GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS (2021-22)

Codi:
 C009

Crèdits:
 240
 
Data d'aprovació:
 27/02/2014

Titol:
 Grau
 
Preu:
 14,21
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
FORMACIÓ BÀSICA
FORMACIÓ BÀSICA MATÈRIES
OBLIGATÒRIES DE PRIMER I SEGON
48 crèdits
 
6 crèdits
 
42 crèdits
 
12 crèdits
 
   FRANCÉS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
   ALEMANY
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
   GALLEC
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   ÀRAB
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
   LLATÍ
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   GREC
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS
QUART CURS
30 crèdits
 
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS
ITINERARI 1: ESTUDIS CLÀSSICS
ITINERARI 2: ESTUDIS HISPÀNICS
ITINERARI 3: ESTUDIS FRANCESOS
ITINERARI 4: FILOLOGIA CATALANA
ITINERARI 5: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 5: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
ITINERARI 6: LINGÜÍSTICA GENERAL
ITINERARI 7: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 7: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
OBLIGATÒRIES DE PRIMER I SEGON
48 crèdits
 
6 crèdits
 
42 crèdits
 
12 crèdits
 
   FRANCÉS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
   ALEMANY
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
   GALLEC
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   ÀRAB
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
   LLATÍ
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   GREC
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS MATÈRIES
CUARTO CURSO MATERIAS
30 crèdits
 
30 crèdits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

 

 

OBJECTIUS GENERALS

 

L'objectiu fonamental del títol de graduat en Estudis Anglesos és formar professionals que tinguen una elevada capacitat d'expressió i comprensió de la llengua anglesa, i un coneixement global de la realitat lingüística, històrica, cultural i literària dels països de parla anglesa. Els continguts formatius se centren, doncs, en l'adquisició de l'anglès i d'una segona llengua estrangera; en els mètodes d'anàlisi textual i contextual; en l'estudi de la història de la llengua anglesa, la seua literatura i la seua crítica; en la descripció i anàlisi dels nivells fonològic, lèxic, morfològic i sintàctic, semàntic, i pragmaticodiscursiu de la llengua anglesa, i en la comprensió dels contextos socials, històrics, polítics, filosòfics, geogràfics i artístics relacionats amb el món anglosaxó, tot això des d'una perspectiva que pren en consideració els valors democràtics de la suprema llibertat de l'individu, la igualtat entre homes i dones i la cultura de la pau.

 
 

 

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Estudis Anglesos s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits; d'aquesta manera, aconseguiran els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

144

Optatives (OP)

30

Treball final de grau

6

Crèdits totals

240

 

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El pla d'estudis s'estructura atenent dos nivells d'agrupació des del punt de vista acadèmic: mòduls i matèries, entenent per mòdul la unitat acadèmica que inclou una o diverses matèries i que mostra una coherència quant a continguts, mètode d'aprenentatge i d'avaluació, i per matèria la unitat acadèmica que inclou una o diverses assignatures. Aquestes constitueixen una unitat principalment quant a continguts, i poden concebre's o no de manera integrada. Tots aquests nivells són coherents amb els objectius i competències definits per a aquesta titulació i estan basats en una forta coordinació docent.

Tal com indica la programació, el concepte de crèdit europeu computa les hores de treball de l'alumne. D'acord amb les directrius que assenyala l'article 12 del Reial Decret 1393/2007, el pla d'estudis de la titulació de grau en Estudis Anglesos per la Universitat d'Alacant té el perfil següent:

Un total de 240 crèdits, que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir en aspectes bàsics de la branca de coneixement implicada, com també en matèries obligatòries i optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits, treball de final de grau i altres activitats formatives.

