GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES (2023-24)

Codi:
 C154

Crèdits:
 240
 
Data d'aprovació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 14,03
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2023-24

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
TERCER CURS
QUART CURS
24 crèdits
 
36 crèdits
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

 

 

OBJECTIUS

 

El pla formatiu del títol ha de dotar al graduat o graduada en Publicitat i Relacions Públiques d'una capacitació adequada per al desplegament de la seua activitat professional atenent a les demandes i necessitats socials.

Els objectius fonamentals del grau de Publicitat i Relacions Públiques són:

 • Fomentar la capacitat crítica, analítica i interpretativa, aportant els coneixements de les tècniques d'investigació i procediments de treball necessaris per a transformar les necessitats del client en solucions de comunicació eficients.
 • Adquirir un coneixement bàsic i general dels principals punts d'inflexió que configuren el panorama actual de la labor del professional de la comunicació, especialment publicitària i de les relacions públiques. Els coneixements han de ser sempre rellevants per a la comprensió del fenomen de la comunicació i de la seua funció en la societat contemporània. D'aquesta manera s'aconseguirà que l'estudiantat es convertisca en un gran coneixedor del context social, cultural, polític, econòmic i empresarial en el qual s'insereix el seu treball i sàpiga adequar de manera responsable la seua labor a aquest.
 • Proporcionar un coneixement exhaustiu de tots els elements que conformen i s'interrelacionen en el sistema de la comunicació, especialment publicitària i les relacions públiques, per a aplicar-los a la realitat de les organitzacions i per al desenvolupament d'una actitud estratègica. Aquesta formació li capacitarà per a la presa de decisions i la implementació d'estratègies de comunicació coherents, per mitjà d'una creativitat eficaç, mesurant-ne posteriorment els resultats i extraient les conclusions oportunes.
 • Els titulats i titulades en Publicitat i Relacions Públiques hauran de ser capaços de comunicar-se i expressar-se amb coherència i correcció en el seu exercici professional; per a fer-ho, hauran de dominar l'ús especialitzat de la llengua o llengües de la seua comunitat i de l'anglès.
 • Aquests titulats i titulades seran capaços de construir, planificar i avaluar accions i discursos propis de la comunicació publicitària i de les relacions públiques per a l'elaboració de campanyes de comunicació, per a la qual cosa coneixeran també les possibilitats d'aplicació eficaç de les diferents tecnologies.
 • Els estudiants de Publicitat i Relacions Públiques han de conèixer les teories, categories i conceptes que més han incidit en les diferents branques d'investigació, desenvolupament i innovació de la comunicació empresarial i institucional, com també la necessitat d'autorregulació per les conseqüències ètiques i socioculturals.

Aquests objectius podran aconseguir-se amb l'adquisició d'una sèrie de sabers i habilitats que hauran d'incloure els aspectes següents:

 • Formació en ciències socials, humanitats, i ciència i tecnologia per a proporcionar una competència contextual bàsica d'ordre transdisciplinari.
 • Formació en la teoria, els processos i les estructures de la comunicació i la informació per a conèixer els fonaments teòrics i pràctics més habituals dels models de creació, producció, planificació, difusió, recepció i avaluació de resultats de la comunicació, en general, i de la publicitat i les relacions públiques, en particular. Tot això serà portat a terme des de les perspectives industrial i cultural, de manera que es proporcione una visió integral del fenomen de la comunicació empresarial i institucional.
 • Formació en el coneixement del disseny i creació d'estratègies comunicatives i desenvolupament de polítiques de comunicació, amb la finalitat d'obtenir la capacitat d'identificar, gestionar i atendre les necessitats pròpies de les empreses, tant des de la perspectiva del departament de comunicació de l'anunciant com des de l'empresa de comunicació.
 • Formació en les capacitats expressives i particularitats de cadascun dels mitjans, suports i formats publicitaris per a l'elaboració de missatges i campanyes de comunicació, com també en l'habilitat per a analitzar i seleccionar els vehicles de difusió d'acord amb les estratègies de comunicació (tant en mitjans convencionals com en mitjans no convencionals).
 • Formació en el coneixement i ús de les tecnologies de la comunicació en els diferents entorns multimèdia i hipermèdia, per a aplicar-los en l'àmbit de la publicitat i les relacions públiques i el desenvolupament de nous suports.
 • Formació en la capacitat d'exercir el quefer comunicatiu amb una conducta ètica, tant a través del coneixement teoricopràctic dels codis deontològics de la publicitat vigents i de l'autorregulació de la professió com del desenvolupament d'una consciència de responsabilitat social i cultural.
 • Formació en habilitats d'adequació de les estratègies i missatges als objectius de comunicació i als diferents públics amb els quals interactua l'organització aplicant tàctiques de comunicació específiques.
 • Formació en el seguiment dels processos de treball en l'àmbit professional sempre amb criteris d'adaptació a l'entorn i d'innovació contínua.
 • Iniciació a la metodologia i a les tècniques d'investigació en el camp de la comunicació empresarial i institucional, i adquisició d'habilitats per a la docència en aquest àmbit.
 
