GRAU EN MATEMÀTIQUES (2021-22)

Codi:
 C052

Crèdits:
 240
 
Data d'aprovació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 15,59
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

GRAU EN MATEMÀTIQUES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
48 crèdits
 
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
SEGON CURS
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
BÀSICA
6
 
2
BÀSICA
6
 
 
48 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
QUART CURS
24 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
TREBALL FINAL DE GRAU
6
 
4
OBLIGATÒRIA
6
 
4
OBLIGATÒRIA
6
 
4
OBLIGATÒRIA
6
 
 
36 crèdits
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN MATEMÀTIQUES
ITINERARI 1. MATEMÀTIQUES GENERALS
24 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 1. MATEMÀTIQUES GENERALS
ITINERARI 2. ANÀLISI DE DADES I ÀLGEBRA APLICADA
24 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 2. ANÀLISI DE DADES I ÀLGEBRA APLICADA
ITINERARI 3. MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS
24 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 3. MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS

 

 

OBJECTIUS GENERALS DEL TÍTOL

 

Els ensenyaments de grau en Matemàtiques, adscrites a la branca Ciències, tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general en matemàtiques com a disciplina científica que li prepare per a l'exercici d'activitats professionals en què haurà d'aplicar les destreses adquirides. Entre aquestes activitats professionals s'inclouen fonamentalment la docència, la investigació en matemàtiques i també les seues aplicacions a la indústria, l'empresa i l'administració.

De manera més particular, el títol de grau en Matemàtiques es dirigeix a capacitar l'alumne per a la formulació matemàtica, anàlisi, resolució i, si escau, tractament informàtic de problemes que apareguen en diversos camps de les ciències bàsiques, ciències socials i de la vida, enginyeria, finances, consultoria, etc.

De manera més concreta, els objectius generals del grau en Matemàtiques són els següents:

- Conèixer la naturalesa, mètodes i finalitats dels diferents camps de la matemàtica, com també una perspectiva històrica raonable del seu desenvolupament.

- Reconèixer la presència de la matemàtica subjacent en la natura, en la ciència, en la tecnologia i en l'art. Reconèixer la matemàtica com a part integrant de l'educació i la cultura.

- Desenvolupar les capacitats analítiques i d'abstracció, la intuïció i el pensament lògic i rigorós a través de l'estudi de la matemàtica.

- Capacitar per a la utilització dels coneixements teòrics i pràctics adquirits en la definició i plantejament de problemes i en la cerca de les seues solucions tant en contextos acadèmics com professionals.

- Preparar l'estudiant per a posteriors estudis especialitzats, tant en una disciplina matemàtica com en qualsevol de les ciències que requerisquen bons fonaments matemàtics.

- Possibilitar l'accés directe al mercat de treball en llocs amb un nivell de responsabilitat mitjà-alt.

 

 
 

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El Pla d'Estudis del Grau en Matemàtiques per la Universitat d'Alacant té un total de 240 crèdits distribuïts en quatre cursos amb 60 crèdits ECTS en cadascun, i una organització temporal amb una distribució homogènia del treball que cal dur a terme en 30 ECTS per semestre. Els 240 crèdits inclouen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

138

Optatives

36

Treball de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Pla d'Estudis s'estructura en tres mòduls (bàsic, fonamental, i avançat). El mòdul bàsic comprèn 8 assignatures del primer curs i dues assignatures de segon, amb 60 crèdits ,dels quals 36 són bàsics de la branca de ciències (BR) i està compost per les matèries: Matemàtiques, Física i Química. Al costat d'aquestes, s'han inclòs dues assignatures de la branca d'Enginyeria i Arquitectura: Programes de Càlcul Científic i Processament de Textos, i Algorísmia, i altres dues de la branca de Ciències Socials i Jurídiques: Introducció a l'Estadística i Probabilitat.

Totes les assignatures són de 6 crèdits, incloent-hi el treball de final de grau.

L'optativitat està organitzada en 3 itineraris:

- Matemàtiques Generals

- Anàlisi de Dades i Àlgebra Aplicada

- Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Cada itinerari està associat a quatre assignatures que seran obligatòries en aquest itinerari. S'oferiran un total de 12 assignatures optatives i l'alumne haurà de triar un itinerari (4 optatives) i les altres dues entre les 8 restants, si vol obtenir la menció corresponent a aquest itinerari.

L'alumne podrà efectuar 6 o 12 crèdits de pràctiques externes reconeguts per una o dues assignatures optatives, intentant que no siguen les que defineixen un itinerari.

En el treball de final de grau l'alumne haurà de demostrar l'adquisició de les competències associades al títol mitjançant la realització, presentació i defensa d'una memòria que reculla un treball original de l'alumne.

 

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

L'optatividad està organitzada en 3 itineraris: Matemàtiques generals; Anàlisi de dades i àlgebra aplicada; i Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Cada itinerari està associat a quatre assignatures que seran obligatòries en aquest itinerari.