 • Un total de 60 crèdits ECTS de formació acadèmica bàsica que ha de superar l'estudiant, dels quals el total està vinculat a alguna de les matèries bàsiques de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats, la qual per si mateixa admet ja una interdisciplinaritat que la fa molt convenient per als objectius que es pretenen amb la nostra titulació. Aquestes matèries de formació acadèmica bàsica (llengua, literatura, lingüística, idioma modern) es concreten en assignatures quadrimestrals de 6 crèdits cadascuna, que s'ofereixen en la primera meitat del pla d'estudis (primer i segon curs). Es marquen com a tals en el pla d'estudis amb l'abreviatura FB [Formació Bàsica].
 • Altres 144 crèdits ECTS seran de matèries obligatòries vinculades a les matèries de llengua clàssica, literatura i idioma modern de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Hi haurà, a més, com a obligatori, un treball final de grau que tindrà un valor de 6 crèdits i es farà en la fase final del pla d'estudis (quart curs). Estarà orientat a avaluar les competències associades al títol.
 • La resta de crèdits fins al total de 240 del grau els configuren els 30 crèdits ECTS de matèries optatives que ha de cursar cada alumne, els quals proporcionen una formació acadèmica complementària. Aquests crèdits estan vinculats també a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats. Cap de les assignatures optatives que es proposen és de formació bàsica.
 • D'igual manera, les pràctiques externes tindran un valor de 6 crèdits i s'oferiran l'últim curs juntament amb el conjunt de matèries optatives.

Els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d'estudis cursat.

Els 240 crèdits que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir es diversifiquen en seminaris, pràctiques externes, lectures, treballs dirigits, etc. i conclouran amb l'elaboració i defensa del treball de final de grau esmentat.

El grau d'Estudis Anglesos comparteix una estructura educativa amb els graus de Filologia Catalana, Estudis Francesos, Espanyol: Llengua i Literatures i Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat d'Alacant, denominada programa de formació de grau, segons la normativa de la Universitat d'Alacant per a la implantació dels títols de grau, i que estableix una part comuna i una diversificació progressiva que conduirà a les diferents titulacions. Així doncs, el programa de formació de grau en Estudis Anglesos, Filologia Catalana, Estudis Francesos, Espanyol: Llengua i Literatura i Estudis Àrabs i Islàmics comporta que els 5 graus comparteixen 60 crèdits que constitueixen el mòdul d'interdisciplinaritat, repartit entre els cursos primer i segon del grau, i que està compost per matèries no específiques d'Estudis Anglesos, en el cas del grau en Estudis Anglesos, com també de matèries no específiques de Filologia Catalana (llengua i literatura) en el cas del grau de Filologia Catalana, matèries no específiques de Filologia Espanyola (llengua i literatura) en el cas del grau d'Espanyol: Llengua i Literatura, matèries no específiques de Filologia Francesa (llengua i literatura) en el cas del grau d'Estudis Francesos, i matèries no específiques de Filologia Àrab (llengua i literatura) en el cas d'Estudis Àrabs i Islàmics.

En aquest mòdul es poden cursar, entre unes altres, llengua àrab, llengua francesa i llengua alemanya. Cursant 12 crèdits de qualsevol d'aquestes llengües, es pot acreditar el nivell B.1 d'idioma estranger segons el MCER.

Les raons per a aquest programa de formació de grau radiquen en la necessària interdisciplinarietat que ha d'existir entre les diferents titulacions d'àmbit filològic, com també en la necessària formació acadèmica diversificada en àmbits no estrictament especialitzats com a base i complement per a una millor formació en Estudis Anglesos.

El segon mòdul del grau d'Estudis Anglesos és el denominat d'especialització, conformat per 150 crèdits desenvolupats en 7 matèries específiques: Llengua Anglesa (48 crèdits organitzats en 8 assignatures), Lingüística Anglesa (36 crèdits organitzats en 6 assignatures), Literatura Anglesa (36 crèdits organitzats en 6 assignatures), Literatura Nord-americana (12 crèdits organitzats en 2 assignatures), Crítica Literària (1 assignatura de 6 crèdits), Cultura i Civilització dels Països de Parla Anglesa (1 assignatura de 6 crèdits) i Treballe Final de Grau (6 crèdits corresponents a 1 assignatura). Aquest mòdul, propi de la caracterització idiosincràsica de la titulació, està articulat entre els quatre cursos del grau.

El mòdul de complementació constitueix el tercer i últim dels mòduls sobre els quals està fonamentat el grau d'Estudis Anglesos. Aquest mòdul, compost per 30 crèdits, permet a l'alumnat formar-se, segons la seua elecció, en una de les 8 matèries que, amb caràcter optatiu, estan a la seua disposició: Estudis Hispànics, Estudis Catalans, Estudis Anglesos, Estudis Francesos, Estudis Àrabs i Islàmics, Estudis Clàssics, Lingüística General, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Cadascuna d'aquestes matèries està desenvolupada en un grup tancat de 30 crèdits amb assignatures pròpies de cadascun dels continguts específics de la matèria així anomenada, i serà cursada l'últim any del grau.

