GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (2021-22)

Codi:
 C010

Crèdits:
 240
 
Data d'aprovació:
 27/02/2014

Titol:
 Grau
 
Preu:
 14,21
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
36 crèdits
 
   CATALÀ
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
   ESPANYOL
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
24 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
 
PRIMER CURS
36 crèdits
 
   CATALÀ
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
   ESPANYOL
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
24 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
 
PRIMER CURS
36 crèdits
 
   CATALÀ
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
   ESPANYOL
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
24 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
 
SEGON CURS
24 crèdits
 
   LLENGUA A
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
36 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
   LLENGUA A
6 crèdits
 
6 crèdits
 
24 crèdits
 
   OPCIÓ 1
 
 
   OPCIÓ 2
 
 
   OPCIÓ 3
 
 
   OPCIÓ 4
 
 
   OPCIÓ 5
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
BÀSICA
6
 
 
   OPCIÓ 6
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   OPCIÓ 7
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
BÀSICA
6
 
 
   OPCIÓ 8
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS
36 crèdits
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
12 crèdits
 
 
 
 
 
 
QUART CURS
36 crèdits
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
 
 
12 crèdits
 
 
 
 
 
48 crèdits
 
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. LLENGUA B: ALEMANY
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA: ALEMANY
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA: ALEMANY
ITINERARI LLENGUA C: ANGLÈS
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA C: ANGLÈS
ITINERARI LLENGUA C: FRANCÈS
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA C: FRANCÈS
ACCÉS A ITINERARIS
 
SEGON CURS
24 crèdits
 
   LLENGUA A
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
36 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
   LLENGUA A
6 crèdits
 
6 crèdits
 
24 crèdits
 
   OPCIÓ 1
 
 
   OPCIÓ 2
 
 
   OPCIÓ 3
 
 
   OPCIÓ 4
 
 
   OPCIÓ 5
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
BÀSICA
6
 
 
   OPCIÓ 6
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   OPCIÓ 7
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
BÀSICA
6
 
 
   OPCIÓ 8
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS
36 crèdits
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
12 crèdits
 
 
 
 
 
 
QUART CURS
36 crèdits
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
 
 
12 crèdits
 
 
 
 
 
48 crèdits
 
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. LLENGUA B: ANGLÈS
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA: ANGLÈS
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA: ANGLÈS
ITINERARI LLENGUA C: ALEMANY
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA C: ALEMANY
ITINERARI LLENGUA C: FRANCÈS
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA C: FRANCÈS
ACCÉS A ITINERARIS
 
SEGON CURS
24 crèdits
 
   LLENGUA A
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
36 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
   LLENGUA A
6 crèdits
 
6 crèdits
 
24 crèdits
 
   OPCIÓ 1
 
 
   OPCIÓ 2
 
 
   OPCIÓ 3
 
 
   OPCIÓ 4
 
 
   OPCIÓ 5
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
BÀSICA
6
 
 
   OPCIÓ 6
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   OPCIÓ 7
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
BÀSICA
6
 
 
   OPCIÓ 8
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS
36 crèdits
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
12 crèdits
 
 
 
 
 
 
QUART CURS
36 crèdits
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
 
 
12 crèdits
 
 
 
 
 
48 crèdits
 
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. LLENGUA B: FRANCÈS
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA: FRANCÈS
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA: FRANCÈS
ITINERARI LLENGUA C: ALEMANY
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA C: ALEMANY
ITINERARI LLENGUA C: ANGLÈS
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA C: ANGLÉS
ACCÉS A ITINERARIS
 
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPANYOL-CATALÀ / CATALÀ-ESPANYOL
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPANYOL-CATALÀ / CATALÀ-ESPANYOL
ITINERARI LLENGUA D: ÀRAB
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: ÀRAB
ITINERARI LLENGUA D: XINÈS
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: XINÈS
ITINERARI LLENGUA D: ITALIÀ
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: ITALIÀ
ITINERARI LLENGUA D: ROMANÈS
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: ROMANÈS
ITINERARI LLENGUA D: RUS
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: RUS

 

 

OBJECTIUS GENERALS

 

L'objectiu fonamental del títol és formar futurs professionals de la comunicació multilingüe amb un coneixement global en les àrees relacionades amb els estudis de traducció (civilització, cultura, política, empresa, etc.) que els capacite per a fer traduccions de qualitat en diferents registres i de camps temàtics diversos i per a adaptar-se de manera eficient a un entorn de ràpida evolució a causa del gran augment dels intercanvis econòmics, socials i culturals entre els diferents països i Espanya. L'interès d'aquests estudis es justifica per l'expansió en tots els nivells de les relacions internacionals i la creixent globalització en tots els camps. Aquesta realitat exigeix respostes de traducció ràpides i de gran dinamisme en contextos multilingües amb la finalitat última de contribuir juntament amb altres professionals a la traducció i interpretació, a la creació, correcció i revisió de textos, a l'obtenció i gestió de recursos terminològics, a la docència de llengües, a les relacions públiques o al treball en mitjans de comunicació. Els graduats en Traducció i Interpretació podran exercir funcions de traductor en empreses del sector públic o privat.

 
 

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Traducció i Interpretació s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits i d'aquesta manera aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic, amb un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

150

Optatives / Pràctiques externes*

24

Treball de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Respecte de la manera en què s'estructuraran els ensenyaments del Pla d'Estudis de la titulació de grau en Traducció i Interpretació per la Universitat d'Alacant, convé fer la precisió següent:

El Pla d'Estudis s'estructura atenent dos nivells d'agrupació des del punt de vista acadèmic: mòduls i matèries. S'entén per mòdul la unitat acadèmica que inclou una matèria o més d'una i que mostra una coherència pel que fa a continguts, mètode d'aprenentatge i d'avaluació; i per matèria, la unitat acadèmica formada per una assignatura o més d'una que constitueixen una unitat de continguts, mètode d'aprenentatge i d'avaluació, les quals es poden concebre de manera integrada o no. Tota aquesta estructura és coherent amb els objectius i competències definits per a aquesta titulació i es basa en una estreta coordinació docent.

D'acord amb les directrius plasmades en l'article 12 del Reial Decret 1393/2007, el Pla d'Estudis de la titulació de grau en Traducció i Interpretació per la Universitat d'Alacant té aquesta estructura:

Un total de 240 crèdits, que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir en aspectes bàsics de les branques de coneixement implicades, i també en matèries obligatòries i optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits, treball de final de grau i altres activitats formatives.

