GRAU EN ARQUITECTURA (2021-22)

Codi:
 C202

Crèdits:
 330
 
Data d'aprovació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 19,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

GRAU EN ARQUITECTURA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
42 crèdits
 
18 crèdits
 
 
SEGON CURS
18 crèdits
 
42 crèdits
 
 
TERCER CURS
60 crèdits
 
 
QUART CURS
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
CINQUÈ CURS
PROJECTE
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6
TREBALL FINAL DE GRAU
30
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ARQUITECTURA
ITINERARI 1. TECNOLOGIA DE L'EDIFICACIÓ
12 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 1. TECNOLOGIA DE L'EDIFICACIÓ
ITINERARI 2. TALLER D'EDIFICACIÓ EXPERIMENTAL
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 2. TALLER D'EDIFICACIÓ EXPERIMENTAL
ITINERARI 3. LEGISLACIÓ I PRÀCTICA PROFESSIONAL
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 3. LEGISLACIÓ I PRÀCTICA PROFESSIONAL

 

 

OBJECTIUS GENERALS DEL TÍTOL DE GRADUAT/ADA EN ARQUITECTURA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

O-1 Aptitud per a crear projectes arquitectònics que satisfacen al seu torn les exigències estètiques i les tècniques.

O-2 Coneixement adequat de la història i de les teories de l'arquitectura, com també de les arts, tecnologia i ciències humanes relacionades.

O-3 Coneixement de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.

O-4 Coneixement adequat de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades en el procés de planificació.

O-5 Capacitat de comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, com també la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre si en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

O-6 Capacitat de comprendre la professió d'arquitecte i la seua funció en la societat, en particular elaborant projectes que tinguen en compte els factors socials.

O-7 Coneixement dels mètodes d'investigació i preparació de projectes de construcció.

O-8 Comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis.

O-9 Coneixement adequat dels problemes físics i de les diferents tecnologies, com  també de la funció dels edificis, de manera que es dote a aquests de condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics.

O-10 Capacitat de concepció per a satisfer els requisits dels usuaris de l'edifici respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.

O-11 Coneixement adequat de les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i per a integrar els plànols en la planificació.

 
 

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El Grau en Arquitectura s'organitza en assignatures semestrals de 6 i 12 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants haurien de cursar en cada semestre 30 crèdits arribant a, d'aquesta manera, els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 300 crèdits en cinc cursos acadèmics més 30 crèdits del Projecte Fi de Grau.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

 

DISTRIBUCIÓ DEL PLA D'ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA


TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

Formació Bàsica (FB)

60

Formació Obligatòria (OB)

228

Optatives incluides pràctiques externes (OP)

12

Treball Fi de Grau

30

TOTAL CRÈDITS

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL  PLA D'ESTUDIS

 

El pla d'estudis s'ha estructurat considerant els tres blocs especificats pel reial decret que regula els títols per a l'exercici de la professió d'Arquitecte així com en les matèries que s'estableixen en el mateix.

El grau està constituït per 330 ECTS distribuïts en sis anys (onze semestres) tenint en compte que l'últim correspon al Projecte Fi de Grau.

* Bloc Propedèutic: 60 crèdits de matèries de formació bàsica dividits entre Expressió Gràfica (36 crèdits) i 24 crèdits de Ciències Bàsica (Matemàtiques i Física).

* Bloc Tècnic: 42 crèdits de Construcció, 24 crèdits d'Estructures i 18 crèdits d'Instal·lacions. Addicionalment s'han destinat 36 crèdits optatius per a matèries de Construcció (18 crèdits) i Estructures (18 crèdits).

* Bloc Proyectual: 72 crèdits de Projectes, 36 crèdits de Composició i 36 crèdits d'Urbanisme.

A més s'inclou una oferta de optatividad destinada a Anglès, Informàtica i Pràctiques Externes.

Finalment, el Projecte Final de Grau se situa en 30 crèdits una vegada superats els 300 crèdits anteriors. Prèviament a l'avaluació del treball de fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

La Normativa de la UA per a la implantació de títols de grau estableix en el seu article 7: L'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.


RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

 

ASSIGNATURA

ECTS

CURS/

SEMESTRE

ITINERARI 1:

TECNOLOGIA DE L'EDIFICACIÓ

CONSTRUCCIÓ I DISSENY D'ESTRUCTURES 1

6

5º curs

Semestre 10

CONSTRUCCIÓ I DISSENY D'ESTRUCTURES 2

6

ITINERARI 2:

TALLER D'EDIFICACIÓ EXPERIMENTAL

TALLER DE CONSTRUCCIÓ

6

TALLER D'ESTRUCTURES

6

ITINERARI 3:

LEGISLACIÓ I PRÀCTICA PROFESSIONAL

NORMATIVES VIGENTS

6

INICIACIÓ A LA PROFESSIÓ

6

ANGLÈS

ANGLÈS 1

6

INFORMÀTICA

INFORMÀTICA APLICADA A LA ARQUITECTURA

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

PRÀCTIQUES EXTERNES 1

6

PRÀCTIQUES EXTERNES 2

6


 

 

 

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

VIES D'ACCÉS

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1. BATXILLERAT I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (Selectivitat). Encara que es pot accedir des de qualsevol modalitat de Batxillerat, es recomana haver cursat la/es modalitat/s: Ciències i Tecnologia.

Es pot millorar la nota d'admissió per a aquest estudi, realitzant la fase específica de la prova d'accés a la universitat. Les assignatures de la fase específica amb les seues ponderacions per a cada curs acadèmic es poden consultar en la taula següent.

 

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2   x x   x x x x x                 x x   x

Cursos

2012-13

2013-14

 
0.1   x x  
x  x     
 


        x    
0.2          x      x  x
          
   x     x

 

2. BATXILLER O TÍTOLS EQUIVALENTS D'ORDENACIONS EDUCATIVES ANTERIORS AMB O SENSE PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (Selectivitat) SUPERADA: Podran presentar-se a la nova prova d'accés tant els qui tinguen ja superada la prova d'accés en anys anteriors com els qui no tenint superada la prova d'accés, posseïsquen alguna de les següents titulacions: títol de batxiller de la LOGSE, COU, Certificat acreditatiu d'haver superat el curs Preuniversitari, qualsevol altre títol equivalent al Batxillerat. Els qui tinguen la prova d'accés superada d'anys anteriors poden presentar-se a la fase específica per a millorar la nota d'admissió, encara que també podran presentar-se a la fase general. Els qui no tinguen la selectivitat superada haurien de presentar-se a la fase general, i si ho desitgen, a la fase específica per a millorar la nota d'admissió. Per a la fase específica han de tenir en compte les ponderacions indicades en el punt anterior.

3. FORMACIÓ PROFESSIONAL: Títols de Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o Tècnic Esportiu Superior: Es pot accedir des de qualsevol família professional.  

Es pot millorar la nota d'admissió a aquest estudi realitzant la fase específica de la prova d'accés a la universitat. Les assignatures de la fase específica amb les seues ponderacions per a cada curs acadèmic són les mateixes que per als alumnes provinents de batxillerat i es troben recollides en la taula del punt 1.

4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS REFERENT A AIXÒ. ES REQUEREIX CREDENCIAL D'ACCÉS, expedida per la UNED. Poden presentar-se a la fase específica de la prova d'accés per a millorar la nota d'admissió. També poden realitzar la prova d'accés completa.

5. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, PRÈVIA SOL·LICITUD D'HOMOLOGACIÓ DEL TÍTOL D'ORIGEN AL TÍTOL ESPANYOL DE BATXILLERAT I SUPERACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT, ORGANITZADA PER LA UNED.

6. ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Es reserva almenys un 2% de les places oferides. Opció/ns preferent/s: Enginyeria i Arquitectura. + info

7. ACCÉS PER A MAJORS DE 40 ANYS sense titulació acadèmica i que acrediten experiència laboral o professional, conforme als criteris d'acreditació i àmbit de l'experiència laboral i professional que es determinen. S'ha de realitzar una entrevista. Es reserva en conjunt amb les places dels majors de 45 anys, entre un 1% i un 3% de les places oferides. + info 

8. ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Podran utilitzar aquesta via les persones  que no posseïsquen cap titulació que els habilite per a l'accés per altres vies ni puguen acreditar experiència laboral o professional. Es reserva en conjunt amb les places dels majors de 40 anys, entre un 1% i un 3% de les places oferides. + info

9. TITULATS UNIVERSITARIS O EQUIVALENTS. Es reserva un 3% de les places.


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

  • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

120

9,787

5,710

---

---

6,760

---

---

2011-12

120

9,107

7,158

---

---

7,400

5,000

5,000

2012-13

120

8,124

5,035

---

---

6,800

5,000

---

2013-14

120

6,133

5,000

---

---

5,860

---

---

 

  • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
  • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.
 

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

El grau en Arquitectura habilita per a l'exercici de la professió d'arquitecte. Les seues atribucions professionals estan regulades per llei. L'exercici lliure de la professió està supervisat pels col·legis professionals d'arquitectes.

Les  principals NORMES REGULADORES DE L'EXERCICI PROFESSIONAL són, entre d'altres, les disposicions següents (en ordre cronològic):

a) Reial Decret 2512/1977, de 17 de juny, que aprova les tarifes d'honoraris dels arquitectes en treballs de la seua professió, ratificat excepte en els aspectes econòmics per la disposició derogatòria de la Llei 7/ 1997, de 14 d'abril, de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i de col·legis professionals.

b) Llei 38/1999, de 5 de novembre, sobre ordenació de l'edificació.

c) Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, relativa al reconeixement de qualificacions professionals.

d) Reial Decret 314/2006, de 17 de març, que aprova el codi tècnic de l'edificació (CTE).

Aquestes normes no solament donen per suposada l'existència d'aquest títol sinó que n'avalen la importància en les societats contemporànies en atorgar-li atribucions de gran importància en les economies desenvolupades, com ara les següents:

a) Redacció de projectes d'edificació de nova construcció, ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats.

b) Direcció de l'obra d'edificació de nova construcció, ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats.

c) Direcció de l'execució d'obra d'edificació de nova construcció, ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats, en els casos que preveu la legislació vigent.

d) Redacció d'instruments de planejament urbanístic, com ara plans generals d'ordenació urbana, plans parcials, estudis de detall, programes d'actuació urbanística, plans especials de qualsevol tipus, normes subsidiàries del planejament, normes complementàries del planejament i projectes de delimitació de sòl urbà.

e) Redacció d'instruments de gestió urbanística, com ara projectes de parcel·lació, reparcel·lació i expropiació.

f) Participació en la redacció de projectes d'ordenació territorial.

g) Redacció de projectes d'urbanització.

h) Assessorament i altres treballs urbanístics.

i) Partions de terrenys, solars i edificacions; replantejaments de límits i alineacions; mesuraments de terrenys, solars i edificis.

j) Valoracions i taxacions de terrenys, solars, edificis i drets reals.

k) Redacció d'informes, dictàmens i certificats sobre arquitectura, edificació, urbanisme i patrimoni històric; emissió de dictàmens pericials en judicis i arbitratges, oralment o per escrit.

l) Redacció de projectes i direcció de decoració, moblament i ambientació d'edificis i locals; disseny escenogràfic, industrial i d'artesania.

m) Projectes de demolició d'edificis i construccions.

n) Desenvolupament i dimensionament d'instal·lacions.

o) Redacció de documents per a expedients de legalització d'obres. 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

En la proposta per al pla d'estudis de la titulació de grau en Arquitectura per la Universitat d'Alacant que recull aquest document es planteja la implantació any a any. Aquesta situació implica la substitució del pla d'estudis que actualment s'imparteix en l'EPS de la UA, conduent a l'obtenció del títol d'Arquitecte (pla d'estudis de 1996). La docència d'aquest últim títol quedarà extingida completament en el moment en què s'implante el corresponent a la titulació de grau en Arquitectura.

