GRAU EN TURISME (2023-24)

Codi:
 C004

Crèdits:
 240
 
Data d'aprovació:
 27/02/2014

Titol:
 Grau
 
Preu:
 14,03
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

GRAU EN TURISME

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2023-24

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
CURS D'ADAPTACIÓ PER A DIPLOMATS/ADES EN TURISME
SEGON CURS
TERCER CURS
54 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
QUART CURS
18 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
TREBALL FINAL DE GRAU
6
 
4
OBLIGATÒRIA
12
 
 
42 crèdits
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN TURISME
ITINERARI 1 ECONOMIA DE L'EMPRESA TURÍSTICA
ITINERARI 2 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES

 

 

OBJECTIUS

 

El propòsit fonamental d'aquest títol és formar professionals en l'àmbit del turisme. Es persegueix una formació generalista en la disciplina i de caràcter transversal, com correspon al sentit del turisme, en el qual participen diverses disciplines cientificosocials, amb vista a la preparació d'experts que puguen assumir una àmplia varietat de perfils professionals. Amb aquesta finalitat, el pla d'estudis pretén una formació en totes les àrees relacionades amb el turisme, que ha de permetre no solament l'obtenció d'una sèrie de competències específiques en les diferents disciplines, sinó també la consecució d'una sèrie de capacitats genèriques que faciliten la inserció laboral dels graduats i graduades en  entorns professionals diferents i canviants.

Així mateix, ha de preparar els futurs graduats i graduades perquè s'especialitzen en estudis de postgrau, en els quals podrà completar-se una formació més especialitzada i ajustada a un perfil professional concret, com demana en moltes ocasions el mercat laboral.

Es poden destacar els següents objectius generals del grau en Turisme de la Universitat d'Alacant:

1. Respondre a les necessitats de formació existents facilitant el coneixement d'instruments útils per a la presa de decisions en el context actual del turisme.

2. Oferir un corpus formatiu bàsic de caràcter superior que permeta l'especialització tècnica i de gestió directiva d'empreses i institucions turístiques.

3. Abordar aspectes essencials per al desenvolupament d'avantatges competitius en relació amb productes i destinacions.

4. Generar dos perfils d'especialització que arrepleguen les línies clau d'especialització en turisme. Una dedicada a l'Economia i l'Empresa turística, amb una clara orientació econòmica, i una altra centrada en el vessant de la planificació i gestió de destinacions turístiques, en la línia de la gestió pública del turisme, la planificació i la valorització de recursos.

5. Crear les condicions per al desenvolupament de línies d'investigació de caràcter transdisciplinari, multidisciplinari i interdisciplinari.

Tot això en el marc dels principis generals següents:

• Respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.

• Respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots de conformitat amb el que prescriu la disposició final desena de la Llei 51/2003, de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

• D'acord amb els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 
 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Turisme s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits i d'aquesta manera aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

     60

Obligatòries

   120

Optatives

     42

Pràctiques externes

     12

Treball de final de grau

       6

Crèdits totals

    240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Aquest pla d'estudis s'estructura atenent a dos nivells: matèries i assignatures. En el primer cas s'entén com matèria, la unitat acadèmica que inclou una o diverses assignatures constituint una unitat quant a continguts, mètode d'aprenentatge i d'avaluació. Tota aquesta estructura és coherent amb els objectius i competències definits per a aquesta titulació, que es basa en una forta coordinació, avalada per l'elaboració de guies docents en procés de realització, i per la futura Comissió de Coordinació de la titulació.

Així mateix, la Normativa de la UA per a la implantació de títols de grau estableix en el seu article 7: L'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

 

La formació bàsica consta de 60 ECTS, que s'organitzen en 10 assignatures impartides en primer curs amb assignatures pertanyents a les matèries bàsiques d'antropologia (1), economia (1), geografia (2), idioma modern (2), informàtica (1), empresa (2) i dret (1).

Les matèries obligatòries conformen un total de 120 ECTS, distribuïdes en 20 assignatures de 6 ECTS cadascuna, distribuïdes al llarg dels dos semestres, i que es desenvolupen en els cursos de 2º i 3er del grau de turisme. Les assignatures s'han distribuït en grups de matèries, que han adoptat diverses denominacions atenent a les característiques dels seus continguts. Així al llarg dels dos anys centrals del grau, tenim les matèries: Marc legal de les activitats turístiques I (3), Direcció i gestió d'empreses de serveis turístics (3), Economia financera i comptabilitat I (1), Màrqueting I (1), Anàlisi econòmica aplicat al turisme (2), Política turística (1), Llengües estrangeres aplicades al turisme (4) - realitzant 12 ECTS d'idioma modern (anglès), l'alumnat acreditarà el nivell B1 en aquest idioma estranger- , Sociologia del turisme I (1), Recursos, productes i destinacions turístiques (2), Comunicació i publicitat (1) i Antropologia (1).