 • D'aquests, 60 crèdits ECTS de formació acadèmica bàsica que l'estudiant ha de superar i que estan vinculats a alguna de les matèries bàsiques de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats que figura en l'annex II del Reial Decret 1393/2007, la qual per si mateixa admet ja una interdisciplinarietat que la fa molt convenient per als objectius que es pretenen assolir amb la nostra titulació. Aquestes matèries de formació acadèmica bàsica (Llengua, Lingüística, Idioma Modern i Informàtica) es concreten en assignatures quadrimestrals de 6 crèdits cadascuna, que s'ofereixen en la primera meitat del Pla d'Estudis (1r i 2n curs). Es marquen com a tal en el Pla d'Estudis amb l'abreviatura FB (formació bàsica).
 • 150 crèdits ECTS més seran de matèries obligatòries, concretats en 26 assignatures quadrimestrals de 6 crèdits cadascuna, i vinculades també a la matèria bàsica Idioma Modern de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats que figura en l'annex II del Reial Decret 1393/2007.
 • Hi haurà, a més, un treball de finalització de grau que tindrà un valor de 6 crèdits i es farà en la fase final del Pla d'Estudis (4t curs, 2n semestre). Estarà orientat a avaluar les competències associades al títol.
 • La resta de crèdits fins al total de 240 del grau els configuren 24 crèdits ECTS de matèries optatives que ha de cursar l'alumnat en els quatre últims semestres del grau, les quals proporcionen una formació acadèmica complementària, i vindran donats sobre tres itineraris possibles en optatives: Llengua D, Traducció Especialitzada de la Llengua B, i Traducció Llengües A (Català-Espanyol / Espanyol-Català). Si l'alumnat fa pràctiques externes, els 6 ECTS d'aquestes pràctiques se substituiran per una assignatura optativa. La o l'estudiant té dues formes de cursar aquestes assignatures optatives, segons desitge graduar-se amb o sense l'obtenció d'un itinerari. En el cas que s'opte per l'obtenció d'un itinerari, l'alumnat haurà de cursar les tres assignatures optatives que s'ofereixen en l'itinerari de Traducció especialitzada o les tres que s'ofereixen en el de Traducció espanyol/català. Quant a l'itinerari de la Llengua D, la o l'estudiant haurà de cursar almenys, les següents assignatures: Llengua D III, Llengua i Traducció D I i Llengua i Traducció D II, amb la qual cosa ja podrà obtenir en el títol l'itinerari de la Llengua D. En el segon semestre de quart curs podrà optar per cursar Llengua i Traducció D III o l'assignatura Pràctiques Externes. Si tria Llengua i Traducció D III haurà de continuar amb la mateixa llengua D cursada en segon curs com a matèria obligatòria. Si per contra s'opta per graduar-se sense itinerari, l'alumnat podrà cursar l'optativitat com desitge, tenint en compte que, si decideix cursar la Llengua D III, ha de continuar amb la mateixa que va cursar com a Llengua D II. Aquests crèdits estan vinculats també a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats que figura en l'annex II del Reial Decret 1393/2007. De la mateixa manera, les pràctiques externes tindran un valor de 6 crèdits i s'oferiran en els 4 últims semestres juntament amb el conjunt de matèries optatives. Les competències i els sistemes d'avaluació d'aquestes assignatures optatives coincideixen amb les de les obligatòries.

D'acord amb l'article 46.2.i) de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d'estudis cursat.

Per aquest motiu, d'acord amb el reglament aprovat per Consell de Govern per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant, l'estudiant té garantida la possibilitat d'obtenir fins a 6 crèdits de reconeixement acadèmic de crèdits realitzant aquest tipus d'activitats. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

 

Tal com s'indica en la programació, el concepte de crèdit europeu computa les hores de treball de l'alumne tant les hores presencials com les hores no presencials (hores d'estudi i de treball que l'estudiant ha d’esmerçar per a aconseguir els objectius formatius propis de cadascuna de les assignatures del pla d’estudis). Els 240 crèdits que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir es diversifiquen en seminaris, pràctiques externes, lectures, treballs dirigits, etc., i conclouran amb l'elaboració i defensa del treball de final de grau esmentat.


MÒDULS

 • Un dels mòduls sobre el qual s'articula el grau és el de Lingüística Aplicada, organitzat en 3 matèries (Lingüística, Terminologia i Informàtica) desglossades en 5 assignatures, tant de formació bàsica com obligatòries, i repartides en 3 cursos acadèmics.
 • Un altre mòdul, Llengua A, està integrat per 2 matèries amb un caràcter instrumental. La primera matèria és Llengua Materna, composta per 10 assignatures pròpies de les llengües maternes de la Comunitat Valenciana (Valencià i Espanyol), que combina tant un caràcter bàsic com obligatori en els dos primers cursos del grau, en què l'alumne, depenent de la seua elecció, haurà de fer-ne una distribució.
  Entre les assignatures de les matèries Llengua A, l'alumnat haurà de cursar 24 ECTS tenint en compte que: d'aquests 24 crèdits, 18 han de ser de Formació Bàsica i 6 Obligatoris. L'alumnat haurà de cursar un mínim de 6 crèdits de cadascuna de les dues llengües cooficials (espanyol i català).
  Els 24 ECTS de llengua materna es cursaran de la següent manera:

   En el primer semestre de primer curs, 12 crèdits, 6 de llengua catalana i 6 de llengua espanyola.

   En el segon semestre de primer curs, 6 crèdits a elecció de l'alumnat.

   En el primer semestre de segon curs, 6 crèdits a elecció de l'alumnat.