Així mateix, es preveu que la implantació del nou pla d'estudis de grau en Arquitectura per la Universitat d'Alacant puga realitzar-se el curs 2010-2011

CRONOGRAMA

CURS ACADÈMIC

IMPLANTACIÓ DEL GRAU EN ARQUITECTURA

EXTINCIÓ DE LA CARRERA D'ARQUITECTURA

2010-2011

1r CURS

1r CURS

2011-2012

2n CURS

2n CURS

2012-2013

3r CURS

3r CURS

2013-2014

4t CURS

4t CURS

2014-2015

5è CURS

5è CURS

 

A continuació hi ha una taula en la qual s'estableix l'adaptació dels estudis d'Arquitecte als de grau en Arquitectura.

PLA D'ARQUITECTE  1996

Crèdits

PLA D'ARQUITECTE  2010

Crèdits

ASSIGNATURES AMB ADAPTACIÓ

 

ASSIGNATURES AMB ADAPTACIÓ

 

Fonaments Matemàtics I +

Ampliació de Fonaments Matemàtics I

12

Fonaments Matemàtics 1

6

Fonaments Matemàtics II +

Ampliació de Fonaments Matemàtics II

12

Fonaments Matemàtics 2

6

Ampliació de Fonaments Matemàtics I + Ampliació de Fonaments Matemàtics II

12

Fonaments Matemàtics 1

Fonaments Matemàtics 2

12

Fonaments Físics I

7,5

Física Aplicada 1

6

Fonaments Físics II

7,5

Física Aplicada 2

6

Geometria Descriptiva + Anàlisi de Formes + Dibuix Tècnic-I + Dibuix Tècnic-II + + Dibuix Tècnic-III

 

39

Geometria per a l'Arquitectura +

Dibuix 1 + Dibuix 2 + Dibuix 3

Anàlisi i Ideació 1 + Anàlisi i Ideació 2 +

36

Geometria Descriptiva                                 

9

Geometria per a l'Arquitectura                   

6

DibuixTècnic-I + Dibuix Tècnic-II           

12

Dibuix 1                                                        

6

Anàlisi de Formes                                      

9

Anàlisi i Ideació 1                                  

6

Dibuix Informatitzat (optativa) +

Elaboració Gràfica (optativa)

9

Dibuix 3

6

Anàlisi de Formes + Dibuixe Tècnic III

18

Anàlisi i Ideació 1 + Anàlisi i Ideació 2

12

Dibuix Tècnic III +

Dibuix Informatitzat (optativa)

13'5

Dibuix 2

6

DibuixTècnic I + Dibuix Tècnic II +

Dibuix Tècnic-III

21

Dibuix 1 + Dibuix 2

12

DibuixTècnic I + Dibuix Tècnic II +

Anàlisi de Formes + Dibuix Tècnic III

30

Dibuix 1 + Dibuix 2 + Anàlisi i Ideació 1 + Anàlisi i Ideació 2                                 

24

Dibuix Tècnic I + Dibuix Tècnic II +

Anàlisi de Formes + Dibuix Tècnic III + Dibuix Informatitzat (optativa)

 

34'5

Dibuix 1 + Dibuix 2 + Dibuix 3

Anàlisi i Ideació 1 + Anàlisi i Ideació 2

30

IMPORTANT: No es poden utilitzar dos dels supòsits anteriors (10 files precedents corresponents a assignatures d'Expressió Gràfica) en què figure una mateixa assignatura del Pla 96. L'alumne haurà d'escollir la situació més favorable sense duplicar cap assignatura de les que hi ha en les caselles de la columna de l'esquerra de les files escolides.

