GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (2021-22)

Codi:
 C204

Crèdits:
 240
 
Data d'aprovació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 19,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
48 crèdits
 
 
TERCER CURS
QUART CURS

 

 

OBJECTIUS DEL TÍTOL

 

El títol de graduat o graduada en Enginyeria Química s'ha elaborat amb l'objectiu fonamental de formar professionals que siguen capaços d'aplicar el mètode científic, i els principis de l'enginyeria i l'economia, per a formular i resoldre problemes complexos relacionats amb el disseny de productes i processos en els quals la matèria experimenta canvis de morfologia, composició o contingut energètic, incloent-hi la concepció, càlcul, construcció, engegada i operació d'equips i instal·lacions on s'efectuen aquests processos, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats, com el farmacèutic, biotecnològic, alimentari o mediambiental, tot això en termes de qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels recursos naturals i conservació del medi ambient i complint el codi ètic de la professió.

Així mateix, pretén formar professionals altament qualificats en coneixements i habilitats, amb esperit creatiu i obert a la necessitat de formació permanent en el desenvolupament del seu treball i en el dels seus col·laboradors. En conseqüència són tan importants les qualitats d'aprendre “a aprendre” i d'aplicar el que es coneix, com la quantitat de coneixements adquirits.

 

 

 
 

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El Grau en Enginyeria Química s'organitza en assignatures semestrals de 6 i 9 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants haurien de cursar en cada semestre 30 crèdits arribant a, d'aquesta manera, els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

144

Optatives

24

Treball fi de grau

12

Crèdits totals

240

 

 

EXPLICACIÓ GENERAL  DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Títol de Graduat/a en Enginyeria Química per la Universitat d'Alacant s'organitza en diverses Matèries, atenent a l'estructura arreplegada en el RD 1393/2007. En aquestes Matèries s'arrepleguen les competències, resultats de l'aprenentatge, activitats formatives i procediment d'avaluació a seguir, perquè l'estudiant arribe a els objectius .

Aquestes matèries configuren l'obligatorietat del grau, amb l'objectiu de dotar d'un tronc unitari a l'alumnat en competències i coneixements considerats bàsics per a un Graduat/a en Enginyeria Química, de manera que puga adquirir les competències professionals de caràcter genèric que li permeta desenvolupar la professió regulada d'Enginyer Tècnic Industrial. En aquest sentit s'ha tingut en compte l'Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, en la qual s'indica que el pla d'estudis ha d'incloure com a mínim, els següents mòduls:

- Mòdul de Formació Bàsica

- Mòdul Comú a la branca industrial

- Mòdul de tecnologia específica: Química Industrial

i es contempla a més la realització d'un Treball Fi de Grau.

Els ensenyaments s'han estructurat considerant els tres tipus de matèries.

En primer lloc i complint amb l'especificat en el Reial decret 1393/2007, en la primera meitat del pla d'estudis se situen les matèries amb caràcter bàsic, amb un total de 60 ECTS.

En segon lloc s'incorporen 144 ECTS de matèries obligatòries conduents a garantir l'adquisició de competències del títol més 12 ECTS de l'obligatori Treball Final de Grau que es cursaria en l'últim semestre i estaria orientat a l'avaluació de les competències associades a la titulació. Prèviament a l'avaluació del treball de fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

En tercer i últim lloc es fixen 24 ECTS d'assignatures optatives orientades a l'especialització i que es cursaran en els últims semestres del pla d'estudis, permetent a l'alumne/a configurar la seua pròpia línia curricular.

Quant a la optatividad, s'ha programat una oferta de 66 ECTS optatius, a més de la possibilitat de realitzar Pràctiques Externes amb aquest caràcter. S'han de realitzar en el semestre S8.

Dins de les assignatures optatives es preveu la possibilitat que l'alumne/a realitze pràctiques externes en empresa, bé 6 ECTS optant només per una assignatura o bé 12 ECTS optant per les dues.