 • La segona matèria es denomina Traducció de la Llengua Materna, i està composta per 3 assignatures optatives pertanyents a l'itinerari de Traducció de Català-Espanyol / Espanyol-Català, repartides entre el tercer i el quart curs, les quals tenen com a objectiu que l'alumne que així ho vulga s'endinse en les destreses pròpies de la traducció d'una de les dues llengües a l'altra.
 • El mòdul Idioma Modern està constituït per 3 matèries: Primer Idioma Modern, Segon Idioma Modern i Tercer Idioma Modern. La primera matèria s'organitza en 4 assignatures, 3 de bàsiques i 1 d'obligatòria, impartides progressivament en els 3 primers cursos del grau, i en què l'alumne pot optar entre aquestes llengües B: anglès, francès o alemany. La segona matèria, corresponent a la Llengua C, s'articula en 5 assignatures obligatòries distribuïdes en els 3 primers anys del grau. La o l'estudiant ha de triar, en tots els cursos, una mateixa llengua C d'entre les següents: anglès, francès, alemany. Amb les 4 primeres assignatures, que culminen en C (IV), s'aconsegueix el nivell B1 en el segon idioma estranger. La tercera matèria és la corresponent a la Llengua D, que s'articula en 2 assignatures obligatòries i 4 optatives. La o l'estudiant ha de triar una mateixa Llengua D obligatòria (Llengua D I i Llengua D II) de segon d'entre les següents: rus, àrab, italià, xinès, romanès i polonès. Quant a les quatre assignatures optatives, si tria fer la llengua D III, també ha de ser la mateixa que va cursar com a llengua D II i quant a les assignatures de Llengua i Traducció, només té obligació de continuar amb la mateixa llengua D que es va cursar en segon curs si desitja obtenir en el seu títol l'esment de l'itinerari de Llengua D.
 • El mòdul corresponent a Traducció i Interpretació, està dividit en 4 matèries. La primera matèria és Traducció Llengua B, integrada per 3 assignatures obligatòries impartides en els dos primers cursos del grau, i vinculades a les llengües B del mòdul d'Idioma Modern. La segona matèria és Traducció Llengua C, integrada per 3 assignatures obligatòries cursades en els dos últims cursos del grau, i vinculades a les llengües C del mòdul d'Idioma Modern (ha de cursar-se la Traducció del mateix idioma que la llengua C triada). La tercera matèria és Traducció Especialitzada, integrada per 6 assignatures obligatòries i 3 assignatures optatives impartides en els dos últims cursos del grau i vinculades a les llengües B del mòdul d'Idioma Modern. La quarta i última matèria correspon a Interpretació en Llengua B, amb 3 assignatures obligatòries impartides en els dos últims cursos del grau i vinculades, com el seu nom indica, a les llengües B oferides en el mòdul d'Idiomes Moderns.
 • El disseny del grau en Traducció i Interpretació per la Universitat d'Alacant el conclouen els mòduls corresponents a la matèria optativa Pràctiques Externes, de 6 crèdits, que l'alumne té la possibilitat de fer en els dos últims cursos del grau, i el mòdul corresponent a la matèria obligatòria Treball de Final de Grau, de 6 crèdits, que es farà en l'últim curs i semestre del grau.


RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

Els 24 crèdits ECTS de matèries optatives que ha de cursar l'alumnat en els quatre últims semestres del Grau, les quals proporcionen una formació acadèmica complementària, vindran donats sobre tres itineraris possibles en optatives: Llengua D, Traducció especialitzada de la llengua B, i Traducció llengües A (Català-Espanyol / Espanyol-Català). Si l'alumnat realitza pràctiques externes, els 6 ECTS d'aquestes pràctiques se substituiran per una assignatura optativa.

 

ITINERARI LLENGUA D

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

LLENGUA D III: XINÈS, ROMANÈS, RUS, ÀRAB, GREC MODERN, POLONÈS I ITALIÀ

OP

6

5

LLENGUA I TRADUCCIÓ D I

OP

6

6

LLENGUA I TRADUCCIÓ D II

OP

6

7

LLENGUA I TRADUCCIÓ D III

OP

6

8

ITINERARI TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA SEGONS LLENGUA B (Anglès, Francès, Alemany)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

LLENGUA D III: XINÈS, ROMANÈS, RUS, ÀRAB, GREC MODERN, POLONÈS I ITALIÀ

OP

6

5

TRADUCCIÓ AUDIOVISUAL  B-A/A-B

OP

6

6

TRADUCCIÓ LITERÀRIA AVANÇADA B-A/A-B

OP

6

7

TRADUCCIÓ JURÍDIC-ADMINISTRATIVA B-A/A-B

OP

6

8

ITINERARI TRADUCCIÓ ESPANYOL-CATALÀ / CATALÀ-ESPANYOL

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

LLENGUA D III: XINÈS, ROMANÈS, RUS, ÀRAB, GREC MODERN, POLONÈS I ITALIÀ

OP

6

5

TRADUCCIÓ DE TEXTOS ESPECIALITZATS ESPANYOL-CATALÀ

OP

6

6

TRADUCCIÓ LITERÀRIA CATALÀ-ESPANYOL

OP

6

7

TRADUCCIÓ LITERÀRIA ESPANYOL-CATALÀ

OP

6

8

La temporalitat de les assignatures optatives podrà ser modificada dins del mateix curs en funció de l'organització del centre.

Es poden cursar més de 24 ECTS d'optatives fora dels 240 ECTS necessaris per a obtenir el Grau i per a poder constar l'Itinerari s'han de cursar totes les assignatures associades al mateix.

 

 

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Traduccio

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Arts i Humanitats), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x x
x
x x x x x x
x x x x x x x x x x x x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1 x

x x x  x  
x
 x     x    x

x  
0.2            
      x
     x x 
  x
       

 

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Per a accedir a aquests estudis, l'alumnat de nou ingrés hauria de tenir coneixements previs de la llengua B que es corresponguen amb el nivell B1 segons el MCER.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA


CURSOS

LLENGUA

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

Alemany

50

6,896

7,435

---

5,250

6,010

---

---

Francès

60

8,256

5,655

---

---

7,000

---

---

Anglès

70

11,208

8,295

8,730

---

7,900

---

---2011-12

Alemany

50

7,600

6,833

5,000

---

7,020

5,000

---

Francès

60

8,545

6,240

---

---

7,610

---

5,000

Anglès

70

11,588

6,800

---

---

8,100

5,000

5,000

2012-13

Alemany

50

7,671

5,255

---

---

6,670

---

---

Francès

60

8,782

5,083

---

---

7,140

---

---

Anglès

70

11,314

6,163

---

---

8,270

---

5,000

2013-14

Alemany

50

 7,500

 5,000

 ---

 ---

 6,440

 ---

 ---

Francès

60

 8,905

 5,760

 5,000

 ---

 6,670

 ---

 5,000

Anglès

70

 11,188

 6,973

 5,000

 ---

 8,360

 5,000

 8,260

2014-15

Alemany

50

7,397

 5,850

 ---

 ---

 7,500

 ---

 ---

Francès

60

9,272

 5,000

 ---

 ---

 7,160

 ---

 ---

Anglès

70

11,884

7,080

5,000

---

7,850

5,000

 5,000

2015-16

Alemany

50

6,944

5,550

---

---

5,880

---

---

Francès

60

8,876

6,283

---

---

6,640

---

---

Anglès

70

11,433

7,940

---

---

6,750

---

6,000

2016-17

Alemany

50

6,333

6,640

---

5,000

5,000

---

---

Francès

60

8,000

7,650

---

---

 5,000

---

---

Anglès

70

11,700

7,630

---

---

7,940

5,000

5,000

2017-18

Alemany

50

5,000

---

---

---

5,000

---

---

Francès

60

8,640

---

---

---

5,000

---

---

Anglès

70

11,981

5,000

---

5,000

7,520

5,000

5,000

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

 

 

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

El perfil que pretén formar el grau en Traducció i Interpretació és el d'un professional bilingüe amb competència comunicativa plurilingüe per a treballar en entorns en els quals es requereix la mediació interlingüïstica i sociocultural.