En el cas d'escollir Estudis Anglesos dins d'aquest mòdul, l'alumne podrà escollir entre un elenc de 10 assignatures optatives, de les quals haurà de cursar 5, això és, 30 crèdits.

L'alumnat també disposa a elecció seua la possibilitat de cursar l'assignatura Pràctiques Externes, de la matèria del mateix nom, en lloc d'alguna de les 5 assignatures de cadascuna de les 8 matèries a la seua disposició.

En el cas que l'alumnat d'Estudis Anglesos opte per una matèria diferent d'Estudis Anglesos, l'alumnat tindrà el reconeixement del que es defineix com a minor, sumats els 30 crèdits del mòdul de complementació, més els crèdits d'aquesta matèria cursats en el mòdul d'interdisciplinarietat (entre 12 i 24 crèdits), el còmput global del possible minor que ha de fer l'alumnat d'Estudis Anglesos oscil·laria entre un mínim de 42 crèdits i un màxim de 54 crèdits.


RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS


Com cursar l’optativitat:

SENSE ITINERARI (Taula 1)

 • 30 crèdits d’assignatures optatives.
 • 24 crèdits d’assignatures optatives i fins a 6 crèdits per participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
 • Fins a 30 crèdits per participació en programes de mobilitat.

AMB ITINERARI (Taula 2)

 • Cal cursar entre 42 i 54 crèdits d’una mateixa matèria distinta de la teua titulació. Per tant serà necessari per a l’obtenció d’un itinerari, a més de cursar els 30 crèdits optatius de la matèria triada, haver cursat o cursar com a mínim  12 crèdits de la mateixa matèria entre primer i segon curs.


TAULA 1

BLOCS DE MATÈRIES – ASSIGNATURES OPTATIVES

MATÈRIA ESTUDIS ANGLESOS

MATÈRIA ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

Innovació i Ruptura en la Història de la Literatura en Llengua Anglesa

6 ECTS

Cultures Iraniana i Centreasiàtiques

6 ECTS

Discurs i Societat en Contextos Anglòfons

6 ECTS

Literatura Àrab i Cultura Europea

6 ECTS

L'Aula de Llengua Anglesa i les TICs

6 ECTS

Literatura i Cinema en Llengua Anglesa

6 ECTS

La Dona en el Món Àrab i Islàmic

6 ECTS

Literatura i Cultura Visual i Artística en l'Aula d'Anglès

6 ECTS

Argot i Col·loquialisme en Anglès

6 ECTS

Política del Món Àrab Contemporani

6 ECTS

Anglès Professional i Acadèmic

6 ECTS

Teatre Anglès fins al Segle XVIII

6 ECTS

Mediació Lingüística i Intercultural

6 ECTS

Pragmàtica Intercultural Anglesa

6 ECTS

Influències de l'Anglès en les Llengües Modernes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

MATÈRIA FILOLOGÍA CATALANA

MATÈRIA ESTUDIS FRANCESOS

Contrast de Llengües a partir del Català

6 ECTS

Llengua Francesa: Comunicació Oral II

6 ECTS

Literatura Catalana Medieval i Literatures Europees

6 ECTS

França i els Països Francòfons en els Mitjans de Comunicació Francesos

6 ECTS

Literatura Catalana Contemporània Comparada

6 ECTS

Literatura Francesa i Cinema

6 ECTS

Català: Comentari de Textos i Competència Lingüística

6 ECTS

Llengua Francesa: Comunicació Escrita II

6 ECTS

Didàctica de la Llengua i la Literatura (en Català)

6 ECTS

Literatura Juvenil, Novel·la Negra i Còmic en Llengua Francesa

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

MATÈRIA ESTUDIS HISPÀNICS

MATÈRIA ESTUDIS CLÀSSICS

Literatura i Cultura Aplicades a l'Ensenyament de l'Espanyol com Llengua Estrangera/Llengua Segona

