GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (2010-11)

Codi:
 C056

Crèdits:
 240
 
Data d'aprovació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 16,47
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències de la Salut

PLA

GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2010-11

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
54 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
CURS D'ADAPTACIÓ PER A DIPLOMATS/ADES
36 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA
SEGON CURS
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
54 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
TERCER CURS
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
QUART CURS
42 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
18 crèdits
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA

 

 

OBJECTIUS

 

La professió d'òptic optometrista té un perfil fonamentalment sanitari; tal com recull la Llei d'ordenació de professions sanitàries (LOPS), de 21 de novembre de 2003, el treball de l'òptic optometrista consisteix a exercir “les activitats dirigides a la detecció dels defectes de la refracció ocular (…), a la utilització de tècniques de reeducació, prevenció i higiene visual, i a l'adaptació (…) de les ajudes òptiques”. En aquest sentit, l'òptic optometrista ha d'estar capacitat per a desenvolupar tasques que beneficien la salut visual i el benestar de les persones, incloent-hi la prevenció de malalties del sistema visual i l'intercanvi d'informació amb altres professionals de l'àrea de la salut. No obstant això, a més d'aquests aspectes fonamentals, la professió també preveu aspectes experimentals: fent referència novament a la LOPS de 21 de novembre de 2003, en relació a les competències professionals de l'òptic optometrista, afig “a través del seu mesurament instrumental (...), a l'adaptació, verificació i control d'ajudes òptiques”.

Tot el que hem exposat anteriorment justifica que la titulació haja de contenir un alt percentatge de matèries de perfil sanitari, que capaciten el graduat per al maneig de pacients en les tasques d'atenció visual primària, rehabilitació visual i adaptació de lents de contacte, però també un alt percentatge de matèries experimentals que li permeten adquirir les competències necessàries per al maneig d'instrumentació òptica, muntatge i control de lents oftàlmiques i muntures, i maneig i muntatge d'ajudes visuals.

Els plans d'estudis conduents a l'obtenció dels títols de Grau que habiliten per a l'exercici de la professió d'Òptic-Optometrista, haurien de complir, a més del previst en el Reial decret 1393/2007, els requisits arreplegats en l'Ordre CIN/727/2009. Així, el present pla d'estudis es dissenya amb la idea central de complir els divuit objectius marcats en la citada Ordre Ministerial, la qual fixa en el seu apartat 3 els 18 objectius que s'exposen a continuació.

1. Conèixer, dissenyar i aplicar programes de prevenció i manteniment relacionats amb la salut visual de la població.

2. Realitzar exàmens visuals amb eficàcia en cadascuna de les seues fases: anamnesis, elecció i realització de proves diagnòstiques, establiment de pronòstic, elecció i execució del tractament i redacció, si escau, d'informes de remissió que establisquen els nivells de col·laboració amb altres professionals, a fi de garantir la millor atenció possible per al pacient.

3. Assessorar i orientar al pacient i familiars durant tot el tractament.

4. Ser capaç de reflexionar críticament sobre qüestions clíniques, científiques, ètiques i socials implicades en l'exercici professional de l'Optometria, comprenent els fonaments científics de l'Òptica-Optometria i aprenent a valorar de forma crítica la terminologia, assajos clínics i metodologia de la investigació relacionada amb l'Òptica-Optometria.

5. Emetre opinions, informes i peritajes quan siga necessari.

6. Valorar i incorporar les millores tecnològiques necessàries per al correcte desenvolupament de la seua activitat professional.

7. Ser capaç de portar a terme activitats de planificació i gestió en un servei o menuda empresa en el camp de l'Òptica-Optometria.

8. Ser capaç de planificar i realitzar projectes d'investigació que contribuïsquen a la producció de coneixements en l'àmbit d'Optometria, transmetent el saber científic pels mitjans habituals.

9. Ampliar i actualitzar les seues capacitats per a l'exercici professional mitjançant la formació continuada.

10. Ser capaç de comunicar les indicacions terapèutiques de salut visual i les seues conclusions, al pacient, familiars, i a la resta de professionals que intervenen en la seua atenció, adaptant-se a les característiques socioculturals de cada interlocutor.

11. Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa en el seu context.

12. Demostrar la comprensió de l'estructura general de l'optometria i la seua connexió amb altres disciplines específiques i altres complementàries.

13. Demostrar i implementar mètodes d'anàlisi crítica, desenvolupament de teories i la seua aplicació al camp disciplinar de l'Optometria.

