GRAU EN ECONOMIA (2019-20)

Codi:
 C153

Crèdits:
 240
 
Data d'aprovació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 14,96
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

GRAU EN ECONOMIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2019-20

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
PRIMER CURS
SEGON CURS
TERCER CURS
60 crèdits
 
 
QUART CURS
ITINERARI 1
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALITAT 1: ANÀLISI ECONÒMICA
ITINERARI 2
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALITAT 2: ECONOMIA PÚBLICA
ITINERARI 3
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALITAT 3: ECONOMIA INTERNACIONAL, REGIONAL I URBANA
SEGON CURS
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
54 crèdits
 
 
TERCER CURS

 

 

OBJETIUS

 

L'objectiu central del títol de grau en Economia és formar professionals capaços d'exercir tasques de gestió, assessorament i avaluació en els assumptes econòmics en general. Aquestes tasques poden ser desenvolupades tant en l'àmbit privat com en el públic, bé en l'empresa bé en qualsevol altra institució de rellevància econòmica i social.

El graduat ha de conèixer els conceptes bàsics i la metodologia per a abordar l'anàlisi de problemes econòmics fonamentals, la qual cosa permet l'aplicació del marc conceptual a situacions particulars dels agents econòmics: individus, empreses i institucions.

Així, ha de conèixer i comprendre el funcionament i les conseqüències dels sistemes econòmics, de les diferents alternatives d'assignació de recursos, d'acumulació de riquesa i de distribució de la renda i estar en condicions de contribuir al bon funcionament i millora d'aquests.

El graduat deu ser capaç d'identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants en qualsevol situació concreta, de discutir les alternatives que en faciliten la resolució, de seleccionar les més adequades als objectius i d'avaluar els resultats a què condueixen.

 

La formació del graduat o graduada en Economia ha de ser una formació integral que atenga continguts disciplinaris, competencials i actitudinals que contribuïsquen a generar professionals capaços d'abordar problemes econòmics amb criteris professionals i amb el maneig d'instruments tècnics.

Competències bàsiques i del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES)

Que els estudiants:

 • hagen demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell, que si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que solen demostrar-se a través de l'elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi
 • tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

 

 

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Economia s'organitza sobre assignatures semestrals de 6 crèdits europeus (ECTS) cadascuna. En concret, els estudiants han de cursar cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits, d'aquesta manera aconseguiran els 60 crèdits per any i un total de 240 crèdits en quatre anys.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS ECTS

Formació bàsica

60

Formació obligatòria

138

Formació optativa

36

Treball de final de grau

6

TOTAL

240

 

El pla d'estudis preveu 60 crèdits ECTS de formació bàsica, oferits tots ells el primer curs (cinc assignatures de 6 ECTS per semestre). D'aquests 60 crèdits de formació bàsica, 48 estan vinculats a la branca de Ciències Socials i Jurídiques a la qual s'adscriu el títol proposat, i els 12 crèdits restants corresponen a la matèria bàsica de Matemàtiques.


EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS


El pla d'estudis que es proposa per al grau d'Economia està estructurat en mòduls, que agrupen assignatures des d'un punt de vista disciplinari. En concret, la proposta consta de 10 mòduls, en els quals s'integren les matèries bàsiques i obligatòries, les matèries optatives, les pràctiques externes optatives i el treball de final de grau.

Els mòduls en què s'estructura el pla d'estudis són els següents: Anàlisi Econòmica, Economia Espanyola i Internacional, Política Econòmica i Sector Públic, Entorn Empresarial, Matemàtiques, Estadística i Econometria, Història Econòmica Espanyola i Mundial i Dret Econòmic. A més, com hem comentat, s'inclou un mòdul que comprèn les pràctiques externes optatives i un altre que incorpora el treball de final de grau. Aquest últim, amb 6 crèdits ECTS, se situa en el segon semestre de l'últim curs del pla d'estudis i està orientat a avaluar competències associades al títol.

 

DESCRIPCIÓ DELS MÒDULS


ANÀLISI ECONÒMICA

 • 60 crèdits, distribuïts en 10 assignatures de 6 crèdits cadascuna. 18 crèdits de matèries bàsiques impartides en primer curs, 24 crèdits de matèries obligatòries, impartides en segon i tercer curs i 18 crèdits de matèries optatives a cursar en l'últim curs del pla d'estudis. 
 • Proporcionar a l'estudiant els coneixements bàsics tant a nivell teòric com empíric per a comprendre i analitzar els problemes econòmics. A més, ensenyar  l'estudiant a utilitzar el raonament analític per a plantejar problemes econòmics i resoldre'ls.