 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Publicitat i Relacions Públiques s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits; d'aquesta manera, aconseguiran els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

Formació bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

138

Optatives (OP)

36

Treball de final de grau

6

Total crèdits

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El grau s'ha organitzat en tretze mòduls que contenen les diferents assignatures del grau. L'estructuració de mòduls i l'agrupació d'assignatures s'ha fet emprant criteris disciplinaris. Cada curs acadèmic disposa d'un total de 60 ECTS, 30 ECTS per cada semestre. En l'organització s'han considerat també les particularitats de cada assignatura, de manera que estan presents durant la primera meitat del pla d'estudis del grau (primer i segon curs) totes aquelles assignatures amb un contingut teòric i instrumental fonamental sobre la comunicació en general i la comunicació publicitària en particular, mentre que en la segona meitat del pla d'estudis (tercer i quart curs) se situen les assignatures que corresponen a desenvolupaments teòrics i instrumentals específics de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.

A continuació, detallem els mòduls del grau:

 1. Fonaments i Processos de la Comunicació (30 crèdits - 5 assignatures). Consisteix en una aproximació al concepte, procés i estructura de la comunicació i de la comunicació col·lectiva; s'hi fa un estudi dels principals autors i models bàsics de la comunicació col·lectiva. Es portarà a terme una anàlisi dels elements bàsics que intervenen en el procés de comunicació, com també una història i desenvolupament dels mitjans de comunicació social. Per a fer-ho, s'estudiaran les escoles i models marc de les teories de la comunicació i de la comunicació col·lectiva, les teories científiques sobre la comunicació i sobre la comunicació col·lectiva, les teories normatives sobre la comunicació col·lectiva i els efectes sobre la comunicació col·lectiva. De la mateixa manera s'atendrà a la comunicació com a procés interpersonal. Models psicosocials de la comunicació. Processos psicosocials, comportament, actituds i canvi d'actituds. Comunicació i influència social. Comunicació persuasiva. Anàlisi psicosocial de la comunicació publicitària i dels mitjans de comunicació de masses. Comptant amb els coneixements descrits s'abordarà l'estudi i anàlisi crítica dels missatges de comunicació de masses mentre que signes construïts i interpretats mitjançant codis i adscrits a gèneres, atenent a l'estandardització i innovació en la producció de comunicació i cultura de masses. Es durà a terme l'estudi i capacitació en la tecnologia, l'anàlisi i l'expressió de formes, gèneres i característiques dels mitjans impresos i electrònics. I l'estudi i capacitació en l'anàlisi i l'expressió de formes, continguts i mitjans de comunicació audiovisuals.
 2. Interacció de l'Ajust Sociocultural i la seua Evolució amb la Comunicació (30 crèdits - 5 assignatures). S'hi aborda, per un costat, les eines epistemològiques i metodològiques per a l'anàlisi de la realitat social, com a context per a la comunicació comercial i institucional, aprofundiment en les realitats del món contemporani, i en les diferents dimensions que conformen cada sistema social (economia, ecosistema, política, cultura, tecnologia, seguretat, etc.), com també en la seua evolució històrica i sociologia prospectiva (tendències i escenaris de futur). D'altra banda, s'hi planteja un estudi de les teories sociològiques sobre l'art i dels corrents artístics contemporanis més excel·lents englobats en les primeres avantguardes històriques fins a la postmodernitat i les noves tecnologies, atenent a la participació de l'art en els processos socioculturals contemporanis i a la determinació sociocultural de l'art contemporani. Des del punt psicosocial s'hi tractaran els processos directes i indirectes d'influència social des de la publicitat i els mass media, les actituds i canvi d'actituds, els principis psicològics, tècniques i estratègies d'influència social, les relacions intragrupals (conformisme o influència de la majoria, influència minoritària, processos relacionats amb el rendiment grupal, presa de decisions en grup, lideratge) i les relacions entre grups (identitat social). Des del punt de vista històric, s'hi planteja, en primera instància, una introducció a l'estudi de l'evolució econòmica de les societats contemporànies i dels moviments socials i polítics que les han configurades, amb especial referència al desenvolupament d'aquestes en el transcurs del segle XX, per a tot seguit efectuar una anàlisi de les transformacions socials i econòmiques de més transcendència que s'han registrat, durant el segle XX, a Espanya.
 3. Teoria i Història de la Publicitat i les Relacions Públiques (24 crèdits - 4 assignatures). Seran objecte d'estudi els fonaments teòrics i conceptuals de la publicitat i les relacions públiques i el panorama general d'aquestes disciplines actualment. S'hi diferenciarà el concepte de publicitat d'altres formes de comunicació persuasiva, examinant-ne la dimensió econòmica i social. S'hi estudiaran la publicitat i les relacions públiques com a activitats planificades i organitzades, els elements que conformen l'estructura general bàsica dels seus sistemes publicitaris, com també l'evolució històrica de l'activitat publicitària (manifestacions, corrents, sector professional) i de les relacions públiques des dels seus orígens fins a l'actualitat. També es durà a terme un estudi i anàlisi crítica de la comunicació publicitària en tant que missatge característic al si de les comunicacions de masses, dotat dels seus propis codis, i es posarà en relació amb l'estudi del consum en tant que pràctica significant.