El nou títol de grau formarà professionals que hauran d'aconseguir un mestratge en les tècniques bàsiques de la traducció professional, les quals inclouen l'anàlisi lingüística contrastiva en tots els seus plans, l'anàlisi textual, la interpretació de textos en diferents llengües, la documentació, la terminologia i les tècniques d'aproximació a determinades àrees especialitzades.

Els principals perfils professionals són els següents:

PERFIL 1. TRADUCTOR PROFESSIONAL «GENERALISTA» I TRADUCTOR JURAT

 • Trets principals:

a)     Interès per les llengües i les cultures.

b)     Domini perfecte de la seua llengua materna i les seues varietats.

c)     Coneixement profund de les seues llengües de partida.

d)     Domini de les eines informàtiques professionals.

 • Trets psicològics:

a)     Flexibilitat mental i capacitat d'adaptació a entorns professionals variables.

b)     Capacitat de treballar en equip (en la qual s'inclou l'actitud positiva cap al treball del seu revisor).

c)     Meticulositat.

d)     Curiositat intel·lectual.

e)     Coneixement dels límits propis.

 • Trets del traductor professional especialitzat (per a contrast):

a)     Tenir coneixements especialitzats en la seua matèria i en el llenguatge propi d'aquesta.

b)     Tenir competències de gestió professional, investigació i terminologia aplicada.

c)     Saber gestionar el seu temps a fi de complir escrupolosament els terminis establits.

d)     Saber gestionar projectes.

 • Trets del perfil del traductor integrat en un organisme públic, tant nacional com internacional:

a)     Capacitat de coordinació d'un equip.

b)     En funció de les dimensions de l'organisme o equip, iniciativa.

c)     Aptituds de documentació i terminologia.

d)     Molt especialment, capacitat de treball en equip.

PERFIL 2. MEDIADOR LINGÜÍSTIC I CULTURAL

El mediador lingüístic i cultural ha de tenir els coneixements de les llengües i cultures A, B, C i D, d'acord amb el nivell indicat en les competències, que li permeten actuar en situacions comercials o d'una altra índole, com ara la gestió de clients estrangers i el tracte amb interlocutors d'altres països (sucursals o filials, subministradors, autoritats, entitats associades, etc.), dins del treball diari en qualsevol sector. Aquests coneixements lingüístics inclouen els trets següents: la comunicació oral i escrita, l'anàlisi pragmàtica contrastiva i tècniques d'expressió.

PERFIL 3. INTÈRPRET D'ENLLAÇ

Per als propòsits d'aquest estudi, la interpretació d'enllaç cobreix també  la interpretació social o community interpreting.

 • Trets principals:

a)     Dominar les tècniques bàsiques de la interpretació.

b)     Tenir un domini superior de la seua llengua materna, a més d'una competència perfecta en les seues llengües de treball i sòlids coneixements de cultura general.

c)     Ser capaç d'expressar-se correctament en la parella de llengües que utilitze en cada situació.

d)     Dominar les tècniques de traducció a la vista.

e)     Dominar les tècniques d'anàlisi, síntesi, comunicació i de gestió terminològica.

f)      Ser puntual.

g)     Tenir curiositat cultural.

h)     Ser capaç de treballar en equip.

i)      Conèixer els contextos socioculturals i les necessitats comunicatives de les dues parts sense prendre partit.

La formació en interpretació de conferències es reserva per al postgrau, ja que a aquestes competències bàsiques  cal afegir aptituds en els camps següents: tècniques d'interpretació consecutiva i simultània, domini actualitzat de la tecnologia, documentació i capacitats actives i passives en diferents llengües; aprofundiment en el desenvolupament de la memòria a curt termini, anàlisi estructural del discurs, tècnica de presa i lectura de notes i tècniques d'expressió oral. Aquestes aptituds són les considerades necessàries per a exercir com a intèrpret de conferències, tant de manera autònoma com integrat en organismes internacionals com ara les institucions europees o l'ONU.

PERFIL 4. LECTOR EDITORIAL, REDACTOR, CORRECTOR, REVISOR

 • El lector editorial, el redactor i el corrector han de tenir els coneixements bàsics en ortografia, gramàtica i tipografia necessaris per a:

a)     Assessorar editors pel que fa a la idoneïtat d'un llibre per a la seua traducció o publicació (lector editorial).

b)     Redactar textos de diverses classes (redactor).

c)     Llegir galerades i segones proves per a esmenar errates (corrector).

 • L'aprofundiment corresponent als perfils de corrector d'estil i revisor de traduccions es reservarà per al postgrau, i inclou les competències especialitzades per a:

a)     Corregir el que no s'atinga a les normes d'escriptura de la llengua en cada registre específic, i evitar passatges ambigus o foscos (corrector d'estil).

b)     Llegir un text traduït per a tractar de detectar algun tipus d'error (revisor), tant d'estil com de transferència interlingüística.

PERFIL 5. LEXICÒGRAF, TERMINÒLEG I GESTOR DE PROJECTES LINGÜÍSTICS

 • El lexicògraf i el terminòleg tenen els coneixements necessaris per a la gestió –conceptual i tecnològica– d'informació i documentació, negociació, treball en equip i sota pressió, traducció, redacció i comunicació interpersonal. Aquestes competències estan encaminades principalment a la compilació de terminologia aplicada i l'elaboració i actualització de diccionaris (lexicògraf) i glossaris (terminòleg). Segons les apreciacions de la LISA, el perfil professional inclou a més les funcions següents:

a)     Gestió de bases de dades terminològiques.

b)     Formació de personal en gestió terminològica.

c)     Gestió i coordinació del consens al voltant de la terminologia.

d)     Resolució de problemes i presa de decisions.

e)     Participació en grups de treball transversals.

f)      Elaboració de protocols lexicogràfics i terminològics.