ECONOMIA ESPANYOLA I INTERNACIONAL

 • 48 crèdits, distribuïts en 8 assignatures de 6 crèdits cadascuna. 30 crèdits de matèries obligatòries que s'imparteixen en 2n i 3r curs i 18 crèdits de caràcter optatiu que s'han de cursar l'últim any del pla d'estudis.
 • Persegueix dotar l'estudiant d'un coneixement rigorós de l'entorn econòmic espanyol, europeu i internacional.

POLÍTICA ECONÒMICA I SECTOR PÚBLIC

 • 42 crèdits, distribuïts en 7 assignatures de 6 crèdits cadascuna. D'aquestes, quatre tenen un caràcter obligatori i estan programades en el segon, tercer i quart curs, mentre que les tres restants són de caràcter optatiu i es cursen el quart any.
 • Proporcionar a l'estudiant un coneixement adequat de les principals polítiques econòmiques i dotar-li d'un coneixement i comprensió de les actuacions i funcions del sector públic en l'economia i de les diferents polítiques d'ingressos públics i dels programes de despesa pública.

ENTORN EMPRESARIAL

 • Aquest mòdul comprèn un total de 42 crèdits, repartits en 7 assignatures semestrals. 12 crèdits de matèries bàsiques a impartir el primer any, 24 crèdits obligatoris a cursar en 2n, 3r i 4t curs i 6 de caràcter optatiu a cursar l'últim curs del pla d'estudis.
 • Persegueix dotar a l'estudiant de les nocions bàsiques d'Organització d'Empreses, Màrqueting, Finances Empresarials i Comptabilitat. D'aquesta manera, es dota l'alumne d'un coneixement i comprensió de l'empresa i del disseny de decisions estratègiques, com també de les competències per a saber analitzar i interpretar la informació economicofinancera de les empreses.

MATEMÀTIQUES

 • 24 crèdits, distribuïts en 4 assignatures de 6 crèdits cadascuna. 12 crèdits de matèries bàsiques que s'imparteixen en primer curs i 12 crèdits de caràcter obligatori a cursar en segon i tercer curs.
 • Proporcionar a l'alumne un coneixement adequat de les eines matemàtiques bàsiques i de la seua aplicació a l'entorn econòmic.

ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA

 • 30 crèdits. 6 crèdits corresponents a una matèria bàsica programada el primer any dels estudis, 18 crèdits de matèries obligatòries a cursar en segon i tercer curs, i 6 crèdits de caràcter optatiu a cursar l'últim curs.
 • Persegueix dotar l'estudiant d'un coneixement i comprensió de les eines bàsiques de naturalesa quantitativa per al diagnòstic, anàlisi i prospecció econòmica.

HISTÒRIA ECONÒMICA ESPANYOLA I MUNDIAL

 • 18 crèdits, distribuïts en 6 crèdits de la matèria bàsica d'Història a impartir en primer curs, 6 crèdits obligatoris que s'imparteixen el segon curs, i 6 de caràcter optatiu, que s'imparteixen l'últim curs del pla d'estudis.
 • Persegueix proporcionar als alumnes un panorama de l'evolució de les principals economies contemporànies i de la trajectòria seguida per l'economia espanyola els dos últims segles, com també oferir a l'alumne una visió històrica del desenvolupament de la ciència econòmica.

DRET ECONÒMIC

 • 6 crèdits de caràcter bàsic a cursar en primer curs.
 • Pretén que l'estudiant conega les nocions bàsiques del dret civil i mercantil i que s'introduïsca en el coneixement dels elements bàsics de la legislació que regulen les operacions econòmiques.

PRÀCTIQUES EXTERNES

 • 12 crèdits optatius a cursar en 4t curs.
 • Realització de pràctiques externes en institucions o organitzacions empresarials a fi de facilitar-ne la inserció al mercat laboral.

