ESPECIALISTA EN DIDÀCTICA I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (2020-21)

Codi:
 9278

Crèdits:
 30
 
Data d'aprovació:
 29/06/2017

Titol:
 Estudis propis Europeu
 
Preu:
 72,45
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

ESPECIALISTA EN DIDÀCTICA I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

No presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2020-21

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALISTA EN DIDÀCTICA I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

 

El perfil d'aquest programa d'estudis propis ofereix capacitació avançada en l'àmbit interdisciplinari educatiu oferint múltiples oportunitats de progrés per a la projecció professional docent i investigadora.

 
 

El pla  d'estudis del títol d'Especialista en Didàctica i Investigació Educativa consta de 30 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus de assignatures

Crèdits

  Obligatòries (OB)

30

  Optatives (OP)

0

     Pràctiques Externes (OB) 0                       

  Treball Final de Màster (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

30

 Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de ESPECIALISTA EN DIDÀCTICA I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA.

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en DIDÀCTICA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT, que està integrat pels següents títols propis:

  • MÀSTER EN DIDÀCTICA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT.
  • EXPERT EN DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT.
  • ESPECIALISTA EN DIDÀCTICA I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA.
 

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Màster o Especialista es requereix:

  • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor).
  • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.

DIRIGIT A

Egressats de les diferents carreres o graus vinculats amb les Ciències Socials, les Humanitats i l'Educació d'Espanya i Amèrica Llatina, principalment.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Persones llicenciades o graduades a Espanya i Amèrica Llatina.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca l'adreça d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

https://web.ua.es/va/continua/taxes.html

 

El curs d'Especialista en Didàctica i Innovació Educativa  és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

IUESAL, Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina

Ed. Polivalent III

Ap. 99 E-03080 Alacant

Tel. 96 90 3400 ext. 9395

iuesal@ua.es

https://iuesal.ua.es/va/

ORGANITZADORS ACADÈMICS

IUESAL, Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina

 

DIRECCIÓ ACADÈMICA

Martínez Ruiz, María Ángeles