g)     El gestor de projectes lingüístics ha de tenir: competències tecnològiques de diversos tipus, aptituds documentals, coneixement contrastiu de diverses llengües i cultures, capacitats de comunicació tant orals com escrites, capacitat de gestió simultània de tasques, anàlisis, coneixements financers bàsics i coneixements tècnics del segment d'especialització. La gestió de projectes engloba les responsabilitats següents:

1. Anàlisi i planificació lingüístiques i comunicatives.

2. Resolució de problemes i presa de decisions.

3. Anàlisi financera.

4. Coordinació i formació de personal en l'àmbit de la traducció, la interpretació i la mediació lingüística que genera.

5. Negociació.

6. Gestió d'interlocutors externs.

7. Harmonització i revisió de documents.

8. Organització i gestió de reunions.

9. Establiment de terminis i avaluació de riscos.

10. Avaluació del mercat.

11. Detecció i ús de recursos tècnics d'ajuda a la traducció.

12. Avaluació de qualitat.

Professions per a les quals capacita

Les eixides professionals s'articulen en dos nivells: en el primer, l'activitat professional s'inscriu en el camp de les relacions internacionals (institucionals i empresarials), la mediació interpersonal multilingüe, la gestió de la informació multilingüe, la redacció i revisió de textos i correspondència en la llengua pròpia i un parell de llengües estrangeres i de qualsevol altra tasca d'assistència lingüística que implique l'ús com a mínim d'una llengua estrangera (turisme, per exemple). Ací destaquen la traducció general i la interpretació d'enllaç.

El segon nivell dóna lloc a especialistes i entre ells són majoritaris els perfils següents:  traducció especialitzada (especialment, jurídica, tècnica, audiovisual, literària i localització), terminologia i interpretació de conferència.

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en Traducció i Interpretació

Extinció de la docència en la llicenciatura en Traducció i Interpretació

Última convocatòria d'exàmens de la llicenciatura en Traducció i Interpretació

2010-11

1r curs

2010-11, primer curs sense docència

 

2011-12

2n curs

2011-12, primer i segon curs sense docència

Primer curs

2012-13

3r curs

2012-13, primer, segon i tercer curs sense docència

Segon curs

2013-14

4t curs

2013-14 Extinció de la docència en tots els cursos de la llicenciatura de Traducció i Interpretació

Tercer curs

2014-15

 

 

Quart curs i optatives de segon cicle

 

 

 

Quan s'extingisca un curs, no hi haurà docència reglada per a les assignatures corresponents a aquest curs. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a fer quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Els alumnes que esgoten les convocatòries assenyalades sense haver superat les proves i vulguen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, a través del sistema d'adaptació que estableix el nou pla.

 

 

TAULA D'ADAPTACIÓ DELS ESTUDIS DE L'ANTERIOR LLICENCIATURA AL PLA D'ESTUDIS DEL GRAU

 

PRIMER CURS, PRIMER SEMESTRE

ASSIGNATURES DEL GRAU DE

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

ECTS

TIPUS

ASSIGNATURES DE LA LLICENCIATURA DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

CR

LINGÜÍSTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓ

6

FB

LINGÜÍSTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓ

6

LLENGUA B (I): ALEMANY

6

FB

LLENGUA B (I): ALEMANY

12

LLENGUA B (I): FRANCÉS

6

FB

LLENGUA B (I): FRANCÉS

12

LLENGUA B (I): ANGLÉS

6

FB

LLENGUA B (I): ANGLÉS

12

LLENGUA CATALANA PER A LA TRADUCCIÓ I

6

FB

LLENGUA A: CATALÀ I / LLENGUA CATALANA I

8

INICIACIÓ A LA LLENGUA CATALANA I

6

FB

INICIACIÓ AL CATALÀ

8

LLENGUA ESPANYOLA PER A LA TRADUCCIÓ I

6

FB

LLENGUA A: ESPANYOL I / LLENGUA ESPANYOLA I

8

INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ESPANYOLA PER A LA TRADUCCIÓ

6

FB

LLENGUA A: ESPANYOL I / LLENGUA ESPANYOLA I

8

LLENGUA C (I): ALEMANY

6

OB

LLENGUA C (I): ALEMANY

10,5

LLENGUA C (I): FRANCÉS

6

OB

LLENGUA C (I): FRANCÉS

10,5

LLENGUA C (I): ANGLÉS

6

OB

LLENGUA C (I): ANGLÉS

10,5

 

PRIMER CURS, SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURES DEL GRAU DE

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

ECTS

TIPUS

ASSIGNATURES DE LA LLICENCIATURA DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

CR

TERMINOLOGIA I DOCUMENTACIÓ APLICADES A LA TRADUCCIÓ

6

FB

DOCUMENTACIÓ APLICADA A LA TRADUCCIÓ

4,5

TERMINOLOGIA

4,5

LLENGUA B (II): ALEMANY

6

FB

LLENGUA B (I): ALEMANY

12

LLENGUA B (II): FRANCÉS

6

FB

LLENGUA B (I): FRANCÉS

12

LLENGUA B (II): ANGLÉS

6

FB

LLENGUA B (I): ANGLÉS

12

LLENGUA CATALANA PER A LA TRADUCCIÓ II

6

FB

LLENGUA CATALANA II

8

INICIACIÓ A LA LLENGUA CATALANA II

6

FB

INICIACIÓ AL CATALÀ II

8

LLENGUA ESPANYOLA PER A LA TRADUCCIÓ II

6

FB

LLENGUA A: ESPANYOL II / LLENGUA ESPANYOLA II

8

LLENGUA C (II): ALEMANY

6

OB

LLENGUA C (I): ALEMANY

10,5

LLENGUA C (II): FRANCÉS

6

OB

LLENGUA C (I): FRANCÉS

10,5

LLENGUA C (II): ANGLÉS

6

OB

LLENGUA C (I): ANGLÉS

10,5

TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA B-A (I): ALEMANY-ESPANYOL

6

OB

TRADUCCIÓ GENERAL A-B/B-A: ESPAÑOL-ALEMANY/ALEMANY-ESPANYOL

8,5

TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA B-A (I): FRANCÈS-ESPANYOL

6

OB

TRADUCCIÓ GENERAL A-B/B-A: ESPAÑOL-FRANCÉS/FRANCÈS- ESPANYOL

8,5

TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA B-A (I): INGLÉS- ESPANYOL

6

OB

TRADUCCIÓ GENERAL A-B/B-A: ESPAÑOL-INGLÉS/INGLÉS- ESPANYOL

8,5

 

SEGON CURS, PRIMER SEMESTRE

ASSIGNATURES DEL GRAU DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

ECTS

TIPUS

ASSIGNATURES DE LA LLICENCIATURA DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

