5,000

---

---

5,000

---

---

2015-16

120

5,000

---

---

---

5,500

---

---

2016-17

120

5,000

5,000

---

---

5,000

---

---

  • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny. 
  • Les notes definitives poden ser inferiors a les recollides ací.
 

PERFILS PROFESSIONALS

 

El títol no habilita per a exercir la professió d'arquitecte. 

No obstant això, aquest grau en fonaments de l'arquitectura dóna accés al màster en arquitectura, habilitant per a l'exercici de la professió d'arquitecte, les atribucions professionals del qual estan regulades per la llei.

L'exercici lliure de la professió està supervisat pels col·legis professionales d'arquitectes.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

En la proposta per al pla d'estudis de la titulació de gradu en fonaments de l'arquitectura per la Universitat d'Alacant, es planteja la implantació curs per any. Aquesta situació comporta la substitució del pla d'estudis que actualment s'imparteix a l'Escola Politècnica Superior de la UA. 

Es preveu, igualment, que la implantació del nou pla puga fer-se en el curs 2014-2015.

CRONOGRAMA

CURS ACADÈMIC

IMPLANTACIÓ DEL MÀSTER

IMPLANTACIÓ DEL GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

EXTINCIÓ DEL GRAU D'ARQUITECTURA 2010

2014-2015

NO

1r4r i 5é

1r 

2015-2016

1r, 2n4t i 5é

2n 

2016-2017

1r, 2n, 3r4t i 5é 

3r 

2017-2018

1r, 2n, 3r4t i 5é

4t 

2018-2019

1r, 2n, 3r4t i 

5é i PFC

 

TAULA D'ADAPTACIONS DEL GRAU EN ARQUITECTURA AL GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA


GRAU EN ARQUITECTURA 2010

Crèdits

GRAU EN

FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

Crèdits

                    SEMESTRE 1

 CR

SEMESTRE 1
 CR

ANY 1

Geometria per a l'Arquitectura

6

Geometria per a l'Arquitectura

6

Dibuix 1

6

Dibuix 1

6

Fonaments Matemàtics 1

6

Fonaments Matemàtics 1

6

Física Aplicada 1

6

Física Aplicada 1

6

Composició Arquitectònica 1

6

Composició Arquitectònica 1

6

 SEMESTRE 2

 

SEMESTRE 2

 

Anàlisi i Ideació Gràfica 1                     

6

Anàlisi i Ideació Gràfica 1               

6

Dibuix 2                                         

6

Dibuix 2

6

Fonaments Matemàtics 2      

6

Fonaments Matemàtics 2

6

Introducció a la Tecnologia

6

Introducció a la Tecnologia

6

Projectes Arquitectònics 1

6

Projectes Arquitectònics 1

6

 ANY 2

SEMESTRE 3

 

SEMESTRE 3

 

Anàlisi i Ideació Gràfica 2

6

Anàlisi i Ideació Gràfica 2

6

Projectes Arquitectònics 2                  

6

Projectes Arquitectònics 2

6

Urbanisme 1

6

Urbanisme 1

6

Composició Arquitectònica 2

6

Composició Arquitectònica 2

6

Física Aplicada 2

6

Física Aplicada 2

6

SEMESTRE 4

 

SEMESTRE 4

 

Dibuix 3

6

Dibuix 3

6

Estructures 1

6

Estructures 1

6

Materials de Construcció per als Sistemes Constructius

6

Materials de Construcció per als Sistemes Constructius

6

Projectes Arquitectònics 3

12

Projectes Arquitectònics 3

12

ANY

    3

SEMESTRE 5

 

SEMESTRE 5

 

Projectes Arquitectònics 4

6

Projectes Arquitectònics 4

6

Composició Arquitectònica 3

6

Composició Arquitectònica 3

6

Urbanisme 2

6

Urbanisme 2

6

Condicionament i Serveis 1

6

Condicionament i Serveis 1

6

Sistemes Constructius Bàsics

6

Sistemes Constructius Bàsics

6

SEMESTRE 6

 

SEMESTRE 6

 

Projectes Arquitectònics 5

12

Projectes Arquitectònics 5

12

Urbanisme 3

6

Urbanisme 3

6

Estructures 2

6

Estructures 2

6

Sistemes Constructius Avançats

6

Sistemes Constructius Avançats

6

ANY

    4

SEMESTRE 7

 

SEMESTRE 7

 

Projectes Arquitectònics 6

6

Projectes Arquitectònics 6

6

Composició Arquitectònica 4

6

Composició Arquitectònica 4

6

Urbanisme 4

6

Urbanisme 4

6

Sistemes Constructius Singulars

6

Sistemes Constructius Singulars

6

Condicionament i Serveis 2

6

Condicionament i Serveis 2

6

SEMESTRE 8

 

SEMESTRE 8

 

Projectes Arquitectònics 7

12

Projectes Arquitectònics 7

12

Urbanisme 5

6

Urbanisme 5

6

Estructures 3

6

Estructures 3

6

Condicionament i Serveis 3

6

Condicionament i Serveis 3

6

       

ANY

    5

 

SEMESTRE 9

  SEMESTRE 9  

Projectes Arquitectònics 8

6

Projectes Arquitectònics 8

6

Composició Arquitectònica 5

6

Composició Arquitectònica 5

6

Urbanisme 6

6

Urbanisme 6

6

Projecte d'Execució

6

Projecte d'Execució

6

Estructures 4

6

Estructures 4

6

SEMESTRE 10
  SEMESTRE 10  

Projectes Arquitectònics 9

6

L'Estructura en el Projecte Arquitectònic

6

Composició Arquitectònica 6

6

Composició Arquitectònica 6

6

Tècniques d'Intervenció en el Patrimoni Edificat

6

Tècniques d'Intervenció en el Patrimoni Edificat

6

   

Treball de Fi de Grau

6

OPTATIVES   OPTATIVES  

Construcció i Disseny d'Estructures 1

6

Building Construction Workshop

6

Construcción i Disseny d'Estructures 2

6

Rehabilitació d'Estructures

6

Taller de Construcció

6

Building Construction Workshop

6

Taller d'Estructures

6

Rehabilitació d'Estructures

6

Iniciació a la Professió

6

Project Management

6

Normatives Vigents

6

Rehabilitació d'Estructures

6

Informàtica Aplicada a l'Arquitectura

6

Project Management

6

Anglés

6

Anglés

6

Pràctiques Externes 1

6

Pràctiques Externes

6

Pràctiques Externes 2

6

Pràctiques Externes

6

ANY

    6

SEMESTRE 11      

Projecte de Final de Grau

30

   

 

 

GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA. PLA RESUMIT

Fonaments de l'Arquitectura

 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol