GRAU EN ENGINYERIA EN INFORMÀTICA (2023-24)

Codi:
 C203

Crèdits:
 240
 
Data d'aprovació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 17,34
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2023-24

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
PRIMER CURS (ARA)
SEGON CURS
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
BÀSICA
6
 
 
54 crèdits
 
 
TERCER CURS
48 crèdits
 
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
3
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
 
6 crèdits
 
 
QUART CURS
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
TREBALL FINAL DE GRAU
12
 
 
48 crèdits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIALITAT 1. ENGINYERIA DEL PROGRAMARI
48 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA. ESPECIALITAT 1. ENGINYERIA DEL PROGRAMARI
ESPECIALITAT 2. ENGINYERIA DE COMPUTADORS
48 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA. ESPECIALITAT 2. ENGINYERIA DE COMPUTADORS
ESPECIALITAT 3. COMPUTACIÓ
48 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA. ESPECIALITAT 3. COMPUTACIÓ
ESPECIALITAT 4. SISTEMES D'INFORMACIÓ
48 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA. ESPECIALITAT 4. SISTEMES D'INFORMACIÓ
ESPECIALITAT. 5 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

 

 

OBJECTIUS GENERALS

 

L'objectiu general del nou títol de graduat o graduada en Enginyeria Informàtica és preparar professionals amb una formació àmplia i sòlida que els prepare per a dirigir i realitzar les tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i productes que resolguen problemes de qualsevol àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, aplicant el seu coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria.

En concret, l'annex II del BOE de 4 d'agost de 2009 estableix com a objectius que els estudiants adquirisquen les competències següents:

O-1. Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica que tinguen per objecte, d'acord amb els coneixements adquirits segons el que estableix l'apartat següent, la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

O-2. Capacitat per a dirigir les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la informàtica d'acord amb els coneixements adquirits segons el que establieix la planificació dels ensenyaments.

O-3. Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, com també de la informació que gestionen.

O-4. Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes, maquinari i programari per al desenvolupament i l'execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, d'acord amb els coneixements adquirits segons el que estableix la planificació dels ensenyaments.

O-5. Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a  assegurar la seua qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons el que estableix la planificació dels ensenyaments.

O-6. Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant maquinari, programari i xarxes d'acord amb els coneixements adquirits segons el que estableix la planificació dels ensenyaments.

O-7. Capacitat per a conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer o enginyer tècnica en informàtica i manejar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.

O-8. Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capaciten per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com també les que els doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.

O-9. Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'enginyer o enginyera tècnica en informàtica.

O-10. Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons segons el que estableix la planificació dels ensenyaments. 

O-11. Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer o enginyera tècnica en informàtica.

O-12. Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, com també la legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons el que estableix la planificació dels ensenyaments.

 
 

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El Grau en Enginyeria Informàtica s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants haurien de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits arribant a, d'aquesta manera, els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

TIPUS DE MATÈRIA

ECTS

Formació bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

108

Optatives (OP)

60

Treball Fi de Grau

12

Total Crèdits

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Els ensenyaments s'han estructurat considerant tres tipus de matèries.

En primer lloc i complint amb l'especificat en l'esmentat decret, en la primera meitat del pla d'estudis se situen les matèries amb caràcter bàsic, amb un total de 60 ECTS, dels quals 54 pertanyen a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura i altres 6 pertanyen a la branca de Ciències Socials i Jurídiques (Estadística).

En segon lloc s'incorporen 108 ECTS de matèries obligatòries conduents a garantir l'adquisició de competències del títol, més 12 ECTS del també obligatori Treball Fi de Grau que es cursarà en l'últim curs i estarà orientat a l'avaluació de les competències associades a la titulació. Prèviament a l'avaluació del treball de fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

En tercer i últim lloc es fixen 60 ECTS de caràcter optatiu, d'ells 48 ECTS corresponen a una de les especialitats fixades en la Resolució publicada en BOE el 4 d'agost de 2009 i els altres 12 ECTS, distribuïts en 6 i 6 ECTS possibiliten a l'alumne triar i combinar entre Pràctiques Externes; assignatures optatives de la resta d'itineraris; assignatures d'anglès oferides per a contribuir a la consecució d'un dels objectius fixats en l'article 16.3 de la normativa de la Universitat d'Alacant; o per a la transferència i reconeixement de crèdits segons el sistema proposat per la Universitat d'Alacant, d'acord amb l'Art. 13 del RD 1393/2007. D'aquesta manera es permet a l'alumne configurar la seua pròpia línia curricular.

 


RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

ASSIGNATURA

ECTS

SEMESTRE

INGENIERIA DEL SOFTWARE

TÈCNIQUES AVANÇADES D'ESPECIFICACIÓ DE PROGRAMARI

6

6/8

METODOLOGIES ÀGILS DE DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI

6

5/7

APLICACIONS DISTRIBUÏDES EN INTERNET

6

5/7

ENGINYERIA WEB

6

5/7

DESENVOLUPAMENT COLABORATIU D'APLICACIONS

6

5/7

SEGURETAT EN EL DISSENY DE PROGRAMARI

6

6/8

GESTIÓ DE QUALITAT PROGRAMARI

6

6/8

METODOLOGIES I TECNOLOGIES D'INTEGRACIÓ DE SISTEMES

6

6/8

ENGINYERIA DE COMPUTADORS

ENGINYERIA DE MANTENIMENT DE COMPUTADORS I XARXES

6

6/8

SISTEMES DE TEMPS REAL

6

5/7

PROGRAMACIÓ CONCORRENT

6

5/7

DOMÒTICA I ENTORNS INTEL·LIGENTS

6

5/7

SISTEMES INDUSTRIALS

6

5/7

SISTEMES EMBEBITS

6

6/8

DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI EN ARQUITECTURES PARAL·LELES

6

6/8

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA

6

6/8

COMPUTACIÓ

EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ

6

6/8

TEORIA DE LA COMPUTACIÓ

6

5/7

RAONAMENT AUTOMÀTIC

6

5/7

SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS

6

5/7

DESAFIAMENTS DE PROGRAMACIÓ

6

5/7

VISIÓ ARTIFICIAL I ROBÒTICA

6

6/8

PROCESSAMENT DE LLENGUATGES

6

6/8

TECNOLOGIA I ARQUITECTURA ROBÒTICA

6

6/8

SISTEMES D'INFORMACIÓ

ADMINISTRACIÓ DE NEGOCI ELECTRÒNIC

6

6/8

TRACTAMENT DE DADES PER A SISTEMES D'INFORMACIÓ

6

5/7

INTEGRACIÓ D'APLICACIONS I PROCESSOS EMPRESARIALS

6

5/7

ENGINYERIA DE REQUISITS

6

5/7

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

6

5/7

ESCENARIS TECNOLÒGICS A LES ORGANITZACIONS

6

6/8

INTEL·LIGÈNCIA DE NEGOCI I GESTIÓ DE PROCESSOS

6

6/8

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

6

6/8

TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ

GESTIÓ I IMPLANTACIÓ DE XARXES DE COMPUTADORS

6

6/8

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS EN INTERNET

6

5/7

ADMINISTRACIÓ I IMPLANTACIÓ DE SERVEIS EN INTERNET

6

5/7

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE BASES DE DADES

6

5/7

INTERCONNEXIÓ DE XARXES

6

5/7

ESTRATEGIES DE SEGURETAT

6

6/8

GESTIÓ I GOBERN DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

6

6/8

SISTEMES DE GESTIÓ DE CONTIGUTS I D'USUARIS EN LA WEB

6

6/8

PRÀCTIQUES EXTERNES

PRÀCTIQUES EXTERNES I

6

7

PRÀCTIQUES EXTERNES II

6

7

ANGLÈS

ANGLÈS I

6

6

ANGLÈS II

6

7

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Enginyeria Informatica

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Enginyeria i Arquitectura), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2   x x   x x x x x                 x x   x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1   x x  
x  x     
 


        x    
0.2          x      x  x
          
   x     x

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

El perfil d'ingrés recomanat és el egresat del Batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia, amb una bona formació en matemàtiques i física.