CR

LLENGUA B (III): ALEMANY

6

FB

LLENGUA B (II): ALEMANY

12

LLENGUA B (III): FRANCÉS

6

FB

LLENGUA B (II): FRANCÉS

12

LLENGUA B (III): INGLÉS

6

FB

LLENGUA B (II): INGLÉS

12

CATALÀ ORAL

6

OB

CATALÀ ORAL PER A LA INTERPRETACIÓ

6

TRADUCCIÓ GENERAL ESPANYOL-CATALÀ

6

OB

TRADUCCIÓ GENERAL ESPANYOL-CATALÀ

10,5

ANÀLISI DE TEXTOS EN ESPANYOL

6

OB

ANÀLISI I REDACCIÓ DE TEXTOS EN ESPANYOL

6

LLENGUA C (III): ALEMANY

6

OB

LLENGUA C (II): ALEMANY

10

LLENGUA C (III): FRANCÉS

6

OB

LLENGUA C (II): FRANCÉS

10

LLENGUA C (III): ANGLÉS

6

OB

LLENGUA C (II): ANGLÉS

10

LLENGUA D (I): XINÉS

6

OB

LLENGUA D (I): XINÉS

10,5

LLENGUA D (I): ROMANÉS

6

OB

LLENGUA D (I): ROMANÉS

10,5

LLENGUA D (I): RUS

6

OB

LLENGUA D (I): RUS

10,5

LLENGUA D (I): ÀRAB

6

OB

LLENGUA D (I): ÀRAB

10,5

LLENGUA D (I): POLONÉS

6

OB

LLENGUA D (I): POLONÉS

10,5

LLENGUA D (I): ITALIÀ

6

OB

LLENGUA D (I): ITALIÀ

10,5

 

SEGON CURS, SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURES DEL GRAU DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

ECTS

TIPUS

ASSIGNATURES DE LA LLICENCIATURA DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

CR

TEORIA I HISTÒRIA DE LA TRADUCCIÓ

6

FB

TEORIA I PRÀCTICA DE LA TRADUCCIÓ

6

TECNOLOGIES DE LA TRADUCCIÓ

6

FB

INFORMÀTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓ

4,5

LLENGUA C (IV): ALEMANY

6

OB

LLENGUA C (II): ALEMANY

10

LLENGUA C (IV): FRANCÉS

6

OB

LLENGUA C (II): FRANCÉS

10

LLENGUA C (IV): ANGLÉS

6

OB

LLENGUA C (II): ANGLÉS

10

TRADUCCIÓ GENERAL INVERSA A-B: ESPANYOL-ALEMANY

6

OB

TRADUCCIÓ GENERAL A-B/B-A: ESPANYOL-ALEMANY/ALEMANY-ESPANYOL

8,5

TRADUCCIÓ GENERAL INVERSA A-B: ESPANYOL-FRANCÉS

6

OB

TRADUCCIÓ GENERAL A-B/B-A: ESPANYOL-FRANCÉS/FRANCÈS- ESPANYOL

8,5

TRADUCCIÓ GENERAL INVERSA A-B: ESPANYOL-ANGLÉS

6

OB

TRADUCCIÓ GENERAL A-B/B-A: ESPANYOL -INGLÉS/INGLÉS-ESPANYOL

8,5

LLENGUA D (II): XINÉS

6

OB

LLENGUA D (I): XINÉS

10,5

LLENGUA D (II): ROMANÉS

6

OB

LLENGUA D (I): ROMANÉS

10,5

LLENGUA D (II): RUS

6

OB

LLENGUA D (I): RUS

10,5

LLENGUA D (II): ÀRAB

6

OB

LLENGUA D (I): ÀRAB

10,5

LLENGUA D (II): POLONÉS

6

OB

LLENGUA D (I): POLONÉS

10,5

LLENGUA D (II): ITALIÀ

6

OB

LLENGUA D (I): ITALIÀ

10,5

 

TERCER CURS, PRIMER SEMESTRE

ASSIGNATURES DEL GRAU DE

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

ECTS

TIPUS

ASSIGNATURES DE LA LLICENCIATURA DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

CR

TERMINOLOGIA BILINGÜE: ALEMANY

6

OB

TERMINOLOGIA (II)

6

TERMINOLOGIA BILINGÜE: FRANCÉS

6

OB

TERMINOLOGIA (II)

6

TERMINOLOGIA BILINGÜE: ANGLÉS

6

OB

TERMINOLOGIA (II)

6

CONTRASTOS LINGÜÍSTICS I CULTURALS DE LA LLENGUA B: ALEMANY

6

OB

CONTRASTOS LINGÜÍSTICS I CULTURALS PAÏSOS LLENGUA ALEMANYA

6

CONTRASTOS LINGÜÍSTICS I CULTURALS DE LA LLENGUA B: FRANCÉS

6

OB

CONTRASTOS LINGÜÍSTICS I CULTURALS PAÏSOS LLENGUA FRANCESA

6

CONTRASTOS LINGÜÍSTICS I CULTURALS DE LA LLENGUA B: ANGLÉS

6

OB

CONTRASTOS LINGÜÍSTICS I CULTURALS PAÏSOS LLENGUA ANGLESA

6

TRADUCCIÓ TÈCNICO-CIENTÍFICA B-A/A-B: ALEMANY-ESPANYOL / ESPANYOL-ALEMANY

6

OB

TRADUCCIÓ TÈCNICO-CIENTÍFICA: ALEMANY

6

TRADUCCIÓ TÈCNICO-CIENTÍFICA B-A/A-B: FRANCÉS ESPANYOL/ ESPANYOL-FRANCÉS

6

OB

TRADUCCIÓ TÈCNICO-CIENTÍFICA EN LLENGUA FRANCESA

6

TRADUCCIÓ TÈCNICO-CIENTÍFICA B-A/A-B: ANGLÉS ESPANYOL / ESPANYOL-ANGLÉS

6

OB

TRADUCCIÓ TÈCNICA: ANGLÉS

6

TRADUCCIÓ TÈCNICO-CIENTÍFICA B-A/A-B: ANGLÉS ESPANYOL / ESPANYOL-ANGLÉS

6

OB

TRADUCCIÓ DE TEXTOS MÈDICS ANGLESOS: (ESPANYOL-ANGLÉS)