 4. Estructures, Tècniques i Organització de la Comunicació Publicitària i de les Relacions Públiques (48 crèdits - 8 assignatures). La programació del mòdul, en els continguts obligatoris, abraça la construcció històrica de l'estratègia, els conceptes fonamentals i els components de l'estratègia publicitària. Una vegada estudiats els conceptes d'estratègia, són necessàries la descripció i la investigació dels processos de comunicació, com també les interrelacions entre els principals agents de l'activitat publicitària i de relacions públiques: anunciant, agències de publicitat i de mitjans, agències de relacions públiques, mitjans i receptors. A partir d'ací, els coneixements optatius recullen, d'una banda, l'anàlisi i la investigació de les estructures organitzatives de les empreses de comunicació publicitària i de relacions públiques, com també el coneixement de l'evolució diacrònica de les seues estructures, amb especial atenció a la configuració actual de les empreses de comunicació i, de l'altra, els continguts teoricopràctics de la gestió i direcció de projectes en les empreses de comunicació i l'anàlisi dels factors i processos de negociació que conformen la relació entre l'anunciant i les diferents empreses de comunicació. Així mateix, són tractats els continguts teoricopràctics per al disseny i l'establiment del programa de relacions públiques en organitzacions públiques i privades, l'estudi de les fases del procés i el desenvolupament de les estratègies que permeten aplicar les polítiques de comunicació persuasiva. Polítiques que, al seu torn, són fonamentals per a abordar els continguts teoricopràctics de les tècniques escrites, orals i visuals que desenvolupen les relacions públiques en aquestes organitzacions i que corresponen a la part tàctica de la planificació estratègica de les relacions públiques. Com a tècnica específica de les relacions públiques, l'estudi del protocol i la seua aplicació en la gestió d'esdeveniments, és de crucial interès en els processos de comunicació de les organitzacions públiques i privades. Atenent als públics i a una comunicació molt especialitzada, la comunicació política i d'interès social engloba les concepcions, actors i fluxos d'aquesta comunicació, els principals processos de comunicació pública, institucional i política, i dels processos electorals, les pràctiques bàsiques del desenvolupament i posada en marxa de les campanyes electorals, com també les pràctiques bàsiques del desenvolupament i posada en marxa de campanyes d'interès social.
 5. Gestió de la Comunicació i de la Imatge Corporatives i uns altres Intangibles (18 crèdits - 3 assignatures). S'hi abordarà l'estudi teoricopràctic dels processos estratègics de comunicació global i integral, com a actius intangibles de les organitzacions, tant a escala interna com externa. Igualment s'hi desenvolupa l'estudi teoricopràctic de la identitat corporativa de les organitzacions, els fonaments conceptuals per a la gestió estratègica dels actius intangibles de les organitzacions, la gestió estratègica de la imatge corporativa a través de la comunicació, la identitat visual, la responsabilitat social i la marca corporatives. Es completen els continguts de la matèria amb els fonaments teoricopràctics per a l'estudi, creació i gestió de la imatge de marca com a actiu intangible de les organitzacions, com també l'anàlisi de les tendències i innovació i la seua relació amb la comunicació i les marques.
 6. Creativitat en Comunicació Publicitària i de les Relacions Públiques (42 crèdits - 7 assignatures). Abraça, primerament, el coneixement del concepte de creativitat, les teories explicatives existents i el tipus de pensament que afavoreix les produccions creatives; en segon lloc, l'anàlisi de la publicitat com a forma de comunicació informativopersuasiva i les seues implicacions en l'àmbit del llenguatge; en tercer lloc, segons la seua ubicació en el pla d'estudis, s'hi aborda el coneixement del procés estratègic que determina les decisions creatives, com també els principals gèneres i recursos que condueixen a la conceptualització, entesa com l'expressió del missatge, i l'adaptació dels conceptes als diferents mitjans de comunicació. Quant a les assignatures optatives, s'aprofundeix en el coneixement i desenvolupament d'habilitats necessàries per a fer més eficaç la comunicació a través de la correcta redacció, visualització i composició, com també de l'ús sinèrgic de les formes emergents de comunicació no convencional.
 7. Deontologia, Autorregulació Professional i Regulació Jurídica (12 crèdits - 2 assignatures). Té com a contingut, d'una banda, l'estudi del marc legal del dret mercantil que regula la publicitat i les relacions públiques: les seues institucions bàsiques, l'estatut i interrelacions entre els subjectes de la comunicació (empreses, institucions, agències de publicitat i de relacions públiques) i la producció i distribució del producte publicitari (la contractació publicitària). Així mateix, serà objecte d'estudi la interrelació de la comunicació comercial amb el mercat: regulació del dret de la competència, competència deslleial, publicitat comercial i del mercat audiovisual i digital. Les marques com a instrument publicitari. D'altra banda, i de manera complementària, s'hi portarà cap l'estudi de les bases ètiques i de les institucions que han de regular, des d'un punt de vista deontològic, els discursos i les relacions entre els agents de la comunicació estratègica. En aquest ordre de coses, s'abordarà també el coneixement i aplicació del professionalisme i la direcció de persones en la publicitat i relacions públiques.
