GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA I ADE. EIADE (2022-23)

Codi:
 C161

Crèdits:
 384
 
Data d'aprovació:
 01/01/3000

Titol:
 Grau
 
Preu:
 17,34
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

DOBLE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA I ADMININISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2022-23

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
TERCER CURS
QUART CURS
CINQUÈ CURS
36 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
18 crèdits
 
18 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
5
TREBALL FINAL DE GRAU
6
 
5
TREBALL FINAL DE GRAU
12
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
DOBLE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

 

 

PRESENTACIÓ

 

El doble grau en enginyeria informàtica i en grau en administració i direcció d’empreses (I2ADE) es presenten com una oferta adreçada a l’alumnat que tinga interés a obtenir una titulació en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions i en l’administració i direcció d’empreses.

Aquests estudis no constitueixen un títol propi ni una nova titulació, sinó que, tal com indica el nom, permeten simultaniejar les dues titulacions i obtenir els dos graus. Per això, s’ofereix un programa d’estudis que integra els continguts propis de les dues titulacions, como recullen els respectius plans d’estudis, cosa que permet, finalment, obtenir ambdós títols de grau.

 En l’elaboració del programa, s’hi ha tingut en compte que:

  • L’oferta d’estudis s’estructura en 5 anys, un període de temps raonable per a les matèries i els continguts que l’alumnat ha de cursar.
  • L’oferta d’estudis elimina les duplicitats, és a dir, aquelles matèries que s’estudien tant enginyeria informàtica com en ADE.

L’alumnat que supere el programa I2ADE obtindrà els títols oficials de grau en enginyeria informàtica (itinerari de sistemes d’informació) i de grau en administració i direcció d’empreses.

 

 

COMPETÈNCIES

 

En tractar-se d'un programa d'estudis simultanis que integra els continguts de les titulacions del grau en Administració i Direcció d'Empreses i del grau en Enginyeria Informàtica, les competències que s'adquireixen són les corresponents a les dues titulacions que s'obtenen en finalitzar el programa. Per açò, les competències es poden consultar en els respectius graus d'Enginyeria Informàtica i d'Administració i Direcció d'Empreses.

 

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El pla d'estudis elaborat per a impartir el programa tindrà una durada de cinc cursos acadèmics. El nombre d'ECTS necessari per a superar el programa serà de 384.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

TIPUS DE MATÈRIA

ECTS

Formació bàsica (FB)

102

Obligatòries (OB)

246

Optatives (OP)

18

Treball de Fi de Grau ADE

6

Treball de Fi de Grau Enginyeria Informàtica

12

Total Crèdits

384

 

 

DISTRIBUCIÓ DE LES ASSIGNATURES PER CURSOS

 

PRIMER CURS

SEMESTRE 1 (36 ECTS)

SEMESTRE 2 (36 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

ASSIGNATURES D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

34001

PROGRAMACIÓ 1

FB

6

34007

MATEMÀTIQUES 2

FB

6

34002

MATEMÀTIQUES 1

FB

6

34008

PROGRAMACIÓ 2

FB

6

34004

FONAMENTS DELS COMPUTADORS

FB

6

34009

FONAMENTS DE BASES DE DADES

FB

6

ASSIGNATURES D'ADE

34010

ESTRUCTURES DELS COMPUTADORS

OB

6

22002

INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING

FB

6

ASSIGNATURES D'ADE

22003

FONAMENTS D’ECONOMIA DE L’EMPRESA

FB

6

22007

COMPTABILITAT

FINANCIERA I

FB

6

22004

DRET DE L’EMPRESA

FB

6

22008

DIRECCIÓ D'OPERACIONS

OB

6

SEGON CURS

SEMESTRE 3 (39 ECTS)

SEMESTRE 4 (42 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

ASSIGNATURES D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

34003

FONAMENTS FÍSICS DE LA INFORMÀTICA

FB

6

34006

MATEMÀTICA DISCRETA

FB

6

34012

PROGRAMACIÓ 3

OB

6

34017

LLENGUATGES I PARADIGMES DE PROGRAMACIÓ

OB

6

34013

SISTEMES OPERATIUS

OB

6

ASSIGNATURES D'ADE

34014

DISSENY DE BASES DE DADES

OB

6

22005 

MATEMÀTIQUES II

FB

6

ASSIGNATURES D'ADE

22006

INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA

FB

6

22001

INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA

FB

6

22011

ECONOMIA MUNDIAL

OB

4.5

22009

INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA

FB

6

22012

HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL I D’ESPANYA. SEGLES  XIX I XX 

OB

4.5

22015

DISSENY DE L’ORGANITZACIÓ

OB

6

22016

COMPTABILITAT FINANCIERA II

OB

6

TERCER CURS

SEMESTRE 5 (39 ECTS)