6 ECTS

Tragèdia Llatina

6 ECTS

Edició i Correcció de Textos en Espanyol

6 ECTS

Comèdia Llatina

6 ECTS

Espanyol com Llengua Estrangera/Llengua Segona

6 ECTS

Tragèdia Grega

6 ECTS

L'Espanyol a Amèrica

6 ECTS

Comèdia Grega

6 ECTS

Cervantes i els Orígens de la Novel·la Moderna

6 ECTS

Drama Llatí Medieval i Modern

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6ECTS

MATÈRIA LINGÜÍSTICA GENERAL

MATÈRIA TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA

Lingüística Clínica: Trastorns del Llenguatge i del Parla

6 ECTS

Estètica Literatura

6 ECTS

Introducció a les Llengües de Signes

6 ECTS

Crítica i Hermenèutica Literàries

6 ECTS

Pragmalingüística: Aspectes Verbals i no Verbals de la Comunicació

6 ECTS

Literatura Comparada i Cibercultura

6 ECTS

Sociolingüística: Llenguatge i Societat

6 ECTS

Literatura i Cinema

6 ECTS

Lingüística Aplicada a l'Aprenentatge de Llengües

6 ECTS

Teoria i Pràctica del Comentari de Text Literari

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

 

 

TAULA 2

OBTENCIÓ D'ITINERARI

ITINERARI EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Àrabs i Islàmics (veure taula 1)

30 ECTS

- Llengua àrab I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Literatura àrab clàssica

6 ECTS

- Llengua àrab II

6 ECTS

- Literatura àrab contemporània

6 ECTS

ITINERARI EN FILOLOGIA CATALANA

Assignatures optatives de la Matèria Filologia Catalana (veure taula 1)

30 ECTS

- Taller de expressió oral y escrita en català

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Introducció a la literatura catalana medieval

6 ECTS

- Literatura catalana actual

6 ECTS

- Pràctica de la normativa catalana

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS FRANCESOS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Francesos (veure taula 1)

30 ECTS

- Llengua Francesa I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa I

6 ECTS

- Llengua Francesa II

6 ECTS

- Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa II

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS HISPÀNICS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Hispànics (veure taula 1)

30 ECTS

- Espanyol: norma i ús I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Introducció a la literatura espanyola

6 ECTS

- Espanyol: norma i ús II

6 ECTS

- Introducció a la literatura hispanoamericana

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS CLÀSSICS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Clàssics (veure taula 1)

30 ECTS

- Llatí i llengües europees

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- La llengua grega: orígens i evolució

6 ECTS

- Literatura llatina: poesia lírica i didàctica

6 ECTS

- Literatura grega: poesia

6 ECTS

- Literatura llatina: poesia èpica i amorosa

6 ECTS

- Llatí i llengües romàniques

6 ECTS

- Literatura grega: prosa

6 ECTS

- Gènere literari i dialecte grec

6 ECTS

ITINERARI EN LINGÜÍSTICA GENERAL

Assignatures optatives de la Matèria Lingüística General (veure taula 1)

30 ECTS

ITINERARI EN Tª DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA

Assignatures optatives de la Matèria Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (veure taula 1)

30 ECTS

 

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Est Anglesos

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Arts i Humanitats), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x     x x x x
  x x x x x x x x

x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2017-17

0.1 x

x x x  x  
x
 x     x    x

x  
0.2            
      x
 
x
x 
  x
       

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés haurà de tenir formació humanística bàsica, així com una bona disposició per al raonament lògic.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

125

8,100

7,755

---

---

6,990

---

---

2011-12

125

8,466

6,413

---

5,000

7,023

---

---

2012-13

125

8,273

6,540

---

---

7,160

---

5,000

2013-14

125

8,062

5,715

5,000

---

7,240

---

5,000

2014-15

125

8,076

5,000

---

---

6,900

---

---

2015-16

125

7,662

6,380

---

---

6,040

---

6,500

2016-17

125

7,790

5,000

---

---

5,000

---

---

2017-18 125 7,127 5,000 --- --- 5,000 --- ---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.
 

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

El títol de referència prepara a qui l'obtinga per a exercir amb èxit diferents activitats professionals:

En l'àmbit de l'ensenyament, aquest títol capacita per a exercir la docència de la llengua anglesa i els seus aspectes culturals i professionals en centres d'educació secundària o superior, escoles oficials d'idiomes, escoles d'arts i oficis, centres d'educació d'adults, centres d'educació permanent, acadèmies privades d'idiomes i centres de traducció i interpretació, entre moltes altres institucions docents.

A més de l'activitat docent, i pel que fa a la influència que l'anglès exerceix sobre qualsevol àmbit professional, cultural, econòmic i polític i per la formació teoricopràctica que l'alumnat rep, el grau d'Estudis Anglesos capacita per a exercir funcions de:

• Filòleg, lingüista, gramàtic i lexicògraf.