TREBALL DE FINAL DE GRAU

 • 6 crèdits obligatoris a cursar el 2n semestre de l'últim curs. 
 • Permet completar l'adquisició de competències previstes. 
 • Requisits: Prèviament a l'avaluació del treball de final de grau, l'alumne ha d'acreditar el domini d'un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, la Universitat d'Alacant considera necessari superar com a mínim el nivell B1 del marc de referència europeu per a les llengües modernes i recomana el B2. El nivell mínim B1 es considera transitori i podrà modificar-se quan es considere oportú.
 • Més informació: http://www.sri.ua.es/aulas/va_examenesOficialesIntroduccion.asp


RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ESPECIALITATS


Les assignatures optatives s'han agrupat en tres especialitats que corresponen a perfils professionals habituals dels titulats en Economia. Per tant, durant l'últim any l'alumne podrà optar per una especialitat que li proporcione un perfil professional amb un alt grau d'ocupabilitat per a aquest tipus d'estudis. En concret, aquestes especialitats són les següents: Anàlisi Econòmica, Economia Pública i Economia Internacional, Regional i Urbana. Cadascuna d'aquestes està formada per quatre assignatures optatives. Per a fer una especialitat, l'alumne ha de cursar les quatre assignatures corresponents a una especialitat. Per a completar la resta de l'optativitat, l'alumne pot triar entre la resta de les matèries optatives oferides. En qualsevol cas, l'estudiant pot triar els 36 crèdits lliurement entre les assignatures oferides. A més, també pot optar per fer pràctiques externes (12 crèdits), així com per fer determinades activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, que fixe la Universitat, per les quals podrà obtenir un reconeixement acadèmic fins a un màxim de sis crèdits optatius.

ESPECIALITAT OBJECTIUS ASSIGNATURES

ANÀLISI ECONÒMICA

Permet a l'estudiant aprofundir en els temes tractats en cursos inferiors. La formació adquirida els capacita per a treballar en serveis d'estudis, treballs de consultoria, treballs en institucions internacionals, o dedicar-se a la docència i la investigació.

 • Economia Laboral
 • Història de l'Anàlisi Econòmica
 • Tècniques de Predicció en Economia
 • Economia del Desenvolupament

ECONOMIA PÚBLICA

Pretén orientar cap a ocupacions relacionades amb el sector públic. Tant les administracions públiques com les empreses privades que tenen alts nivells d'activitat vinculada a les administracions públiques ofereixen llocs de treball als egresats amb estudis d'Economia. El coneixement del sector públic, la regulació i les polítiques públiques, els permeten tenir els coneixements i eines per a abordar la carrera professional amb més garanties d'èxit.

 • Comptabilitat Pública
 • Economia Pública
 • Anàlisi de Polítiques Públiques
 • Economia de les Comunitats Autònomes i Hisendes Locals

ECONOMIA INTERNACIONAL, REGIONAL I URBANA

Aborda qüestions relacionades amb la globalització econòmica, i aspectes vinculats al desenvolupament i la cooperació internacional. Així mateix, s'hi aborden aspectes relacionats amb el medi ambient i amb la planificació territorial i el desenvolupament industrial i urbà. L'aprofundiment en aquests temes complementa les capacitats bàsiques adquirides els primers anys del grau i resulten de gran utilitat en ocupacions relacionades amb els àmbits assenyalats.

 • Economia de la Globalització
 • Cooperació al Desenvolupament
 • Economia Ambiental i dels Recursos Naturals
 • Economia Regional i Urbana


 

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Economia

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1 x x x x x x    

x x x x x  x  
x x  
0.2             x    x x           
x  x      

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula.  Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés haurà de tenir coneixements bàsics de matemàtiques, així com una bona disposició per al raonament lògic. Igualment, ha de tenir interès pels problemes econòmics, com són les causes que motiven l'atur i la inflació, el funcionament dels mercats i de les institucions econòmiques i la justificació del Sector Públic. Ha d'interessar-se per l'ús d'eines d'anàlisis per a entendre diferents aspectes de la realitat i dels fenòmens econòmics. A més, ha de tenir una bona predisposició cap a la responsabilitat, capacitat de treball autònom i en equip, i habilitats comunicatives. Així mateix, es considera que per a aconseguir una millor adaptació de l'alumnat de nou ingrés al pla d'estudis proposat, l'alumne ha de posseir una certa competència lingüística en anglès, almenys suficient per a la lectura i comprensió de textos en aquest idioma. Encara que a aquest estudi es pot accedir des de qualsevol modalitat de Batxillerat, es recomana que els alumnes hagen cursat en 2º de batxillerat, Matemàtiques II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II i si escau Economia de l'Empresa.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

