ESPECIALISTA EN COMPETÈNCIES LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT (2023-24)

Codi:
 9331

Crèdits:
 30
 
Data d'aprovació:
 30/07/2019

Titol:
 Estudi Propi (ECTS)
 
Preu:
 63
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

ESPECIALISTA EN COMPETÈNCIES LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2023-24

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
UNICO

 

1. Oferir formació per a facilitar la inserció laboral a través d'ocupacions en la modalitat d'ocupació amb suport.
2. Oferir formació personalitzada amb la finalitat de promoure la seua participació com a membres de ple dret en la seua comunitat.
3. Contribuir al desenvolupament personal i autònom de l'alumnat amb discapacitat intel·lectual.
4. Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
5. Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions d'un mateix.
6. Gestionar de manera proactiva el seu procés d'aprenentatge.
7. Dominar l'atenció al client en el punt de venda.

 
 

El Especialista en Competències Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport consta de 30 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'asignatures

Crédits

  Obligatories (OB)

18

    Optatives 6

  Pràctiques (PR)

10

  Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÉDITS

30

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de ESPECIALISTA EN COMPETÈNCIES LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

Aquest títol propi forma part del programa d'Estudis propis en COMPETÈNCIES LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT que està integrat pels següents títols propis.


- Especialista en Competències Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport

- Expert en Competències Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport

 

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Màster o Especialista es requereix:

  • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor).
  • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.


DIRIGIT A

Les persones destinatàries d'aquest títol són joves amb discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33%, entre els 18 i els 30 anys.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

1. Tenir una discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33% reconeguda oficialment per l'Organisme competent de la seua Comunitat Autònoma.
2. Edat compresa entre els 18 i els 30 anys.
3. Estar inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a l'inici del curs. Per a estar inscrit es requereix el compliment dels següents requisits:
3.1. Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats parteix de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una
autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.
3.2. Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
En el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. A més, els majors de 25 anys i menors de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa de desocupació d'aquest col·lectiu siga igual o superior al 20 per cent, segons l'Enquesta de Població Activa corresponent a l'últim trimestre de l'any.
3.3. No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
3.4. No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
3.5. No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
3.6. Presentar una declaració escrita de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació bastarà amb la seua inscripció en els serveis públics d'ocupació.
El projecte contempla la contractació d'una persona de suport per a les funcions que, segons la fase d'implementació del programa. En concret, en la fase de selecció s'atendrà a:
a. Detectar aspectes motivacionals per a la realització del curs.
b. Identificar capacitats per a l'aprofitament del curs.
c. Analitzar l'entorn familiar i social per a determinar necessitats específiques de l'alumnat.

Per a la implementació de les tres funcions anteriors es realitzaran entrevistes i qüestionaris ad hoc pel personal expert contractat a aquest efecte.
PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca l'adreça d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

https://web.ua.es/va/continua/taxes.html

 

El curs d'Especialista en Competències Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Boletín Oficial del Estado de 30 de octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 de abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOCE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

César Arroyo

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat

Teléfono: 965909917

vr.social@ua.es

https://web.ua.es/va/vr-social/vicerectorat-de-responsabilitat-social-inclusio-i-igualtat.html

  BEQUES

El nombre total de beques és 15. En cas de tenir més de 15 sol·licituds, la selecció final atendrà a la qualificació obtinguda en l'entrevista personal que es mantindrà amb les i els sol·licitants, en la qual es valorarà:
a. Aspectes motivacionals per a la realització del curs (50%).
b. Capacitats per a l'aprofitament del curs (35%).
c. Entorn familiar i social (15%)

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament de Comunicació i Psicologia Social

DIRECCIÓ ACADÉMICA

  • Director de estudios:

María del Carmen Carretón Ballester