Seguidament, es descriuen una sèrie d'aptituds i capacitats que és convenient que l'estudiant posseïsca:

 • Raonament numèric: habilitat, rapidesa i exactitud per a manejar xifres i resoldre problemes.
 • Raonament lògic: capacitat per a entendre les relacions entre els fets i trobar les causes que els van produir, preveure conseqüències i així poder resoldre d'una forma coherent.
 • Raonament abstracte: facilitat a extraure aspectes d'una situació o problemàtica.
 • Capacitat d'observació: capacitat de percebre els detalls d'objectes, fenòmens o successos, detectant les seues particularitats.
 • Capacitat d'atenció: facilitat per a centrar l'atenció sobre una determinada activitat, deixant fora del procés fets que ocórreguen al voltant.

Encara que cada estudiant té la seua pròpia personalitat, és molt recomanable que tinga un caràcter obert i dinàmic, amb curiositat pels nous avanços. En resum, pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés ha de tenir capacitat de treball (constància, mètode i rigor), capacitat de raonament i anàlisi crítica, capacitat de treball autònom i en equip, capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements, habilitat en la resolució de problemes, capacitat de síntesi i abstracció i habilitats comunicatives.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

240

5,610

6,265

5,110

7,850

5,860

---

---

2011-12

240

5,000

7,368

5,000

5,000

5,000

---

---

2012-13

240

5,540

6,758

---

---

5,000

---

5,000

2013-14

240

5,000

5,000

5,000

---

5,000

---

---

2014-15

240

5,000

5,000

---

---

5,000

---

---

2015-16

240

6,118

5,550

---

---

5,900

---

---

2016-17

240

6,884

5,000

---

---

5,000

---

5,000

2017-18

190

7,118

5,000

---

---

5,000

---

---

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.


GRUPS A.R.A. (ALT RENDIMENT ACADÈMIC)

 

Els Grups d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA), pretenen reforçar el potencial dels alumnes més destacats des de l'inici dels seus estudis universitaris oferint part de la docència en anglès, així com una sèrie d'ajudes i suports per a la seua formació.

Els alumnes que vulguen rebre docència en un grup ARA hauran de sol·licitar-ho en el moment de formalitzar la matrícula. Es valorarà l'expedient acadèmic i el coneixement acreditat d'anglès.

Informació general sobre els grups ARA

Fullet informatiu

 


 

 

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

 

El títol habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer o enginyera tècnica en Informàtica segons el que estableix la Llei 12/1986 aplicant les seues atribucions professionals a l'àmbit de la informàtica.

Es podrà accedir a màsters de caràcter professional i/o d'investigació i altres postgraus atenent a la normativa vigent.

Avui dia es requereixen enginyers i enginyeres tècniques en informàtica competents que tinguen  amplis coneixements de totes les àrees relacionades amb les TIC, amb capacitat de liderar el desenvolupament de projectes, que siguen capaços d'identificar problemes, avaluar riscos i aportar solucions eficients i amb gran capacitat d'aprenentatge i d'adaptació als possibles canvis perquè estiguen preparats per a integrar-se en un entorn de ràpida evolució.

Una titulació de grau en Enginyeria Informàtica ha de proporcionar coneixements científics, tècnics i habilitats pràctiques en les diferents àrees de la informàtica, tant per a l'explotació de les possibilitats actuals i futures de l'estat de les diferents disciplines com per a la incorporació com a enginyers i enginyeres a la investigació i desenvolupament de la informàtica.

El graduat o graduada en Enginyeria Informàtica és un expert en tecnologia del programari, en arquitectura i tecnologia dels computadors, en tecnologia de les xarxes de computadors i en equips electrònics, coneixements que li capaciten per a treballar en tot tipus d'empreses i en tots els departaments de l'empresa, encara que fonamentalment s'agrupen en el departament d'informàtica.

Els titulats i titulades, per tant, hauran de poder incorporar-se sense problemes a empreses del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions, departaments d'informàtica d'empreses de qualsevol sector amb implantació de noves tecnologies, amb les funcions de dissenyar, desenvolupar, mantenir i comercialitzar equips i sistemes que incorporen subsistemes informàtics i telemàtics.

Els camps més professionalitzats són: centres de càlcul, empreses de maquinari i programari, entitats financeres, telecomunicacions, electricitat, alta tecnologia, seguretat, consultores informàtiques, etc.

Les funcions pròpies que ha de desenvolupar un enginyer o enginyera tècnica en informàtica són:

anàlisi; direcció d'informàtica i departaments de desenvolupament; direcció i organització de projectes informàtics i centres de programació de dades; manteniment d'infraestructures; arquitectura, anàlisi i disseny de sistemes informàtics; tècnic de sistemes, bases de dades i comunicacions; consultoria tècnica; intel·ligència artificial i noves tecnologies; disseny, selecció i avaluació d'infraestructures de computació i lògica; optimització de mètodes i mitjans de comunicació amb el computador i els usuaris; concepció de projectes i aplicacions per a la posterior anàlisi i execució; investigació; formació; docència; tècnics comercials i llocs de direcció en qualsevol àrea empresarial amb la realització d'estudis de postgrau en economia i/o informàtica.

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

La implantació de la nova titulació de grau en Enginyeria Informàtica en l'Escola Politècnica Superior es farà curs a curs.

 

CURS

CURS ACADÈMIC

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Primer

Grau

Grau

Grau

Grau

Segon

 

Grau

Grau

Grau

Tercer

 

 

Grau

Grau

Quart

 

 

 

Grau

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en ENGINYERIA INFORMÀTICA

Extinció de l'ENGINYERIA  INFORMÀTICA

Extinció de l'ENGINYERIA  TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ

Extinció de l'ENGINYERIA  TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES

2010-2011

1r  curs

1r curs

1r curs

1r curs

2011-2012

2n curs

2n curs

2n curs

2n curs

2012-2013

3r curs

3r curs

3r curs

3r curs

2013-2014

4t curs

4t curs

 

 

2014-2015

 

5è curs

 

 

 

Quan s'extingisca un curs, no hi haurà docència reglada per a les assignatures corresponents a aquest curs. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a fer quatre convocatòries d'examen els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Els alumnes que esgoten les convocatòries assenyalades sense haver superat les proves i vulguen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, a través del sistema d'adaptació que estableix el nou pla.

 

 

TAULA D'ADAPTACIÓ DELS ESTUDIS D'INFORMÀTICA ALS DE GRADUAT I GRADUADA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

 

ENGINYERIA INFORMÀTICA

Crèdits

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

Crèdits

ASSIGNATURES AMB ADAPTACIÓ

 

ASSIGNATURES AMB ADAPTACIÓ


Fonaments de Programació 1 (9171)

6

Programació 1

6

Àlgebra (9168)

6

Matemàtiques 1

6

Fonaments Físics de la Informàtica (9167)

10,5

Fonaments Físics de la Informàtica

6

Informàtica Bàsica (9165)

12

Fonaments dels Computadors

6

Matemàtica Discreta (9170)

6

Matemàtica Discreta

6

Càlcul Infinitesimal (9169)

9

Matemàtiques 2

6

Fonaments de Programació 2 (9172)

6

Programació 2

6

Bases de Dades 1 (9164)

9

Fonaments de les Bases de Dades

6

Estructures dels Computadors (9166)

6

Estructures dels Computadors

6

Estadística (9162)

6

Estadística

6

Programació i Estructures de Dades (9163)

9

Programació i Estructures de Dades

6

Programació Orientada a Objectes (9190)

4,5

Programació 3

6

Sistemes Operatius 1 (9174)

9

Sistemes Operatius

6

Sistemes Operatius 2 (9175)

Bases de Dades 2 (9192)

6

Disseny de Bases de Dades

6

Xarxes (9185)

7,5

Xarxes de Computadors

6

Llenguatges i Paradigmes de Programació (9189)

6

Llenguatges i Paradigmes de Programació

6

Disseny i Anàlisi d'Algorismes (9173)

6

Anàlisi i Disseny d'Algorismes

6

Disseny i Programació Avançada d'Aplicacions (9193)

10,5

Eines Avançades per al Desenvolupament d'Aplicacions

6

Programació en Entorns Interactius (9243)

Fonaments d'Arquitectura dels Computadors (9194)

6

Arquitectura dels Computadors

6

Sistemes Operatius en Xarxa (9198)

9

Sistemes Distribuïts

6

Anàlisi i Especificació de Sistemes d'Informació (9179)

6

Anàlisi i Especificació de Sistemes Software

6

Fonaments d'Intel·ligència Artificial (9182)

9

Sistemes Intel·ligents

6

Tècniques d'Intel·ligència Artificial (9183)

Arquitectura i Enginyeria de Computadors (9178)

12

Enginyeria dels Computadors

6

Enginyeria del Software 1 (9180)

6

Disseny de Sistemes Software

6

Enginyeria del Software 2 (9181)

6

Planificació i Prueba de Sistemes Software

6

Domòtica y Edificis Intel·ligents (9218)

6

Domótica y Entorns Intel·ligents

6

Arquitectures Reconfigurables (9215)

12

Sistemes Embeguts

6

Disseny de Sistemes Basats en Circuits Integrats (9217)

Sistemes Industrials (9222)

6

Sistemes Industrials

6

Tecnologia i Arquitectura Robòtica (9232)

6

Tecnologia i Arquitectura Robòtica

6

Administració de Serveis d'Internet (9213)

6

Administració i Implantació de Serveis en Internet

6

Administració i Instal·lació de Xarxes de Computadors (9454)

6

Gestió i Implantació de Xarxes de Computadors

6

Computabilitat (9177)

9

Teoria de la Computació

6

Llenguatges, Gramàtiques y Autòmats (9176)

Visió Artificial (9212)

12

Visió Artificial i Robòtica

6

Robots Autònoms (9208)

Programació Concurrent (9242)

6

Programació Concurrent

6

Raonament (9207)

6

Raonament Automàtic

6

Programació en Internet (9244)

6

Desenvolupament d'Aplicacions en Internet

6

Computació Paral·lela (9203)

6

Desenvolupament de Software en Arquitectures Paral·leles

6

Ampliació d'Estadística (9199)

4,5

Tractament de Dades per a Sistemes d'Informació

6

Manteniment del Computador (9221)

6

Enginyeria de Manteniment de Computadors i Xarxes

6

Processadors de Llenguatges (9184)

9

Processament de Llenguatges

6

Sistemes de Transport de Dades (9186)

6

Interconnexió de Xarxes

6

Gràfics per Computador (9191)

4,5

Sistemes Gràfics Interactius

6

Anglés I per a Informàtica (9266)

6

Anglés I

6

Anglés II per a Informàtica (9267)

12

Anglés II

6

Anglés III per a Informàtica (9268)

Pràctiques en Empresa

6

Pràctiques Externes

6

TOTAL

345

TOTAL

282

 

Els crèdits cursats per l'estudiant de Grau en Enginyeria Informàtica, que no hagen sigut reconeguts en la taula precedent podran ser reconeguts a través de:

 1. Els crèdits optatius de Grau, fins al màxim d'optativitat que estableix el propi Grau.
 2. Els crèdits de lliure elecció reconeguts originalment per activitats d'extensió universitària, culturals o de representació seran reconeguts en el Grau en el qual s'ingressa pel contingent de fins a un màxim de 6 crèdits acadèmics a reconèixer per activitats diverses contemplades en l'article 12.8 del RD 1393/2007 (participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació).

 

 

 

 

TAULA D'ADAPTACIÓ DELS ESTUDIS DE ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ ALS DE GRADUAT I GRADUADA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

 

ENGINYERIA TÈCNICA EN

INFORMÀTICA DE GESTIÓ

Crèdits

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

Crèdits

ASSIGNATURES AMB ADAPTACIÓ

 

ASSIGNATURES AMB ADAPTACIÓ

 

Fonaments de Programació 1 (9278)

6

Programació 1

6

Àlgebra (9275)

6

Matemàtiques 1

6

Fonaments Físics de la Informàtica (9349)

10,5

Fonaments Físics de la Informàtica

6

Informàtica Bàsica (9273)

12

Fonaments dels Computadors

6

Matemàtica Discreta (9277)

6

Matemàtica Discreta

6

Càlcul Infinitesimal (9276)

9

Matemàtiques 2

6

Fonaments de Programació 2 (9279)

6

Programació 2

6

Bases de Dades 1 (9272)

9

Fonaments de Bases de Dades

6

Arquitectures dels Computadors (9274)

7,5

Estructures dels Computadors

6

Estadística (9269)

6

Estadística

6

Programació i Estructures de Dades (9271)

9

Programació i Estructures de Dades

6

Programació Orientada a Objectes (9288)

4,5

Programació 3

6

Sistemes Operatius (9281)

10,5

Sistemes Operatius

6

Disseny de Sistemes Software (9283)

6

Disseny de Sistemes Software

6

Bases de Dades 2 (9290)

6

Disseny de Bases de Dades

6

Xarxes (9292)

7,5

Xarxes de Computadors

6

Llenguatges i Paradigmes de Programació (9301)

6

Llenguatges i Paradigmes de Programació

6

Disseny i Anàlisi d'Algorismes (9280)

6

Anàlisi i Disseny d'Algorismes

6

Disseny i Programació Avançada d'Aplicacions (9291)

10,5

Eines Avançades per al Desenvolupament d'Aplicacions

6

Programació en Entorns Interactius (9319)

Domòtica y Edificis Intel·ligents (9332)

6

Domótica y Entorns Intel·ligents

6

Tecnologia i Arquitectura Robòtica (9334)

6

Tecnologia i Arquitectura Robòtica

6

Administració de Serveis d'Internet (9330)

6

Administració i Implantació de Serveis en Internet

6

Administració i Instalació de Xarxes de Computadors (9331)

6

Gestió i Implantació de Xarxes de Computadors

6

Computabilitat (9294)

9

Teoria de la Computació

6

Llenguatges, Gramàtiques y Autòmats (9317)

Visió Artificial (9309)

12

Visió Artificial i Robòtica

6

Robots Autònoms (9304)

Programació Concurrent (9318)

6

Programació Concurrent

6

Raonament (9303)

6

Raonament Automàtic

6

Programació en Internet (9320)

6

Desenvolupament d'Aplicacions en Internet

6

Computació Paral·lela (9297)

6

Desenvolupament de Software en Arquitectures Paral·leles

6

Ampliació d'Estadística (9270)

4,5

Tractament de Dades per a Sistemes d'Informació

6

Manteniment del Computador (9333)

6

Enginyeria de Manteniment de Computadors i Xarxes

6

Sistemes de Transport de Dades (9329)

6

Interconnexió de Xarxes

6

Gràfics per Computador (9299)

4,5

Sistemes Gràfics Interactius

6

Anglés I per a Informàtica (9355)

6

Anglés I

6

Anglés II per a Informàtica (9356)

12

Anglés II

6

Anglés III per a Informàtica (9357)

Pràctiques en Empresa

6

Pràctiques en Empresa

6

TOTAL

252

TOTAL

210

 

Els crèdits cursats per l'estudiant de Grau en Enginyeria Informàtica, que no hagen sigut reconeguts en la taula precedent podran ser reconeguts a través de:

 1. Els crèdits optatius de Grau, fins al màxim d'optativitat que estableix el propi Grau.
 2. Els crèdits de lliure elecció reconeguts originalment per activitats d'extensió universitària, culturals o de representació seran reconeguts en el Grau en el qual s'ingressa pel contingent de fins a un màxim de 6 crèdits acadèmics a reconèixer per activitats diverses contemplades en l'article 12.8 del RD 1393/2007 (participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació).

 

 

 

 

 

 

 

TAULA D'ADAPTACIÓ DELS ESTUDIS DE ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES ALS DE GRADUAT I GRADUADA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

 

ENGINYERIA TÈCNICA EN

INFORMÀTICA DE SISTEMES

Crèdits

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

Crèdits

ASSIGNATURES AMB ADAPTACIÓ

 

ASSIGNATURES AMB ADAPTACIÓ

 

Fonaments de Programació 1 (9390)

6

Programació 1

6

Àlgebra (9387)

6

Matemàtiques 1

6

Fonaments Físics de la Informàtica (9386)

10,5

Fonaments Físics de la Informàtica

6

Informàtica Bàsica (9384)

12

Fonaments dels Computadors

6

Matemàtica Discreta (9389)