125

6,866

6,700

8,340

---

5,500

---

---

2011-12

125

6,636

7,373

5,000

---

6,100

---

5,000

2012-13

125

7,454

7,459

---

---

6,300

---

5,000

2013-14

125

7,000

5,000

---

---

5,000

---

---

2014-15

125

6,911

5,620

---

---

5,000

---

5,000

2015-16

125

8,014

 6,260

 9,000

---

6,150

5,096

 6,048

2016-17

125

8,624

---

---

---

5,000

---

---

2017-18

125

8,632

---

---

---

5,000

---

---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.
 

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

El grau en Economia formarà professionals en el coneixement de l'anàlisi econòmica moderna. El graduat o graduada en Economia ha de tenir una sòlida formació adequada a les exigències de mercats cada vegada més competitius i selectius. De la mateixa manera, ha de distingir-se per una formació humanista que li permeta abordar qüestions com ara l'assignació dels recursos escassos, problemes d'eficiència i productivitat, solidaritat social i justícia distributiva, entre moltes altres.

Els perfils professionals generals associats a aquest grau són els següents:

1. Serveis d'estudis i planificació
2. Fiscalitat
3. Administració pública
4. Organismes internacionals
5. Comerç exterior
6. Direcció o gerència d'empreses
7. Consultoria econòmica
8. Docència i investigació

Les eixides professionals abracen tant els sectors privat i públic (empreses, bancs, consultores, administració en els diferents nivells territorials) com els organismes internacionals (OCDE, FMI, Banc Mundial o institucions de la Unió Europea).

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ DEL TÍTOL

La implantació de la nova titulació de grau en Economia en la Facultat de Ciències  Econòmiques i Empresarials es farà curs a curs.

CURS

CURS ACADÈMIC

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Primer Grau Grau Grau Grau
Segon
Grau Grau Grau
Tercer

Grau Grau
Quart


Grau

 

CRONOGRAMA

 

Curs

acadèmic

Implantació del grau

en Economia

Extinció de la Llicenciatura en

Economia

2010/11 1r curs 1r curs
2011/12 2n curs 2n curs
2012/13 3r curs 3r curs
2013/14 4t curs 4t curs

 

Quan s'haja extingit un curs, no hi haurà docència reglada per a les assignatures corresponents a aquest curs. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau, tindran dret a fer quatre convocatòries d'examen els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Els alumnes que esgoten les convocatòries assenyalades sense haver superat les proves i vulguen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, a través del sistema d'adaptació que establisca el nou pla.

 

 

PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ DELS ESTUDIANTS DELS ESTUDIS EXISTENTS EN EL NOU PLA D'ESTUDIS

Taula de reconeixement de crèdits entre el pla d'estudis de la llicenciatura en Economia i el grau en Economia.

Llicenciatura en Economia

(pla 2001)

Caràcter

Crèdits

Grau en Economia

ASSIGNATURES (totes de 6 crèdits)