• Assessor lingüístic o literari en treballs editorials que impliquen la correcció i edició de textos o la col·laboració en premsa escrita o en els mitjans audiovisuals amb una forta orientació multicultural o transcultural quant al caràcter de l'anglès com a lingua franca de la globalització.

• Investigadors i documentalistes en arxius i biblioteques, com també l'exercici de la crítica literària i textual.

• Mediadors interculturals, especialment la més destacada d'aquestes mediacions, és a dir, la labor traductora.

• En general, qualsevol altra activitat pública o privada que requerisca coneixement profund teoricopràctic de la llengua anglesa i la llengua materna.

 

Àmbits professionals per als quals capacita

Filòleg, lingüista, gramàtic; redactor o col·laborador en periòdics, producció literària, investigació en arxius i biblioteques, crítica literària i textual, correcció de textos, corrector literari en editorials, assessor en editorials, traductor, documentalista, bibliotecari. Docent, en centres d'educació secundària, centres d'educació d'adults, centres d'educació permanent, acadèmies privades d'idiomes, centres de traducció i interpretació.

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en Estudis Anglesos

Extinció de la llicenciatura en Filologia Anglesa

2010-2011

1r curs

1r curs

2011-2012

2n curs

2n curs

2012-2013

3r curs

3r curs

2013-2014

4t curs

4t curs

 

Cronograma del cessament de les convocatòries d'exàmens

Llicenciatura en Filologia Anglesa (pla 2000)

 

Última convocatòria d'exàmens de la lLlicenciatura en Filologia Anglesa (pla 2000)

Assignatures de primer curs

2011-2012

Assignatures de segon curs

2012-2013

Assignatures de tercer curs

2013-2014

Assignatures de quart curs

2014-2015

 

Quan s'extingisca un curs, no hi haurà docència reglada per a les assignatures corresponents a aquest curs. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a fer quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Els alumnes que esgoten les convocatòries assenyalades sense haver superat les proves i vulguen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, a través del sistema d'adaptació que estableix el nou pla.

 

 

TAULA D'ADAPTACIÓ DE LA LLICENCIATURA EN FILOLOGIA ANGLESA Al GRAU D'ESTUDIS ANGLESOS

 

Codi

Assignatura pla antic

Crèd.

Assignatura grau

ECTS

8501

LLENGUA ÀRAB I

12

LLENGUA ÀRAB I

6

LLENGUA ÀRAB II

6

8503

LITERATURA ÀRAB I

12

LITERATURA ÀRAB CLÀSSICA

6

8504

LITERATURA ÀRAB II

12

LITERATURA ÀRAB CONTEMPORÀNIA

6

8507

GÈNERES LITERARIS ÀRABS CONTEMPORANIS

6

LITERATURA ÀRAB CONTEMPORÀNIA

6

8520

RELACIONS ENTRE LA LITERATURA ÀRAB I LES LITERATURES HISPÀNIQUES I

6

LITERATURA ÀRAB I CULTURA EUROPEA

6

8521

RELACIONS ENTRE LA LITERATURA ÀRAB I LES LITERATURES HISPÀNIQUES II

6

LITERATURA ÀRAB I CULTURA EUROPEA

6

8523

LITERATURA DE MUDÈJARS I MORISCOS

6

LITERATUR ÀRAB I CULTURA EUROPEA

6

8524

ÀRAB COL·LOQUIAL

6

LLENGUA ÀRAB  II

6

8536

CULTURA IRANIANA

6

CULTURES IRANIANA I CENTROASIÀTIQUES

6

8537

CULTURA TURCA

6

CULTURES IRANIANA I CENTROASIÀTIQUES

6

8603

LITERATURA CATALANA I

12

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA CATALANA MEDIEVAL

6

8604

LITERATURA CATALANA II

12

LITERATURA CATALANA ACTUAL

6

8605

LLENGUA CATALANA

12

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN CATALÀ I

6

8613

COMENTARI DE TEXTOS CATALANS

6

CATALÀ: COMENTARI DE TEXTOS I COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

6

8634

ANÀLISI I REDACCIÓ DE TEXTOS CATALANS

6

CATALÀ: COMENTARI DE TEXTOS I COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

6

8640

LITERATURA CATALANA COMPARADA DEL SEGLE XX

6

LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA COMPARADA

6

8650

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA I (VALENCIÀ)

6

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA EN CATALÀ

6

8651

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA II (VALENCIÀ)