6

Matemàtica Discreta

6

Cálculo Infinitesimal (9388)

9

Matemàtiques 2

6

Fonaments de Programació 2 (9391)

6

Programació 2

6

Bases de Dades 1 (9383)

9

Fonaments de Bases de Dades

6

Bases de Dades 2 (9401)

6

Disseny de Bases de Dades

6

Estructures de Computadors (9385)

6

Estructures dels Computadors

6

Estadística (9381)

6

Estadística

6

Programació i Estructures de Dades (9382)

9

Programació i Estructures de Dades

6

Programació Orientada a Objectes (9263)

4,5

Programació 3

6

Sistemes Operatius (9358)

6

Sistemes Operatius

6

Xarxes (9359)

7,5

Xarxes de Computadors

6

Llenguatges i Paradigmes de Programació (9378)

6

Llenguatges i Paradigmes de Programació

6

Disseny i Anàlisi d'Algorismes (9392)

6

Anàlisi i Disseny d'Algorismes

6

Arquitectures de Computadors (9365)

6

Arquitectures dels Computadors

6

Administració de Sistemes Operatius en Xarxa (9366)

5

Administració de Sistemes Operatius i Xarxes de Computadors

6

Disseny i Programació Avançada d'Aplicacions (9403)

10,5

Eines Avançades per al Desenvolupament d'Aplicacions

6

Programació en Entorns Interactius(9410)

Domòtica y Edificis Intel·ligents (9417)

6

Domótica y Entorns Intel·ligents

6

Disseny de Sistemes Software (9404)

6

Disseny de Sistemes Software

6

Arquitectures Reconfigurables (9415)

12

Sistemes Embeguts

6

Disseny de Sistemes Basats en Circuits Integrats (9416)

Sistemes Industrials (9420)

6

Sistemes Industrials

6

Tecnologia i Arquitectura Robòtica (9421)

6

Tecnologia i Arquitectura Robòtica

6

Administració de Serveis d'Internet (9413)

6

Administració i Implantació de Serveis en Internet

6

Administració i Instal·lació de Xarxes de Computadors (9414)

6

Gestió i Implantació de Xarxes de Computadors

6

Computabilitat (9361)

9

Teoria de la Computació

6

Llenguatges, Gramàtiques y Autòmats (9360)

Programació de Sistemes de Temps Real (9364)

6

Sistemes de Temps Real

6

Visió Artificial (9398)

12

Visió Artificial i Robòtica

6

Robots Autònoms (9393)

Programació Concurrent (9409)

6

Programació Concurrent

6

Raonament (9380)

6

Raonament Automàtic

6

Programació en Internet (9411)

6

Desenvolupament d'Aplicacions en Internet

6

Computació Paral·lela (9374)

6

Desenvolupament de Software en Arquitectures Paral·leles

6

Sistemes de Transport de Dades (9368)

6

Interconnexió de Xarxes

6

Ampliació d'Estadística (9370)

4,5

Tractament de Dades per a Sistemes d'Informació

6

Manteniment del Computador (9419)

6

Enginyeria de Manteniment de Computadors i Xarxes

6

Gràfics per Computador (9376)

4,5

Sistemes Gràfics Interactius

6

Anglés I per a Informàtica (9449)

6

Anglés I

6

Anglés II per a Informàtica (9450)

12

Anglés II

6

Anglés III per a Informàtica (9451)

Pràctiques en Empresa

6

Pràctiques Externes

6

TOTAL

281

TOTAL

240

 

Els crèdits cursats per l'estudiant de Grau en Enginyeria Informàtica, que no hagen sigut reconeguts en la taula precedent podran ser reconeguts a través de:

 1. Els crèdits optatius de Grau, fins al màxim d'optativitat que estableix el propi Grau.
 2. Els crèdits de lliure elecció reconeguts originalment per activitats d'extensió universitària, culturals o de representació seran reconeguts en el Grau en el qual s'ingressa pel contingent de fins a un màxim de 6 crèdits acadèmics a reconèixer per activitats diverses contemplades en l'article 12.8 del RD 1393/2007 (participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació).

 

 

 

 

 

 

 

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA. PLA RESUMIT

enginyeria informatica