 

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

ECTS

AMPLIACIÓ DE DISSENY MECÀNIC

6

AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

6

CATÀLISI HETEROGÈNIA I ENGINYERIA ELECTROQUÍMICA

6

GESTIÓ INTEGRADA EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

6

GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS I AIGÜES INDUSTRIALS

6

ANGLÈS I

6

ANGLÈS II

6

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

6

INSTAL·LACIONS SOSTENIBLES I RECURSOS RENOVABLES

6

PRÀCTIQUES EXTERNES I

6

PRÀCTIQUES EXTERNES II

6

ROBÒTICA

6

TECNOLOGIA DE PROCESSAT DE POLÍMERS

6

 

 

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Enginy Quimica

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Enginyeria i Arquitectura), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2   x x   x x x x x                 x x   x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1   x x  
x  x     
 


       
   
0.2          x      x  x
          
   x  x   x

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

  • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Pel que fa al perfil recomanat per a accedir als estudis de Grau en Enginyeria Química, l'alumne de nou ingrés haurà de tenir coneixements bàsics de matemàtiques, física, química i dibuix.

Entre les qualitats desitjables del futur estudiant d'Enginyeria Química es pot destacar:

  • Capacitat de treball (constància, mètode i rigor).
  • Capacitat de raonament i anàlisi crítica.
  • Esperit científic.
  • Capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements.
  • Habilitat en la resolució de problemes.
  • Capacitat de síntesi i abstracció.
  • Formació complementària recomanable: Anglès i Informàtica a nivell d'usuari.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS

25

MAJORS

40

MAJORS

45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

60

6,160

5,600

---

---

---

---

---

2011-12

60

7,136

5,628

---

---

5,000

---

---

2012-13

60

8,072

5,000

---

---

5,000

---

---

2013-14

60

7,229

5,000

---

---

---

---

---

2014-15

60

 8,020

---

---

---

---

 5,000

 5,000

2015-16

60

7,643

---

---

---

---

7,042

---

2016-17

60

8,204

5,000

---

---

5,000

5,000

---

 

  • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
  • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.
 

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

La formació adquirida pel graduat o graduada en Enginyeria Química li permetrà exercir llocs en la indústria manufacturera, en empreses de disseny i consultoria, tasques d'assessoria tècnica, legal o comercial, en l'administració i en l'ensenyament, com també l'exercici lliure de la professió i l'elaboració de dictàmens i peritatges.

En funció de la formació i perfil professional de l'enginyer químic:

a) El títol de grau en Enginyeria Química capacita plenament per a la realització de treballs d'instal·lacions i serveis auxiliars de les indústries químiques, entre les quals cal destacar: Instal·lacions de calefacció, refrigeració i ventilació. Instal·lacions de condicionament acústic. Instal·lacions elèctriques. Instal·lacions de distribució de gasos i fluids combustibles. Instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics. Instal·lacions d'emmagatzematge de fluids a pressió. Instal·lacions de proveïment d'aigua. Instal·lacions de xarxes d'aigües pluvials, sanitàries i industrials. Instal·lacions contra incendis. Instal·lacions de control i prevenció de la contaminació.

b) Aquests professionals estan especialment capacitats per a participar en la projecció i desenvolupament de processos químics, aplicant les bases científiques i tecnològiques a aquests processos i als seus productes, principalment en les àrees de: Producció i el seu control tècnic. Instal·lació i engegada. Operació. Manteniment i inspecció. Qualitat. Processament de dades. Comercial. Fabricació d'equips i maquinària.

c) També estan capacitats per a participar en la redacció de projectes, estudis, treballs, informes i procediments en l'àmbit econòmic, mediambiental, industrial químic, social i laboral, entre els quals cal destacar: Estudis d'impacte ambiental. Estudis acústics. Tractament, gestió i valorització de residus. Tractament i aprofitament del cicle integral de l'aigua. Control i prevenció de la contaminació. Ecoeficiència i ecodisseny de processos i productes. Desenvolupament sostenible. Estudis de viabilitat tècnica, econòmica i de mercat. Control, instrumentació, simulació i optimització de processos. Gestió del risc, la seguretat i la salut en la indústria. Assessorament. Peritatges, informes, dictàmens, taxacions i actuacions tècniques en assumptes judicials, fiscals i particulars. Homologació. Verificació, anàlisi i assajos químics.

d) De la mateixa manera podran exercir la seua activitat en l'Administració i ens públics, en els termes previstos en la normativa corresponent, com també en empreses d'enginyeria i consultoria.

i) Els graduats i graduades en Enginyeria química estan especialment capacitats per a la signatura de les instal·lacions referides en els paràgrafs anteriors.