14. Demostrar que posseeix coneixements, habilitats i destreses en l'atenció sanitària del pacient.

15. Demostrar capacitat per a actuar com agent d'atenció primària visual.

16. Demostrar capacitat per a participar de forma efectiva en grups de treball unidisciplinares i multidisciplinares en projectes relacionats amb l'Optometria.

17. Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i socioeconòmics, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions, aplicant els principis de justícia social en la pràctica professional, en un context mundial en transformació.

18. Adquirir la capacitat per a realitzar una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i l'ús eficient dels recursos sanitaris, així com la gestió eficaç de la documentació clínica amb especial atenció a la confidencialitat.

 
 

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Òptica i Optometria s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits, i d'aquesta manera aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA


Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

138

Optatives

18

Pràctiques externes obligatòries

18

Treball de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Els 240 crèdits del Pla d'Estudis inclouen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir, d'acord amb la distribució de matèries bàsiques, obligatòries, optatives i treball de finalització de grau.

En aquesta estructura s'opta per un tronc unitari de competències (coneixements i habilitats) considerades bàsiques per a l'exercici professional.

Aquest esquema comporta necessàriament una taxa d'optativitat baixa. Així mateix, al treball de final de grau se li assigna el nombre de crèdits mínim reconegut per la legislació vigent (6 ECTS cadascun; Reial Decret de 26 d'octubre de 2007, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials).

Per contra, a les pràctiques externes se li assignen un alt valor (18 ECTS), atesa la importància de la pràctica en aquesta titulació, en la mesura que impliquen un contacte entre l'alumne i la realitat del món laboral.

Quant a l'optativitat, s'ofereix un ventall d'assignatures de formació més específica. El títol s'organitza en mòduls i matèries, i associa a cadascuna d'aquestes últimes l'assoliment d'una sèrie de competències. Les competències que cal adquirir es recullen dins de cinc grans mòduls denominats, respectivament:

 • Mòdul de Formació Bàsica
 • Mòdul d'Òptica
 • Mòdul d'Optometria
 • Mòdul de Patologia del Sistema Visual
 • Mòdul de Pràctiques Tutelades i Treball de Fi de Grau

Al seu torn, en una classificació més detallada, el bloc d'Òptica es pot subdividir en tres matèries: Òptica, Visió i Òptica Oftàlmica, i d'altra banda proposa per al bloc d'Optometria la denominació alternativa de Optometria i Contactologia.

Prèviament a l'avaluació del treball de finalització de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Optica i Optometria

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències de la Salut), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2   x x
x  
 x xx x   x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1

x


 
  
 
    

   
0.2   x
        
   x            
 

 x  x    

 

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Per a sol·licitar plaça cal atenir-se al procediment i terminis que s'establisquen cada any. Habitualment cal realitzar una preinscripció i es fixen dos terminis. El primer termini o fase A, a mitjan juny i el segon, o fase B, a mitjan setembre. En la fase B únicament es pot sol·licitar l'admissió en les titulacions amb places vacants després de la fase A. Les places s'adjudiquen tenint en compte les preferències, criteris i contingents de reserva establits en la normativa vigent. Informació del procediment de sol·licitud de plaça (Preinscripció).
 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. (Habitualment a la fi de juliol i a la fi de setembre). Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Entre les qualitats desitjables del futur estudiant d'Òptica i Optometria es pot destacar:

 • Capacitat de treball (constància, mètode i rigor).
 • Capacitat de raonament i anàlisi crítica.
 • Esperit científic.
 • Capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements.
 • Habilitat en la resolució de problemes. 
 • Capacitat de síntesi i abstracció.
 • Formació complementària recomanable: Anglès i Informàtica bàsica.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

70

8,010

8,175

---

---

7,300

---

---

2011-12

70

7,689

7,323

---

---

7,540

---

---

2012-13

70

7,874

6,923

---

7,900

---

---

---

2013-14

70

6,423

6,075

---

---

6,380

---

---

2014-15

70

6,952

5,000

---

---

7,120

---

---

2015-16

70

7,706

6,120

---

5,700

6,340

---

---

2016-17

70

8,070

5,690

---

---

7,110

---

---

2017-18

70

8,010

5,590

---

---

7,700

---

---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.
 