SEMESTRE 6 (42 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

ASSIGNATURES D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

34015

XARXES DE COMPUTADORS

OB

6

34016

PROGRAMACIÓ I ESTRUCTURAS DE DADES

OB

6

34021

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMAS OPERATIUS I XARXES DE COMPUTADORS

OB

6

34018

ANÀLISI I DISSENY D’ALGORISMES

OB

6

34022

SISTEMAS DISTRIBUÏTS

OB

6

34019

EINES AVANÇADES PER A DESENVOLUPAR APLICACIONS

OB

6

ASSIGNATURES D'ADE

34020

ARQUITECTURA DELS COMPUTADORS

OB

6

22010 

ESTADÍSTIQUES I INTRODUCCIÓ A L’ECONOMETRIA

OB

9

ASSIGNATURES D'ADE

22013

MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES

OB

6

22019 

ECONOMIA ESPANYOLA

FB

6

22014

MICROECONOMIA INTERMÈDIA

OB

6

22017

MACROECONOMIA INTERMÈDIA

OB

6

22018

INVESTIGACIÓ COMERCIAL

OB

6

QUART CURS

SEMESTRE 7 (42 ECTS)

SEMESTRE 8 (36 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

ASSIGNATURES D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

34023

ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ DE SISTEMES DE PROGRAMARI

OB

6

34026

DISSENY DE SISTEMES DE PROGRAMARI

OB

6

34025

ENGINYERIA DELS COMPUTADORS

OB

6

34027

PLANIFICACIÓ I PROVES DE SISTEMES DE PROGRAMARI

OB

6

ASSIGNATURES D'ADE

34028

GESTIÓ DE PROJECTES INFORMÀTICS

OB

6

22020

SISTEMA FISCAL I

OB

6

ASSIGNATURES D'ADE

22021

COMPTABILITAT FINANCIERA III

OB

6

22025

SISTEMA FISCAL II

OB

6

22022 

FINANCES

OB

6

22028

FINANCES CORPORATIVES

OB

6

22023

DIRECCIÓ DE MÀRQUETING

OB

6

22029

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA II

OB

6

22024

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA I

OB

6

CINQUÉ CURS

SEMESTRE 9 (36 ECTS)

SEMESTRE 10 (36 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

ASSIGNATURES D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

34024

SISTEMES INTEL·LIGENTS

OB

6

34055

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

OP

6

34056

ENGINYERIA DE REQUISITS

OP

6

34058

INTEGRACIÓ D’APLICACIONS I PROCESSOS EMPRESARIALS

OP

6

ASSIGNATURES D'ADE

ASSIGNATURES D'ADE

22026

COMPTABILITAT DE GESTIÓ

OB

6

22030

ANÀLISI D’ESTATS COMPTABLES

OB

6

22031

DIRECCIÓ FINANCIERA

OB

6

22027 

MÀRQUETING ESTRATÈGIC

OB

6

22032

POLÍTICA ECONÒMICA

OB

6

22052

TREBALL DE FI DE GRAU D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES  (1) 

OB

6

34071

TREBALL DE FI DE GRAU D’ENGINYERIA INFORMÀTICA  (1)

OB

12

 

(1) Abans de l'avaluació del treball fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la UA es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

 

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat les modalitats de Ciències o d’Humanitats i Ciències Socials

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

I2ADE

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Enginyeria i Arquitectura o Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

7.     ACCÉS DENEGAT PER A ENGINYERIA INFORMÀTICA I ADE. No s’admeten en el doble grau I2ADE els sol·licitants que ja siguen graduats en enginyeria informàtica, en administració i direcció d’empreses o hagen finalitzat algun dels estudis als quals substitueixen els graus esmentats (diplomatura en ciències empresarials, llicenciatura en administració i direcció d’empreses, enginyeria tècnica en informàtica, en qualsevol especialitat, o enginyeria informàtica). 

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures

de

batxillerat


 

Curs

2016-17

0.1 X X X X   X    

X X  X X X X
 
X X  
0.2          X   X X X X      
      X X     X

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER CONTINGENT

 

CURS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER CONTINGENT

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2016-17

50

7,704

5,000

---

---

---

---

 

2017-18

50

8,352

5,000

---

---

---

---

5,000

  • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny. 
  • Les notes definitives poden ser inferiors a les recollides ací.