 8. Economia i Empresa de la Comunicació Publicitària i de les Relacions Públiques (18 crèdits - 3 assignatures). Seran objecte d'estudi els conceptes bàsics de la teoria econòmica: activitat econòmica, intercanvi i mercat, demanda, oferta i preu, temps i risc, producció i interdependència econòmica, mercats competitius, monopolis i competència imperfecta, informació imperfecta, externalitats, macromagnituds i indicadors, creixement econòmic i desenvolupament, el sector públic i la política econòmica, la política monetària, el context regional, nacional i internacional de l'economia. També seran objecte d'estudi els conceptes bàsics en relació amb el màrqueting: màrqueting i el procés de planificació comercial, l'entorn comercial de l'empresa (macroentorn i microentorn), el mercat i el comportament del consumidor, segmentació i posicionament, disseny de l'estratègia de màrqueting mix, decisions de producte, estratègies de fixació de preu. Canals de distribució i estratègia de comunicació. Finalment, s'hi abordaran els continguts relatius a l'empresa publicitària i de relacions públiques, el seu entorn, la fixació d'objectius, la direcció estratègica de l'empresa, la gestió de persones i la creació d'empreses.
 9. Coneixements i Tècniques Aplicats a la Comunicació Publicitària (48 crèdits - 8 assignatures). Comprèn l'estudi dels diferents elements morfològics, dinàmics i escalars que componen l'estructura formal de la imatge publicitària, com també dels principis compositius que regeixen la seua sintaxi i significació plàstica. Com també l'estudi teoricopràctic dels continguts i les formes d'expressió del relat audiovisual en els missatges publicitaris. D'altra banda, són també objecte d'estudi teoricopràctic diferents eines. Tècniques i procediments de caràcter fotogràfic, audiovisual i de disseny gràfic per a la producció i realització de missatges publicitaris per a mitjans impresos i audiovisuals, a més de la postproducció digital d'imatges i sons destinats a continguts audiovisuals publicitaris.
 10. Tècniques d'Investigació i Gestió Aplicades a la Publicitat i les Relacions Públiques (24 crèdits - 4 assignatures). S'hi abordarà la investigació social i la seua aplicació a l'estudi del consum i la comunicació, coneixent les fonts secundàries d'informació, la producció de dades a partir de tècniques qualitatives i quantitatives. Serà també objecte d'estudi l'anàlisi i selecció de suports i mitjans per a la planificació de la difusió publicitària, l'anàlisi i investigació d'audiències, els recursos per a la planificació de mitjans, l'eficàcia de la planificació dels mitjans i les estructures organitzatives de la planificació i compra de mitjans. De manera particular, s'hi estudiaran, d'una banda, el procés d'investigació de mercats (obtenció de dades, mostreig, treball de camp, anàlisi de la informació i informe), les aplicacions de la investigació de mercats (investigació sobre productes, preus i distribució) i també l'eficàcia publicitària i el seu mesurament. De l'altra, es desenvoluparà l'aprenentatge d'estratègies de recuperació, avaluació i aplicació de la informació des de recursos fonamentalment digitals en àmbits com la comunicació institucional, comunicació política, comunicació empresarial i la comunicació corporativa i publicitària, i l'aplicació de les noves tecnologies de la informació i comunicació a la gestió de l'empresa publicitària i a la comunicació interna i externa.
 11. Anglès Professional per a la Publicitat i les Relacions Públiques (6 crèdits - 1 assignatura). Versa sobre l'anglès professional per a la comunicació de relacions públiques i publicitat, i està dedicada a l'estudi teoricopràctic de la terminologia específica i dels gèneres comunicatius de l'anglès especialitzat en l'àmbit de la publicitat i de les relacions públiques.
 12. Formació Pràctiques Externes (12 crèdits - 1 assignatura). La formació pràctiques externes consisteix que l'alumne s'integre en l'exercici professional real i aplique en la pràctica els coneixements i habilitats que ha anat adquirint en les diferents assignatures del grau. Les tasques concretes a realitzar variaran d'acord amb el lloc al qual s'incorpore l'estudiant en pràctiques. En qualsevol cas, aquestes tasques estaran directament vinculades a l'exercici de la professió publicitària en qualsevol dels perfils per al qual el grau li capacita.
 13. Treball de Final de Grau (6 crèdits - 1 assignatura). El treball de final de grau consistirà en l'elaboració i defensa d'un treball de recerca, que pot consistir en una anàlisi empírica o en una revisió de la literatura per a determinar l'estat “de l'art” de la qüestió triada. S'establirà entre els professors del centre un llistat de tutors, i es fixarà un nombre màxim de treballs que serà tutelat per cada docent. Les funcions del professor tutor seran: Fixar clarament amb l'estudiant el tema i els objectius del treball de final de grau; Supervisar el procés d'elaboració del treball de final de grau; Donar el vistiplau a la presentació i defensa del treball de fi de grau. Els treballs de fi de grau seran avaluats per una comissió o tribunal format a aquest efecte. Prèviament a l'avaluació del treball de fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, a la Universitat d'Alacant es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del marc de referència europeu per a les llengües modernes, que podrà ser pujat en el futur.