S'oferiran un total de 12 assignatures optatives i l'alumne haurà de triar un itinerari (4 optatives) i les altres dues entre les 8 restants, si vol obtenir l'esment corresponent a aquest itinerari. L'alumne podrà realitzar 6 o 12 crèdits de pràctiques externes reconeguts per una o dues assignatures optatives, tractant que no siguen les que defineixen un itinerari.

En tot cas, l'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que
tindran aquest reconeixement acadèmic.

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

ECTS

Itinerari A: MATEMÀTIQUES GENERALS

TEORÍA DE LA MESURA

6

ANÀLISI CONVEX

6

TEORÍA DE GRUPS

6

TOPOLOGÍA ALGEBRÀICA

6

Itinerari B: ANÀLISI DE DADES I ÀLGEBRA APLICADA

PROCESSOS ESTOCÀSTICS

6

TEORÍA DE CODIS

 

6

ANÀLISI DE DADES II

6

CRIPTOGRAFÍA

6

Itinerari C: MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS

TEORÍA DE JOCS

6

DECISIONS COLECTIVES

6

ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓ I LA INCERTESA

6

SÈRIES TEMPORALS

6

FORA D'ITINERARI

PRÀCTIQUES EXTERNES I

6

PRÀCTIQUES EXTERNES II

6

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Matematiques

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2   x x
x  
x xx x   x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1
x x


 
x 
 
    
x    x
0.2      
     
   x            
 

 x      

 

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

  • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Es considera desitjable que els alumnes que pretenguen cursar estudis de Grau en Matemàtiques tinguen un perfil cientificotècnic, havent cursat almenys les matèries Matemàtiques II, Física i Química en segon de Batxillerat.

Entre les qualitats desitjables del futur estudiant de Matemàtiques es pot destacar:

  • Capacitat de treball (constància, mètode i rigor).
  • Capacitat de raonament i anàlisi crítica.
  • Esperit científic.
  • Capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements.
  • Habilitat en la resolució de problemes.
  • Capacitat de síntesi i abstracció.
  • Formació complementària recomanable: anglès i Informàtica a nivell d'usuari.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

50

7,846

5,760

---

---

---

---

---

2011-12

50

8,937

6,312

---

---

6,500

---

5,000

2012-13

50

8,398

6,880

---

---

5,000

---

---

2013-14

50

7,134

5,000

---

---

5,000

---

---

2014-15

50

8,469

6,110

---

---

---

---

5,000

2015-16

50

9,250

7,350

---

---

8,160

---

---

2016-17

50

9,558

6,290

---

---

5,000

---

---

2017-18

50

11,172

---

5,000

---

6,890

5,000

5,000

 

  • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
  • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

 

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

El grau en Matemàtiques capacita l'estudiant per a la formulació matemàtica, anàlisi, resolució i tractament informàtic de problemes relacionats amb les ciències bàsiques, les ciències socials i de la vida, l'enginyeria, les finances i la consultoria entre d'altres.

Els perfils professionals per als quals capacita el grau en Matemàtiques són: Docència universitària o investigació. Docència no universitària. Administració pública.  Empreses de banca, finances i assegurances. Consultories. Empreses d'informàtica i telecomunicacions. Indústria.

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en Matemàtiques

Extinció de la llicenciatura en Matemàtiques*

2010-11

1r curs

1r curs

2011-12

2n curs

2n curs

2012-13

3r curs

3r curs

2013-14

4t curs

4t curs

2014-15

 

5è curs

 

* Es refereix al curs en el qual ja no s'imparteix docència; no obstant això, els estudiants tenen dret a dues convocatòries anuals d'examen en els dos anys següents a la implantació del títol de grau en el curs que corresponga.

 

 

TAULA D'ADAPTACIONS DELS ESTUDIS EXISTENTS AL NOU PLA D'ESTUDIS

Als estudiants que tinguen superat el primer curs de la Llicenciatura en Matemàtiques se'ls reconeixerà el primer curs del Grau, a més de les assignatures que els corresponen en la resta de cursos a l'aplicar la taula d'adaptació que s'exposa a continuació.

Aquesta taula detalla les convalidacions entre les assignatures corresponents a la titulació actual i les corresponents al futur grau en Matemàtiques.

Sempre que ha estat possible, s'ha cercat una equivalència de continguts. No obstant això, en alguns casos, la convalidació proposada ha d'entendre's com un reconeixement de crèdits.