Finalment, l'alumnat de 4º curs haurà de triar un dels dos itineraris proposats (Economia de l'Empresa Turística o Planificació i Gestió d'Espais Turístics).

En qualsevol dels itineraris, l'alumne haurà de cursar necessàriament els 12 crèdits de les cridades Optatives A (les obligatòries de l'itinerari que haja seleccionat) i altres 18 crèdits corresponents a les pràctiques i al treball de fi de grau.

Els 30 crèdits restants podran obtenir-se per qualsevol de les següents vies:

1. Cursant cinc assignatures Optatives B (corresponents a l'itinerari triat), tres d'elles escollides entre les impartides en el primer quadrimestre i dos entre les del segon.

2. Cursant quatre assignatures Optatives B, més altres 6 crèdits per participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

3. Cursant quatre assignatures Optatives B, més altres 6 crèdits corresponents a una de les següents assignatures: Cultura i institucions dels països de parla Anglesa; Llengua D1: Rus; Economia Espanyola; Disseny de l'Organització; Història de l'Art; Llengua francesa i realitats socioculturals; Llengua Francesa Especialitzada I (Totes elles són assignatures obligatòries en altres graus d'aquesta Universitat).

 

 

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS (MENCIONS)

 

En total l'alumne ha de cursar 42 ECTS d'assignatures optatives, repartides al llarg dels dos semestres.   

L'alumnat de 4º curs haurà de triar un dels dos itineraris proposats (Economia de l'Empresa Turística o Planificació i Gestió d'Espais Turístics). En qualsevol dels itineraris, l'alumne haurà de cursar necessàriament els 12 crèdits de les cridades Optatives A (les obligatòries de l'itinerari que haja seleccionat).

Els 30 crèdits restants podran obtenir-se per qualsevol de les següents vies:

1. Cursant cinc assignatures Optatives B (corresponents a l'itinerari triat), tres d'elles escollides entre les impartides en el primer quadrimestre i dos entre les del segon.

2. Cursant quatre assignatures Optatives B, més altres 6 crèdits per participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

3. Cursant quatre assignatures Optatives B, més altres 6 crèdits corresponents a una de les següents assignatures: Cultura i institucions dels països de parla Anglesa; Llengua D1: Rus; Economia Espanyola; Disseny de l'Organització; Història de l'Art; Llengua francesa i realitats socioculturals; Llengua Francesa Especialitzada I (Totes elles són assignatures obligatòries en altres graus d'aquesta Universitat).

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

ITINERARI 1: ECONOMIA DE L'EMPRESA TURÍSTICA:

L'estudiant haurà de superar aquestes dues assignatures (A): 

GESTIÓ DE QUALITAT

OP

6

7

GESTIÓ FINANCERA D'EMPRESES TURÍSTIQUES

OP

6

7

I un mínim de cinc assignatures (B) d'entre les següents: 

ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT D'EMPRESES TURÍSTIQUES

OP

6

7

TENDÈNCIES I INNOVACIÓ EN EL SECTOR HOTELER

OP

6

7

AGÈNCIES DE VIATGES I INTERMEDIACIÓ EN EL MERCAT TURÍSTIC

OP

6

7

DRET ADMINISTRATIU

OP

6

7

GEOGRAFIA TURÍSTICA D'ESPANYA: REGIONS, RUTES I DESTINACIONS

OP

6

7

TURISME I PRÀCTIQUES TERRITORIALS EN DESENVOLUPAMENT LOCAL

OP

6

7

NOVES TECNOLOGIES EN LA GESTIÓ D'EMPRESES I DESTINACIONS TURÍSTIQUES

OP

6

8

PROMOCIÓ I TÈCNIQUES DE VENDA

OP

6

8

ANÀLISI DE DADES

OP

6

8

INVESTIGACIÓ SOCIAL DEL TURISME

OP

6

8

ITINERARI 2: PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES

L'estudiant haurà de superar aquestes dues assignatures (A): 

GESTIÓ INTEGRAL DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES

OP

6

7

SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA APLICATS A la PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'ESPAIS TURÍSTICS

OP

6

7

I un mínim de cinc assignatures (B) d'entre les següents: 

