Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans (2023-24)

Codi:
 9404

Crèdits:
 20
 
Data d'aprovació:
 26/01/2023

Titol:
 Estudi Propi (ECTS)
 
Preu:
 72,45
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sin Validez

PLA

EXPERT/A EN COMPETÈNCIES LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2023-24

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERTO/A EN COMPETENCIAS LABORALES EN ENTORNOS DE EMPLEO CON APOYO

 
 

El Expert en Competècies Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'asignatures

Crédits

  Obligatories (OB)

18

  Pràctiques (PR)

2

  Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÉDITS

20

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

Després de superar el total de crèdits s'obté l'estudi de formació permanent d'EXPERT/A EN COMPETÈNCIES LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

Aquest estudi forma part del programa d'estudis de formació permanent en COMPETÈNCIES LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT que està integrat pels següents estudis:

- Especialista en Competècies Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport
- Expert/a en Competècies Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport

 

REQUISITS D’ACCÉS

Per accedir als Estudis de Formació Permanent es requereix:

  • Estar en possessió d'un títol universitari oficial.
  • També podran accedir els qui els reste superar el TFG (treball de fi de grau) i un màxim de 9 crèdits per a obtenir la titulació de Grau.

 

DIRIGIT A

Les persones destinatàries d'aquest títol són titulats universitaris amb discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33%, entre els 18 i els 30 anys.


CRITERIS D’ADMISIÓ

1. Tenir una discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33% reconeguda oficialment per l'Organisme competent de la seua Comunitat Autònoma.
2. Edat compresa entre els 18 i els 30 anys.
3. Estar inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a l'inici del curs. Per a estar inscrit es requereix el compliment dels següents requisits:
3.1. Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats parteix de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una
autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.
3.2. Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
En el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tenir menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. A més, els majors de 25 anys i menors de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa de desocupació d'aquest col·lectiu siga igual o superior al 20 per cent, segons l'Enquesta de Població Activa corresponent a l'últim trimestre de l'any.
3.3. No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
3.4. No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
3.5. No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
3.6. Presentar una declaració escrita de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació bastarà amb la seua inscripció en els serveis públics d'ocupació.
El projecte contempla la contractació d'una persona de suport per a les funcions que, segons la fase d'implementació del programa. En concret, en la fase de selecció s'atendrà a:
a. Detectar aspectes motivacionals per a la realització del curs.
b. Identificar capacitats per a l'aprofitament del curs.
c. Analitzar l'entorn familiar i social per a determinar necessitats específiques de l'alumnat.

Per a la implementació de les tres funcions anteriors es realitzaran entrevistes i qüestionaris ad hoc pel personal expert contractat a aquest efecte.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca la direcció d'estudis.

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicació dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

http://web.ua.es/es/continua/tasas.html

 

El curs d'Expert en Competències Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport és un estudi de formació permanent de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, fent ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat.

Els Estudis de Formació Permanent estan regulats per la següent normativa:

- REIAL DECRET 822/2021, de 28 de setembre, pel qual estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la qualitat

- Normativa d'Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA 27/01/2023)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html