LLICENCIATURA EN MATEMÀTIQUES

Crèdits

GRAU EN MATEMÀTIQUES

ECTS

Anàlisi Matemàtica I

13,5

Anàlisi de Variable Real I

6

Anàlisi de Variable Real II

6

Àlgebra Lineal

12

Àlgebra Lineal I

6

Àlgebra Lineal II

6

Informàtica I

6

Algorísmia

6

Informàtica II

4,5

Algorísmia

6

Càlcul de Probabilitats

4,5

Introducció a l'Estadística

6

Ampliació del Càlcul de Probabilitats

4,5

Probabilitat

6

Lògica de Primer Ordre

4,5

Fonaments Matemàtics

6

Laboratori de Matemàtiques

6

Programes de Càlcul Científic i Processament de Textos

6

Ampliació de Laboratori de Matemàtiques

4,5

Programes de Càlcul Científic i Processament de Textos

6

Anàlisi Matemàtica II

9

Anàlisi Real de Diverses Variables I

6

Càlcul Avançat

6

Anàlisi Real de Diverses Variables II

6

Geometria i Topologia I

9

Corbes i Superfícies

6

Investigació Operativa

12

Programació Lineal

6

Ampliació de Geometria i Topologia

6

Topologia Bàsica

6

Mètodes Numèrics

12

Càlcul Numèric I

6

Teoria de Matrius

6

Àlgebra Lineal II

6

Estadística

7,5

Inferència Estadística

6

Ampliació d'Equacions Diferencials

15

Mètodes Analítics per a EDO

6

Mètodes Qualitatius per a EDO

6

Ampliació d'Estadística

7,5

Inferència Estadística

6

Anàlisi Convexa

6

Anàlisi Convexa

6

Teoria Econòmica

6

Decisions Col·lectives

6

Àlgebra

9

Equacions Algebraiques

6

Teoria de Grups

6

Anàlisi Matemàtica IV

15

Anàlisi de Variable Complexa

6

Operadors Lineals No Negatius

6

Economia de la Informació i la Incertesa

6

Mètodes de Matemàtica Aplicada

6

Teoria de Codis

6

Mètodes Matemàtics per a l'Economia

6

Economia de la Informació i la Incertesa

6

Sèries Temporals i Predicció

6

Sèries Temporals

6

Geometria i Topologia II

9

Teoria Global de Superfícies

6

Anàlisi Matemàtica V

7,5

Equacions en Derivades Parcials

6

Càlcul Numèric

9

Càlcul Numèric II

6

Teoria de la Decisió

6

Decisions Col·lectives

6

Ampliació de la Teoria de la Decisió

6

Teoria de Jocs

6

Anàlisi de Dades

6

Anàlisi de Dades I

6

Anàlisi de Dades II

6

Optimització

6

Optimització I

6

Mètodes Economètrics

6

Economia de la Informació i la Incertesa

6

Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats

4,5

Teoria de Codis

6

Teoria de la Complexitat

4,5

Criptografia

6

Computació Paral·lela

6

Criptografia

6

Fonaments d'Intel·ligència Artificial

4,5

Criptografia

6

Models Abstractes de Càlcul

4,5

Programes de Càlcul Científic i Processament de Textos

6

Computació Matricial

4,5

Teoria de Codis

6

Didàctica de Matemàtiques d'Educació Secundària

6

Fonaments

6

Teoria de la Mesura i Integració

6

Teoria de la Mesura

6

Ampliació d'Anàlisi Numèrica

6

Càlcul Numèric II

6

Teoria d'Estabilitat i Control

6

Processos Estocàstics

6

Funcions Especials

6

Anàlisi Funcional

6

Laboratori d'Anàlisi Simbòlica

6

Programes de Càlcul Científic i Processament de Textos

6

Ampliació de Mètodes de Matemàtica Aplicada

6

Processos Estocàstics

6

Introducció a la Teoria de Fractals

6

Teoria de la Mesura

6

Introducció al Càlcul

4,5

Fonaments Matemàtics

6

Raonament Matemàtic i Matemàtica Discreta

4,5

 

Els alumnes que hagen superat el primer cicle de la titulació actual podran matricular-se en el curs 4t del futur grau en Matemàtiques. En aquest cas no s'aplicarà convalidació per assignatures.

La taula anterior detalla les convalidacions entre les assignatures corresponents a la titulació actual i les corresponents al futur grau en Matemàtiques.       

Sempre que ha estat possible s'ha buscat una equivalència de continguts. No obstant això, en alguns casos, la convalidació proposada ha d'entendre's com un reconeixement de crèdits.

 

Adaptació entre títols de la Facultat de Ciències de la UA:

La Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant ha presentat cinc títols de grau de la branca de Ciències (Biologia, Ciències del Mar, Geologia, Química i Matemàtiques) i un títol de la branca de Ciències de la Salut (Òptica i Optometria). Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat entre estudis en finalitzar el primer curs s'ha acordat que als alumnes que ingressen en el grau en Matemàtiques procedents d'un altre dels títols de la Facultat de Ciències se'ls reconeixeran tots els crèdits de primer curs que hagen superat, pertanguen o no a la branca de Ciències.

D'aquesta manera, podria haver en segon curs de la titulació alumnes amb deficiències en matèries bàsiques que els impedirien seguir amb normalitat els estudis. En aquest cas, a través de l'acció tutorial s'orientaria els alumnes en el sentit adequat per a esmenar les deficiències de formació cursant alguna matèria bàsica.

 

GRAU EN MATEMÀTIQUES. PLA RESUMIT

matematiques