 

 

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Publicidad

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1 x x x x x x     x
x x x x x     x x x  
0.2             x     x            x x        

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 • Previsió oferta de places de primer: 240
 • Per a sol·licitar plaça cal atenir-se al procediment i terminis que s'establisquen cada any. Habitualment cal realitzar una preinscripció i es fixen dos terminis. El primer termini o fase A, a mitjan juny i el segon, o fase B, a mitjan setembre. En la fase B únicament es pot sol·licitar l'admissió en les titulacions amb places vacants després de la fase A. Les places s'adjudiquen tenint en compte les preferències, criteris i contingents de reserva establits en la normativa vigent. Informació del procediment de sol·licitud de plaça (Preinscripció).
 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. (Habitualment a la fi de juliol i a la fi de setembre). Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Es recomana que l'alumne de nou ingrés tinga coneixements bàsics en ciències socials i en ciències humanes, així com una bona disposició per al raonament lògic.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA CONTINGENT

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

240

7,660

6,895

5,210

---

5,590

---

---

2011-12

240

7,935

6,968

5,000

---

6,260

5,000

5,000

2012-13

240

7,418

6,838

5,000

---

6,560

---

---

2013-14

240

7,262

5,195

5,000

5,000

5,000

---

5,000

2014-15

240

7,270

5,320

---

---

5,000

---

5,000

2015-16

240

7,358

5,330

---

---

6,800

---

---

2016-17

240

7,604

5,000

---

---

5,000

---

---

2017-18

240

7,938

5,510

---

---

5,000

5,000

---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.
 

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

Els perfils professionals són:

 • Director/a de comunicació, investigador/a i consultor/a estratègic en publicitat i relacions públiques. Professionals que exerceixen la seua activitat des de l'àmbit de les organitzacions o bé des de l'agència de publicitat o de relacions públiques i similars (comptes i planificació estratègica, per exemple) o des de l'empresa consultora.

Responsables de l'àrea de comunicació, director de publicitat i de relacions públiques, d'un organisme o empresa, que estableixen contacte amb els diversos públics potencials, tant interns com externs, com també de la planificació, gestió i control del pla de comunicació anual.

Els investigadors i/o consultors estratègics identifiquen el paper específic que ha de tenir la comunicació en cada organització i en les accions de màrqueting.

En els dos casos, defineixen les estratègies de comunicació d'acord amb els objectius dels emissors. Planifiquen tant les investigacions ad hoc necessàries per a arribar a definir els eixos fonamentals de la campanya com el desplegament i implantació de les pròpies campanyes que supervisen, executen i/o controlen. Per a fer-ho disposen del seu coneixement dels mercats i de les eines de comunicació, monitoratge i control.

 • Investigadors/es, planificadors/es i compradors/es de mitjans. Aquests professionals planifiquen la idoneïtat i característiques dels suports per a la difusió de les campanyes de comunicació, com també el control i seguiment de l'audiència d'aquests mitjans i la seua eficàcia, d'acord amb els objectius de comunicació definits, amb la finalitat d'arribar a un públic objectiu a través dels mitjans convencionals i no convencionals, mitjançant l'adquisició i creació d'espais i suports en les millors condicions possibles.
 • Creatiu/va i dissenyador/a. Professional especialitzat en creativitat publicitària en tot tipus de suports, des de la conceptualització i visualització de la idea publicitària fins a la seua adequació i integració en els diferents mitjans. Podem identificar les especialitats de: director creatiu, director d'art, redactor i webmestre (creativitat de l'estructura de la web). La tasca d'executar fins a l'art final i controlar la producció física dels suports correspon als experts en producció i tràfic.
 • Gestor/a de comunicació corporativa. Professional responsable de la gestió estratègica de la imatge i de la comunicació corporativa, tant en la seua naturalesa intangible (identitat visual, comunicació i cultura corporativa) com en les seues interrelacions funcionals (financera, comercial, de producció, etc.), i d'establir diàlegs constructius amb els diferents públics rellevants de l'empresa, interns i externs. També s'ocupa de la reputació corporativa, en funció del grau de compliment dels seus compromisos en relació amb els públics implicats.
 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

La Universitat d'Alacant implantarà el títol de grau en Publicitat i Relacions Públiques, i la correlativa extinció de l'antic títol de llicenciat es farà curs per curs. El procés d'iniciarà durant el curs acadèmic 2010/2011 i acabarà en el curs 2013/2014.

 

 

CURS

CURS ACADÈMIC

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Primer

Grau

Grau

Grau

Grau

Segon

 

Grau

Grau

Grau

Tercer

 

 

Grau

Grau

Quart

 

 

 

Grau

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en Publicitat i Relacions Públiques

Extinció de la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques

2010/2011

1r curs

1r curs

2011/2012

2n curs

2n curs

2012/2013

3r curs

3r curs

2013/2014

4t curs

4t curs

 

 

TAULA D'ADAPTACIONS DE LA LLICENCIATURA DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES AL GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

 

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 

(Pla d'estudis B154 de 2002)

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 

 

Codi

Curs 

Crèd. 

