ESPECIALISTA EN MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT (2022-23)

Codi:
 9352

Crèdits:
 30
 
Data d'aprovació:
 27/01/2022

Titol:
 Estudi Propi (ECTS)
 
Preu:
 74,75
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

ESPECIALISTA EN MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2022-23

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO

 

L'objectiu principal del Títol Especialista en Mobilitat Urbana Intel·ligent és formar professionals amb coneixements avançats en aquesta disciplina emergent, completant i millorant el seu currículum acadèmic i professional enfront del mercat laboral.
Conèixer en profunditat les diferents maneres urbanes de transport intel·ligent: autobús, ferrocarril, automòbil, així com les noves plataformes i maneres alternatives, incloent l'aplicació de noves tecnologies d'eficiència energètica al camp de la mobilitat.
Aplicar els coneixements adquirits durant el curs en la realització d'un treball final en matèria de mobilitat urbana intel·ligent.

 
 

L'Especialista en Mobilitat Urbana Intel·ligent consta de 30 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

 

                  Tipus d'assignatures               
        Crèdits        
Obligatòries (OB)                        27
Optatives (OP)                         0
Treball Final (OB)                         3
TOTAL CRÈDITS                        30

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'Estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'ESPECIALISTA EN MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT.

Est titule propi forma part del Programa d'Estudis Propis en MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT, que està integrat pels següents títols propis:

- Màster en Mobilitat Urbana Intel·ligent.

- Especialista en Mobilitat Urbana Intel·ligent.

- Especialista en Planificació i Modelització de la Mobilitat.

- Expert en Mobilitat Urbana Intel·ligent.

- Expert en Planificació i Modelització de la Mobilitat. 

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Especialista es requereix:

  • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
  • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.

DIRIGIT A

Està dirigit a professionals titulats/as universitaris interessats en el camp de la mobilitat, l'urbanisme i el transport sostenible.


Concretament, pot ser d'especial interès per a titulats en Arquitectura, Enginyeria, Economia, Sociologia, Dret, Geografia i Ordenació del Territori i altres titulacions afins.


CRITERIS D'ADMISSIÓ

Per ordre d'inscripció. Es valorarà el currículum del sol·licitant.


PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.


TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

http://web.ua.es/es/continua/tasas.html

 

L'Especialista en Mobilitat Urbana Intel·ligent és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, fent ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Boletín Oficial del Estado de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/es/continua/normativa.html

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Ana Vico Segarra; Loli Andreu Vallejo

Departament d'Enginyeria Civil

Telèfon: +34 965909410

especialistamui@ua.es

BEQUES

Núm. de beques: 1

S'oferirà 1 mitja beca.

La baremació de les sol·licituds la realitzarà la Comissió de Beques atorgant fins a un màxim de 5 punts, atesos els següents apartats:

- Valoració de l'expedient acadèmic dels estudis que li han donat accés a l'estudi. Fins a 2 punts. S'obtindrà dividint la nota mitjana de l'expedient del sol·licitant entre la nota màxima de totes les sol·licituds presentades, i multiplicant el resultat per 2.

Es valorarà el currículum del sol·licitant en funció de la seua activitat professional en coincidència amb els objectius del curs. Sent de 2 punts màxim per a aquells títols afins al títol i d'1 punt màxim als no afins.

- Valoració de les dades familiars i econòmiques. Fins a 3 punts. S'obtindrà dividint la renda familiar per càpita mínima de totes les sol·licituds presentades entre la

renda familiar per càpita del sol·licitant, i multiplicant el resultat per 3. La concessió de la beca està vinculada a la superació dels estudis.


ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament d'Enginyeria Civil


Director d'Estudis

José Ignacio Pagán Conesa