6

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA EN CATALÀ

6

8653

LITERATURA ROMÀNICA I

6

LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I LITERATURES EUROPEES

6

8663

LITERATURA CATALANA ACTUAL

6

LITERATURA CATALANA ACTUAL

6

8736

LITERATURA LLATINA I

6

LITERATURA LLATINA: POESIA LÍRICA I DIDÀCTICA

6

8737

LITERATURA LLATINA II

6

LITERATURA LLATINA: POESIA ÈPICA I AMOROSA

6

8801

LLENGUA ESPANYOLA I

12

ESPANYOL: NORMA I ÚS I

6

ESPANYOL: NORMA I ÚS II

6

8802

LLENGUA ESPANYOLA II

12

ESPANYOL: NORMA I ÚS I

6

ESPANYOL: NORMA I ÚS II

6

8803

LITERATURA ESPANYOLA I

12

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ESPANYOLA

6

8804

LITERATURA ESPANYOLA II

12

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ESPANYOLA

6

8805

LLENGUA ESPANYOLA

12

12

ESPANYOL: NORMA I ÚS I

6

ESPANYOL: NORMA I ÚS II

6

8806

LINGÜÍSTICA

12

LINGÜÍSTICA GENERAL I

6

LINGÜÍSTICA GENERAL II

6

8807

TEORIA DE LA LITERATURA 

12

TEORIA DE LA LITERATURA I

6

TEORIA DE LA LITERATURA II

6

8813

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA HISPANOAMERICANA

6

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA HISPANOAMERICANA

6

8857

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES I

6

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES

6

8858

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES II

6

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES

6

8859

TEORIA LITERÀRIA: ESTÈTICA I POÈTICA I

6

ESTÈTICA LITERÀRIA

6

8860

TEORIA LITERÀRIA: ESTÈTICA I POÈTICA II

6

ESTÈTICA LITERÀRIA

6

8861

TEORIA I PRÀCTICA DEL COMENTARI DE TEXT

6

TEORIA I PRÀCTICA DEL COMENTARI DE TEXT LITERARI

6

8864

L'ESPANYOL D'AMÈRICA

6

L'ESPANYOL D'AMÈRICA

6

8868

HOMER I EL MUNDO MICÈNIC

6

LITERATURA GREGA: POESIA

6

8869

LA RETÒRICA CLÀSSICA EN ELS TEXTOS GRECS

6

LITERATURA GREGA: PROSA

6

8871

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA I

6

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA/LLENGUA SEGONA

6

8872

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA II

6

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA/LLENGUA SEGONA

6

8876

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA I

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A l'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA/LLENGUA SEGONA

6

8877

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A l'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA II

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A l'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA/LLENGUA SEGONA

6

8891

LLENGUA LLATINA

12

LLATÍ I LLENGÜES EUROPEES

6

LLATÍ I LLENGÜES ROMÀNIQUES

 

8893

LLENGUA GREGA I

12

LA LLENGUA GREGA: ORÍGENS I EVOLUCIÓ

6

GÈNERE LITERARI I DIALECTE GREC

6

 

 

 

TAULA D'ADAPTACIÓ DE LA LLICENCIATURA EN FILOLOGIA ANGLESA AL GRAU D'ESTUDIS ANGLESOS


Codi Assignatura pla antic Crèd. Assignatura grau ECTS

8895

 

GÈNERES LITERARIS LLATINS

 

12

 

LITERATURA LLATINA: POESIA LÍRICA I DIDÀCTICA

6

LITERATURA LLATINA: POESIA ÈPICA I AMOROSA

6

8896

GÈNERES LITERARIS GRECS

12

LITERATURA GREGA: POESIA

6

8962

LLENGUA ALEMANYA I

6

LLENGUA ALEMANYA I

6

8963

LLENGUA ALEMANYA II

6

LLENGUA ALEMANYA II

6

8701

LLENGUA FRANCESA I

12

LLENGUA FRANCESA I

6

LLENGUA FRANCESA II

6

8702

LLENGUA FRANCESA II

12

LLENGUA FRANCESA I

6

LLENGUA FRANCESA II

6

8703

LITERATURA FRANCESA I

12

PRINCIPALS MOVIMENTS DE LA LITERATURA I CULTURA FRANCESES I

6

8704

LITERATURA FRANCESA II

12

PRINCIPALS MOVIMENTS DE LA LITERATURA I CULTURA FRANCESES I

6

8720

ANÀLISI SEMIÒTIC MITJANS DE COMUNICACIÓ DE MASSA A LA FRANÇA CONTEMPORÀNIA

6

FRANÇA I ELS PAÏSOS FRANCÒFONS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ FRANCESOS