 

Assignatura 

 

Assignatura 

Curs 

ECTS 

10011

1r

6

Anàlisi i Expressió en Comunicació i Informació Escrites

Comunicació i Mitjans Escrits (fb)

1r

6

10010

1r

6

Bases Ppsicosocials de la Comunicació

Psicologia Social de la Comunicació (fb)

2n

6

10008

1r

6

Comunicació i Informació Escrita

Comunicació i Mitjans Escrits (fb)

1r

6

10007

 

1r

 

6

Història del Món Contemporani I

Història Econòmica i Social d'Espanya (op)

4t

6

10012

1r

6

Introducció a la Comunicació Social

Fonaments de la Comunicació I (fb)

1r

6

10009

1r

6

Introducció a la Publicitat

Teoria de la Publicitat (ob)

1r

6

10017

1r

6

Comunicació Global

Comunicació Corporativa (ob)

2n

6

10018

1r

6

Història del Món Contemporani II

Història Econòmica, Social i Política Contemporània (fb)

1r

6

10015

1r

6

Introducció a l'Economia

Introducció a l'Economia (ob)

1r

6

10013

1r

6

Sociologia

-

-

-

10016

1r

6

Tècniques Qualitatives d'Investigació Social

Tècniques d'Investigació Social en Comunicació (fb)

2n

6

10014

1r

6

Tècniques d'Investigació Social

 

 

 

10039

2n

6

Anàlisi i Expressió en Comunicació i Informació Audiovisual

Comunicació i Mitjans Audiovisuals (fb)

1r

6

10031

2n

6

Comunicació i Informació Audiovisual

Tècniques de Comunicació Audiovisual (ob)

2n

6

10038

2n

6

Documentació Informativa

Gestió de la Informació en Comunicació (ob)

3r

6

10035

2n

4,5

Estructura Social

Canvi Social i Comunicació (fb)

2n

6

10032

2n

6

Introducció a les Relacions Públiques

Teoria de les Relacions Públiques (ob)

1r

6

10034

2n

4,5

Llengua Catalana I

-

-

-

10037

2n

4,5

Llengua Catalana II

-

-

-

10033

2n

4,5

Llengua Espanyola I

-

-

-

10036

2n

4,5

Llengua Espanyola II

-

-

-

10042

2n

6

Introducció al Màrqueting

Fonaments de Màrqueting (fb)

1r

6

10041

2n

6

Llenguatge Publicitari

Llenguatge Publicitari (ob)

2n

6

10040

2n

6

Semiòtica de la Comunicació de Masses

Semiòtica de la Comunicació de Masses (ob)

2n

6

10043

3r

6

Creativitat Publicitària I

Fonaments de la Creativitat (ob)

2n

6

10020

3r

4,5

Creativitat Publicitària II

Estratègia Creativa i Conceptualització (ob)

3r

6

10021

3r

6

Estratègia de la Comunicació Publicitària

Estratègia de la Publicitat i de les Relacions Públiques (ob)

2n

6

10019

3r

6

Influència Social

Processos Psicosocials d'Influència i Publicitat (op)

4t

6

10025

3r

4,5

Elaboració de Textos Publicitaris

Elaboració de Textos Publicitaris (ob)

3r

6

10026

3r

6

Imatge Corporativa

Imatge Corporativa (ob)

3r

6

10022

3r

6

Imatge i Publicitat

Teoria de la Imatge Aplicada a la Publicitat (ob)

3r

6

10024

3r

4,5

Semiòtica de la Publicitat

Semiòtica de la Publicitat i del Consum (ob)

3r

6

10023

3r

6

Sociolingüística

-

-

-

10027

3r

6

Sociologia de la Comunicació de Masses

Fonaments de la Comunicació II (fb)

1r

6

10028

4t

6

Introducció a la Investigació de Mitjans Publicitaris

Investigació i Planificació de mitjans (ob)

4t

6

10030

4t

6

Sistemes i Processos en Publicitat i Relacions Públiques

Sistemes i Processos de la Publicitat i Relacions Públiques (ob)

4t

6

10029

4t

6

Teoria i Tècnica de les Relacions Públiques I

Planificació de les Relacions Públiques (ob)

3r

6

10044

4t

4,5

Teoria i Tècnica de les Relacions Públiques II

Tècniques de les Relacions Públiques (op)

4t

6

10050

4t

4,5

Deontologia de la Publicitat i de les Relacions Públiques

Deontologia de la Publicitat i de les Relacions Públiques (ob)

3r

6

10045

4t

4,5

Dret de la Publicitat

Introducció al Dret per a la Comunicació i la Publicitat (fb)

1r

6

10047

4t

4,5

Disseny Publicitari

Direcció d'Art (op)

4t

6

10048

4t

6

Narrativa Audiovisual Aplicada

Narrativa Audiovisual Aplicada a la Publicitat (ob)

3r

6

10049

4t

6

Realització i Producció en Mitjans Audiovisuals

Producció i Realització en Mitjans Audiovisuals (ob)

3r

6

10046

4t

6

Realització i Producció en Mitjans Impresos

Producció i Realització en Mitjans Impresos (ob)

4t

6

       

Treball Fi de Grau (ob)

4t

6

El total de crèdits de l'actual pla d'estudis de la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques que es poden adaptar al pla d'estudis del nou grau en Publicitat i Relacions Públiques és de 324,  dels quals 180 crèdits corresponen a assignatures troncals i obligatòries i 143,5 a optatives.

