MÀSTER EN TÈCNIQUES D'ANÀLISIS I GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS (2023-24)

Codi:
 9327

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 19/06/2019

Titol:
 Estudi Propi (ECTS)
 
Preu:
 65
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÀSTER EN TÈCNIQUES D'ANÀLISIS I GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2023-24

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
UNICO
54 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
5
 
1
OBLIGATÒRIES
1,50
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
1,50
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
1,50
 
1
OBLIGATÒRIES
1,50
 
1
OBLIGATÒRIES
11
 
 
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'ANÀLISIS I GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS

 

 

 

Aquest programa formatiu té la intenció de dotar a professionals de diferent perfil de les ciències socials i jurídiques (llicenciats en ADE, Economia, Dret, Sociologia...) habilitats relacionades amb les matemàtiques, l'anàlisi de dades i la informàtica, especialment orientades cap al desenvolupament de models intel·ligents de negoci, la gestió d'equips i la competitivitat empresarial basada en l'ús de dades. Per a això, es proposen els següents objectius generals:

1. Entendre la innovació com a element fonamental per a la generació de competitivitat.

2. Conéixer els principis teòrics i fonaments de l'economia digital

3. Conéixer els entorns innovadors en els quals es desenvolupa l'activitat econòmica.

4. Tindre coneixement de l'entorn laboral i com adaptar el currículum per a tindre una millor eixida professional

5. Dissenyar o assessorar en el disseny de negocis digitals basats en la intel·ligència en un entorn globalitzat i interconnectat d'acord amb la normativa vigent

6. Comprendre la importància de les tècniques anàlisis com a element competitiu per a la millora dels projectes

7. Dur a terme estratègies de negoci, comunicació empresarial i gestió sobre la base de les dades.

8. Conéixer diferents mètriques i formes d'anàlisis per a la millora d'empreses i projectes.

9. Aprendre tècniques d'investigació orientades a la millora de projectes i negocis.

10. Aprendre la normativa legal per a l'ús correcte de dades a nivell empresarial.

11. Conéixer què és la intel·ligència de negocis, quina tecnologia requereix, i com aquestes milloren competitivament els projectes i empreses.

12. Explorar l'anàlisi i les eines sobre la base del Big Data i la Intel·ligència Artificial orientat als negocis

 
 

El Màster en Tècniques d'Anàlisis i Gestió Intel·ligent de Negocis consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries (OB)

54

  Optatives (OP)

6

  Pràctiques Externes (OP)

 

  Treballe Fi de Màster (OB)

 

TOTAL CRÈDITS

60

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MÀSTER EN TÈCNIQUES D'ANÀLISIS I GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS.

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en TÈCNIQUES D'ANÀLISIS I GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS que està integrat pels següents títols propis:

 • Màster en Tècniques de Anàlisi i Gestió Intel·ligent De Negocis.
 • Expert en Eines per a Negocis Intel·ligents.
 • Expert en Gestió Intel·ligent de Negocis.

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Màster es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor).
 • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.

 

DIRIGIT A

 • Graduats d'àrees de les ciències socials i jurídiques, especialment indicat per a aquells alumnes que hagen treballat durant la seua etapa de formació amb tècniques analítiques (com en Economia, ADE o Sociologia) i desitgen adquirir nous coneixements per a treballar en empreses privades en diferents rols relacionats amb l'anàlisi i la gestió d'informació i dades.
 • També per a aquells professionals que desitgen millorar els seus negocis a partir dels avantatges competitius derivats de l'ús de dades en els negocis i una gestió intel·ligent d'aquests.
 • Emprenedors interessats a desenvolupar projectes propis contemplant el desenvolupament de Business Intelligence com un avantatge competitiu.

 

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Requisits d'admissió: Els criteris generals per a l'accés a ensenyaments propis de la Universitat d'Alacant. Els alumnes estrangers no procedents de països de parla espanyola hauran d'acreditar, a més, la possessió d'almenys un nivell B1 de domini del castellà o espanyol (nivell llindar o threshold), en els termes definits per el “Marc europeu comú de referència per a les llengües” (MCER).

Criteris de valoració de mèrits:

 • 1) Titulació (fins a 6 punts): 6 punts

Tindran accés preferent els titulats i les titulades en branques de les ciències socials i jurídiques.

Es consideraran especialment els qui hagen cursat Economia, ADE i Sociologia o a aquells estudiants que durant la seua etapa de formació en altres graus de la branca de ciències socials i jurídiques hagen cursat assignatures d'estadístiques, matemàtiques, econometria o anàlisi de dades.

 • 2) Expedient acadèmic i formació especialitzada en àrees relacionades amb les ciències socials (fins a 6 punts).
 • 3) Activitat investigadora i experiència professional en àrees relacionades amb les ciències socials (fins a 6 punts).
 • 4) Coneixement d'idiomes i altres mèrits acreditats amb diploma (fins a 2 punts).

Els alumnes seran acceptats per ordre de puntuació obtinguda. 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+Info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicació dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.

 

 TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

http://web.ua.es/es/continua/tasas.html

 

 

El Màster enTècniques de Anàlisi i Gestió Intel·ligent de Negocis és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Boletín Oficial del Estado de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa recull les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOCE 2002/C163/01)

 

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/es/continua/normativa.html

 

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

Francisco Ramón Juan Jover

Edifici d'Instituts Universitaris

Ctra. Sant Vicent del Raspeig  s/n. 

 03080 Alacant

Telèfon: 965903582

luis.moreno@ua.es

dei@ua.es

 

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Institut Interuniversitari d'Economia Internacional

 

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

Manuel Marco Such

 • Coordinador d'estudis:

Luis Moreno Izquierdo