 

 

 

 

 

TAULA D'ADAPTACIONS D'ASSIGNATURES SUPERADES EN EL DOBLE GRAU EN I2ADE QUE S'ADAPTEN PER LES ASSIGNATURES DEL GRAU D'ADE

 

PROGRAMA DEL DOBLE GRAU I2ADE

Crèdits

Caràcter

ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

Crèdits

Caràcter

34002 Matemàtiques 1

6

FB

22000 Matemàtiques I

6

FB

22001 Introducció a la Microeconomia

6

FB

22001 Introducció a la Microeconomia

6

FB

22002 Introducció al Màrqueting

6

FB

22002 Introducció al Màrqueting

6

FB

22003 Fonaments d'Economia de l'Empresa

6

FB

22003 Fonaments d'Economia de l'Empresa

6

FB

22004 Dret de l'Empresa

6

FB

22004 Dret de l'Empresa

6

FB

22005 Matemàtiques II

6

FB

22005 Matemàtiques II

6

FB

22006 Introducció a la Macroeconomia

6

FB

22006 Introducció a la Macroeconomia

6

FB

22007 Comptabilitat Financera I

6

FB

22007 Comptabilitat

Financera I

6

FB

22008 Direcció d'Operacions

6

OB

22008 Direcció d'Operacions

6

OB

22009 Introducció a la Estadística

6

FB

22009 Introducció a la Estadística

6

FB

22010 Estadística i Introducció a l'Econometria

9

OB

22010 Estadística e Introducció a l'Econometria

9

OB

22012 Història Econòmica Mundial i d'Espanya.

Segles XIX i XX

4,5

OB

22012 Història Econòmica Mundial i d'Espanya.

Segles XIX i XX

4,5

OB

22011 Economia Mundial

4,5

OB

22011 Economia Mundial

4,5

OB

22013 Matemàtiques de les Operacions Financeres

6

OB

22013 Matemàtiques de les Operacions Financeres

6

OB

22014 Microeconomia Intermèdia

6

OB

22014 Microeconomia Intermèdia

6

OB

22015 Disseny de l'Organització

6

OB

22015 Disseny de l'Organització

6

OB

22016 Comptabilitat Financera II

6

OB

22016 Comptabilitat

Financera II

6

OB

22017 Macroeconomia Intermèdia

6

OB

22017 Macroeconomia Intermèdia

6

OB

22018 Investigació Comercial

6

OB

22018 Investigació Comercial

6

OB

22019 Economia Espanyola

6

FB

22019 Economia Espanyola

6

FB

22020 Sistema Fiscal I

6

OB

22020 Sistema Fiscal I

6

OB

22021 Comptabilitat Financera III

6

OB

22021 Comptabilitat

Financera III

6

OB

22022 Finances

6

OB

22022 Finances

6

OB

22023 Direcció de Màrqueting

6

OB

22023 Direcció de Màrqueting

6

OB

22024 Direcció Estratègica de l'Empresa I

6

OB

22024 Direcció Estratègica de l'Empresa I

6

OB

22025 Sistema Fiscal II

6

OB

22025 Sistema Fiscal II

6

OB

22026 Comptabilitat de Gestió

6

OB

22026 Comptabilitat de Gestió

6

OB

22027 Màrqueting Estratègic

6

OB

22027 Màrqueting Estratègic

6

OB

22028 Finances Corporatives

6

OB

22028 Finances Corporatives

6

OB

22029 Direcció Estratègica de l'Empresa II

6

OB

22029 Direcció Estratègica de l'Empresa II

6

OB

22030 Anàlisi d'Estats Comptables

6

OB

22030 Anàlisi d'Estats Comptables

6

OB

22031 Direcció Financera

6

OB

22031 Direcció Financera

6

OB

22032 Política Econòmica

6

OB

22032 Política Econòmica

6

OB

22052 Treball de Fi de Grau

6

OB

22052 Treball de Fi de Grau

6

OB

 

Les assignatures OPTATIVES necessàries per a l'obtenció del títol de grau en Administració i direcció d'empreses es poden obtenir mitjançant el reconeixement com a crèdits optatius de les següents assignatures de formació bàsica del Grau en Enginyeria Informàtica:

PROGRAMA DEL DOBLE GRAU I2ADE

Crèdits

Caràcter

34001 Programació 1

6

FB

34003 Fonaments Físics de la Informática

6

FB

34004 Fonaments dels Computadors

6

FB

34006 Matemàtica Discreta

6

FB

34008 Programació 2

6

FB

34009 Fonaments de les Bases de Dades

6

FB

 

 

 

 

TAULA D'ADAPTACIONS D'ASSIGNATURES SUPERADES EN EL DOBLE GRAU EN I2ADE QUE S'ADAPTEN PER LES ASSIGNATURES DEL GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA ITINERARI "SISTEMES D'INFORMACIÓ"

 