Els crèdits cursats per l'estudiant en la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques que no hagen estat reconeguts en la taula precedent podran ser reconeguts a través de:

 1. Els crèdits optatius del grau fins al màxim d'optativitat que estableix el grau mateix.
 2. Els crèdits de lliure elecció reconeguts originalment per activitats d'extensió universitària, culturals o de representació seran reconeguts en el grau en el qual s'ingressa pel contingent de fins a un màxim de 6 crèdits acadèmics a reconèixer per activitats diverses que preveu l'article 12.8 del RD 1393/2007 (participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació).

 

 

TAULA AMB LES ADAPTACIONS DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES DE PRIMER CICLE

 

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 

(Pla d'estudis B154 de 2002)

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Codi

Curs

Crèd.

Assignatura

Assignatura

Curs

ECTS

10075

Op 1r c

4,5

Anàlisi de textos

-

-

-

10067

Op 1r c

4,5

Cinema d'Animació

-

-

-

10073

Op 1r c

4,5

Comunicació i Informació en Internet

-

-

-

10065

Op 1r c

4,5

Comunicació i Estudis Culturals

-

-

-

10063

Op 1r c

4,5

Comunicació i Salut

-

-

-

10062

Op 1r c

4,5

Efectes de la Comunicació Social i Mesurament de l'Eficàcia Publicitària

-

-

-

10054

Op 1r c

4,5

Entrenament en Habilitats Socials

-

-

-

10052

Op 1r c

4,5

Estadística Aplicada a la Publicitat

-

-

-

10058

Op 1r c

4,5

Estructura de la Programació Audiovisual

-

-

 

10072

Op 1r c

4,5

Gestió de Comptes

Direcció de Comptes (op)

4t

6

10070

Op 1r c

4,5

Guió Publicitari

Narrativa Audiovisual Aplicada a la Publicitat (ob)

3r

6

10068

Op 1r c

4,5

Eines per al Disseny Gràfic I

Eines per al Disseny Gràfic Publicitari (ob)

2n

6

10069

Op 1r c

4,5

Eines per al Disseny Gràfic II

Eines per al Disseny Gràfic Publicitari (ob)

2n

6

10051

Op 1r c

4,5

Història de la Publicitat

Història de la Publicitat (op)

4t

6

10061

Op 1r c

4,5

L'Expressió Oral com a Instrument Persuasiu

-

-

-

10066

Op 1r c

4,5

Mitologies de la Publicitat

-

-

-

10060

Op 1r c

4,5

Opinió Pública i Publicitat

-

-

-

10064

Op 1r c

4,5

Publicitat Transcultural

-

-

-

10056

Op 1r c

4,5

Publicitat i Art Contemporani I

 

-

-

10071

Op 1r c

4,5

Taller de la Publicitat I

-

-

-

10057

Op 1r c

4,5

Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals

Tècniques de Comunicació Audiovisual (ob)

6

10059

Op 1r c

4,5

Teoria i Història del Cinema I

-

-

-

10074

Op 1r c

4,5

Teoria i Tècnica de la Comunicació Radiofònica

-

-

-

10053

Op 1r c

4,5

Ús del Català en la Publicitat i les Relacions Públiques

-

-

-

 

 

TAULA D'ADAPTACIONS DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES DE SEGON CICLE

 

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 

(Pla d'estudis B154 de 2002)

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Codi

Curs

Crèd.

Assignatura

Assignatura

Curs

ECTS

10086

Op 2n c

4,5

Anàlisi Psicosocial de la Publicitat

Processos Psicosocials d'Influència i Publicitat (op)

4t

6

10130

Op 2n c

4,5

Canvi Social i Comunicació

Canvi Social i Comunicació (fb)

2n

6

10098

Op 2n c

4,5

Campanyes Electorals

-

-

-

10085

Op 2n c

4,5

Cartell i Disseny Gràfic Contemporani

Cartell Publicitari (op)

4t

6

10055

Op 2n c

4,5

Català Oral per a la Publicitat i les Relacions Públiques

-

-

-

10126

Op 2n c

4,5

Causes Socials i Publicitat

-

-

-

10108

Op 2n c

4,5

Cinema i Vídeo Corporatiu

-

-

-

10103

Op 2n c

4,5

Cinema i Vídeo Publicitari

-

-

-

10097

Op 2n c

4,5

Color i Publicitat

-

-

-

10083

Op 2n c

4,5

Comportament Polític

-

-

-

10102

Op 2n c

4,5

Comunicació No Verbal i Publicitat

-

-

-

10079

Op 2n c

4,5

Comunicació Política i Propaganda

Comunicació Política i d'Interès Social (op)