6

LLENGUA C (V): ALEMANY

6

OB

LLENGUA C (III): ALEMANY

9,5

LLENGUA C (V): FRANCÉS

6

OB

LLENGUA C (III): FRANCÉS

9,5

LLENGUA C (V): ANGLÉS

6

OB

LLENGUA C (III): ANGLÉS

9,5

LLENGUA D (III): XINÉS

6

OP

LLENGUA D (II): XINÉS

10

LLENGUA D (III): ROMANÉS

6

OP

LLENGUA D (II): ROMANÉS

10

LLENGUA D (III): RUS

6

OP

LLENGUA D (II): RUS

10

LLENGUA D (III): ÀRAB

6

OP

LLENGUA D (II): ÀRAB

10

LLENGUA D (III): POLONÉS

6

OP

LLENGUA D (II): POLONÉS

10

LLENGUA D (III): ITALIÀ

6

OP

LLENGUA D (II): ITALIÀ

10

PRÀCTIQUES EXTERNES

6

OP

PRÀCTIQUES PREPROFESSIONALS I

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

6

OP

PRÀCTIQUES PREPROFESSIONALS II

6

 

TERCER CURS, SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURES DEL GRAU DE

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

ECTS

TIPUS

ASSIGNATURES DE LA LLICENCIATURA DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

CR

TRADUCCIÓ JURÍDICO-ADMINISTRATIVA B-A/A-B (I): ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL-ALEMANY

6

OB

TRADUCCIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA I: ESPANYOL-ALEMANY/ALEMANY-ESPANYOL

6

TRADUCCIÓ JURÍDICO-ADMINISTRATIVA B-A/A-B (I): FRANCÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-FRANCÉS

6

OB

TRADUCCIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA I: ESPANYOL-FRANCÉS/FRANCÈS-ESPANYOL

6

TRADUCCIÓ JURÍDICO-ADMINISTRATIVA B-A/A-B (I): ANGLÉS -ESPANYOL/ESPANYOL-ANGLÉS

6

OB

TRADUCCIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA I: ESPANYOL-ANGLÉS / ANGLÉS-ESPANYOL

6

INTERPRETACIÓ LLENGUA B-A/A-B (I) ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL-ALEMANY

6

OB

TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA: ALEMANY

9

INTERPRETACIÓ LLENGUA B-A/A-B (I) FRANCÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-FRANCÉS

6

OB

TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA: FRANCÉS

9

INTERPRETACIÓ LLENGUA B-A/A-B (I) ANGLÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-ANGLÉS

6

OB

TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA: ANGLÉS

9

TRADUCCIÓ LITERÀRIA B-A/A-B: ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL-ALEMANY

6

OB

INTRODUCCIÓ A la TRADUCCIÓ LITERÀRIA: ESPANYOL-ALEMANY/ALEMANY-ESPANYOL

8

TRADUCCIÓ LITERÀRIA B-A/A-B: FRANCÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-FRANCÉS

6

OB

INTRODUCCIÓ A la TRADUCCIÓ LITERÀRIA: ESPANYOL-FRANCÉS/FRANCÈS-ESPANYOL

8

TRADUCCIÓ LITERÀRIA B-A/A-B: ANGLÉS -ESPANYOL/ESPANYOL-ANGLÉS

6

OB

INTRODUCCIÓ A la TRADUCCIÓ LITERÀRIA: ESPANYOL-ANGLÉS / ANGLÉS-ESPANYOL

8

TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA C-A (I): ALEMANY-ESPANYOL

6

OB

TRADUCCIÓ GENERAL C-A: ALEMANY-ESPANYOL

12

TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA C-A (I): FRANCÈS-ESPANYOL

6

OB

TRADUCCIÓ GENERAL C-A: FRANCÈS-ESPANYOL

12

TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA C-A (I): ANGLÉS-ESPANYOL

6

OB

TRADUCCIÓ GENERAL C-A: ANGLÉS-ESPANYOL

12

LLENGUA I TRADUCCIÓ D (I): XINÉS

6

OP

LLENGUA D (II): XINÉS

10

LLENGUA I TRADUCCIÓ D (I): ROMANÉS

6

OP

LLENGUA D (II): ROMANÉS

10

LLENGUA I TRADUCCIÓ D (I): RUS

6

OP

LLENGUA D (II): RUS

10

LLENGUA I TRADUCCIÓ D (I): ÀRAB

6

OP

LLENGUA D (II): ÀRAB

10

LLENGUA I TRADUCCIÓ D (I): ITALIÀ

6

OP

LLENGUA D (II): ITALIÀ

10

TRADUCCIÓ AUDIOVISUAL B-A/A-B: ALEMANY-ESPAÑOL/ESPANYOL-ALEMANY

6

OP

INTRODUCCIÓ Al DOBLATGE I A la SUBTITULACIÓ: ALEMANY

6

TRADUCCIÓ AUDIOVISUAL B-A/A-B: FRANCÉS-ESPANYOL/ ESPANYOL-FRANCÉS

6

OP

DOBLATGE I SUBTITULAT EN FRANCÈS

6

TRADUCCIÓ AUDIOVISUAL B-A/A-B: ANGLÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-ANGLÉS

6

OP

L'ANGLÉS I LA TRADUCCIÓ CINEMATOGRÀFICA I TEATRAL

6

TRADUCCIÓ DE TEXTOS ESPECIALITZATS ESPANYOL-CATALÀ

6

OP

TRADUCCIÓ ESPECÍFICA ESPANYOL-CATALÀ

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

6

OP

PRÀCTIQUES PREPROFESSIONALS I

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

6

OP

PRÀCTIQUES PREPROFESSIONALS II

6

 

QUART CURS, PRIMER SEMESTRE

ASSIGNATURES DEL GRAU DE

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

ECTS

TIPUS

ASSIGNATURES DE LA LLICENCIATURA DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

CR

TRADUCCIÓ JURÍDICO-ADMINISTRATIVA B-A/A-B (II): ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL-ALEMANY

6

OB

TRADUCCIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA II: ESPANYOL-ALEMANY/ALEMANY-ESPANYOL

5,5

TRADUCCIÓ JURÍDICO-ADMINISTRATIVA B-A/A-B (II): FRANCÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-FRANCÉS

6

OB

TRADUCCIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA II: ESPANYOL-FRANCÉS/FRANCÈS-ESPANYOL

5,5

TRADUCCIÓ JURÍDICO-ADMINISTRATIVA B-A/A-B (II): ANGLÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-ANGLÉS

6

OB

TRADUCCIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA II: ESPANYOL-ANGLÉS/ANGLÉS-ESPANYOL

5,5

INTERPRETACIÓ LLENGUA B-A/A-B (II) ALEMANY-ESPAÑOL/ESPANYOL-ALEMANY

6

OB

TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA: ALEMANY

9

INTERPRETACIÓ LLENGUA B-A/A-B (II) FRANCÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-FRANCÉS

6

OB

TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA: FRANCÉS

9

INTERPRETACIÓ LLENGUA B-A/A-B (II) ANGLÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-ANGLÉS

6

OB

TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA: ANGLÉS

9

TRADUCCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I FINANCERA (I): B-A/A-B: ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL -ALEMANY