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

A més del reconeixement com a professió sanitària per part de la LOPS (44/2003), a nivell nacional, els establiments d'òptica són considerats establiments sanitaris pel RD 277/2003 de 10 d'octubre que estableix les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris. En aquests establiments, l'òptic-optometrista desenvolupa les següents tasques:

1 Avaluació de les capacitats visuals per mitjà de les proves optométricas oportunes.

En general, detecció de disfuncions de refracció, acomodació i/o coordinació binocular, i detecció precoç de patologies visuals per a la seua remissió al oftalmòleg.

2 Millora del rendiment visual segons les exigències del mitjà que es desembolica l'individu, per mitjans físics tals com les ajudes òptiques, entrenament, prevenció i higiene visual, tècniques de ergonomía visual, etc.

3 Labor d'educació sanitària visual de la població.

4 Tallat, muntatge, adaptació, subministrament, verificació i control dels mitjans adequats per a la prevenció, protecció, compensació i millora de la visió.

5 Adaptació, muntatge i verificació d'ajudes per a baixa visió.

6 Rehabilitació visual de subjectes amb baixa visió.

7 Adaptació de pròtesis oculars. Totes les tasques d'atenció visual primària, muntatge i control d'ajudes i pròtesis oculars, rehabilitació visual, etc., que es desenvolupen en els establiments d'òptica i seccions d'òptica en oficines de farmàcia, s'efectuen sota l'adreça i control d'un òptic-optometrista col·legiat, que exerceix de Director Tècnic de l'establiment. Per això, la seua presència ha de ser constant i inexcusable, sense perjudici que estiga assistit en les seues tasques dels ajudants o auxiliars que estime oportú.

En els últims anys ha sorgit una nova eixida professional en les clíniques i consultes de Oftalmología privades i públiques. En aquest sentit, la formació de l'actual diplomat en Òptica i Optometria és molt bé valorada pels metges especialistes en Oftalmología. La tasca que els òptics-optometristas han de realitzar en aquestes consultes consisteix en la detecció de disfuncions visuals, maneig d'instruments òptics de mesura i diagnòstic clínic i interpretació dels seus resultats, adaptació de lents de contacte, informació i assessorament sobre les ajudes òptiques disponibles i totes les proves prèvies i posteriors a diversos procediments quirúrgics, fonamentalment la cirurgia refractiva i la cirurgia de cataractes.

Resumint, podem concloure que, el perfil de l'òptic-optometrista s'adequa al perfil arreplegat en el llibre blanc de la titulació: “L'Òptic-Optometrista és un professional sanitari que desenvolupa activitats dirigides a la prevenció, detecció, avaluació i tractament d'alteracions de la funció visual. Per a això realitza exàmens visuals i oculars, dissenya, verifica i adapta sistemes òptics, dissenya i desenvolupa programes d'entrenament visual i dissenya i proposa millores ergonòmiques”.

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en  Òptica i Optometria

Extinció de la diplomatura en Òptica i Optometria (*) 

  2010-2011  

1r curs

   2010-2011    

  2011-2012  

2n curs

   2011-2012 

  2012-2013   

3r curs

   2012-2013 

  2013-2014  

4t curs

 

 

(*) Es refereix al curs en el qual ja no s'imparteix docència.

L'extinció de l'actual Diplomatura en Òptica i Optometria es farà any a any, de manera que la implantació del curs n del grau suposa la desaparició del curs n de l'actual diplomatura. Els estudiants que ho desitgen, podran sol·licitar el canvi al nou pla. Aquest canvi de pla podrà sol·licitar-se en el moment de realitzar la matrícula.

En el cas que un estudiant opte per romandre en l'anterior pla, sempre tindrà dret a dues convocatòries per curs en els dos cursos següents a la implantació del títol de grau en el curs que corresponga. És a dir, es respecta el dret de l'alumne a sis convocatòries per assignatura.


 

 

TAULES D'EQUIVALÈNCIES DELS ESTUDIS ACTUALS AL GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA

 

Als estudiants que tinguen superat el primer curs de la Diplomatura en Òptica i Optometria se'ls reconeixerà el primer curs del Grau, a més de les assignatures que els corresponen en la resta de cursos a l'aplicar la taula d'adaptació que s'exposa a continuació:

Mòdul de formació bàsica

PLA 2000

CRED

PLA 2010

ECTS

ANATOMIA I HISTOLOGIA OCULAR I

DEL SISTEMA VISUAL

4,5

ANATOMIA SVH

6

BIOLOGIA GENERAL

4,5

BIOLOGIA

6

FÍSICA

9

FÍSICA

6

MATEMÀTIQUES

9

MATEMÀTIQUES

6

ESTADÍSTICA PER A ÒPTICS

6

ESTADÍSTICA

6

FONAMENTS DE QUÍMICA

7,5

QUÍMICA

6

FISIOLOGIA OCULAR

4,5

FISIOLOGIA SVH

6

MATÈRIALS ÒPTICS

6

MATERIALS ÒPTICS

6

 