Caràcter

Curs

Macroeconomia

troncal

12

Introducció a la Macroeconomia 

bàsica

1r

Macroeconomia Intermèdia 

obligatòria

2n

Microeconomia

troncal

12

Introducció a la Microeconomia 

bàsica

1r

Microeconomia Intermèdia 

bàsica

1r

Macroeconomia Avançada II

troncal

6

Creixement Econòmic 

obligatòria

2n

Economia Internacional

optativa

6

Comerç Internacional 

obligatòria

3r

Macroeconomia Avançada I

troncal

6

Macroeconomia Internacional 

obligatòria

3r

Microeconomia

Avançada II

troncal

6

Comportament Estratègic i Economia 

obligatòria

3r

Creixement i Distribució de la Renda

optativa

6

Economia del Desenvolupament  

optativa

4t

Economia Pública

optativa

6

Economia Pública  

optativa

4t

Analisis Dades Econòmiques

optativa

6

Economia Laboral  

optativa

4t

Economia Mundial

troncal

6

Economia Mundial 

obligatòria

2n

OE. Economia de la UE

troncal

6

Economia de la UE 

obligatòria

2n

Economia Espanyola

troncal

12

Economia Espanyola 

obligatòria

3r

Institucions i Mercats Financers

optativa

6

Institucions i Mercats Financers 

obligatòria

3r

Sistema Fiscal I

Sistema Fiscal II

obligatòria

optativa

4,5

6

Sistema Fiscal  

obligatòria

3r

Economia de la Globalització

optativa

6

Economia de la Globalització  

optativa

4t

Cooperació al Desenvolupament 

optativa

6

Cooperació al Desenvolupament  

optativa

4t

Economia Ambiental 

optativa

6

Economia Ambiental i dels Recursos Naturals  

optativa

4t

Introducció a la Política Econòmica 

obligatòria

9

Introducció a la Política Econòmica 

obligatòria

2n

Polítiques Instrumentals  I

troncal

6

Polítiques Instrumentals 

obligatòria

3r

Polítiques Instrumentals  II

troncal

6

Polítiques Sectorials i Estructurals 

obligatòria

3r

Economia del Sector Públic 

troncal

6

Economia del Sector Públic 

obligatòria

4t

Anàlisi de Polítiques Públiques

optativa

6

Anàlisi de Polítiques Públiques  

optativa

4t

Economia de les Comunitats Autònomes i Hisendes Locals

optativa

6

Economia de les Comunitats Autònomes i Hisendes Locals

optativa

4t

Economia Regional i Urbana

optativa

6

Economia Regional i Urbana  

optativa

4t

Comptabilitat Financera i Analítica

troncal

12

Comptabilitat Financera

bàsica

1r

Organització

d'Empreses I

obligatòria

4,5

Fonaments d'Economia de l'Empresa 

bàsica

1r

Anàlisi d'Estats Comptables

optativa

6

Elaboració i Anàlisi d'Estats Comptables 

obligatòria

2n

Direcció Comercial

optativa

6

Fonaments de Màrqueting 

obligatòria

3r

Direcció Financera

obligatòria

4,5

Economia Financera 

obligatòria

4t

Anàlisi Competitiva d'Empreses i Sectors

optativa

6

Direcció Estratègica de l'Empresa 

obligatòria

4t

Comptabilitat Pública

optativa

6

Comptabilitat Pública  

optativa

4t

Matemàtiques

troncal

12

Matemàtiques I 

bàsica

1r

Matemàtiques II 

bàsica

1r

Ampliació Matemàtiques

obligatòria

6

Matemàtiques III 

obligatòria

2n

Introducció a l'Estadística

obligatòria

6

Estadística I 

bàsica

1r

Estadística i Introducció a l'Econometria

troncal

12

Estadística II 

obligatòria

2n

Econometria I

troncal

6

Econometria I 

obligatòria

2n

Econometria II

troncal

6

Econometria II 

obligatòria

3r

Anàlisi Dades Financeres

optativa

6

Tècniques de Predicció en Economia  

optativa

4t

Història Econòmica Mundial

(Segles XIX i XX) 

obligatòria

6

Història Econòmica Mundial

(Segles XIX i XX) 

bàsica

1r

Història Econòmica d'Espanya i Mundial

troncal

12

Història Econòmica d'Espanya

(Segles XIX i XX)

obligatòria

2n

Història de l'Anàlisi Econòmica  

obligatòria

6

Història de l'Anàlisi Econòmica  

optativa

4t

Dret Civil

Dret Mercantil

troncal troncal

4,5

6

Introducció al Dret Civil i Mercantil 

bàsica

1r

Pràctiques en Empresa

optativa

12-18

Pràctiques Externes

optativa

4t

 

 

 

Treball de Final de Grau

obligatòria

4t

 

El total de crèdits de l'actual pla d'estudis de la llicenciatura en Economia que es poden adaptar al pla d'estudis del nou grau en Economia és de 322,5, dels quals 202,5 crèdits corresponen a assignatures troncals i obligatòries i 120, a optatives.

Els crèdits cursats per l'estudiant en la Llicenciatura en Economia que no hagen estat reconeguts en la taula precedent podran ser reconeguts a través de:

 • Els  crèdits  optatius  del  Grau  fins al màxim  d'optativitat que estableix el grau mateix.
 • Els crèdits de lliure elecció reconeguts originalment per activitats d'extensió universitària, culturals o de representació seran reconeguts en el grau en què s'ingressa per la quota   de fins a un màxim de 6 crèdits acadèmics a reconèixer per activitats diverses que preveu l'article 12.8 del RD 1393/2007 (participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació).
 

GRAU EN ECONOMIA. PLA RESUMIT

economia