4t

6

10087

Op 2n c

4,5

Comunicació i Arquitectura

-

-

-

10120

Op 2n c

4,5

Comunicació i Entitats Financeres

-

-

-

10119

Op 2n c

4,5

Comunicació i Mercat de Treball

-

-

-

10093

Op 2n c

4,5

Comunicació i Publicitat en l'Empresa de Franquícia

-

-

-

10077

Op 2n c

4,5

Conducta del Consumidor i Gestió Comercial

-

-

-

10128

Op 2n c

4,5

Direcció d'Art

Direcció d'Art (op)

4t

6

10104

Op 2n c

4,5

Direcció de Fotografia Publicitària

Fotografia Publicitària (op)

4t

6

10094

Op 2n c

4,5

 Disseny i Publicitat en la Xarxa

-

-

-

10099

Op 2n c

4,5

Documentació Audiovisual

-

-

-

10092

Op 2n c

4,5

L'Espanyol i els Entorns Comunicatius

-

-

-

10113

Op 2n c

4,5

 Empresa Publicitària

Estructura de l'Activitat Publicitària i de les Relacions Públiques (op)

4t

6

10129

Op 2n c

4,5

Entorn Publicitari del Producte/Servei

-

-

-

10076

Op 2n c

4,5

 Espanyol Tècnic

-

-

-

10121

Op 2n c

4,5

Etiquetatge Publicitari i Disseny d'Envàs

-

-

-

10096

Op 2n c

4,5

Fotografia Artística i Publicitària

Fotografia Publicitària (op)

4t

6

  10105

Op 2n c

4,5

Fotografia Publicitària

Fotografia Publicitària (op)

4t

6

10125

Op 2n c

4,5

Imatge de Marques

Tendències en Gestió de Marques (op)

4t

6

10080

Op 2n c

4,5

Investigació de Mercats

Investigació de Mercats (op)

4t

6

10133

Op 2n c

4,5

La Qualitat en les Empreses de Publicitat i Relacions Públiques

-

-

-

10100

Op 2n c

4,5

La Publicitat en la Unió Europea

-

-

-

10084

Op 2n c

4,5

Màrqueting Polític i Electoral

-

-

-

10111

Op 2n c

4,5

Mitjans de Comunicació, Publicitat i Gènere

-

-

-

10106

Op 2n c

4,5

Muntatge i Postproducció Audiovisual en Publicitat

Postproducció Audiovisual en Publicitat (op)

4t

6

10114

Op 2n c

4,5

Negociació de Campanyes Publicitàries

Direcció de Comptes (op)

4t

6

10101

Op 2n c

4,5

Noves Formes Publicitàries

Noves Formes Publicitàries (op)

4t

6

10081

Op 2n c

4,5

Organització i Direcció del Gabinet de Comunicació

-

-

-

10078

Op 2n c

4,5

Patrocini i Mecenatge

Noves Formes Publicitàries (op)

4t

6

10091

Op 2n c

4,5

Pragmàtica Intercultural

-

-

-

10118

Op 2n c

4,5

Programes de Comunicació per a Organitzacions Esportives  

-

-

-

10110

Op 2n c

4,5

Protocol Institucional i Empresarial

Protocol i Esdeveniments en Institucions i Empreses (op)

4t

6

10124

Op 2n c

4,5

Publicitat Corporativa

-

-

-

10095

Op 2n c

4,5

Publicitat i Art Contemporani II

 

-

-

10115

Op 2n c

4,5

Publicitat i Centres Comercials

-

-

-

10116

Op 2n c

4,5

Publicitat i Pimes

-

-

-

10117

Op 2n c

4,5

Publicitat i Turisme

-

-

-

10127

Op 2n c

4,5

Redacció i Locució en Mitjans Audiovisuals

-

-

-

10109

Op 2n c

4,5

Relacions Públiques i Captació de Fons

-

-

-

10123

Op 2n c

4,5

Senyalètica

-

-

-

10131

Op 2n c

4,5

Sistema Mundial i Comunicació

-

-

-

10089

Op 2n c

4,5

Sociologia de la Cultura Contemporània i de les Arts

Sociologia de la Cultura  i de les Arts contemporànies(op)

4t

6

10132

Op 2n c

4,5

Sociologia de la Música en Comunicació Audiovisual

-

-

-

10090

Op 2n c

4,5

Sociologia de la Població

-

-

-

10082

Op 2n c

4,5

Sociologia del Consum

-

-

-

10122

Op 2n c

4,5

Taller de la Publicitat II

-

-

-

10112

Op 2n c

4,5

Tècniques de Comunicació en el Lloc de Venda

Noves Formes Publicitàries (op)

4t

6

10107

Op 2n c

4,5

Teoria i Història del Cinema II

-

-

-

10088

Op 2n c

4,5

Tipografia Publicitària

 

 

 

 

Op

12-18

Pràctiques en Empresa (*)

Pràctiques en Empresa (op)

4t

12

       

Anglès per a la Publicitat i les Relacions Públiques (op)

4t

6

       

Organització d'Empreses de Publicitat i Relacions Públiques (op)

4t

6

(*) El reconeixement de Pràctiques Externes es realitza a través de la Comissió de Reconeixement i Transferència de crèdits de Centre.

 

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES. PLA RESUMIT

publicidad