Mòdul d'Òptica

PLA 2000

CRED

PLA 2010

ECTS

ÒPTICA GEOMÈTRICA

10,5

ÒPTICA GEOMÈTRICA

6

ÒPTICA INSTRUMENTAL

10,5

ÒPTICA INSTRUMENTAL

6

ÒPTICA GEOMÈTRICA +

ÒPTICA INSTRUMENTAL

10,5

10.5

ÒPTICA GEOMÈTRICA

ÒPTICA INSTRUMENTAL

SISTEMES ÒPTICS

6

6

6

ÒPTICA FÍSICA

9

ÒPTICA FÍSICA I

ÒPTICA FÍSICA II

6

6

TECNOLOGIA ÒPTICA I

15

ÒPTICA OFTÀLMICA I

6

ÒPTICA OFTÀLMICA II

6

TECNOLOGIA ÒPTICA I + TECNOLOGIA ÒPTICA II

15

4,5

ÒPTICA OFTÀLMICA I

ÒPTICA OFTÀLMICA II

ÒPTICA OFTÀLMICA III

6

6

9

ÒPTICA FISIOLÒGICA I

7,5

ÒPTICA VISUAL I

6

ÒPTICA FISIOLÒGICA II

4,5

ÒPTICA VISUAL II

6

ÒPTICA FISIOLÒGICA III

4.5

PSICOFÍSICA I PERCEPCIÓ VISUAL

6

 

Mòdul d'Optometria

PLA 2000

CRED

PLA 2010

ECTS

OPTOMETRIA I

 

13,5

FONAMENTS D'OPTOMETRIA

 

OPTOMETRÍA I

6

6

OPTOMETRIA II

 

12

 

OPTOMETRIA II

OPTOMETRIA III

OPTOMETRIA IV

6

6

6

 

OPTOMETRIA CLÍNICA + CONTACTOLOGIA CLÍNICA

 

4,5

4,5

 

OPTOM. I CONTACTOLOGIA CLÍNICA

 

9

CONTACTOLOGIA

12

 

CONTACTOLOGIA I

CONTACTOLOGIA II

 

6

6

OPTOMETRIA PEDIÀTRICA I GERIÀTRICA

6

OPTOMETRIA :

POBLACIONS ESPECIALS

6

 

Mòdul de Patologia

PLA 2000

CRED

PLA 2010

ECTS

PRINCIPIS DE PATOLOGIA I FARMACOLOGIA OCULAR

7,5

PATOLOGIA  SVH

FARMACOLOGIA

6

6

PRINCIPIS DE PATOLOGIA I FARMACOLOGIA OCULAR + 

SALUT PÚBLICA EN CIÈNCIES DE LA VISIÓ

7,5

6

PATOLOGIA  SVH

FARMACOLOGIA

PATOLOGIA OCULAR  CLÍNICA  I SALUT PÚBLICA

6

6

6

 

 

Adaptació entre títols de la Facultat de Ciències de la UA:

La Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant ha presentat cinc títols de grau de la branca de Ciències (Biologia, Ciències del Mar, Geologia, Química i Matemàtiques) i un títol de la branca de Ciències de la Salut (Òptica i Optometria). Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat entre estudis en finalitzar el primer curs s'acorda que als alumnes que ingressen en el grau en Òptica i Optometria procedents d'un altre dels títols de la Facultat de Ciències se'ls reconeixeran tots els crèdits de primer curs que hagen superat. D'aquesta manera, podrien haver en segon curs de la titulació alumnes amb deficiències en matèries bàsiques que els impedirien continuar amb normalitat els estudis. En aquest cas, a través de l'acció tutorial s'orientaria els alumnes en el sentit adequat per a esmenar les deficiències de formació cursant alguna matèria bàsica.

 

 

 

CURS D'ADAPTACIÓ PER A DIPLOMATS EN ÒPTICA I OPTOMETRIA QUE VULGUEN OBTENIR EL GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA

 

 

Justificació

A la vista de la documentació remesa des de la Secretaria General d'Universitats amb data 20 de novembre de 2009 titulada Informe sobre l'accés a títols oficials de grau des dels de diplomat, arquitecte tècnic i enginyer tècnic corresponents a l'anterior ordenació, en el qual s'indiquen les pautes que se seguiran per a l'oferta dels denominats cursos pont o cursos d'adaptació, la Universitat d'Alacant considera oportú oferir un curs d'adaptació als diplomats en Òptica i Optometria.