6

8901

LLENGUA ANGLESA I

12

LLENGUA ANGLESA I

6

LLENGUA ANGLESA II

6

8903

LITERATURA ANGLESA I

12

LITERATURA ANGLESA MODERNA

6

LITERATURA ANGLESA CONTEMPORÀNIA

6

8902

LLENGUA ANGLESA II

12

LLENGUA ANGLESA III

6

LLENGUA ANGLESA IV

6

8904

LITERATURA ANGLESA II

12

LITERATURA ANGLESA DEL SEGLE XIX

6

LITERATURA ANGLESA DEL SEGLE XVIII

6

8905

FONÈTICA ANGLESA

12

LA PRONÚNCIA DE L'ANGLÈS

6

FONÈTICA I FONOLOGIA ANGLESA

6

8906

GRAMÀTICA ANGLESA

10

LEXICOLOGIA ANGLESA

6

8907

HISTÒRIA DE LA LLENGUA ANGLESA

10

HISTÒRIA DE LA LLENGUA ANGLESA

6

8908

LITERATURA ANGLESA III

10

LITERATURA DEL RENAIXEMENT ANGLÈS

6

LITERATURA ANGLESA MEDIEVAL

6

8909

LLENGUA ANGLESA III

8

LLENGUA ANGLESA V

6

8910

CRÍTICA ANGLOSAXONA

6

CRÍTICA ANGLONORD-AMERICANA

6

8911

LINGÜÍSTICA APLICADA A l'ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS

6

LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS

6

8912

LITERATURA NORD-AMERICANA

10

LITERATURA NORD-AMERICANA FINS A LA FI DEL SEGLE XIX

6

LITERATURA NORD-AMERICANA MODERNA I CONTEMPORÀNIA

6

8913

HISTÒRIA I CULTURA. PAÏSOS DE PARLA ANGLESA

8

CULTURA I INSTITUCIONS DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA

6

8914

LLENGUA ANGLESA IV

12

LLENGUA ANGLESA VI: ANGLÈS ACADÈMIC

6

LLENGUA ANGLESA VII: ANGLÈS ACADÈMIC II

6

8915

ANÀL. PRAGMÀTICA DE LA GRAMÀTICA ANGLESA

6

PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ANGLESA

6

8916

COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS ANGLESOS

10

ANÀLISI ESTILÍSTICA DE TEXTOS ANGLESOS

6

8917

SOCIOLINGÜÍSTICA ANGLESA

6

DISCURS I SOCIETAT EN CONTEXTOS ANGLÒFONS

6

8918

L'ANGLÈS DELS NEGOCIS I

6

ANGLÈS PROFESSIONAL I ACADÈMIC

6

8931

INFLUÈNCIES LÈXIQUES MÚTUES  ANGLÈS/ESPANYOL

6

INFLUÈNCIES LÈXIQUES DE L'ANGLÈS EN LES LLENGÜES MODERNES

6

8933

LITERATURA I CINEMA ALS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA: INTERRELACIÓ SEMIÒTICA I NARRATIVA

6

LITERATURA I CINEMA EN PAÏSOS DE PARLA ANGLESA

6

8935

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA

6

L'AULA DE LLENGUA ANGLESA I LES TIC

6

8946

TEATRE ANGLÈS DEL SEGLE XVII

6

TEATRE ANGLÈS FINS AL SEGLE XVII

6

8325

LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA I LES BELLES ARTS

6

LITERATURA I CULTURA VISUAL I ARTÍSTICA A L'AULA D'ANGLÈS

6

8962

LLENGUA ALEMANYA I

 

LLENGUA ALEMANYA I

6

8963

LLENGUA ALEMANYA II

 

LLENGUA ALEMANYA II

6

Total de crèdits llicenciatura

414

Total de crèdits grau

282

 

Les assignatures aprovades per l'estudiant en la Llicenciatura de Filologia anglesa que no figuren en la taula precendente, podran ser adaptades com a crèdits optatius en el Grau d'Estudis I ngleses fins al màxim d'optatividad que estableix el propi Grau.

 

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS. PLA RESUMIT

Grau en Estudis Anglesos