En general, es pot indicar que el graduat o graduada en Enginyeria Química està capacitat per a exercir la professió regulada de l'actual enginyer tècnic industrial especialitat Química Industrial, ja que el pla d'estudis proposat compleix les condicions que estableix l'Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.

 

Professions per a les quals capacita: enginyer tècnic industrial, especialitat química industrial (Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, i Llei 12/1986)

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

La proposta per al pla d'estudis de la titulació de grau en Enginyeria Química per la Universitat d'Alacant planteja la implantació any a any del pla d'estudis. Aquesta situació suposarà la substitució del pla d'estudis que actualment s'imparteix en la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant, conduent a l'obtenció del títol d'Enginyer Químic (pla d'estudis 1999 modificat). La docència corresponent a aquest últim quedarà extingida en el moment en què s'implante aquell corresponent a la titulació de grau en Enginyeria Química.

 

Es preveu que la implantació del nou pla d'estudis de grau en Enginyeria Química per la Universitat d'Alacant puga començar-se el curs 2010-2011.

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en Enginyeria Química

Extinció de la titulació actual d'Enginyeria Química

2010-11

1r curs

1r curs

2011-12

2n curs

2n curs

2012-13

3r curs

3r curs

2013-14

4t curs

4t curs

2014-15

----

5è curs

 

 

TAULA D'ADAPTACIÓ DE LES ASSIGNATURES DEL PLA D'ESTUDIS ACTUAL AL GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA

 

Assignatures Enginyer Químic

Assignatures grau en Enginyeria Química

EXPRESSIÓ GRÀFICA (7,5 C)

Enginyeria Gràfica (6 ECTS)

FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I  (4,5 C)

Fonaments Físics de l'Enginyeria II (6 ECTS)

FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II  (6 C)

Fonaments Físics de l'Enginyeria I (6 ECTS)

FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA  (16,5 C)

Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria I (6 ECTS)

QUÍMICA FÍSICA  (7,5 C)

Ampliació de Química (6 ECTS)

FONAMENTS DE QUÍMICA ANALÍTICA (7C)

Ampliació de Química (6 ECTS)

FONAMENTS DE QUÍMICA ORGÀNICA  (7 C)

Fonaments Químics de l'Enginyeria (6 ECTS)

ESTRUCTURA I PROPIETATS DE LA MATÈRIA (7 C)

Fonaments Químics de l'Enginyeria (6 ECTS)

INTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA QUÍMICA  (8,5 C)

Introducció a l'Enginyeria Química (6 ECTS)

EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA II  (5 C)

I EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA III

(6 C)

Experimentació en Enginyeria Química I (9 ECTS)

QUÍMICA INORGÀNICA  (6,5 C)

Química Inorgànica Aplicada (6 ECTS)

QUÍMICA ORGÀNICA  (6,5 C)

Química Orgànica Aplicada (6 ECTS)

TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMICA APLICADES  (9 C)

Química Física Aplicada (6 ECTS)

AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES PER A L'ENGINYERIA  (13,5 C)

Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria II i III

(12 ECTS)

MECÀNICA DE FLUIDS (5,5 C)

Operacions de Flux de Fluids (9 ECTS)

QUÍMICA ANALÍTICA  (6,5 C)

Fonaments d'Anàlisi Química i Instrumental (6 ECTS)

TRANSMISSIÓ DE CALOR  (4,5 C) I TERMOTÈCNIA (4,5 C)

Enginyeria Tèrmica (6 ECTS)

FONAMENTS D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS  (6 C)

Disseny Mecànic (6 ECTS)

DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS (6 C)

Ampliació de Disseny Mecànic (6 ECTS)

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL  (6 C)