PROGRAMA DEL DOBLE GRAU I2ADE

Crèdits

Caràcter

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

Crèditos

Caràcter

34001 Programació 1

6

FB

34001 Programació 1

6

FB

34002 Matemàtiques 1

6

FB

34002 Matemàtiques 1

6

FB

34003 Fonaments Físics de la Informàtica

6

FB

34003 Fonaments Físics de la Informàtica

6

FB

34004 Fonaments dels Computadors

6

FB

34004 Fonaments dels Computadors

6

FB

22003 Fonaments d'Economia de l'Empresa

6

FB

34005 Sistemes i Tecnologies d'Informació

6

FB

34006 Matemàtica Discreta

6

FB

34006 Matemàtica Discreta

6

FB

34007 Matemàtiques 2

6

FB

34007 Matemàtiques 2

6

FB

34008 Programació 2

6

FB

34008 Programació 2

6

FB

34009 Fonaments de Bases de Dades

6

FB

34009 Fonaments de Bases de Dades

6

FB

34010 Estructura dels Computadors

9

OB

34010 Estructura dels Computadors

9

OB

22009 Introducció a l'Estadística

6

FB

34011 Estadística

6

FB

34012 Programació 3

6

OB

34012 Programació 3

6

OB

34013 Sistemes Operatius

6

OB

34013 Sistemes Operatius

6

OB

34014 Disseny de Bases de Dades

6

OB

34014 Disseny de Bases de Dades

6

OB

34015 Xarxes de Computadors

6

OB

34015 Xarxes de Computadors

6

OB

34016 Programació i Estructures de Dades

6

OB

34016 Programació i Estructures de Dades

6

OB

34017 Llenguatges i Paradigmes de Programació

6

OB

34017 Llenguatges i Paradigmes de Programació

6

OB

34018 Anàlisi i Disseny d'Algoritmes

6

OB

34018 Anàlisi i Disseny d'Algoritmes

6

OB

34019 Eines Avançades per a Desenvolupar Aplicacions

6

OB

34019 Eines Avançades per a Desenvolupar Aplicacions

6

OB

34020 Arquitectura dels Computadors

6

OB

34020 Arquitectura de Computadors

6

OB

34021 Administració de Sistemes Operatius i de Xarxes de Computadors

6

OB

34021 Administració de Sistemes Operatius i de Xarxes de Computadors

6

OB

34022 Sistemes Distribuïts

6

OB

34022 Sistemes Distribuïts

6

OB

34023 Anàlisi i Especificació de Sistemes de Programari

6

OB

34023 Anàlisi i Especificació de Sistemes de Programari

6

OB

34024 Sistemes Intel·ligents

6

OB

34024 Sistemes Intel·ligents

6

OB

34025 Enginyeria dels Computadors

6

OB

34025 Enginyeria dels Computadors

6

OB

34026 Disseny de Sistemes de Programari

6

OB

34026 Disseny de Sistemes de Programari

6

OB

34027 Planificació i Proves de Sistemes de Programari

6

OB

34027 Planificació i Proves de Sistemes de Programari

6

OB

34028 Gestió de Projectes Informàtics

6

OB

34028 Gestió de Projectes Informàtics

6

OB

34071 Treball de Fi de Grau

12

OB

34071 Treball de Fi de Grau

12

OB

 

En finalitzar el Doble Grau l'alumne obté l'itinerari de "Sistemes d'Informació":

PROGRAMA DOBLE GRAU I2ADE

Crèdits

Caràcter

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
ITINERARI:
“SISTEMES D'INFORMACIÓ”

Crèdits

Caràcter

34055 Gestió de la Informació

6

OP

34055 Gestió de la Informació

6

OP

34056 Enginyeria de Requisits

6

OP

34056 Enginyeria de Requisits

6

OP

34058 Integració d'Aplicacions i Processos Empresarials

6

OP

34058 Integració d'Aplicacions i Processos Empresarials

6

OP

22007 Comptabilitat Financera I

22031 Direcció Financera

6

6

OB

OB

34060 Administració d'Empreses

6

OP

22008 Direcció d'Operacions

6

OB

34059 Administració de Negoci Electrònic

6

OP

22029 Direcció Estratègica de l'Empresa II

22018 Investigació Comercial

6

6

OB

OB

34057 Intel·ligència de Negoci i Gestió de Processos

6

OP

22010 Estadística i Introducció a l'Econometria

9

OB

34053 Tratament de Dades per a Sistemes d'Informació

6

OP

22024 Direcció Estratègica de l'Empresa I

6

OB

34054 Escenaris Tecnològics en les Organitzacions

6

OP

 

L'alumnat obté 12 crèdits optatius, dels 60 crèdits requerits, del reconeixement de les següents assignatures bàsiques del Grau en Administració i direcció d'empreses:

ASSIGNATURES GRAU EN ADE

Crèdits

Caràcter

22001 Introducció a la Microeconomia

6

FB

22002 Introducció al Màrqueting

6

FB

 

 

 

 

 

DOBLE GRAU I2ADE: ENGINYERIA INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES. PLA RESUMIT

I2ADE

 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

  • Autoinformes UA
  • Informes externs AVAP 
  • Altres informes
  • Plans de millora
  • Progrés i resultats de l'aprenentatge
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumnat
Normativa general de la UA  + Informació titulació