Així, paral·lelament a la posada en marxa del títol de grau, la Universitat d'Alacant oferirà, en tres edicions (2010-11, 2011-12 i 2012-13), un curs pont per a facilitar l'adaptació dels actuals diplomats en Òptica i diplomats en Òptica i Optometria a graduats. Aquest curs tindrà una durada d'un any acadèmic, i l'oferta de matrícula tindrà un contingent de 60 places per curs.

 

Accés i admissió d'estudiants

El requisit d'accés d'estudiants a aquest curs serà el següent: estar en possessió del títol de Diplomat en Òptica o el títol de Diplomat en Òptica i Optometria.
Els diplomats en Òptica o en Òptica i Optometria per altres universitats que vulguen obtenir el grau en Òptica i Optometria per la Universitat d'Alacant hauran de cursar les assignatures que determine la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits del Centre sobre la base de les cursades amb anterioritat en la diplomatura. En el cas que hagen de cursar assignatures no incloses en el Curs d'Adaptació , aquests diplomats tindran denegat l'accés.
L'admissió es farà segons el barem
següent:

 • Expedient acadèmic fins al 40 %
 • Diplomat en Òptica o en Òptica i Optometria per la Universitat d'Alacant 30 %
 • Matriculat o titulat en el màster en Optometria Avançada i Ciències de la Visió per la Universitat d'Alacant 30 %

 

Planificació acadèmica

Els continguts del curs s'estableixen prenent en consideració el Reial Decret RD 1393/2007, l'Ordre CIN/727/2009 que regula la professió i la taula d'adaptacions recollida en el capítol 10 de la memòria del títol de Graduat en Òptica i Optometria per la Universitat d'Alacant.
Amb aquests condicionants es plantegen les consideracions generals
següents:
1. El nou pla incorpora com a matèria obligatòria l'assignatura Pràctiques Externes (18 crèdits), mentre que en el Pla 2000 aquestes pràctiques tenen un caràcter optatiu i una durada limitada a 4,5 o 9 crèdits.
2. El Reial Decret obliga a la realització d'un treball de final de grau, que en el nou pla es regula com una matèria obligatòria amb 6 crèdits ECTS.
3. L'Ordre CIN727/2009 aporta la novetat d'incorporar al títol l'estudi de la salut pública i l'estudi del sistema sanitari espanyol.

D'aquesta manera es proposa un curs d'adaptació amb 36 crèdits ECTS d'acord amb aquesta estructura:

 • PATOLOGIA OCULAR CLÍNICA I SALUT PÚBLICA 6 ECTS
 • OPTOMETRIA: POBLACIONS ESPECIALS 6 ECTS
 • PRÀCTIQUES EXTERNES 18 ECTS
 • TREBALL DE FINAL DE GRAU 6 ECTS

Els continguts docents de les assignatures esmentades seran iguals que els que consten en les corresponents fitxes de matèries i assignatures del nou grau.
Respecte de la planificació temporal, es proposa una estructura que distribueix la càrrega docent al llarg de dos semestres. El treball de final de grau, atès el seu caràcter conclusiu, se situa en el segon semestre, mentre que les pràctiques externes es podran cursar en dos mòduls de nou crèdits oferits en els dos quadrimestres. Amb aquesta estructura, tots els alumnes cursaran els 36 crèdits, però la distribució temporal per a cada alumne podrà variar entre 15 i 24 crèdits en el primer semestre, i entre 21 i 30 en el segon.

Planificació temporal del curs d'adaptació.

ASSIGNATURA Semestre 1 Semestre 2 Oferta cursos
Optometria: Poblacions Especials   6 ECTS 10-11, 11-12, 12-13
Patologia Ocular Clínica i Salut Pública 6 ECTS   10-11, 11-12, 12-13
Pràctiques Externes 9/18 ECTS 9/18 ECTS 10-11, 11-12, 12-13
Treball de Final de Grau   6 ECTS 10-11, 11-12, 12-13

 

 

Calendari d'implantació

La implantació d'un Curs d'Adaptació dirigit a persones ja diplomades perquè accedisquen al Grau en Òptica i Optometria està previst que s'inicie el curs 2011-2012 i s'oferirà fins al curs 2012-2013.

 

GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA. PLA RESUMIT

optica i optometria