Condicionament i Serveis I + Condicionament i Serveis II + Ampliació d'Instal·lacions en l'Edificació (optativa), o Infraestructures Urbanes (optativa)

 

 

19,5

Condicionament i Serveis 1 + Condicionament i Serveis 2 + Condicionament i Serveis 3

 

 

 

18

Condicionament i Serveis I

9

Condicionament i Serveis 1

6

Condicionament i Serveis II

6

Condicionament i Serveis 3

6

Introducció a la Construcció  

9

Introducció a la Tecnologia

6

Materials de Construcció +

Materials i Tècniques de Restauració (cal tenir aprovades les dues assignatures)

15

Materials de Construcció per als Sistemes Constructius

 

 

6

Construcció I              

9

Sistemes Constructius Bàsics

6

Construcció II                         

12

Sistemes Constructius Avançats

6

Construcció III                        

12

Sistemes Constructius Singulars

6

Construcció IV                       

9

Projecte d'Execució

6

Tècniques de Restauració + Història dels Sistemes Constructius + Mantenim. i Conserv. d'Edificis

13,5

Tècniques d'Intervenció en el Patrimoni Edificat

 

6

Introducció Estructures + Estructures de l'Edificació I

18

Estructures 1

6

Estructures de l'Edificació II +

Mecànica del Sòl i Fonamentacions

12

Estructures 2

6

Formigó Armat

9

Estructures 3

6

Estructures Metàl·liques

6

Estructures 4

6

Projecte d'Estructures Singulars

6

Construcció i Disseny d'Estructures

6

Urbanística I

9

Urbanisme 1

6

Urbanisme II

9

Urbanisme 2

6

Urbanisme III

6

Urbanisme 3

6

Urbanisme IV

12

Urbanisme 4 + Urbanisme 5

12

Urbanística I+ Urbanisme II + Urbanisme III + Urbanisme IV

 

36

Urbanisme 1 + Urbanisme 2 + Urbanisme 3 + Urbanisme 4 + Urbanisme 5 + Urbanisme 6

36

PROJECTES I

18

Projectes 1 + Projectes 2 + Projectes 3

24

PROJECTES II

18

Projectes 4 + Projectes 5

18

PROJECTES III

15

Projectes 6 + Projectes 7

18

PROJECTES IV

15

Projectes 8 + Projectes 9

12

Història de l'Arquitectura

9

Composició Arquitectònica 2

6

Teoria de l'Arquitectura

6

Composició Arquitectònica 3

6

Història de l'Arquitectura + Teoria de l'Arquitectura

15

Composició Arquitectònica 1

Composició Arquitectònica 2

Composició Arquitectònica 3

18

Composició I

6

Composició Arquitectònica 1

6

Composició II

9

Composició Arquitectònica 4

6

Composició III

6

Composició Arquitectònica 1

6

Composició I + Composició II + Composició III

21

Composició Arquitectònica 1

Composició Arquitectònica 4

Composició Arquitectònica 5

18

Teoria i Projectes d'Intervenció en el Patrimoni

6

Composició 6

6

TOTAL

322,5

TOTAL

288

Els crèdits cursats per l'estudiant d'Arquitectura que no hagen estat reconeguts en la taula precedent podran ser reconeguts a través de:

1. Els crèdits optatius de grau, fins al màxim d'optativitat que estableix el grau mateix.

2. Els crèdits de lliure elecció reconeguts originalment per activitats d'extensió universitària, culturals o de representació seran reconeguts en el grau en el qual s'ingressa per la quota de fins a un màxim de 6 crèdits acadèmics a reconèixer per activitats diverses que preveu l'article 12.8 del RD 1393/2007 (participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació).

A més de la taula d'adaptació entre les assignatures del pla d'estudis proposat i el pla d'Arquitecte que s'extingeix, caldrà tenir present el que indica la normativa sobre règim de permanència i progressió de la Universitat d'Alacant.

També és aplicable la disposició transitòria segona inclosa en la normativa de la Universitat d'Alacant que estableix: "Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Si els alumnes esgoten les convocatòries esmentades sense haver superat les proves, qui vulga continuar els estudis haurà de seguir-los pels nous plans, mitjançant el sistema d'adaptació que estableix el nou pla. L'equivalència entre el crèdit LRU i el crèdit ECTS serà un a un, però s'establiran límits globals en el sistema de reconeixement de crèdits."

 

GRAU EN ARQUITECTURA. PLA RESUMIT

arquitectura