6

OB

TRADUCCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I FINANCERA (I): ESPANYOL-ALEMANY/ALEMANY-ESPANYOL

8

TRADUCCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I FINANCERA (I): B-A/A-B: FRANCÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-FRANCÉS

6

OB

TRADUCCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I FINANCERA (I): ESPANYOL-FRANCÉS/FRANCÈS-ESPANYOL

8

TRADUCCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I FINANCERA (I): B-A/A-B: ANGLÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-ANGLÉS

6

OB

TRADUCCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I FINANCERA (I): ESPANYOL-ANGLÉS / ANGLÉS -ESPANYOL

8

TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA C-A (II): ALEMANY-ESPANYOL

6

OB

TRADUCCIÓ GENERAL C-A: ALEMANY-ESPANYOL

12

TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA C-A (II): FRANCÈS-ESPANYOL

6

OB

TRADUCCIÓ GENERAL C-A: FRANCÈS-ESPANYOL

12

TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA C-A (II): ANGLÉS-ESPANYOL

6

OB

TRADUCCIÓ GENERAL C-A: ANGLÉS-ESPANYOL

12

LLENGUA I TRADUCCIÓ D (II): XINÉS

6

OP

LLENGUA D (III): XINÉS

6

LLENGUA I TRADUCCIÓ D (II): ROMANÉS

6

OP

LLENGUA D (III): ROMANÉS

6

LLENGUA I TRADUCCIÓ D (II): RUS

6

OP

LLENGUA D (III): RUS

6

LLENGUA I TRADUCCIÓ D (II): ÀRAB

6

OP

LLENGUA D (III): ÀRAB

6

LLENGUA I TRADUCCIÓ D (II): ITALIÀ

6

OP

LLENGUA D (III): ITALIÀ

6

TRADUCCIÓ LITERÀRIA AVANÇADA B-A/A-B: ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL-ALEMANY

6

OP

LITERATURA EN LLENGUA ALEMANYA DEL SEGLE XX

6

TRADUCCIÓ LITERÀRIA AVANÇADA B-A/A-B: FRANCÉS-ESPANYOL/ SPANYOL-FRANCÉS

6

OP

TRADUCCIÓ LITERÀRIA FRANCÉS II

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

6

OP

PRÀCTIQUES PREPROFESSIONALS I

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

6

OP

PRÀCTIQUES PREPROFESSIONALS II

6

 

QUART CURS, SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURES DEL GRAU DE

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

ECTS

TIPUS

ASSIGNATURES DE LA LLICENCIATURA DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

CR

INTERPRETACIÓ LLENGUA B-A/A-B (III) ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL-ALEMANY

6

OB

INTERPRETACIÓ BILATERAL APLICADA A L'ÀMBIT COMERCIAL ALEMANY

6

INTERPRETACIÓ LLENGUA B-A/A-B (III) FRANCÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-FRANCÉS

6

OB

INTRODUCCIÓ A LES DESTRESES DE L'INTÈRPRET EN LLENGUA FRANCESA

6

INTERPRETACIÓ LLENGUA B-A/A-B (III) FRANCÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-FRANCÉS

6

OB

PRÀCTIQUES D'INTERPRETACIÓ EN LLENGUA FRANCESA

6

INTERPRETACIÓ LLENGUA B-A/A-B (III) ANGLÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-ANGLÉS

6

OB

PRÀCTIQUES D'INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA: ANGLÉS

6

TRADUCCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I FINANCERA (II): B-A/A-B: ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL-ALEMANY

6

OB

TRADUCCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I FINANCERA (II): ESPANYOL-ALEMANY/ALEMANY-ESPANYOL

8

TRADUCCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I FINANCERA (II): B-A/A-B: FRANCÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-FRANCÉS

6

OB

TRADUCCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I FINANCERA (II): ESPANYOL-FRANCÉS/FRANCÈS-ESPANYOL

8

TRADUCCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I FINANCERA (II): B-A/A-B: ANGLÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-ANGLÉS

6

OB

TRADUCCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I FINANCERA (II): ESPANYOL-ANGLÉS/ANGLÉS-ESPANYOL

8

LLENGUA I TRADUCCIÓ D (III): XINÉS

6

OP

LLENGUA D (IV): XINÉS

6

LLENGUA I TRADUCCIÓ D (III): ROMANÉS

6

OP

LLENGUA D (IV): ROMANÉS

6

LLENGUA I TRADUCCIÓ D (III): RUS

6

OP

LLENGUA D (IV): RUS

6

LLENGUA I TRADUCCIÓ D (III): ÀRAB

6

OP

LLENGUA D (IV): ÀRAB

6

LLENGUA I TRADUCCIÓ D (III): ITALIÀ

6

OP

LLENGUA D (IV): ITALIÀ

6

TRADUCCIÓ JURÍDICA AVANÇADA B-A/A-B: ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL-ALEMANY

6

OP

TRADUCCIÓ JURÍDICA ALEMANYA AVANÇADA

6

TRADUCCIÓ JURÍDICA AVANÇADA B-A/A-B: FRANCÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-FRANCÉS

6

OP

TRADUCCIÓ JURÍDICA FRANCESA AVANÇADA

6

TRADUCCIÓ JURÍDICA AVANÇADA B-A/A-B: ANGLÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-ANGLÉS

6

OP

TRADUCCIÓ JURÍDICA ANGLÉS III

6

TRADUCCIÓ LITERÀRIA ESPANYOL-CATALÀ

6

OP

TRADUCCIÓ LITERÀRIA CATALÀ-ESPANYOL

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

6

OP

PRÀCTIQUES PREPROFESSIONALS I

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

6

OP

PRÀCTIQUES PREPROFESSIONALS II

6

 

Total crèdits del grau

780

Total crèdits de la llicenciatura

870,5

Es poden reconèixer fins a 24 crèdits optatius en el grau per les assignatures de la llicenciatura de Traducció i Interpretació de la Universitat d'Alacant que no tinguen equivalència en el grau en Traducció i Interpretació.

 

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. PLA RESUMIT

plan val