DRET ADMINISTRATIU

OP

6

7

GEOGRAFIA TURÍSTICA D'ESPANYA: REGIONS, RUTES I DESTINACIONS

OP

6

7

TURISME I PRÀCTIQUES TERRITORIALS EN DESENVOLUPAMENT LOCAL

OP

6

7

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I ECOTURISME

OP

6

7

PROTOCOL I ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS EN TURISME

OP

6

7

ACTIVITATS TURÍSTIQUES EN EL MEDI RURAL

OP

6

7

GESTIÓ TURÍSTICA DELS ESPAIS LITORALS

OP

6

8

NOVES TECNOLOGIES EN LA GESTIÓ D'EMPRESES I DESTINACIONS TURÍSTIQUES

OP

6

8

VALORACIÓ TURÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

OP

6

8

INVESTIGACIÓ SOCIAL DEL TURISME

OP

6

8

La temporalitat de les assignatures optatives podrà ser modificada dins del mateix curs en funció de l'organització del centre.

 

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Turisme

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

 

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cursos

  2012-13

  2013-14

  2014-15

    2015-16
0.1 x x x x x x     x
x  x   x x
   x x x  
0.2             x     x    
x
      x x        

 

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

El perfil que proporcionen els estudis previs a l'accés a la Universitat es caracteritza per la preparació dels alumnes per a la realització d'un estudi de grau que reuneix assignatures d'àrees de coneixement diferents. Donada la transversalitat de la titulació, s'entén que els alumnes tenen un interès per conèixer la realitat econòmica, social i territorial del seu entorn, a més de mostrar inquietud per emprendre iniciatives empresarials en l'àmbit del turisme. Per altra banda, la necessitat del coneixement de diversos idiomes suposa un interès per part de l'alumne a ampliar la seua visió sobre l'entorn, al mateix temps que es fomenta l'acostament a altres grups socials amb cultures i costums distints.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

240

5,000

7,100

5,830

---

6,600

---

---

2011-12

240

5,514

7,443

5,000

---

5,000

5,000

---

2012-13

240

5,912

6,302

---

---

---

---

5,000

2013-14

240

5,590

5,370

---

5,000

5,000

---

5,000

2014-15

240

5,626

5,000

---

---

5,000

---

---

2015-16

240

5,000

6,290

---

---

---

---

---

2016-17

240

5,000

5,000

5,000

---

5,000

---

---

2017-18 240  5,000  5,000 ---  ---  5,000  ---  ---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.
 

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

 • Professions lligades amb la direcció corporativa i institucional en l'àmbit de l'allotjament, restauració, intermediació, transport i oci i recreació.
 • Professions lligades amb els càrrecs intermedis en l'àmbit de l'allotjament, restauració, intermediació, transport i logística.
 • Tècnic de gestió d'una institució pública de planificació i política turística.
 • Tècnic gestor d'una institució pública de promoció o director d'una campanya en destinació.
 • Responsable de programes o plans de desenvolupament turístic.
 • Tècnic assessor de gestió de patrimoni natural, cultural i instal·lacions d'oci i esdeveniments.
 • Responsable de promoció i comercialització turístiques.
 • Guia intèrpret.
 • Gestor de productes turístics i d'oci.
 • Consultoria turística junior.
 • Professor i investigador.
 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

En aquest cronograma es preveu que l'inici de la implantació del nou pla d'estudis de grau en Turisme per la Universitat d'Alacant es puga fer el curs 2010/2011. Paral·lelament, s'especifica el període establit per a l'extinció del pla d'estudis de la diplomatura de Turisme, que és substituït pel nou grau.

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau de Turisme

Extinció de la docència en la diplomatura de Turisme

Última convocatòria d'exàmens de la diplomatura de Turisme

2010-11

1º curs

primer curs sense docència

 

2011-12

2º curs

primer i segon curs sense docència

Primer curs.

2012-13

3º curs

primer, segon, tercer curs i optatives sense docència

Segon curs.

2013-14

4º curs

 

Tercer curs i optatives

 

 

 

TAULA D'ADAPTACIÓ DELS ESTUDIS EXISTENTS AL NOU PLA D'ESTUDIS

 

ASSIGNATURES AMB ADAPTACIÓ

 

ASSIGNATURES AMB ADAPTACIÓ

 

 TIPUS D'ASSIGN.