Economia Aplicada a l'Empresa Química (6 ECTS)

ENGINYERIA DEL MEDI AMBIENT  (6,5 C)

Tecnologia del medi ambient (6 ECTS)

OPERACIONS DE SEPARACIÓ  (7,5 C)

Operacions de Separació de Transferència de

Matèria II (6 ECTS)

QUÍMICA INDUSTRIAL  (4,5 C)

Química i Seguretat Industrial (6 ECTS)

SEGURETAT I HIGIENE INDUSTRIAL (4,5C)

Química i Seguretat Industrial (6 ECTS)

REACTORS QUÍMICS  (7,5 C)

Disseny de Reactors I (6 ECTS)

FONAMENTS D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ (7,5 C)

Operacions de Separació de Transferència de

Matèria I (6 ECTS)

CONTROL I INSTRUMENTACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS  (6 C)

Control de Processos (6 ECTS)

EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA IV 

(13 C)

Experimentació en Enginyeria Química II (6 ECTS)

SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS  (6 C)

Simulació, Optimització i Disseny de Processos Químics (6 ECTS)

DISSENY DE REACTORS HETEROGENIS (4,5 C)

Disseny de Reactors II (6 ECTS)

CATÀLISI HETEROGÈNIA (4,5 C) I REACTORS ELECTROQUÍMICS (4,5 C)

Catàlisi Heterogènia i Enginyeria Electroquímica

(6 ECTS)

GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS TÒXICS I PERILLOSOS (4,5 C)

Gestió i Tractament de Residus i Aigües Industrials

(6 ECTS)

GESTIÓ I TRACTAMENT D'AIGÜES (4,5 C)

Gestió i Tractament de Residus i Aigües Industrials

(6 ECTS)

GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS D'ORIGEN URBÀ (4,5 C)

Gestió i Tractament de Residus i Aigües Industrials

(6 ECTS)

OPERACIONS UNITÀRIES DEL PROCESSAMENT DE POLÍMERS (4,5 C)

Tecnologia del Processament de Polímers (6 ECTS)

PRÀCTIQUES D'ENGINYERIA QUÍMICA EN L'EMPRESA (6 C)

Pràctiques Externes I (6 ECTS)

INTRODUCCIÓ A l'EXPERIMENTACIÓ EN FÍSICA (6 C) I TÈCNIQUES INSTRUMENTALS FÍSIQUES (6 C)

Electrotècnia i Electrònica (6 ECTS)

ELECTROTÈCNICA (4,5 C) I TÈCNIQUES INSTRUMENTALS FÍSIQUES (6 C)

Electrotècnia i Electrònica (6 ECTS)

INTRODUCCIÓ A L'EXPERIMENTACIÓ EN FÍSICA (6 C) I ELECTROTÈCNIA (4,5 C)

Electrotècnia i Electrònica (6 ECTS)

BIOQUÍMICA (7,5 C)

Enginyeria bioquímica (6 ECTS)

PROJECTES (6 C)

Treball de Fi de Grau (6 ECTS)

TOTAL: 290,5 Crèdits

TOTAL: 246 ECTS

 

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a la celebració de quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Quan els alumnes hagen esgotat les convocatòries assenyalades sense que hagen superat les proves, els que vulguen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, a través del sistema d'adaptació que estableix el nou pla. L'equivalència entre el crèdit LRU i l'ECTS serà un a un, però s'establiran límits globals en el sistema de reconeixement de crèdits.

 

Els crèdits cursats per l'estudiant d'Enginyeria Química que no hagen estat reconeguts en la taula precedent podran ser reconeguts a través de:

 

1. Els crèdits optatius de grau, fins al màxim d'optativitat que estableix el grau mateix.

 

2. Els crèdits de lliure elecció reconeguts originalment per activitats d'extensió universitària, culturals o de representació seran reconeguts en el grau en el qual s'ingressa pel contingent de fins a un màxim de 6 crèdits acadèmics a reconèixer per activitats diverses que preveu l'article 12.8 del RD 1393/2007 (participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació).

 

 

GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA. PLA RESUMIT

enginyeria quimica