OPERACIONS I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ (8367)

6

OPERACIONS I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN EMPRESES TURÍSTIQUES

6

OB

COMPTABILITAT  (8354)

6

COMPTABILITAT

6

OB

ANGLÈS PER A TURISME I (8356)

9

ANGLÈS DEL TURISME I

6

FB

ALEMANY PER A TURISME I (8362)

9

ALEMANY PER A TURISME I

6

FB

FRANCÈS PER A TURISME I (8361)

9

FRANCÈS PER A TURISME I

6

FB

ANGLÈS PER A TURISME II (8365)

6

ANGLÈS DEL TURISME II

6

OB

ALEMANY PER A TURISME II (8372)

6

ALEMANY PER A TURISME II

6

OB

FRANCÈS PER A TURISME II (8371)

6

FRANCÈS PER A TURISME II

6

OB

RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS (8355)

9

RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS

6

FB

PATRIMONI CULTURAL (8360)

6

PATRIMONI CULTURAL

6

FB

MÀRQUETING TURÍSTIC (8359)

9

MÀRQUETING TURÍSTIC

6

FB

INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA (8352)

9

INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA

6

FB

DRET CIVIL PATRIMONIAL (8350)

4´5

REGULACIÓ JURIDICOCIVIL DEL TURISME

6

FB

GEOGRAFIA DEL TURISME, DE L'OCI I DE LA RECREACIÓ (8357)

9

INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA DEL TURISME

6

FB

DRET PRIVAT DE LA CONTRACTACIÓ I DEL CONSUM EN EL SECTOR TURÍSTIC (8351)

6

DRET DE MERCAT I CONTRACTACIÓ TURÍSTICA

6

OB

 

DRET ADMINISTRATIU I TRIBUTARI DEL TURISME (8363)

9

 

DRET TRIBUTARI

6

OB

 

DRET ADMINISTRATIU

6

OP

SOCIOLOGIA DEL TURISME I DE L'OCI (8364)

6

SOCIOLOGIA DEL TURISME

6

OB

ESTRUCTURA DE MERCATS (8358)

 9

ESTRUCTURA DE MERCATS

6

OB

INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ TURÍSTICA (8366)

9

INFORMÀTICA APLICADA AL TURISME

6

FB

DRET DEL TREBALL (8373)

4´5

DRET DEL TREBALL

6

OB

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES (8353)

9

FONAMENTS D'ECONOMIA DE L'EMPRESA

6

FB

IMPACTE AMBIENTAL DEL DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC (8378)

4´5

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I ECOTURISME

6

OPT

INVESTIGACIÓ DE MERCATS (8376)

6

INVESTIGACIÓ DE MERCATS TURÍSTICS

6

OB

GESTIÓ FINANCERA (8375)

6

GESTIÓ FINANCERA D'EMPRESES TURÍSTIQUES

6

OP

DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PERSONAL (8374)

4´5

DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DE RECURSOS HUMANS EN TURISME

6

OB

GEOGRAFIA DE LES REGIONS TURÍSTIQUES D'ESPANYA (8377)

4´5

GEOGRAFIA TURÍSTICA D'ESPANYA: REGIONS, RUTES I DESTINACIONS

6

OP

SISTEMES D'INFORMACIÓ I GESTIÓ TURÍSTICA (8379)

4´5

SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA APLICATS A LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'ESPAIS TURÍSTICS

6

OP

 

PRÀCTICUM: AGÈNCIES DE VIATGES (8369)

PRÀCTICUM: HOTELS I RESTAURANTS (8368)

PRÀCTICUM: PLANIFICACIÓ TURÍSTICA (8370)

10

PRÀCTIQUES EXTERNES

12

OB

   ANGLÈS TURÍSTIC ESPECIALITZAT        (8392)
   4´5    ANGLÈS DEL TURISME III     6         OB
  ALEMANY TURÍSTIC ESPECIALITZAT (8395)    4´5    ALEMANY PER A TURISME III     6         OB
  FRANCÈS TURÍSTIC ESPECIALITZAT (8394)    4´5    FRANCÈS PER A TURISME III     6         OB
  TIPOLOGIES DELS ESPAIS TURÍSTICS (8387)    4´5    TIPOLOGIES D'ESPAIS TURÍSTICS     6         OB
   PLANIFICACIÓ REGIONAL DEL TURISME (8386)    4´5    PLANIFICACIÓ REGIONAL DEL TURISME     6         OB
   ANTROPOLOGIA DEL TURISME (8389)    4´5    ANTROPOLOGIA APLICADA AL TURISME     6         OB
   DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA TURÍSTICA (8383)    4´5    DIRECCIÓ ESTRATÈGICA D'EMPRESES TURÍSTIQUES     6         OB
    PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I TURISME (8390)    4´5    VALORITZACIÓ TURÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC     6         OP
   MÀRQUETING DE LA PROMOCIÓ I LA PUBLICITAT (8385)    4´5    PROMOCIÓ I TÈCNIQUES DE VENDA     6         OP
   DIRECCIÓ DE QUALITAT EN ELS SERVEIS TURÍSTICS (8381)    4´5    GESTIÓ DE QUALITAT EN TURISME     6         OP
TOTAL    241 TOTAL    234  
 

GRAU EN TURISME. PLA RESUMIT

turisme